Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Имена

Имена

Ratings: (0)|Views: 953 |Likes:
Published by Rodopski_Starini

More info:

Published by: Rodopski_Starini on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/18/2013

 
149 ' Á
ßÃÀÊÚÑÏÊ
 
ÈÔÂËÃËÀÆ×
%
ÁÚ
+ 4 &4::1.
ÍÊ ÆÅÈÂÊÔÊ Æ ÇÚÈÆÅÈÂÐÄÊÂÆ×ÔÊÂÊ ÁßÃÀÊÚÆÔÈ ÅÛÑÛÃÅÊÂÆ &1>14"4:::.
 Èäàèâæ÷ Ïúÿñôèäê"Áãêàëèäê
Âê âêñæãñôäèâæôè çúèæåèâðäêâæ÷ âê áÿãàêúæôè åûñûãåêâæ ñê çëñäèôèâæúèìæùê æñôëúæýèñïæ æ èôâëãëàæýâæ æíñãèìäêâæ÷+ Âêñôë÷þêôê ñôêôæ÷ è ëçæôìê ñè ìëëáëàêôæ ïêúôæâêôê ýúèí êâêãæí ä æñôëúæýèñïæ çãêâ âê â÷ïëãïë çúëá"ãèåâæ ïúÿàê% ñäÿúíêâæ ñ çúèæåèâðäêâèôë+ Çÿúäæ÷ô ëáøäêþê íêïëâëåèúâëñ"ôæôè çúæ æíáëúê &ìëïëãïëôë åëéè ìê ñè àëäëúæ íê ôêïÿä. âê âëäæôè áÿãàêúñ"ïæ æåèâê æ ïëìæúêâêôê ä ô÷ø ñÿçúëôæäê% ðôäÿúéìêäêþê êôêïðäêâêôê åûñûã"åêâñïê æìèâôæýâëñô+ Çúëäèìèâæôè ëô ìÿúéêäâêôê êìåæâæñôúêùæ÷ â÷ïëãïëçëñãèìëäêôèãâæ êïùææ âê çúæâðìæôèãâê ñå÷âê âê æåèâêôê âê çëåêùæôè ñÿí"ìêäêô ñèúæ÷ ëô ñçèùæüæýâæ éæíâèâæ ïúæíæ% ýæîôë æíøëì è ôÿúñèâ âè ôëãïëäêëô ëôìèãâæôè æâìæäæìæ% ïëãïëôë ëô ôèøâæôè ñèåèîñôäê ïêôë ù÷ãë+ Ôÿïåë ôê"íæ äúÿíïê âê çúèæåèâðäêâèôë ñ úëìñôäëôë çúèìãêàê èìæâ åêãïë æíñãèìäêâìëñèàê úêïðúñ ïÿå çúëáãèåê% ïëîôë ëýèúôêäê äôëúæ÷ ôèåêôæýèâ ïúÿà âê âêñ"ôë÷þêôê úêáëôê+ Ôúèôæ÷ô è ñäÿúíêâ ñÿñ ñÿäúèåèââæôè êñçèïôæ âê çúëáãèåê äñè ëþè êïôðêãâæ÷ô ìäëèâ ñôêâìêúô çë ëôâëöèâæè âê æåèâêôê âê ôëäêâêñèãèâæè% çëúëìèâ äèýè âè ëô çëãæôæýèñïæ æ æìèëãëàæýèñïæ% ê ëô æïëâëåæ"ýèñïæ çúæýæâæ% ïêïôë æ â÷ïëæ çëïêíêôèãâæ çúëåèâæ ä åûñûãåêâñïæ÷ êâô"úëçëâæåæýèâ âêáëú+Ôèúèââëôë çúëðýäêâè% ïëèôë è ä ëñâëäêôê âê ñôêôæ÷ôê% áè çúëäèìèâë ä ñ+Ýèçæâùæ% âêåæúêþë ñè âê = ïå ëô àú+ Úðìëíèå+ Ôë âè áè æíáúêâë ñãðýêîâë ä âèàë éæäè÷ô ïëåçêïôâë ëïëãë 48:: áÿãàêúæ åûñûãåêâæ+ Ñôèçèâôê âê áãê"àëðñôúëîñôäë ôðï è åâëàë äæñëïê ä ñúêäâèâæè ñ ìúðàæ ñèãæþê ä úêîëâê+ Ùèâ"ôúêãâæôè ðãæùæ ñê êñüêãôæúêâæ% ä ñèãëôë è úêíäæôë ìúèáâëôë çúëæíäëìñôäë?æåê â÷ïëãïë åèñêúñïæ úêáëôæãâæùæ &ä ïëæôë ñè çúêä÷ô ïëãáêñæ íê åèñôâæâðéìæ ñÿëáúêíâë ïðãæâêúâæôè çúèìçæñêâæ÷ âê æñã÷åê  ô+è+ áèí ñäæâñïëåèñë.% çèïêúâæ íê øã÷á æ ôèñôèâæ íêïðñïæ% öæäêöïæ ùèø æ ìäêîñèôæâê åâëàëìëáúè íêúèìèâæ åêàêíæâê3 ðýæãæþèôë è çÿãâë ñ ìèùê  ä ñèãëôë çëýôæ â÷åêäÿâöâê åæàúêùæ÷+ Âêî"àëã÷åêôê àëúìëñô âê Ýèçæâùæ è çëñôúëèâêôê ñ ìëá"úëäëãèâ ôúðì æ ñúèìñôäê àëã÷åê ìéêåæ÷ &èìæâñôäèâêôê ä ñôúêâêôê ñ ìäèåæâêúèôê  Êãèïñæèä 1>>>? 11>. ñ áæáãæëôèïê íê ñôêúê åûñûãåêâñïê ãæôè"úêôðúê ïÿå âè÷+ Ôëíæ åëãæôäèâ ìëå áè ëôïúæô ëüæùæêãâë âê 44 ñèçôèåäúæ4::: à+ ä çúæñÿñôäæèôë âê çúèåæèúê Æäêâ Ïëñôëä æ çúèìñèìêôèã÷ âê Âêúëì"âëôë ñÿáúêâæè Îëúìêâ Ñëïëãëä+ Øëúêôê ä Ýèçæâùæ çëåâ÷ô öèñô êïùææ âêçúèæåèâðäêâè? çúèí 1>14"10 à+% 1><1"<0 à+% 1>89 à+% 1>9: à+% 1>=4 à+ æ 1>6<"69 à+Ïêôë âêî"åêñëäæ ñè ëçúèìèã÷ô ïêåçêâææôè ëô <:"ôè æ =:"ôè àëìæâæ æ âê ô÷ø
TglgzpcnP|atnkn+`gb
 
