Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ratings:
(0)
|Views: 11,091|Likes:
Published by ahdonib

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: ahdonib on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
ÂÙ¿ Ùfi ÙÚ›ÙÔ Î·› Èfi Ê·ÚÌ·ÎÂÚfiMÓËÌfiÓÈÔ Ùɘ 12˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘2012, η› Ù¿ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‚ϤÔ˘ÓÔÜ ¿ÂÈ Ùfi ÚÄÁÌ·.≠Oˆ˜ öÁÚ·Ê Ú›Ó àfi ÂúÎÔÛÈ Î·› Ϥ-ÔÓ öÙË ï ±ÁÈÔ˜ °¤ÚÔÓÙ·˜ ¶·˝ÛÈÔ˜, Ôî â¯ıÚԛ̷˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿ ÌĘ ÍÂÛ¯›ÛÔ˘Ó âÓá Ôî «Ê›ÏÔȻ̷˜ Ó¿ ÌĘ ÙÛ·Ï·ÎÒÛÔ˘Ó!≠Oˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·› ÛÙfi ôÚıÚÔ ÙÔÜ M›-ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, Ô‡ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ے ·éًًÓ
¶·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË
, ·éÙfi Ô‡ öÁÈÓ ٿ ÙÂ-ÏÂ˘Ù·Ö· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ‹Ó ^EÏÏ¿‰· qÙ·Ó ≤Ó·öÁÎÏËÌ· âÎ ÚÔÌÂϤÙ˘ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ ëÏÏË-ÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ.Tfi Û¯¤‰ÈÔ qÙ·Ó Ó¿ ÌĘ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¢ÈÂıÓ¤˜ NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi T·ÌÂÖÔ (¢.N.T.), Ó¿ÌĘ Êı¿ÛÔ˘Ó â‰á Ô‡ ÌĘ öÊı·Û·Ó η› Ó¿ÌĘ êÚ¿ÍÔ˘Ó ÙfiÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔÜÙÔ Ô‡ ÎÚ‡-‚ÂÈ ì ëÏÏËÓÈ΋ ÁÉ Î·› ì ı¿Ï·ÛÛ·. ≠OÛ· öÁÈ-Ó·Ó (Ù¯ÓËÙfi ÊÔ‡ÛΈ̷ ÙÔÜ âÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜,‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ ó˜ ÙÂÌ¤ÏˉˆÓàfi ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙfiÓ ≠EÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi (!)
oø TÈÌfiıÂÂ, ÙcÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎËÓ Ê‡Ï·ÍÔÓ, âÎÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ Ùa˜ ‚‚‹ÏÔ˘˜ ÎÂÓÔʈӛ·˜ ηd àÓÙÈı¤ÛÂȘ Ùɘ „¢‰ˆÓ‡ÌÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜, ≥Ó ÙÈÓ˜ â·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔÈ ÂÚd ÙcÓ ›ÛÙÈÓ äÛÙfi¯ËÛ·Ó (Aã TÈÌ. Çã 20-21) 
¢IMHNIAIA EK¢O™H TOY OMøNYMOY ™Y§§O°OY?IANOYAPIO™ – ºEBPOYAPIO™ 2012?TEYXO™ 82
æHºIZOYME ANTIMNHMONIAKA KAI ¶ATPIøTIKA
M
¶EPIEXOMENA
æËÊ›˙Ô˘Ì àÓÙÈÌÓËÌÔÓȷο η› ·ÙÚȈÙÈο .........................................................ÛÂÏ.1\EÈÛÙÔÏ‹ \AÚ¯ÈÂ. Î. ^IÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ÛÙfiÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ¶··‰ÉÌÔ .............. ÛÂÏ.2¶Úfi˜ Ù‹ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ^H àÏ‹ıÂÈ· ÁÈ¿ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· ................................ ÛÂÏ. 4\EıÓÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ....................................................................................................ÛÂÏ.9^O·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÙáÓ ^AÁ›ˆÓ ....................................................................................ÛÂÏ.12\EıÓÈ΋ MÓ‹ÌË ............................................................................................................ÛÂÏ.13¶ÚÔÊËÙÈ΋ ʈӋ °¤ÚÔÓÙÔ˜ ¶·˚Û›Ô˘ ÁÈ¿ Ùfi ¯Ú¤Ô˜ ................................................ÛÂÏ.16¶á˜
‰¤Ó
ı¿ Á›ÓÂÙ ‰ˆÚËÙ‹˜ çÚÁ¿ÓˆÓ .....................................................................ÛÂÏ.17«MÔÚÊ‹ à¿Ù˘» ï âÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ηٿ Ùfi
Nature
...................................ÛÂÏ.19E剋ÛÂȘ η› Û¯fiÏÈ· ....................................................................................................ÛÂÏ.19
 
\EÍÔ¯Òٷ٠·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ,™·Ú¿ÛÛÂÙ·È ì ηډȿ η› ıÔÏÒÓÂÈ ïÓÔܘ Ì·˜ ̤ ¬Û· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙÔ‡˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›-Ô˘˜ ηÈÚÔ‡˜ η› âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ó¿ Û˘Ì‚·›-ÓÔ˘Ó ÛÙfiÓ TfiÔ Ì·˜. òAÓıÚˆÔÈ Ì¤ àÍÈÔ-Ú¤ÂÈ· ¯¿ÓÔ˘Ó, àfi Ù‹ Ì›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ‹Ó
A¶OKPOYOME TOY™ E•ø£EN EKBIA™MOY™KAI A¶OPPI¶TOYME TI™ £ANATHºOPE™ ™YNTA°E™ TOY™
\EÈÛÙÔÏ‹ ÙÔÜ \AÚ¯ÈÂ. Î. ^IÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ÛÙfiÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ¶··‰ÉÌÔÎ.ô.) qÙ·Ó ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ʤÚÔ˘Ó ÛÙfi ¢.N.T. η›ÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘοÓÔ˘Ó ·ûÚÈÔ àÊÚÈηÓÈ΋ àÔÈΛ·.^H ÌfiÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô‡ ö¯Ô˘Ì ·éًً ÛÙÈÁÌ‹, àÓıÚˆ›Óˆ˜, ÁÈ¿ Ó¿ àÓ·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂÙ‹ Ó¤· ηÙÔ¯‹, ÛÙ‹Ó ïÔ›· ÂñÚ›ÛÎÂÙ·È ì ·-ÙÚ›‰· Ì·˜, ÂrÓ·È ≤Ó· ·ÏÏ·˚Îfi ̤وÔ àÓÙ›-ÛÙ·Û˘.N¿ ‰ÈÒÍÔ˘Ì ÙÔ‡˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜, àÓ›-ηÓÔ˘˜ η› ÚÔ‰fiÙ˜ η› Ó¿ öÏıÔ˘Ó «Ó¤ÔÈM·Îη‚·ÖÔÈ», ¬ˆ˜ öÏÂÁÂ ï ±ÁÈÔ˜ °¤ÚÔÓÙ·˜¶·˝ÛÈÔ˜. òAÓıÚˆÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ù›ÌÈÔÈ, ·-ÙÚÈáÙ˜, à‰È¿ÊıÔÚÔÈ, Ô‡ ı¿ àÁ·ÔÜÓ Ù‹Ó\EÎÎÏËÛ›· η› ı¿ âÚÁ·ÛıÔÜÓ Ì¤ ÓÂÜÌ· ı˘-Û›·˜ η› ·éÙ·¿ÚÓËÛ˘ ÁÈ¿ Ó¿ ÛÙ·ıÂÖ Î·›¿ÏÈ ì ^EÏÏ¿‰· ÛÙ¿ fi‰È· Ù˘.T¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ η›Ê˘ÛÈÎÔÜ àÂÚ›Ô˘, Ô‡ ÌĘ Ù¿ öÎÚ˘‚·Ó ÙfiÛ·¯ÚfiÓÈ·, Êı¿ÓÔ˘Ó ù¯È êÏᘠÁÈ¿ Ó¿ ͯÚÂÒ-ÛÔ˘Ì ٿ ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈο ‰¿ÓÂÈ· ÙáÓ ‰ÈÂıÓáÓêÚ·ÎÙÈÎáÓ, àÏÏ¿ η› Ó¿ àÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì –ԇϤÁÂÈ ï ÏfiÁÔ˜– η› Ù‹ ÌÈÛ‹ EéÚÒË.