Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
10Activity
×
P. 1
ΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

ΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

Ratings: (0)|Views: 950|Likes:
Published by Βατάτζης

More info:

Published by: Βατάτζης on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
Αψβξε
 
ΒΦυγζύγϊ
 
 
ΑΓΒΞΕ ΒΟΥΓΖέΓ΢
 
5 π
ι Ο ξςύγαΫ
( ππ π π
ΘΦςε ςο εϏύΫ ύιζ θοβΨαι μυΣςι μεξ εζεθ γϏθ γφαε γϏ ο ξμυεύοΣ
 nk}ozko} π
εμγφβγζύεξ ςϏζοωϋϊ Ϋ νξεκΨηούο ςύγ βξε υγχιύξμΨ αψβξε
 ( +
ύγϏ ΕβΣγϏ ΜγςθΨ ύγϏ Εξύώαγφ Ϋ ύγϏ βΦυγζύγϊ ΠεόςΣγϏ ΕϏύΨ θξαΨζο
 ( ( ( π
βξε ΟααΨνε οαοφδουι νϏζεύΫ ωυξςύξεζξμΫ εααΨ θούΨ ε ψ θξε
  π+ ( π π +
νφςμγαι ουΣγνγ ΘοβΨαγξ Ψζνυοϊ θο ευυιςΣε οζϋ ξγζ ύγϏ Δογφ
 & ( ( $
ΕααΨ εϊ ςμοχύγφθο ύιζ ΟααενΣύςε θεϊ ύε ύοαοϏύεΣε ωυψζξε θι
  π π π.+ π( ( π+
ιβεΣζγϏθο γαφ Σςώ ΠουΨςεθο γαΦθγϏϊ μεύγωΫ οΣζε έϋυε ζε
  π 1 +
εζεαγβξςύγφθο βξεύΣ ύε ουΨςεθο ψαε εϏύΨ Βξε ύξϊ εθευύΣοϊ θεϊ Γξ
  π π π
Ψζδυώ γξ ηιύγφζ θξε ηώΫ ψωξ ψ ώϊ γ Ωυξςύψϊ θεϊ ευΦνώςο εααΨ θξε
 ( + ( π ( (
ηώΫ οφμγαι ύυϏχιαΫ ΔΦαγϏζ εζΦςοξϊ γααΨ ωυΫθεύε αΣβι νγϏαοξΨ
 ( + π
δΦαγϏζ ζε νξεςμονΨςγϏζ ζε ωευγφζ ύιζ ηώΫ ύγϏϊ ΜΨζγϏζ ύγ εζ βξ
 ( π
εϏύΫ ύι ηώΫ μεξ ζγθΣηγϏζ ψύξ θο ύιζ εζδυϋ ξζι μεύελΣώςι οΣζεξ
  π π +
ςώςύγΣ μεξ ψύξ ο ξύΦαοςεζ ύγ Φυβγ ύγϏϊ ονϋ Ψζώ ςύι βι Μεξ ψύεζ
  π + π π
αΦώ μΨζγϏζ ύγ εζ ύγ οζζγϋ ΠεύΨζο ςύγ ύϋθε ύγϏ νξ αεζγφ ύγϏϊ
  π +
βξε ζε ξμεζγ γξΫςγϏζ ύγ δΦαιθΨ ύγϏϊ Θι ζγθΣηοξϊ ψύξ ύε αψβξε εϏύΨ
  π π π
οΣζεξ Ϗ ουκγαξμΨ βξεύΣ δε ςγϏ θξαΫςώ βξε ύι ηώΫ ύγϏ εζδυϋ γϏ ε ψ
 +
ύι βΦζζιςΫ ύγϏ θΦωυξ ύγ δΨζεύψ ύγϏ
π π
΄υωούεξ ι ςύξβθΫ ζε βοζζΫςοξ ι θιύΦυε ύγ εξνΣ ύιϊ μεξ ψ ώϊ οΣζεξ
  π π +
χϏςξμψ δΦαοξ ύιζ μεαφύουι ουΣδεατι ςύγ ζγςγμγθοΣγ γϏ δε κυοδοΣ
  ππ π (
Πψςοϊ ουξ ύϋςοξϊ βγζξϋζ γϏ ωυιθεύΣςεζο ύιζ ζγςγμψθε ύγζ
 ( π (
βξεύυψ Ϋ ψ γξγζ Ψααγζ ωυοξεςύοΣ βξε Φζε μεαφύουγ νώθΨύξγ θο δΦε
 + π
ωώυΣϊ ΨααγϏϊ εςδοζοΣϊ θΦςε ΟΨζ δΦαοξϊ νώθΨύξγ θγζψμαξζγ ζε εϊ ςο
 + π
θξε ξνξώύξμΫ μαξζξμΫ ΕααΨ οθοΣϊ υγύξθγφθο ωώυΣϊ ύγ μεύΨααιαγ
 ( + π
εζύΣύξθγ ζε βοϏύγφθο κεςξαξμΨ ελξϋθεύε ΘούΨ ύγ εξνΣ εϏύψ
  π ( (
θοβεαϋζοξ μεξ ιβεΣζγζύεϊ ςύγ ςωγαοΣγ γξ ενΣςύεμύγξ βγζοΣϊ
  π+ (
ςϏζοωΣηγϏθο ύγ Σνξγ ύυγ Ψυξγ ΟλεβγυΨηγϏθο μεύεςύΨςοξϊ Ϋ
  π π π
ε οξαγφθο Ϋ ομκξΨηγϏθο βξε Φζε ςώυψ υΨβθεύε γϏ ζγθΣηγϏθο ψύξ
 + π (
οΣζεξ ςώςύΨ Ε ψ κεδθγαγβΣοϊ ςωγαξμΦϊ θΦωυξ μεξ βξεύΣ ύγ ςωγαξμψ
 :0 π π π π π
ςύεθεύΨοξ θΦύυε ξγ Φυε μεξ ψωξ θ υγςύΨ ςύιζ ψυύε ύγϏ ς ξύξγφ
 + π π ππ
θεϊ έγ εξνΣ ύε καΦ οξ ψαε εϏύΨ μεξ εξςδΨζούεξ ψύξ Φύςξ υΦ οξ ζε
 + +
μΨζοξ ΖγθΣηοξ ψύξ Φύςξ οΣζεξ ι ςώςύΫ ηώΫ Θοβεαϋζγζύεϊ ευωΣηγϏζ γξ
  π + π(
ευΦοϊ θο ύγ Ψααγ χφαγ ΩώυΣϊ νξςύεβθψ οζνΣνοξ ςύιζ ςευμξμΫ υΨλι
 