Á
ßÃÀÊÚÑÏÊ
 
ÈÔÂËÃËÀÆ×
%
ÁÚ
+ 4 &4::1. ' 14=
þè áÿìè ëáÿúâêôë çë"ëñëáèâë äâæåêâæè ä âêñôë÷þêôê úêáëôê+ Çúæ ëñôêâê"ãæôè äÿãâæ çúèæåèâðäêâèôë è ýêñôæýâë% âë ñÿþë ëáøäêþê àëã÷å áúëî øëúê+Çúæ äñæýïæ êïùææ áÿãàêúñïæôè æåèâê âè ñè çúæèåêô ëô âêñèãèâæèôë% ê ëñôê"äêô ìë àëã÷åê ñôèçèâ üëúåêãâæ% gx|"mtgxz kabhp &æåèâê% æíçëãíäêâæ ñêåëæíäÿâ úêåïæôè âê ëáþâëñôôê. çë ëçúèìèãèâæèôë âê Ïëâñôêâôæâëä æ Êãøêðà&Cgkp|ak|nkgy% Aefaxm 1>>8? 1::.+ Äÿçúèïæ ôëäê ôè íêñãðéêäêô äâæåêâæè% âèñêåë çëúêìæ çëïêíêôèãâæôè æñôëúæýèñïæ çúëåèâæ ä æåèââæ÷ üëâì% ïëîôë ñèæíçëãíäê çúæ úêíãæýâæôè äÿãâæ âê çúèæåèâðäêâèôë% âë æ çëúêìæ üêïôê% ýèëçúèìèãèâæ åèøêâæíåæ% ñäÿúíêâæ ñ æåèâðäêâèôë âê áÿãàêúæôè øúæñôæ÷âæ% ñèçúèâêñ÷ô &ñÿíâêôèãâë æãæ åèøêâæýâë. çúæ çúèæåèâðäêâæ÷ôê âê çëåêùæôè+
Çëïúÿþêäêâèôë 1>14"1>10 à+
Çÿúäêôê äÿãâê íê çëïúÿñôäêâè æ çúèæåèâðäêâè âê áÿãàêúæôè åûñûãåêâæìêôæúê ëô 1>14"1>10 à+ Âêýêãëôë  ñÿäçêìê ñ çÿúäæôè åèñèùæ âê Áêãïêâñïê"ôê äëîâê% ê ïúê÷ô  áèãèéêô æíáëúæôè ëô üèäúðêúæ 1>1< à+% ïëàêôë ñ çúèìæí"áëúâê ùèã ãæáèúêãæôè âê Ä+ Úêìëñãêäëä ìêäêô äÿíåëéâëñô âê çëïúÿñôèâæôèìê ñè äÿúâêô ïÿå æñã÷åê &Åæøêîãëä 1>>4? =8.+ Íêì æìè÷ôê íê çëïúÿñôäêâèíêñôêäêô ùêú Üèúìæâêâì% ôëàêäêöâëôë çúêäæôèãñôäë âê Æä+ È+ Àèöëä% ìèîùæâê ÄÅÚË æ âêî"äèýè äæñöæ÷ô ïãæú âê Áÿãàêúñïêôê çúêäëñãêäâê ùÿúïäê+ Ñÿí"ìêìèâæ ñê ñçèùæêãâæ ìðøëäâæ åæñææ% ïëæôë çëïúÿñôäêô ëïëãë 4:: øæã÷ìæìðöæ ëô Úëìëçæôè% Íêçêìâê Ôúêïæ÷ æ Åêïèìëâæ÷ èëúàæèä% Ôúæüëâëä 1>>8?6.