Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Fisika XI UKK 2010-2011

Soal Fisika XI UKK 2010-2011

Ratings:
(0)
|Views: 3,630|Likes:
Published by Arif Nugroho

More info:

Published by: Arif Nugroho on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

 
.~
.
-
KS/Fisika/XI.IPAl11
DOKUMENNEGARASANGATRAHASIA
....
DINASPENDIDIKANKOTA'SEMARANG
ULANGANKENAIKANKELA
TAHUNPELAJARAN
2010/2011'
T
SEKOLAHMENENGAHATAS(SMA)
+
LEMBARANSOAl
MataPelajaran
K
e
I
as
Hari/tanggal
Wa
ktu
:.·Fisika.:XI(Sebelas)IPA
:Senin,
30
Mei2011.
:.07.30-09.30(120
menit).
-_'II
..
I'.".:_-••'
:
HI
z:zIs
z
lPZ
dW.
h.~.
1&__
I
-
22!iZIs
kd.
I
22iiiiiZIs:
zzzzI_
PETUNJUKUMUM:
.
,
Sebelummenqerjakansoal,tulislah
terlebih
dahuluNama,NomorUlanganKenaikanKelasdanKelaspadalembarjawabanyangtersedia..'.2.Kerjakansoal-soaldenganpulpen/bolpoint,dantidakbolehmengerjakan
50a.1
denganpensil/spidol..3.Periksadanbacalahsoal-soaldengantelitisebelumAndamenjawab.4.Jumlahseal:35soalobY,ektifdan5soalessaisemuaharusdikerjakan.
5..LaporkankepadapengawasUKKkalauterdapattuusan
yangkurangjelas
atau
adayangrusak.
6.
Dahulukanmenjawabsoal-soalyangAndaanggapmudah.7.Kerjakanpadalembarjawabanyangdiseoiakandenqancaramemberikantandasilang(X)padajawabanyangAndaanggappalingbenar..
Apabilaadajawabanyang
Anda
anggapsalah,danAnda
inginmemperbaikinya,
tidak
diperbolehkan
rnernakai
tippexataupenghapus,melainkandengancarasepertidibawahmi:Semula:)(.b.
c.
d.
e.
1~
,
;
8.
I
~b.)(
·d..
·e.
ibetulkan
..
9.
Untukmenjawabsoalessai(uraian)perbaikandengancaramencoretjawabanyangsalah
dengan
dua
garis
danmenuliskandiatasjawaban
yang
diperbaiki.10.Selamatmengerjakan.PETUNJUKKHUSUS:
I.Pilihlahsalahsatujawabanyangtepatdenganmemberitanda
silang(
X)padasalah
satu
huruf
jawabana,
b,
c,
d
ataue
pada
lembar
jawaban!.
-
.
...
Padasebuahbendabekerja
gaya
8Nsepertitampak.padagambar.
Besar
momen
gaya
terhadaptitikPadalah...Nm.
a.,.
0,96
.b.O,96.J3
c.1,92d.
1,92
12
1.
e.
1
,92
J3
..
..
.
~
..
-.
.
_.
.
._
.
-
-
--
-
-
--
~
..
-
..
---
_.
-
-
.
..
-•I_-_____"-__•-_••.__I._.__
-
--
_.
.
..
..
_-
....
.
-
.
-
..
...
...-
._
.
.-
._
..I_~
_--..__-___I
.
-
.
---
-
.
~
~
-
.
-
-
..
_.
-
-
-.
-
-
--
_..
-
__.~_~_~.~_r_.r-
--_"
I.•.
 