^H ‰ÈÂΉ›ÎËÛË â›Û˘ ÙáÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎáÓÔÏÂÌÈÎáÓ àÔ˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù·-ÛÙÚÔÊ‹, Ô‡ ÌĘ ÚÔͤÓËÛ·Ó ÛÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·Ùɘ ηÙԯɘ, η› ì âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙáÓ ¯ÚËÌ¿-ÙˆÓ ÙÔÜ Î·ÙÔ¯ÈÎÔÜ ‰·Ó›Ԣ, Ô‡ ̤ Ùfi ˙fiÚÈÌĘ ñÔ¯Ú¤ˆÛ·Ó Ó¿ ÙÔ‡˜ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ı¿àÚÎÔÜÛ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÍfiÊÏËÛË ÙÔÜ â·¯ıÔܘÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎÔÜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô‡ ÌĘ ÊfiÚÙˆÛ·Ó.K·› ÌfiÓÔ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ Î·Ó›˜ àfi ¬ÛÔ˘˜Î˘‚¤ÚÓËÛ·Ó Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ‰¤Ó‰ÈÂΉ›ÎËÛ ٛ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ àÔ-˙ËÌÈÒÛÂȘ (Ù›˜ ïÔÖ˜ ÉÚ·Ó ¬ÏÔÈ Ôî ôÏÏÔÈÏ·Ô›, Ô‡ ˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ÛÙfiÓ fiÏÂÌÔ àfiÙÔ‡˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, âÎÙfi˜ àfi âÌĘ!), ï‰ËÁÂÖà‚›·ÛÙ· ÛÙ‹Ó âÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ¿ÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ «ìÁ¤Ù˜».M¤ Ù›˜ âÎÏÔÁ¤˜ –Ôî ïÔÖ˜ ÌÄÏÏÔÓ ı¿ Á›-ÓÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ \AÚÈÏ›Ô˘ õ àÚ¯¤˜ M·˝Ô˘– ö¯Ô˘-Ì ً ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÛÙ¿ Û›ÙÈ·ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜, àӛηÓÔ˘˜ η›ÚÔ‰fiÙ˜. XˆÚ›˜ Ó¿ ñÂÚÂÎÙÈÌÔÜÌ Ùfi ¬ÏÔÙáÓ âÎÏÔÁáÓ, Ú¤ÂÈ ïˆÛ‰‹ÔÙ ӿ Ùfi ¯ÚË-ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ.¶ÚÔÛÔ¯‹! òO¯È Ï¢Îfi õ àÔ¯‹! æËÊ›-˙Ô˘Ì ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÌĘ ö¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ àÔ-‰Â›ÍÂȘ ¬ÙÈ àÁ·ÔÜÓ ÙfiÓ ÙfiÔ, ÂrÓ·È Ù›ÌÈÔÈ,àÁ·ÔÜÓ Ù‹Ó \EÎÎÏËÛ›·, ö¯Ô˘Ó àÓÙÈÌÓËÌÔ-Óȷ΋ ·ÙÚȈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. Tfi Ï¢Îfi η› ìàÔ¯‹ ı¿ ö¯Ô˘Ó ó˜ àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ ö¯Ô˘ÌÂÛÙfi ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ¿ÏÈ ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ÌĘ η٤-ÛÙÚ„·Ó.^O \AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î. ^IÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÌĘâͤÏËÍ Â鯿ÚÈÛÙ· ̤ Ù‹Ó âÈÛÙÔÏ‹ Ô‡öÛÙÂÈÏ ÛÙfiÓ ‰ÔÙfi ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi §Ô˘ÎĶ··‰ÉÌÔ. T‹Ó ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÛÙ›˜ ÛÛ. 2-4Ùɘ
¶·Ú·Î·Ù·ı‹Î˘ 
. \E¿Ó ì \EÎÎÏËÛ›·,âÎÙfi˜ àfi Ùfi ÛÔ˘‰·ÖÔ öÚÁÔ Ô‡ οÓÂÈ Ì¤Ù¿ Û˘ÛÛ›ÙÈ·, ÌÂÖ ÌÚÔÛÙ¿Ú˘ η› ÛÙ‹Ó àÓÙ›-ÛÙ·ÛË ÙÔÜ Ï·ÔÜ Î·Ù¿ Ùɘ Ó¤·˜ ηÙԯɘ, Ùfi-Ù ‰¤Ó ı¿ \¯Ô˘Ó ÔÜ Ó¿ ÎÚ˘ÊÙÔÜÓ Ôî ‰ÔÛ›-ÏÔÁÔÈ.
