P. 1
Marketing (3)

Marketing (3)

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Maria Crssssss

More info:

Published by: Maria Crssssss on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
 
Specializarea: ECONOMIA COMER 
Ţ
ULUI, TURISMULUI
Ş
I SERVICIILOR Anul II sem. IIConferen
ţ
iar univ. dr. Alexandru NEDELEA
MARKETING
SUCEAVA2008
 
2
CUPRINS
CUPRINS............................................................................................................................................2
 
SCOPUL CURSULUI........................................................................................................................3
 
I. INTRODUCERE ÎN MARKETING............................................................................................8
 
1.1. Elemente definitorii ale marketingului
......................................................................................................................8
 
1.2.Func
 ţ 
iile marketingului
............................................................................................................................................16
 
1.3.Nivelurile marketingului de rela
 ţ 
ie
..........................................................................................................................17
 
1.4. Stabilirea bugetului de marketing 
...........................................................................................................................19
 
II.
 
COMPONENTELE MEDIULUI DE MARKETING........................................................22
 
2.1. Micromediul de marketing al firmei
........................................................................................................................22
 
2.2. Macromediul firmei
.................................................................................................................................................27
 
Teste
ş
i aplica
ţ
ii.............................................................................................................................................................40
 
III. INTRODUCERE ÎN CERCETAREA DE MARKETING....................................................42
 
3.1. Domenii ale cercet 
ă
rii de marketing 
.......................................................................................................................42
 
3.2. Studiul de pia
 ţă
– domeniu al cercet 
ă
rii de marketing 
...........................................................................................43
 
3.3. Etapele cercet 
ă
rii de marketing 
..............................................................................................................................44
 
Teste
ş
i aplica
ţ
ii.............................................................................................................................................................51
 
IV. PIA
Ţ
A
Ş
I STUDIUL DE PIA
ŢĂ
.............................................................................................52
 
4.1. Concepte legate de pia
 ţă
.........................................................................................................................................52
 
4.2. Rolul studiului de pia
 ţă
...........................................................................................................................................53
 
4.3. Evaluarea dimensiunilor pie
 ţ 
ei
...............................................................................................................................55
 
4.4. Criterii de segmentare a pie
 ţ 
ei
................................................................................................................................63
 
V. LEGILE MARKETINGULUI...................................................................................................70
 
Teste
ş
i aplica
ţ
ii.............................................................................................................................................................82
 
VI. MARKETING PRIN PROPRIA PERSOAN
Ă
.......................................................................83
 
TESTE FINALE...............................................................................................................................90
 
VII.
 
RESURSE DE MARKETING...........................................................................................92
 
BIBLIOGRAFIE...................................................................................
Error! Bookmark not defined.
 
3
SCOPUL CURSULUI
Ca s
ă
înve
 ţ 
i marketing î 
 ţ 
i trebuie o zi. Din nefericire, ca s
ă
-l st 
ă
 pâne
 ş
ti î 
 ţ 
i trebuie o via
 ţă
.
Ph. Kotler
Acest curs se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor de la programul de studiu
ECONOMIACOMER 
Ţ
ULUI, TURISMULUI
Ş
I SERVICIILOR 
 Firmele sunt confruntate pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i interna
ţ
ional
ă
, cu o concuren
ţă
dur 
ă
din parteacelorlalte companii autohtone sau str 
ă
ine. Pentru a supravie
ţ
ui
ş
i a se dezvolta întreprinderile trebuies
ă
î
ş
i înt
ă
reasc
ă
atât capacitatea tehnologic
ă
, cât mai ales abilitatea de a identifica
ş
i satisfacedorin
ţ
ele consumatorilor. Produc
ţ
ia firmelor trebuie s
ă
 
ţ
in
ă
seama de volumul
ş
i structuraconsumului. Aceasta presupune cunoa
ş
terea prealabil
ă
a cerin
ţ
elor pie
ţ
ei prin efortul de marketing.Firma trebuie s
ă
urm
ă
reasc
ă
 