~~...............-----~~------~~-----~--------------~_,._...__---------------.------..._-
w
-
.
-
.
...
,KS/SMA
..2-Fisika/XI.IPA/11
.,
2.
...
Empat
buah
benda
bermassa
samayaitu
MJ
ditempatkanpadatitik-titiksudut
bujursangkar
yang
panjang
sisinyaa
1
makabesarmomeninersiasisternpadatitikpusatbujursangkartersebutadalah....,
-a.
1/2M
a
2
d.3
M'
a
2
b.M
a
2
e.4Ma
2
c.2M
a
2
,3.
-
.
_
..
Sebuahsilinderpejalmassa2kg(I
=
1/2
MR2)
beradapadalanta'kasardiberigaya30Npadapusatmassanyasehinggasilinderbergerak.Percepatanlinearsilinderadalah...,,
8.
9
rn/s?
d.
15
m/s"
b.
10
m/s"e.
20
m/s"c.
12
rn/s'
..
.
4.Fikri
memainkan
sebuahbolapejal(I
=
2/5
MR2)
yang
massanya5
kg
sehinggabergerak
tanpaselipdengan
kecepatan2
m/s.
Sesarenergikinetiktotalbolapejaltersebutadalah....·~
a.
4
J-
d.
14
J
b.6
J
e.20
J
c.
10
J
-
Sebuahsilinderpejal.menggelindingmenaikisuatubidangmiringdenqankecepatanawal20m/s.SHaenerqiyanghilanqakibatgesekandppatdiabaikan,ternyatasilindermampumencapaiketinggianhsebelum-_berbalikarah,makanilaihadalah....
~
.a.10mb.20
m
c.
30
m-
,
d.40
m
e.
50
m
7.Sebuahpiringan
yang
dapatdianggapsebagaisilinderpejalbermassa200kg,berjejari2mdanberputar'3rad/s.Tiba-tibasebuahbungkusanberrnassa50kgdlletakkantepat
di
tepipi-ringandanberputarbersama
.
.
piringantersebut,kelajuanputaranyasekaranqmenjadi.."a.1rad/sd.4rad/s
...
b.2rad/se.5
rad/s
c.
3
rad/sSebuahsistem/bendadapatdikatakan'setimbangjikamemenuhisyaratsebaqaiberikut:,1.'Jumlahgayayangbekerjasarnadengannot2.Jumlah
gaya
yarigbekerjapadaarahvertikalsamadengannol3.Jumlahgayayangbekerjapadaarahhorizontaltidakharusnol-4.JumlahmomengayapadasalahsatugayanyasarnadengannolPernyataanyangpalingtepatadalah',...-'a.1,2dan3b.1,2dan
4
c.
2,3
dan
4
...
6.d.1
1
3dan4e.semuabenar12
3
4
Perhatikangambarbendadisampingini!_.
Bendayangdalamkeadaansetimbanglabiladalah.,,.
a,
1
dan2
b.1,
21'dan
4c.1,2,dan3
d2
dan
3
.
e.·2dan4
-8.
I.
m
1
m
I
m
..
Padagambardisarnpinq,ZadalahtitikberatbatanqAB.JikasistemdalamkeadaansetimbangmakamassabatangABadalah....
a.
5kgb.10kgc.15kgd;20kge.30kg9.
...
,.r
.
.
_______,....,........._..._--~.--__...--..-:....~.............~-~..~~._...."".
1r.:H.........
Iob_-._.
~L
;<__-
~~'-Io&...t-.-.,_-.-....~-~.~.''''•~•-......~;;_.
M-.~~
~~~"111<11...
h$lh.....,....-:'._.....
.r..J.r_~..-~....-~..~
-___._.--'.
"_.
-.r...............__..~..-_____..........,;..
_.
'.
.~".__~.__._..-__.__•~•_-.-_
._1.._-~
_____...~._
r_.-.I__,-.
~-
_r---._
"rI,~"_.;!.
 
r
f
II
~~
.
.
~
f
r'
II
I
r
..
~
!
r
~
!
l
~
I
__
,
KS/SMA
..3·
Fisika/XI.IPA/11
10.
SebuahbidanghomogenBberupa
persegi.panianq.terpotongoleh
bidang
segitiga
Aseperti
padagambardi
..
samplng.....
Letaktitik
beratbidangtersebutbHadihitungdarititik0
adafah....
o
3.
12
•T"
7
5.'
a.(
8"
14)
em.
.1
b·,
(6
8
,4)
em
5
c.
(6
7
,4)Cm
11.
0
7
d.{5
S
,4)cm
2
e.
(5
7
,4)Cm
......
lOON
SatanghomogenAS::Lyangberatnya50Nberada.dalamkeseirnbanqansepertiterlihatpadagambardisamping.BatangditahantaliOCpadakedudukanAC:::;
2...
3"
Ldansu~utACO
=
30
Q.,
Padaujung
batang
terdapatbeban
1
00N.Tegangantaliadalah....
d.375N
e~
500N
\
B
.SON
a.
150Nb.
188N
c.
300N
,
,
12..Sebuahbenda
berbentukkubus
massaMdiberigay-a
Fpadajarakddaricasar,bendaakantergufing
jika.....
.
.
d.
LF
=
0dan
LT:t:.O
eo.
L:t
=
0
~
b.
L:F
*-
0
dan
LT
=
0
c.
LF
*
0
f
.
,
.
.
.
13..Tekanan
total
pada
kedalaman50meterdi
bawahpermukaandanau
yang
berisi
airadalah
_A:.
(massajenisairdanau1
g/cm
3
!
9
=
1
0m/s"
!
tekanan
atmosfer
=
1x
1
0
5
N/m2)
a.
400kPad.'700kPa
b.500kPa
e.-
800
kPa
C.'
.600kPa
14.Sebuahpompa
hydraulic
berbentuksilinder,bekerjamenggunakanprinsippascal.Diameter
silindernya
masing-masingadalah
8
erndan
20
em.Bilapengisap
yang
keeilditekandengangaya500N.
rnaka
gaya..yangdihasilkanpadapengisapyangbesar
aoaiaf....
N..,a.
3.125d,500
b.
2.500
e.
200c.'
1.250
_
15.Sebuahbenda
beratnya
diudara20N
ketika
benda
dimasukkan
ke
dalamairberatnya16N.Danketika
dirnasukkankedalamcairanAberatnya18N..Iika
massa
jenis
air
1qr/crn".Makamassa
jeniscairan
Aadalah
,.4.'
a.
0,4q/cm"
b:0)5
g/
cm
3
c.
0,6
g/
cm
3
,d.0,'8
g/
cm
3
e.
1,0
g/cm3
_
16:
Seeker
nyamukdapatberdiritanpatenggelamdiataspermukaanzat
cairo
Peristiwainidisebabkanoleh....a.Adanyateganganperrnukaanzat
cairo...
b.Massajenisnyamuklebihkecildarimassajeniszat
cairo.
.c.Gayaangkatke
atas
lebihbesar
daripadaberat
benda.d.Selaputkaki
nyamuk
mempunyailuaspenampang
yang
keen
e.Tekananyangdiakibatkankakinyarnuksangatkeeil
.
''
'1___-_-.___
r""-.-
'
"''':.
-.~.-.-':.
j.-:.~.
t.~_.
~_
r--...................-..____........-_
-..v--.
I
:.-..
r.......~....
I-
J"
!....
or:-:,.
_I'lL..._
.It.......~.-"_..
--.••---''--"•."___•_
--._1.-..__..-_...~.-:.:.
-~P7~--_.._..._
.--~.'.
"_.-.:.--_.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dewi Hartanti liked this
Rizky Aninda liked this
Daryoto Eko Purnomo liked this
Iwan Syarif Setiawan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->