Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ex Parte Tegen KPN, UPC, Tele2, T-Mobile

Ex Parte Tegen KPN, UPC, Tele2, T-Mobile

Ratings: (0)|Views: 33,601|Likes:
Published by andreasudo

More info:

Published by: andreasudo on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
__25/05
201212:43FAX0703812834
rbclvialgzaken
0703812834
H\lNAAMDERKONtNGfN
!
beschikking
RECHTBANK'SMGRAVENHAGE
Sectorcivielrechtrekestnummer:KGRK12-1126
Beschikkiugvan25mel2012
in
dezaakvan
destichting
STICHTINGBESCHERMINGRECHTENENTERTAINMENTINDUSTRIE
NEDERLAND,DREIN.
gevestigdteAmsterdam,
verzoekster,
advocaten:mr.J.C.H.vanManenenmr,R.vanKleeffteAmsterdam,tegende
beslotenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid1.
UPCNEDERLAND
B.V.,gevestigdteAmsterdam;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakeJijkbeid2.KPN
B.V.,
medehandelendonderdenamen
TELFORT
en
TELFORT
SERVICESB.V.,
gevestigdte's-Gravenhage;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid
3.T-MOBILENETHERLANDSB.V.,
gevestigd
te
's-Gravenhage;
debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid4.TELE2NEDERLAND
B.V.,
tevens(onderandere)handelendonderdenaam
ALICE,BBEYOND,
BBNEDenTELE2-VERSATEL,gevestigdteAmsterdam;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid
5.TELE2INTERNETDlENSTENB.V.,
gevestigdinAmsterdam,gerekwestreerden.
1.Hetverzoek
1.1.Op24mei2012isbijhetbureaualgemenezakenvandezerechtbankjngekornen
eenverzoekschriftex.artikel101gevanhet
Wetboekvan
Burgerlijke
Rechtsvorde-ring(hiema:Rv)totbettreffen
van
eenonmiddellijkevoorzieningbijvoorraad
@OOOll0010
 
25/05
201212:43FAX0703812834
KG
R.K
12-1126
2S
mei
2012
2
rbclvAalgzaken
1410002/0010
0703812834
zonderoproepingvangerekwestreerdeaminbreukoprechtenvanintellectueleei~gendomtebeeindigen,metdaaraangehechtzes
bijJagen.
1.2.Dooreenvandegerekwestreerden,KPNB.V.,isopvoorbandaanderechtbankkenbaargemaaktdatzijbezwarenheefttegeneendergelijkverzoek
in
devormvaneenzogenoemdegrijsmakingsbrief.
1.3.
He!verzoekschriftis,voarrovervanbelang,hieronderopgenomen.
Verzoekschriftexartikel101geRvtothettreffenvaneenonmiddeUijkevoorzieningbijvoorraadzonderoprneptng
van
gerekwestreerdeominbreukop
recbten
van.Intelleetueleeigendomtebel!indigen.
'
..
'
.'.
~.'.I
Aande
Edelachtbare
Vrouwe/HeerVoorzieningenrechtervan
de
Rechtbankte's-Gravenhage
Verzoeksteris:DesticbtingSTlCHTINGBESCHERMING
REeHTEN
ENTERTAINMENT
~YSrRIE
NEDERLAND,BREIN,
statutair
gevestigdte
Amsterdamen
kantoorhoudendeaandeSiriusdreef22te(2132WT)Hoofddorp("BREIN"),voordeze
zaak
woonplaatskiezendeteAmsterdam(1096HA)
~
..
~
-:"
..-
aan
betAmstelplein
1,
tenkantore
vandeadvocaten
mrs.J.C.R.vanManenen
R."
vanKleeffdie
door
haaraIs
advocaatwordtgesteld
en
aIs
zodanigzullenoptreden
GerekwestreerdenzijnAdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkbeidUPCNEDERLAND
B.
V.(hiema:
"UPC
B.V.")gevestigdteAmsterdamenkantoorhoudendeaandeKabelweg51
te(lOl.4BA)
Amsterdam;BdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidKPNB.V.,medehandelendonderdenarnenTelfortenTelfortServicesB.V.gevestigdte's-Gravenhageenkantoorhoudende.aanhetMaanplein
55TP516.25te(2516CK)
's-Gravenhage;....,
,
.,
'.
 
25/05201212:43FAX0703812834
rbclvAalgzaken
~0003/0010
0703812834
KGRK12-112625mei2012
3
CdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidT-MOBILENETHERLANDS
B.V.
(hiema:
"Tvmoblle")
gevestigdte's-GravenhageenkantoorhoudendeaandeWaldorp-straat60te(2S21CC)'s-Gravenhage;
I
DdebeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidTELE2NEDERLANDB.V.(bier-na:"Tele2")tevens(onderandere)handelendonderdenaamAlice,bbeyond,BBNedenTe-le2-Versatel,gevestigdteAmsterdamenkantoorhoudendeaandeWisselwerldng58te(1112XS)Diemen;EdebesJotenvennootschapmetbeperkteaaruprakelijkheidTELE2INTERNETDIENSTEN
B.V.
(bierna:
"TelelInternetdiensten")
gevestigd
in
Amsterdam
enkantoorhoudende
aan
de
Wissel
werking
58
te(1112
XS)
Diemen.
I.RETVERZOEKVANDREIN
1.
Ditverzoekzietopeenonmidde1lijkevoorzieningtegengerekwestreerden,diebijvonnisvandevoorzieningenrechtervandezerechtbankvan10mei
jl,
veroordeeldzijndetoegangtotThe
Pirate
Bay(www.tbepiratebay.se)voorhunabonneesteblokkeren
(prodnctie1;het
"Von-
nis"),
De
inleidendedagvaardingindie
zaakwordtovergelegd
a1s
productle2.2.DeinhoudendeoverwegingenvanhetVonnisen
de
dagvaardingdienen
a1s
bierherhaaldeningelastbeschouwdteworden.Dictumonderdee15.3vanhetVonnisluidt
als
volgt,"5.3.beveeltdeprovidersbinnentienwerkdagennabetekeningvan
dlt
vonnishunsubVIvandedagvaardingbedoeldedienstendiedoorhunabonneeswordenge-bruiktom
inbreuk
temakenopdeauteurs-ennaburigerechtenvanderechthebben-denwierbelangenBREINbehartigt,testakenengestaakttehouden,doormiddel
vanhetblokkerenengeblokkeerd
houden
van
detoegang
van
hunabonneestotdedomeinnamen/(sub)domeinen
enIP-adressen
viawelke
ThePirate
Bayopereert,
te
weten:IP-adressen:
(i)
194.71.107.15
(ii)
194.71.107.19"3.InmiddelsheeftBREIN
moeten
vaststellendatdewebsiteThePirateBaysindsenkeledagentevensisgaanopererenviaeennieuw,aanvullend,IP-adres:
194.71.107.80.
Hieronderiseenschermafdrukafgebeeldwaaruitditblijkt:
.
~-
..
.
..
••~•c•
'"_">
.
:
~-:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gé Driessen added this note
Smeer altijd wat op mijn boterham om het geheel lekkerder te maken, vraag me wel vaker af wat sommige rechters gesmeerd krijgen....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->