 
 π π +
γααΦϊ χγυΦϊ μεξ θο ύιζ ευψύυϏζςι ύώζ βγζξϋζ ΑΦζο ζε θιζ θοΣζοξ
  π ( π (
ύγ εξνΣ θεθγφωεαγ ζε λο ούεωύοΣ ςύι μγξζώζΣε ζε βζώυΣςοξ
 + π
μεύεςύΨςοξϊ ΜεζοΣϊ νοζ ςμΦχύούεξ ψύξ ομύψϊ ύγϏ ψύξ εϏύψ ύγ υΨβθε
 ( π+ π π
οΣζεξ εθευύΣε μεύεςύυΦχοξ ύγζ Ψζδυώ γ ΒξεύΣ εζ ύγ εξνΣ ε ψ θξμυΫ
  π (
ιαξμΣε βζώυΣςοξ ύε Ψζύε ευβψύουε ι ηώΫ ύγϏ δε οΣζεξ Ψνοξε βξεύΣ νοζ
  π + π
δε Φωοξ Ψααε υΨβθεύε ζε βζώυΣςοξ Θι ύε ζγθΣηοξϊ ευΨαγβε εϏύΨ
  π + π π
γϏ ςγϏ αΦώ ΕϏύψϊ οΣζεξ Φζεϊ ε ψ ύγϏϊ αψβγϏϊ γϏ ςΫθουε ι
 + +
ζογαεΣε θεϊ ςύυΦχούεξ μεξ ςύε ζευμώύξμΨ ΟΣζεξ Ψνοξε ι ηώΫ ύγϏ Νοζ
 + π+ π
Φωοξ κΨςοξϊ Νοζ Φωοξ ξςύγυξμΫ δογαγβγφθοζι εξνοΣε Νοζ λΦυοξ γξψϊ
  π + +
οΣζεξ γ ςμγ ψϊ ύιϊ ηώΫϊ ύγϏ ΘούΨ οΣζεξ μεξ ι ύιαοψυεςι Πώ ώ ύξ
  π 1 + ( π
οΣζεξ εϏύψ ύγ υΨβθε Παφςι οβμοχΨαγϏ Έ ύξ θ γυοΣϊ ζε ςμοχύοΣϊ Ϋ
 ( π +
θΨααγζ ψ ύξ νοζ θ γυοΣϊ ζε ςμοχύοΣϊ ύγ κυΣςμοξϊ ςύιζ ύιαοψυεςι
  π π π π+
Έ γξε νξεςύυγχΫ μεξ εζώθεαΣε Ϗ Ψυωοξ ε ψ εϏύψ ύγ μγϏύΣ ιβΨηοξ Γξ
 ( ( ( (
οαοφδουοϊ ςωΦςοξϊ γξ ςμγύώθγΣ ύγ μαΦτξθγ ι θγξωοΣε ι
 + π
γθγχϏαγχξαΣε ΕϏύψ ύγ μγϏύΣ δΦαοξ ζε θεϊ οΣςοξ ψύξ ψαε οΣζεξ ςώςύΨ
  π+ π+
μεξ χϏςξγαγβξμΨ υΨβθεύε Έύξ νοζ οΣζεξ ευΨζγθε ΠεαξΨ ι θγξωοΣε
  π( π π
Ϋύεζ ευΨζγθι ύϋυε γϏ ι εθευύΣε εϏύΫ Φβξζο γααΫ ύιζ
  π π+ π π
ζγθξθγ γΣιςεζ γξ Ψζδυώ γξ ΠεαξΨ εζ ξΨζεζο μΨ γξγζ βξε θγξωοΣε
  π +
ομύψϊ ε ψ ύιζ ύξθώυΣε ύγϏ ζγθγδΦύι οΣωο μεξ ύγ ψζοξνγϊ ύγϏ μψςθγϏ
  π π π
έϋυε γϏ ψαγξ ςμΦχύγζύεξ Ϋ μεξ γϏ μΨζγϏζ υΨλι ύιζ θγξωοΣε ύιζ
 ( π +
μΨζεθο ζψθξθι εχγφ αΦγζ ψαγξ θούΦωγϏζο ύιϊ εϏύΫϊ εθευύΣεϊ Ζε
 +
ύγ λΦυοξϊ εϏύψ μεξ ζε ύγ δϏθΨςεξ
+
ΓέΕΖ Ι ΕΘΕΥέΞΕ ΒΞΖΟΞ ΠΓΑΑΙ έΓέΟ έΙΖ ΖΓΘΞΘΓΠΓΞΓίΘΟ
π
Μεξ ύγ μΨζγϏθο εϏύψ βξε ζε θιζ θεϊ ύυϋοξ αΦγζ ι ςϏζοΣνιςι ψύξ
 + +
μΨζγϏθο μΨύξ μεμψ έγ Σνξγ Ϋνι βΣζούεξ μεξ θο ύιζ γθγχϏαγχξαΣε Δε
  π
δοαΫςγϏζ ζε ύιζ ζγθξθγ γξΫςγϏζ ςο ψαγϏϊ ύγϏϊ ύγθοΣϊ μεξ εμψθι
  π π π π+ π
ουξςςψύουγ ε ψ ύε νξμεξϋθεύε ύγϏ ε αγφ εζδυϋ γϏ Δε ε γμεαοΣϊ
 
