Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Un Nou Semn de Marinimie La Intrarea in Post

Un Nou Semn de Marinimie La Intrarea in Post

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:
Published by Doru Costache

More info:

Published by: Doru Costache on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
 
Îmi aduc aminte de o aten
ionare f 
cut
de primul meuduhovnic, pe când eram elev la seminar: ai grij
, pentruc
demonii mai ales în preajma postului î
i înte
escn
vala
i într-adev
r, a
a este; câteodat
, îns
, pân
 
idemonii sunt întrecu
i în r 
utate
i viclenie de uceniciilor Semnalam, în urm
cu mai bine de un an, faptul c
,la intrarea în marele post, fostul paroh tulbura
din nou
 apele printr-o scrisoare deschis
, trimis
în România
i peaici, în care îmi aducea tot soiul de acuza
ii. Credeam c
afost o întâmplare, dar se pare c
acestui ins îi place s
 recidiveze
 
i
în aceast
privin

Am primit de curând, la intrarea în postul Cr 
ciunului,o bro
ur 
semnat
de Preot Prof. Dr. Gabriel Popescu,un corn al abunden
ei minciunilor 
i
ut

ii, primulneadev
r fiind chiar titlul pompos care precede numelesemnatarului. Realitatea este c
autorul bro
urii nu a fostniciodat
profesor, cel pu
in nu în în
elesul universitar alcuvântului. Lucrând în teologia de laBucure
ti între 1971
i 1975, fostul paroh a plecat spre Australia ca lector universitar, nu profesor;
i aici, încadrul Colegiului Teologic SfântulAndrei, a func
ionat ca
 
lector (f 
afi fost vreodat
angajat). Nu a sus
inut prelegeri de nivel academic laconferin
e
i nu a publicat, cel pu
in nuîn ultimii dou
zeci de ani, vreunarticol de aceast
natur 
. Ei bine, acestprofesor a publicat acum, ajuns lavârsta de aur, opera sa capital
 (bro
ura sus-men
ionat
), cu titlul
 LaSydney,
[virgula a fost uitat
de autor;am ad
ugat-o eu titlului, din dragoste pentru conservarea limbii române]
o pagin
de istorie bisericeasc
 luminoas
 
 
i o turnur 
tragic
.Bro
ura, având 38 de pagini, nu poart
 inscrip
ia vreunei case de editur 
, beneficiind numai de o indica
ie de natur 
temporal
,2007. Începând cu câteva pagini privind biografiaautorului
i circumstan
ele sosirii sale la Sydney (pp. 7-21), bro
ura continu
cu atacuri la adresa mea (pp. 21-38). Nu e nimic nou în ceea ce spune, cu excep
ia faptuluic
prin aceast
bro
ur 
fostul paroh dezv
luie indirectimplicarea sa în toate ac
iunile de def 
imare a mea laSydney
i la Bucure
ti. Mai mult, dezv
luie faptul c
 înd
tul ac
iunilor sale st
neputin
a de a accepta pensionarea
i înlocuirea sa la conducerea parohiei dec
tre un reprezentant canonic al Patriarhiei Române.Acuza
iile în
irate acum de fostul paroh reiau vorbelansate înc
din august 2005, când, întorcându-se din plimb
rile sale, dumnealui a început s
îndep
rtezeoamenii de mine, simultan ap
rând primele batjocuri laadresa mea în revistele de scandal ale amicului s
u (ne-ortodox) bine-cunoscut. Din p
cate, ac
iunile întreprinsede fostul paroh  motivate exclusiv de ambi
iile saleira
ionale de a controla parohia  împotriva mea
i aComitetului parohial s-au amplificat
i intensificat,amenin
ând stabilitatea parohiei. Nu putea dumnealuisuporta faptul c
, în loc de cei dou
zeci de simpatizan
icu care a slujit în fiecare duminic
liturghia, în ultimiizece ani, biserica era acum din nou vieÎn cele ce urmeaz
, nu m
voi mai referi lam
run
i
urile reclamate (de genul scoaterii florilor dincurte
i al debaras
rii de vechituri inutile)
i nici lacalomniile formulate în privin
a organiz
rii bisericii
i aritmurilor vie
ii parohiale (de genul schimb
rii liturghiei,al dansatoarelor de buric sau al transform
rii bisericii în birt), afirma
ii de to
i
tiute, relevând din incapacitateafostului paroh (
i a cetei lui) de a accepta orice înnoire
ide a se articula cu spiritul vie
ii biserice
ti. Reaua-inten
iedind
tul acestor acuza
ii este dovedit
de lipsa oric
ruicuvânt de apreciere pentru activitatea mea
i aComitetului parohial, precum
i de distorsionareavinovat
a sensului activit

ii parohieiîn ultimii trei ani. În schimb, m
voiopri, cu succinte l
muriri, la calomniilelansate de preotul pensionar împotrivamea, calomnii care pe de o parte auafectat grav pozi
ia mea în parohie, iar  pe de alta au ruinat rela
ia dintre mine
i Departamentul Patriarhal pentruComunit

