Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ex Parte Tegen KPN, UPC, Tele2, T-Mobile

Ex Parte Tegen KPN, UPC, Tele2, T-Mobile

Ratings: (0)|Views: 35,704|Likes:
Published by andreasudo

More info:

Published by: andreasudo on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
__25/05
201212:43FAX0703812834
rbclvialgzaken
0703812834
H\lNAAMDERKONtNGfN
!
beschikking
RECHTBANK'SMGRAVENHAGE
Sectorcivielrechtrekestnummer:KGRK12-1126
Beschikkiugvan25mel2012
in
dezaakvan
destichting
STICHTINGBESCHERMINGRECHTENENTERTAINMENTINDUSTRIE
NEDERLAND,DREIN.
gevestigdteAmsterdam,
verzoekster,
advocaten:mr.J.C.H.vanManenenmr,R.vanKleeffteAmsterdam,tegende
beslotenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid1.
UPCNEDERLAND
B.V.,gevestigdteAmsterdam;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakeJijkbeid2.KPN
B.V.,
medehandelendonderdenamen
TELFORT
en
TELFORT
SERVICESB.V.,
gevestigdte's-Gravenhage;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid
3.T-MOBILENETHERLANDSB.V.,
gevestigd
te
's-Gravenhage;
debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid4.TELE2NEDERLAND
B.V.,
tevens(onderandere)handelendonderdenaam
ALICE,BBEYOND,
BBNEDenTELE2-VERSATEL,gevestigdteAmsterdam;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid
5.TELE2INTERNETDlENSTENB.V.,
gevestigdinAmsterdam,gerekwestreerden.
1.Hetverzoek
1.1.Op24mei2012isbijhetbureaualgemenezakenvandezerechtbankjngekornen
eenverzoekschriftex.artikel101gevanhet
Wetboekvan
Burgerlijke
Rechtsvorde-ring(hiema:Rv)totbettreffen
van
eenonmiddellijkevoorzieningbijvoorraad
@OOOll0010
 
25/05
201212:43FAX0703812834
KG
R.K
12-1126
2S
mei
2012
2
rbclvAalgzaken
1410002/0010
0703812834
zonderoproepingvangerekwestreerdeaminbreukoprechtenvanintellectueleei~gendomtebeeindigen,metdaaraangehechtzes
bijJagen.
1.2.Dooreenvandegerekwestreerden,KPNB.V.,isopvoorbandaanderechtbankkenbaargemaaktdatzijbezwarenheefttegeneendergelijkverzoek
in
devormvaneenzogenoemdegrijsmakingsbrief.
1.3.
He!verzoekschriftis,voarrovervanbelang,hieronderopgenomen.
Verzoekschriftexartikel101geRvtothettreffenvaneenonmiddeUijkevoorzieningbijvoorraadzonderoprneptng
van
gerekwestreerdeominbreukop
recbten
van.Intelleetueleeigendomtebel!indigen.
'
..
'
.'.
~.'.I
Aande
Edelachtbare
Vrouwe/HeerVoorzieningenrechtervan
de
Rechtbankte's-Gravenhage
Verzoeksteris:DesticbtingSTlCHTINGBESCHERMING
REeHTEN
ENTERTAINMENT
~YSrRIE
NEDERLAND,BREIN,
statutair
gevestigdte
Amsterdamen
kantoorhoudendeaandeSiriusdreef22te(2132WT)Hoofddorp("BREIN"),voordeze
zaak
woonplaatskiezendeteAmsterdam(1096HA)
~
..
~
-:"
..-
aan
betAmstelplein
1,
tenkantore
vandeadvocaten
mrs.J.C.R.vanManenen
R."
vanKleeffdie
door
haaraIs
advocaatwordtgesteld
en
aIs
zodanigzullenoptreden
GerekwestreerdenzijnAdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkbeidUPCNEDERLAND
B.
V.(hiema:
"UPC
B.V.")gevestigdteAmsterdamenkantoorhoudendeaandeKabelweg51
te(lOl.4BA)
Amsterdam;BdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidKPNB.V.,medehandelendonderdenarnenTelfortenTelfortServicesB.V.gevestigdte's-Gravenhageenkantoorhoudende.aanhetMaanplein
55TP516.25te(2516CK)
's-Gravenhage;....,
,
.,
'.
 
25/05201212:43FAX0703812834
rbclvAalgzaken
~0003/0010
0703812834
KGRK12-112625mei2012
3
CdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidT-MOBILENETHERLANDS
B.V.
(hiema:
"Tvmoblle")
gevestigdte's-GravenhageenkantoorhoudendeaandeWaldorp-straat60te(2S21CC)'s-Gravenhage;
I
DdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidTELE2NEDERLANDB.V.(bier-na:"Tele2")tevens(onderandere)handelendonderdenaamAlice,bbeyond,BBNedenTe-le2-Versatel,gevestigdteAmsterdamenkantoorhoudendeaandeWisselwerldng58te(1112XS)Diemen;EdebesJotenvennootschapmetbeperkteaaruprakelijkheidTELE2INTERNETDIENSTEN
B.V.
(bierna:
"TelelInternetdiensten")
gevestigd
in
Amsterdam
enkantoorhoudende
aan
de
Wissel
werking
58
te(1112
XS)
Diemen.
I.RETVERZOEKVANDREIN
1.
Ditverzoekzietopeenonmidde1lijkevoorzieningtegengerekwestreerden,diebijvonnisvandevoorzieningenrechtervandezerechtbankvan10mei
jl,
veroordeeldzijndetoegangtotThe
Pirate
Bay(www.tbepiratebay.se)voorhunabonneesteblokkeren
(prodnctie1;het
"Von-
nis"),
De
inleidendedagvaardingindie
zaakwordtovergelegd
a1s
productle2.2.DeinhoudendeoverwegingenvanhetVonnisen
de
dagvaardingdienen
a1s
bierherhaaldeningelastbeschouwdteworden.Dictumonderdee15.3vanhetVonnisluidt
als
volgt,"5.3.beveeltdeprovidersbinnentienwerkdagennabetekeningvan
dlt
vonnishunsubVIvandedagvaardingbedoeldedienstendiedoorhunabonneeswordenge-bruiktom
inbreuk
temakenopdeauteurs-ennaburigerechtenvanderechthebben-denwierbelangenBREINbehartigt,testakenengestaakttehouden,doormiddel
vanhetblokkerenengeblokkeerd
houden
van
detoegang
van
hunabonneestotdedomeinnamen/(sub)domeinen
enIP-adressen
viawelke
ThePirate
Bayopereert,
te
weten:IP-adressen:
(i)
194.71.107.15
(ii)
194.71.107.19"3.InmiddelsheeftBREIN
moeten
vaststellendatdewebsiteThePirateBaysindsenkeledagentevensisgaanopererenviaeennieuw,aanvullend,IP-adres:
194.71.107.80.
Hieronderiseenschermafdrukafgebeeldwaaruitditblijkt:
.
~-
..
.
..
••~•c•
'"_">
.
:
~-:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gé Driessen added this note|
Smeer altijd wat op mijn boterham om het geheel lekkerder te maken, vraag me wel vaker af wat sommige rechters gesmeerd krijgen....

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->