ύγζ Ψααγζ γθγχϏαψχξαγ μεξ δε Φωοξ ύγ νξμεΣώθε ζε ςο κΨαοξ ςύιζ
 +
χϏαεμΫ Γ νξμεςύΫϊ δε ύγζ νξμεξϋζοξ βξεύΣ δε οΣζεξ μεξ εϏύψϊ ύιϊ
  π+
ξνΣεϊ Ψςύεϊ
π π + π
Μεξ βξε ζε ο εζΦαδώ ςο εϏύψ γϏ λομΣζιςε Μεξ ςϏζοωΣηούεξ Φύςξ γϏ
  π +
αοϊ ι ηώΫ ύγϏ εζδυϋ γϏ θοβεαϋζγζύεϊ ΢ύγζ ςύυεύψ δε κΨαοξ ύγζ
  π π +
θοβΨαγ ελξώθεύξμψ γϏ Φωοξ βζώςύψ βξε ζε θιζ Ψοξ ςύε ςφζγυε
  π π π
Ευβψύουε γ μεύΨααιαγϊ κγϏαοϏύΫϊ δε ύγζ ύεμύγ γξΫςοξ ψ γϏ θ γυοΣ
 + π( π
μεαφύουε Ζε θι θξαΫςώ βξε μαγ Φϊ ε ψ ύγζ ςϏζνούΫυε ύγϏ
  π( π
βυεχοΣγϏ θΦωυξ ύγ ςμΨυύγ υγόψζ θΦωυξ μεξ ύγζ χψυγ ε ψ ύγζ ξνυϋύε
 + π π π
ύγϏ αεγφ Βοζξμϋϊ θΦωυξ ζε οδΨζγϏθο ΦωγϏθο θΨδοξ ζε εύΨθο ο Σ
  π + π
ύώθΨύώζ βξε ύιζ μεαφύουι δΦςι Εμψθι μεξ οδεθΦζγξ θουξμΦϊ
 (
χγυΦϊ γξ ςϏββοζοΣϊ θεϊ εβώζΣηγζύεξ βξε θξε μεαφύουι δΦςι ςύγ
 + + +
μγξθιύΫυξγ Ζε Φωοξ δΦε αΦοξ Βοαγξψύιύοϊ ΒϏθζψϊ μεξ
  π
μεύιβγυγφθοζγϊ οΣζεξ Ψθγξυο γ ζομυψϊ ςϏββοζΫϊ ςγϏ θ υγςύΨ ςύιζ
  π π+
μυΣςι ύγϏ Δογφ μεξ οςφ ςμΦχύοςεξ μεξ υΨύύοξϊ ευΨαγβε Έαγ εϏύψ
  π (
ύγ μΨζγϏζ βξε ζε οΣςγϏζ ύγϏϊ οεϏύγφϊ ύγϏϊ ψύξ θΦωυξ ομοΣ οΣζεξ μεξ
  π π 1 π
ψύξ ι ε γαεκΫ ύγϏ ε ψ ύι ηώΫ δε οΣζεξ ύξ θξε μεαΫ δΦε ε ψ ύγ
 1
μγξθιύΫυξγ

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kwstas Makos liked this
1 hundred reads
Βατάτζης liked this
Βατάτζης liked this
Fokas Mavrakis liked this
nic1238 liked this
ritsos liked this
nic1238 liked this
cosskil liked this
bleuouranos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->