H ™YNTAKTIKH E¶ITPO¶H
2

¶APAKATA£HKH
AP
. 82

 
IANOYAPIO™-ºEBPOYAPIO™ 2012

3ôÏÏË, Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, àÎfiÌË Î·› Ùfi Û›ÙÈ ÙÔ˘˜.Tfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ àÛÙ¤ÁˆÓ, àÏÏ¿ η›ÙáÓ ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓˆÓ –Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·ÙÔ¯ÈÎáÓâÔ¯áÓ– ·›ÚÓÂÈ âÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. OîôÓÂÚÁÔÈ ·éÍ¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ڷ ً̤ ̤ڷ. Tfi ú‰ÈÔ Î·› Ù¿ ÏÔ˘Î¤Ù· ÌÈÎÚáÓ Î·›ÌÂÛ·›ˆÓ âȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.T¿ Ó¤· ·È‰È¿, ٿηχÙÂÚ· Ì˘·Ï¿ ÙÔÜ TfiÔ˘, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙfiÓ‰ÚfiÌÔ Ùɘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. Oî ·ÙÂÚ¿‰Â˜Ì·˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ˙‹ÛÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ Ù›˜ ‰Ú·-Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙáÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜.OåÎÔÁÂÓÂȿگ˜ η› 剛ˆ˜ Ôî Èfi ÊÙˆ-¯Ô›, Ôî ÔχÙÂÎÓÔÈ, Ôî ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Úˉ˜,‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ àfiÁÓˆÛË, ÌÂÙ¿ Ù›˜ àÏÏÂ-¿ÏÏËϘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙáÓ ÌÈÛıáÓ ÙÔ˘˜ η›ÙÔ‡˜ à‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ^H ÚˆÙfi-ÁÓˆÚË Î·ÚÙÂÚ›· ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ âÍ·ÓÙÏÂÖÙ·È,ì çÚÁ‹ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÈ ÙfiÓ Êfi‚Ô Î·› ï ΛӉ˘ÓÔ˜ÎÔÈÓˆÓÈÎɘ àÓ¿ÊÏÂ͢ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿àÁÓÔÂÖÙ·È È¿, ÔûÙ àfi âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ‰È·-Ù¿ÛÛÔ˘Ó, ÔûÙ àfi âΛÓÔ˘˜ Ô‡ âÎÙÂÏÔÜÓÙ›˜ ÊÔÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜.™Ù›˜ ‰‡ÛÎÔϘ η› –àÓ·ÓÙ›ÏÂÎÙ·– ÎÚ›-ÛÈ̘ ·éÙ¤˜ zÚ˜ çÊ›ÏÔ˘Ì ¬ÏÔÈ Ó¿ ͤÚÔ˘-Ì η› Ó¿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ٛ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙfiÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì àÓ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ì àfiÁÓˆÛË Î·›ì ηٿıÏÈ„Ë ö¯Ô˘Ó ʈÏÈ¿ÛÂÈ Û¤ οı ëÏÏË-ÓÈÎfi Û›ÙÈ. ≠OÙÈ ÚÔοÏÂÛ·Ó ‰˘ÛÙ˘¯á˜ –η›Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó¿ ÚÔηÏÔÜÓ– àÎfiÌË Î·› ·éÙÔ-ÎÙÔӛ˜ âΛӈÓ, Ô‡ ‰¤Ó ÌfiÚÂÛ·Ó Ó¿ àÓÙ¤-ÍÔ˘Ó Ùfi ‰Ú¿Ì· ÙáÓ ÔåÎÔÁÂÓÂÈáÓ Î·› ÙfiÓ fi-ÓÔ ÙáÓ ·È‰ÈáÓ ÙÔ˘˜.MÚÔÛÙ¿ Û¤ ¬Ï· ·éÙ¿, ì \EÎÎÏËÛ›· Ùɘ^EÏÏ¿‰Ô˜ àÍÈÔÔÈÂÖ Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· àÏÏËÏÂÁ-Á‡Ë˜. K·› ÂrÓ·È ıÂÙÈÎfi Ô‡, ̤۷ ÛÙ‹Ó ÙfiÛËηٷ¯ÓÈ¿, ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ì Âé·ÈÛıËÛ›·, Ùfi ÊÈ-ÏfiÙÈÌÔ Î·› ï êÁÓfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÙáÓ ^EÏÏ‹-ÓˆÓ. °È¿ Ó¿ ‰ÒÛÂÈ ≤Ó· È¿ÙÔ Ê·˝, ≤Ó· ÚÔܯÔ,ÌÈ¿ àÓ¿Û· ˙ˆÉ˜ ÛÙÔ‡˜ àÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ¢˘-ÛÙ˘¯á˜, ¬Ìˆ˜. ≠Oˆ˜ ÍÂοı·Ú· Ê·›ÓÂÙ·ÈϤÔÓ, Ùfi ‰Ú¿Ì· Ùɘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ù¯È Ìfi-ÓÔ ‰¤Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ â‰á, àÏÏ¿ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÚÔ-ÛÏ¿‚ÂÈ Î·› Ӥ˜ àÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.ZËÙÔÜÓÙ·È, ôÏψÛÙÂ, Ù›˜ zÚ˜ ·éÙ¤˜,àÎfiÌË ÛÎÏËÚfiÙÂÚ·, àÎfiÌË