+ Çëúêìæ ãæçñêôê âê âèëáøëìæåæôè ðñãëäæ÷ íê çëìëáâë åêñëäë ïúÿþèâæèùÿúïëäâëôë ôêîâñôäë ñè æíäÿúöäê âè ýúèí çëôêç÷âè% ê ýúèí çëãæäêâè ñ ëñäè"ôèâê äëìê3 ôêå% ïÿìèôë â÷åê ñäèþèâæùæ% çëïúÿñôäêâèôë ñè æíäÿúöäê áèí ëá"úèì ëô ñäèôñïæ ãæùê &Ñôúêâæùæ+++ 1>6>? 98.+ Âêúæýêâèôë ñ âëäæôè áÿãàêúñïæãæýâæ æåèâê ñôêäê êäôëåêôæýâë ëô ñäèþèâæïê æ âèàëäæôè çëåëþâæùæ%ýèñôë áèí ìëçæôäêâè ìë âëäëçëïúÿñôèâæ÷ íê âèàëäëôë éèãêâæè çë äÿçúëñê+Èôë íêþë âëäæôè æåèâê âêî"ýèñôë âè âëñ÷ô âæïêïäê% åêïêú æ ìêãèýâê äúÿíïêñÿñ ñôêúæôè  âêçúæåèú Êøåèì ñôêäê Ïæúæã% Öêáêâ"Æäêâ% Êñêâ"Âæïëãê æô+â+% ïëèôë èñôèñôäèâë àæ çúêäæ ëþè çë"ýðéìæ âê âêñèãèâæèôë &Àèëúàæèä% Ôúæ"üëâëä 1>>8? 1:<"1:8% 1:>.+ Åâëàë ýèñôë ïëúèââêôê úêíãæïê åèéìð ñôêúëôë æâëäëôë æåè ñè ìÿãéæ âê üêïôê% ýè âëäëçëïúÿñôèâæ÷ô çë ôúêìæùæ÷ çëãðýêäêæåèôë âê ïúÿñôâæïê ñæ  øúæñôæ÷âæâ èëúàæèä% Ôúæüëâëä 1>>8? 1:<"1:8. ô+è+ çúæ çúèæåèâðäêâèôë ñè äÿíçúëæíäèéìê èìæâ ëô ôúêìæùæëââæôè åëìèãæâê æåèâðäêâè% ôæçæýèâ íê áÿãàêúæôè øúæñôæ÷âæ+ Ïêïôë þè äæìæå çë"ìëãð%çëìëáâë äÿíçúëæíäèéìêâè ñè ñúèþê æ çúæ ìúðàæôè äÿãâæ âê çúæâðìæôèãâëçëáÿãàêú÷äêâè âê æåèâêôê+ Ä â÷ïëæ ñãðýêæ çúæ çëïúÿñôäêâèôë ëô 1>14"10 à+çÿúäêôê áðïäê âê ñôêúëôë æ âëäëôë æåè ñÿäçêìêô+ Ìúðà ãûáëçæôèâ ìèôêîã% øêúêïôèúèâ íê ôëäê çúèæåèâðäêâè% è ñäÿúíêâ ñ èåáãèåêôæýâëôë íê åûñûã"
TglgzpcnP|atnkn+`gb
 