ş
i s
ă
evalueze continuu nevoile
ş
i dorin
ţ
ele în continu
ă
schimbare aleclien
ţ
ilor 
ş
i s
ă
-
ş
i ajusteze în consecin
ţă
produsele, serviciile, canalele de distribu
ţ
ie, pre
ţ
urile
ş
imijloacele de promovare, astfel încât tranzac
ţ
ia comercial
ă
cu clientul s
ă
fie avantajoas
ă
pentruambele p
ă
ţ
i. O asemenea manier 
ă
de r 
ă
spuns la cerin
ţ
ele
ş
i problemele pie
ţ
ei face parte din ceea cese nume
ş
te “filozofia” de marketing.Scopul unic al marketingului este de a convinge mai mult
ă
lume s
ă
cumpere mai multe dintre produsele voastre, mai des, pentru mai mul
ţ
i bani. Nu conteaz
ă
cât de bine v
ă
distribui
ţ
i produsul,cât de eficient îl produce
ţ
i
ş
i nici chiar cât de pricepu
ţ
i sunt cei de la departamentul comercial s
ă
 încheie afacerile, dac
ă
nimeni nu dore
ş
te s
ă
v
ă
cumpere produsul. O companie de automobile poatefi cel mai eficient produc
ă
tor de ma
ş
ini, îns
ă
va face bani doar atunci când automobilele vor fivândute.Pute
ţ
i avea cele mai moderne avioane, echipate corespunz
ă
tor cu cele mai noi fotolii, dar ve
ţ
iob
ţ
ine bani doar dac
ă
ni
ş
te oameni vor lua loc în aceste fotolii. Pute
ţ
i construi un lan
ţ
de restauranteîn toat
ă
lumea, având cele mai eficiente re
ţ
ele de vânzare
ş
i cei mai instrui
ţ
i manageri. Îns
ă
lasfâr 
ş
itul zilei, observa
ţ
i c
ă
ave
ţ
i de câ
ş
tigat doar dac
ă
vinde
ţ
i mai mult
ă
mâncare pentru mai mul
ţ
i bani, indiferent dac
ă
vinde
ţ
i hamburgeri, tochitur 
ă
sau pizza.Marketingul este acela care pozi
ţ
ioneaz
ă
produsul. El define
ş
te a
ş
tept
ă
rile
ş
i face în a
ş
a felîncât s
ă
reu
ş
i
ţ
i dep
ăş
irea acestor a
ş
tept
ă
ri
ş
i s
ă
v
ă
încânta
ţ
i de a
ş
a manier 
ă
consumatorii, încât s
ă
v
ă
 solicite din ce în ce mai mul
ţ
i.
 
De ce numeroase firme î
ş
i închid magazinele sau î
ş
i restrângactivitatea dintr-un nr. de x
ţă
ri în care se extinseser 
ă
prea mult? Ce s-a întâmplat în acest caz? Auinvestit capital urmând ca ei - consumatorii - s
ă
apar 
ă
. Dar consumatorii nu au ap
ă
rut deoarececompaniile nu au desf 
ăş
urat o activitate eficient
ă
de marketing. Nu s-a explicat de ce oamenii ar trebui s
ă
intre în magazinele lor 
ş
i nu s-au impulsionat vânz
ă
rile. Nu s-a men
ţ
ionat de ce o anumit
ă
  b
ă
utur 
ă
ă
coritoare, o motociclet
ă
, un serviciu sau o anume experien
ţă
ar fi diferit
ă
, mai bun
ă
saumai special
ă
. Astfel încât au investit, s-au extins, nu a venit nimeni
ş
i de aceea ... au fost nevoi
ţ
i s
ă
 se retrag
ă
. Dac
ă
 
ş
i-ar fi promovat eficient produsul, ar func
ţ
iona
ş
i acum.Pe o pia
ţă
sub presiune, cu r 
ă
suflarea concuren
ţ
ei în ceaf 
ă
, n-ai de ales: ori vinzi, ori mori.Ca s
ă
rezi
ş
ti, s
ă
cre
ş
ti, s
ă
prosperi trebuie s
ă
satisfaci mai curând dorin
ţ
e
ş
i mofturi decât nevoi
ş
ilipsuri. Trebuie s
ă
vinzi mai degrab
ă
avantaje, încredere
ş
i speran
ţ
e decât produse fizice.Succesuldurabil vine din comunicarea cu partenerii
ş
i schimburile avantajoase pentru ei. Cu cât faci mai bineun lucru, la care te pricepi, cu cât st
ă
 pâne
ş
ti informa
ţ
ia
ş
i alegi oamenii potrivi
ţ
i, cu atât ai maimulte
ş
anse s
ă
aju
ţ
i mai mul
ţ
i oameni s
ă
ş
tige ceva, s
ă
ob
ţ
in
ă
ni
ş
te avantaje. La rândul lor, ei tevor ajuta s
ă
ş
tigi.Succesul activit
ăţ
ilor de marketing depinde de îndeplinirea urm
ă
toarelor 
principii
:1.
 
asigurarea satisfacerii dorin
ţ
elor clien
ţ
ilor;2.
 
cunoa
ş
terea caracteristicilor de cump
ă
rare ale acestora;3.
 
împ
ă
ţ
irea pie
ţ
ei în segmente;4.
 
efortul de a cre
ş
te cota de pia
ţă
de
ţ
inut
ă
;5.
 
dezvoltarea liniei de produse;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->