Èfi âÒ‰˘Ó·,àÎfiÌË Èfi ô‰Èη ̤ÙÚ·, ÛÙ‹Ó ú‰È· à‰È¤ÍÔ-‰Ë η› àÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔÜ ÚfiÛÊÔ-ÚÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì·˜.ZËÙÔÜÓÙ·È àÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘëÓfi˜ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Ô‡ àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ı·Ó·-ÙËÊfiÚÔ. ZËÙÔÜÓÙ·È ‰ÂÛ̇ÂȘ Ô‡ ‰¤Ó χ-ÓÔ˘Ó Ùfi Úfi‚ÏËÌ·, àÏÏ¿ àÓ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌfiÓÔÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙfiÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙ· ı¿Ó·ÙÔÙɘ OåÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. K·› ñÔıË·ԢÓ, Ù·˘-Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù‹Ó âıÓÈ΋ Ì·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·.^YÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙfiÓ ÏÔÜÙÔ Ô‡ ö¯Ô˘ÌÂ,àÏÏ¿ η› ·éÙfiÓ Ô‡ ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÎÙ‹ÛÔ˘-Ì ÛÙ¿ ≿ÊË Î·› Ù›˜ ı¿Ï·ÛÛ¤˜ Ì·˜. ^YÔ-ıËÎÂ‡Ô˘Ó Ù‹Ó \EÏ¢ıÂÚ›·, Ù‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·,Ù‹Ó \EıÓÈ΋ Ì·˜ \AÍÈÔÚ¤ÂÈ·.\AÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, àÂÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·› àÓ‹-Û˘¯ÔÈ ≠EÏÏËÓ˜ ÌĘ ÚˆÙÔÜÓ Î·› ˙ËÙÔÜÓ ñ‡-ı˘Ó˜, ÂåÏÈÎÚÈÓÂÖ˜ η› ÂÈÛÙÈΤ˜ à·ÓÙ‹ÛÂȘ.PˆÙÔÜÓ Ù› ÙÔ‡˜ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ì ëfiÌÂÓËì̤ڷ.PˆÙÔÜÓ ÔÜ ¿ÂÈ ì ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜. Pˆ-ÙÔÜÓ Ù› âÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ùfi‰Ú¿Ì·. T› ÌÔÚÂÖ Ó¿ Í·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ Ù‹ ¯·-̤ÓË âÏ›‰·. ¢˘ÛÙ˘¯á˜ ¬Ìˆ˜!™Ù‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙáÓ àÔÊ¿ÛˆÓ, ÔîʈӤ˜ ÙáÓ àÂÏÈṲ̂ӈÓ, Ôî ʈӤ˜ ÙáÓ ^EÏ-Ï‹ÓˆÓ, àÁÓÔÔÜÓÙ·È ÚÔÎÏËÙÈο. ¢˘ÛÙ˘¯á˜,Û‹ÌÂÚ·, Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ‰¤Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì à¿Ó-ÙËÛË ÔûÙ ÛÙ¿ ¬Û· öÁÈÓ·Ó Î·› âÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓÓ¿ Á›ÓÔÓÙ·È, ÔûÙ ÛÙ¿ ¬Û· ˙ËÙÔÜÓÙ·È àfiÙÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜. ErÓ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔéÏ¿¯ÈÛÙÔÓ≈ÔÙË ì âÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Û¤ àÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘-ÓÙ·Á¤˜. K·› ÂrÓ·È ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ Ôî àÍÈÒÛÂȘÙÔ˘˜ Û¤ ‚¿ÚÔ˜ Ùɘ \EıÓÈÎɘ Ì·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜.K·› ·éÙfi ÂrÓ·È, úÛˆ˜ Ùfi Èfi àÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi.¢¤Ó ÌÔÚÂÖ ôÏψÛÙ ӿ àÁÓÔÂÖÙ·È àfiÎ·Ó¤Ó·Ó ¬ÙÈ Ôî àÓÙÔ¯¤˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Á‡ÚˆÌ·˜ âÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓ. ≠Oˆ˜ âÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓη› Ôî àÓÙÔ¯¤˜ Ùɘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎɘ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜.K·› ‚¤‚·È·, ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ·Ú¿ Ó¿ ñ¿Ú-¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ η› ôÏÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. ¢Úfi-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->