146 ' Á
ßÃÀÊÚÑÏÊ
 
ÈÔÂËÃËÀÆ×
%
ÁÚ
+ 4 &4::1.
åêâñïæôè ëáþâëñôæ ä Áÿãàêúæ÷ éèâñïë æåè  çèîàêåáèúñïëôë Üêôåê'Üêôåè &ìÿþèú÷ôê âê Çúëúëïê.+ Ñêåë çúæ ôêíæ êïùæ÷ âê éèâæôè ñ ôëäê æåèýèñôë ñè ìêäê æåèôë Åêúæ÷ &Àèëúàæèä% Ôúæüëâëä 1>>8? =1"=4.+ Ä â÷ïëæ ñåèñè"âæ úêîëâæ ëáúêíÿô âê Áëàëúëìæùê ñäëèëáúêíâë ñè çúèçãæôê ñ ôëíæ âê Üêôåê üêïô% ïëîôë ëýèäæìâë è áæã æíäèñôèâ âê ùÿúïëäâæôè ìèîùæ
1
+ Ñ ïëâïúèôâæçæñåèâæ ìêââæ íê çëïúÿñôäêâèôë âê æíñãèìäêâëôë ñèãë &âêúæýêâë çë ôëäêäúèåè ñÿñ ñôêúëôë æåè Ýêâàÿúìèúè. íê ñÿéêãèâæè âè úêíçëãêàêåè+ Ñçëúèìæâüëúåêôëúæôè åâëàë øëúê ñê ñè æíñèãæãæ ä Ôðúùæ÷ ä ôëíæ çèúæëì% ôÿî ïêôëñçëúèì æñã÷åê çúæ çëìëáâë çëãëéèâæè çúèñèãäêâèôë âè ñêåë è çëíäëãèâë%âë æ
ôæ ñè çæöè ñèäêç 
4
+ Ñçëúèì ñåÿôâæ÷ ñçëåèâ âê èìæâñôäèâæ÷ éæäëýèäæìèù âê ñÿáæôæèôë  >:"àëìæöâæ÷ Úêæü Åëããëä  âêýæâÿô âê çúèæåè"âðäêâè ä Ýèçæâùæ áæã êâêãëàæýèâ ñ àëúèæíãëéèâæ÷+ Øëúêôê çëãðýêäêãæ âë"äëôë ñæ æåè âêî"ýèñôë ñçëúèì æíáëúê âê ñäèþèâæïê æãæ âê ïúÿñôâæïê+ Èôëíêþë âê àëã÷åê ýêñô ëô çëïúÿñôèâæôè ñê ìêìèâæ æåèâêôê âê èìâæ ëô âêî"æíäèñôâæôè øúæñôæ÷âñïæ ñäèôùæ? Àèëúàæ% Æäêâ% Ìæåæôÿú% Åæøêæã% Âæïëãê%Äêñæã æ ô+â+ Çúæýæâê íê ôëäê è% ýè èìæâñôäèâë çúæ ôêíæ çÿúäê êïùæ÷ ëô 1>14"1>10 à+ ñè æíäÿúöäê úèêãâë çëïúÿñôäêâè âê âêñèãèâæèôë ñÿàãêñâë ùÿúïëä"âæ÷ ïêâëâ æ çúæìëáæäêâèôë âê øúæñôæ÷âñïë æåè çë ôúêìæùæ÷ çúèìñôêäã÷äêèãèåèâô ëô âèàë+ Ëñëáèâë äêéâê ä ôëíæ ñãðýêî è êïôæäâëñôôê âê ñäèþèâæùæ"ôè% ïëæôë èñôèñôäèâë çúèìçëýæôêô âêî"ñæãâæôè øúæñôæ÷âñïæ æåèâê+ Ôèâ"ìèâùæ÷ôê ìê ñè ìêäêô âê áÿãàêúæôè åûñûãåêâæ æåèâê âê ñäèôùæ è ñÿíâêôèã"âë æíá÷àäêâê çúæ ñãèìäêþæôè äÿãâæ âê çúèæåèâðäêâè+ Íê ô÷ø ñå÷âêôê âêæåèôë% ê âè çúèåæâêäêâèôë ïÿå øúæñôæ÷âñïêôê ä÷úê è àãêäâê ùèã  èôë íêþëâê øëúêôê ñè ìêäêô æåèâê ñ áÿãàêúñïæ ïëúèâ% ïëæôë âè ñê çú÷ïë ñäÿúíêâæ ñ øúæñôæ÷âñôäëôë+
Ìúðéáê Úëìæâê æ äôëúêôê äÿãâê 1><4"1><0 à+
Äôëúêôê äÿãâê âê çúèæåèâðäêâè è ñäÿúíêâê ñ ìèîâëñôôê âê áÿãàêúëåëøêåè"ìêâñïêôê ïðãôðúâë"çúëñäèôâê ìúðéáê Úëìæâê% ñÿíìêìèâê ä Ñåëã÷â çúèí1>0= à+ ñ ùèã ìê çëìçëåëàâè âêúëìâëñôâëôë ëñÿíâêäêâè âê áÿãàêúæôè åû"ñûãåêâæ æ ìê àæ çúèìçêíæ ëô äñ÷ïêïäæ äÿâöâæ çúëçêàêâìæ æ æâëúëìâæäâðöèâæ÷ æ äÿíìèîñôäæ÷ &Øúæñôëä% Ïêúêåêâìéðúïëä 1>>8? 16"41.+ Ñäë÷ôêìèîâëñô úëìæâùæ çëìýæâ÷äêô âê çëñãèìëäêôèãâë úêíàúêâæýêäêâè âê ä÷úê
1           ‛ ― &   .%      "        ‛ ― &  " .+4‛―   %           "      +
TglgzpcnP|atnkn+`gb

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->