Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istanbul Deniz Muzesi Ndeki Osmanli Donemi Sancaklari Banners of Ottoman Period in the Istanbul Naval Museum

Istanbul Deniz Muzesi Ndeki Osmanli Donemi Sancaklari Banners of Ottoman Period in the Istanbul Naval Museum

Ratings: (0)|Views: 93|Likes:
Published by Ugur Kologlugil

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Ugur Kologlugil on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
 
Tez Dan
ı
ş
man
ı
: Prof. Dr. Ayla ÖDEKANDi
ğ
er Jüri Üyeleri: Prof Dr. Banu MAH
İ
R (M.S.Ü)Yrd. Doç. Dr. Zeynep KUBAN (
İ
.T.Ü)
İ
STANBUL TEKN
İ
K ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 
SOSYAL B
İ
L
İ
MLER ENST
İ
TÜSÜ
İ
STANBUL DEN
İ
Z MÜZES
İ
’NDEK 
İ
OSMANLIDÖNEM
İ
SANCAKLARIYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 Sanat Tarihçi Müge KILIÇKAYA402031006HAZ
İ
RAN 2007Tezin Enstitüye Verildi
ğ
i Tarih: 07 May
ı
s 2007Tezin Savunuldu
ğ
u Tarih: 11 Haziran 2007
 
 ii
ÖNSÖZ
Osmanl
ı
sancaklar 
ı
, var oldu
ğ
u yüzy
ı
llar boyunca Osmanl
ı
Devleti’ni ve kurumlar 
ı
n
ı
 temsil etmi
ş
, onlar 
ı
kullananlar taraf 
ı
ndan kutsal say
ı
larak sayg
ı
görmü
ş
lerdir.Sancak devletle öylesine özde
ş
le
ş
tirilir ki bir sava
ş
sonras
ı
al
ı
nan
ş
ehrin kalesinesancak dikilir, ele geçirilen dü
ş
man gemilerinin sancaklar 
ı
mezestre edilir yani yar 
ı
yaindirilir, esirler ise
ş
ehirde, ellerinde kendi devletlerine ait sancaklar 
ı
te
ş
hir ederek yürütülürlerdi.Sancaklar, Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
u’nda ta
ş
ı
m
ı
ş
olduklar 
ı
hukuki ve manevi de
ğ
erinyan
ı
s
ı
ra günümüzde gerek kültür tarihimizin ve gerekse Osmanl
ı
kuma
ş
sanat
ı
n
ı
n bir parças
ı
olarak önem ta
ş
ı
maktad
ı
rlar. Ancak Türkiye’de ve yurtd
ı
ş
ı
nda çe
ş
itlimüzelerde ve koleksiyonlarda bulunan Osmanl
ı
sancaklar 
ı
üzerine ara
ş
t
ı
rmalar say
ı
l
ı
d
ı
r.
İ
stanbul Deniz Müzesi’ndeki Osmanl
ı
dönemine ait bahriye sancaklar 
ı
n
ı
nincelendi
ğ
i bu çal
ı
ş
ma ve ileride yap
ı
lacak benzeri çal
ı
ş
malar ile geçmi
ş
in bu kutsalsay
ı
lm
ı
ş
ve ihti
ş
aml
ı
eserlerine dikkat çekilece
ğ
ini umuyorum.Çal
ı
ş
mam s
ı
ras
ı
nda bana güvenini ve deste
ğ
ini esirgemeyen de
ğ
erli hocam Prof. Dr.Ayla Ödekan’a, bilgilerini payla
ş
arak beni kuma
ş
sanat
ı
hakk 
ı
nda ayd
ı
nlatan Doç.Dr. Hülya Tezcan’a,
İ
stanbul Deniz Müzesi ve Ar 
ş
ivi’ne, yard
ı
mlar 
ı
için Fakir Cavlun ile di
ğ
er arkada
ş
lar 
ı
ma ve her zaman yan
ı
mda olduklar 
ı
için ailememinnettar 
ı
m.Haziran 2007 Müge
ı
l
ı
çkaya
 
 iii
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER Sayfa NoÖNSÖZ…………………….………………………………………………… iiKISALTMALAR………….………………………………………………… vRES
İ
M L
İ
STES
İ
……………………………………………………………. viÖZET.………………………………………………………………………... xiiSUMMARY………………………………………………………………….. xiv1. G
İ
İŞ
……………………………………………………………………… 1
1.1. Amaç ve Kapsam…………………………………………………… 1
2. SANCA
Ğ
IN TANIMI VE TAR 
İ
HÇES
İ
…………………………………. 3
2.1. Sanca
ğ
ı
n Tan
ı
m
ı
ve
İ
lgili Terimler…………………………………. 32.2. Tarih
İ
çerisinde Sancak……………………………………………... 82.2.1.
İ
slamiyet Öncesi Türklerde Sancak……………………………. 92.2.2.
İ
slamiyet Sonras
ı
Türklerde Sancak…………………………… 112.2.3. Osmanl
ı
 
İ
mparatorlu
ğ
u’nda Sancak...…………………………. 132.2.3.1. Askerî Birlik ve Orta Sancaklar 
ı
..………………………... 172.2.3.2. Alay Sancaklar 
ı
...………………………………………… 192.2.3.3. Sosyal Hayatta Kullan
ı
lan Sancaklar...…………………... 192.2.3.4. Sancak-
ı
 
Ş
erif……...……………………………………... 20
3. OSMANLI BAHR 
İ
YE SANCAKLARI……………………………………. 30
3.1. XV.- XX. Yüzy
ı
llarda Bahriye Sancaklar 
ı
...…………………………. 303.2. Kaptanpa
ş
a-Kapudâne-Patrona-Riyale ve Derya Beylerinin Sancaklar 
ı
353.3. Donanman
ı
n Sefere Ç
ı
ı
ş
ı
nda ve Merasimlerde Sancak…………….. 393.4. Osmanl
ı
Bahriye Sancaklar 
ı
ndaki Simgeler……………...………….. 413.4.1. Zülfikar………………………………………………………… 41

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->