ile Externe. Comentariilemele urmeaz
ordinea în care acuza
iileapar în fi
uic
.Fostul paroh afirm
c
am predicatfilozofia new age (indiferent ce va fiînsemnând aceasta pentru dumnealui)în biseric
, a
a cum a
fi
cut
i înRomânia (p. 32). Datele la care serefer 
i-au fost furnizate de DanB
dulescu, un individ interesat decompromiterea mea pentru simplul faptc
, la un moment dat, am candidatamândoi pentru acela
i post universitar.La originea pove
tii se afl
interesul meu pentrucomunicarea mesajului teologic c
tre lumea
tiin
ei, undemers legitim al teologiei misionare, ilustrat înantichitatea cre
tin
de sfin
i precum Iustin Martirul,Clement Alexandrinul, Atanasie cel Mare, Vasile celMare
i al
ii, iar în timpurile recente de c
tre teologiromâni precum Ioan Savin, Theodor Popescu, p
rinteleDumitru St
niloae, p
rintele Dumitru Popescu
iPatriarhul Daniel, precum
i de un num
r tot maiimpozant de tineri teologi. Ceea ce nu
tie fostul paroh efaptul c
interesul meu pentru acest domeniu nu maireprezint
ast
zi un angajament singular, chiar PatriarhiaRomân
fiind implicat
oficial în sus
inerea cercet
rii deacest tip, la diverse niveluri; este gata fostul paroh s
 acuze
i Patriarhia Român
de promovarea filozofieinew age? Pentru consisten
a discursului s
u, aceasta ar fiurmarea natural
Via
a parohial
 
| decembrie 2007 |
pag. 4
UN NOU SEMN DE M
RINIMIE LA INTRAREA ÎN POST
Preot Dr. Doru Costache 
Continuare în pagina urm 
 
toare 
 
 
 
 
pag. 5
Via
a parohial
 
| decembrie 2007 |
Trebuie s
precizezîns
c
nu amvorbit niciodat
 oamenilor în predic
despre dialogul teologiei cu
tiin
a,astfel încât specula
iile teologice la care se refer 
fostul paroh nu pot fi confundate cu filozofia new age,ideologie care îmi este complet str 
in
 
i de care m
 delimitez f 
echivoc. În realitate, de
i am fost unul din pionierii domeniului în cercetarea româneasc
, am fosttreptat marginalizat de o parte din liderii dialogului dintre
tiin

 
i teologie, pe motiv c
sunt prea tradi
ionalist;eviden
a faptelor indic
superficialitatea
i
utateadind
tul acuzelor formulate contra mea de B
dulescu,Popescu
i compania. Pe de alt
parte, faptul c
interpretezScripturile citite în cadrul sfintei liturghii nu poate constituiun act care s
semene prea mult cu a
a-zisele specula
iiteologice sugerate de profesorul nostru; îns
, desigur,fa

de istorisirile pioase pe care dumnealui obi
nuia s
lesubstituie omiliei duminicale, modestele mele predicireprezint
teologie de factur 
înalt
În continuarea celor de mai sus, fostul paroh mai afirm
 (pp. 32-33) c
din cauza înv

turilor mele new age eram pe punctul de a-mi c
uta o nou
pozi
ie, când PSEpiscop Ambrozie a decis s
m
trimit
mai departe.Adev
rul este c
vroiam s
m
mut de la facultatea deteologie din Bucure
ti (unde am lucrat, ca asistentuniversitar, între 1995
i 2004), dintr-o cauz
mai simpl
,dar mai dureroas
pentru mine: în cadrul facult

ii de laBucure
ti se desf 

ura, de ani de zile, un conflict aprig ceangaja dou
grupuri, despre care au scris
i mai scriu înc
 ziarele bucure
tene. Multe cadre didactice au trebuit s
-
icaute de drum spre
coli mai lini
tite; eu am fost doar unadintre victimele acestui conflict. Aflat sub cumplite presiuni, am g
sit în
elegere (ca
i al
i colegi) laconducerea facult

ii de teologie a Universit

ii dinConstan
a; din p
cate, cererile mele de transfer au fostrespinse, doi ani la rând, de Patriarhul Teoctist. Pentru asc
 pa din infern, atunci când PS Episcop Ambrozie m-aîntrebat dac
sunt interesat s
plec la Sydney, am acceptat
preget  ne
tiind prin ce alte încerc
ri trebuie s
maitrec, de data aceasta expus tehnicilor ceau
iste ale unui fostpreot misionar.De
i nu se refer 
la mine personal, a
vrea s
fac câtevaobserva
ii privind afirma
iile fostului paroh de la pp. 33-35.Dumnealui continu
s
mint
cu neru
inare c
terenul, biserica
i sala apar 
in parohiei
i c
principalul actelor de proprietate este însu
i Patriarhul. În realitate, îndocumentele de carte funciar 
, nici Patriarhul
i nici parohia nu figureaz
ca proprietari, ci domnii Vasile Nistor 
i Iulian I
fan; de altfel, în virtutea puterii cu care a fostînvestit de fostul paroh (prin schimbarea ilegal
aconstitu
iei parohiale, f 
acordul Adun
rii Generale), Dl. Nistor se opune
i acum transcrierii propriet

ii sub numele parohiei. Tot acolo, fostul paroh afirm
c
, prinînregistrarea parohiei ca organiza
ie non-profit încorporat
,a fost lezat statutul de parohie
i c
Patriarhia Român
numai are, prin noul statut, autoritate asupra parohiei noastre.În realitate, statutul parohiei prevede limpede apartenen
ala Patriarhia Român
 
i caracterul bisericesc al parohiei:Organiza
ia a fost constituit
ca parohie sub autoritateaspiritual
a Patriarhiei Române
i opereaz
în acord cuînv

turile
i principiile canonice ale BisericiiOrtodoxe (art. 1.2). Trebuie amintit aici c
cel pu
in altedou
parohii canonice române
ti din Australia (Brisbane
iAdelaide) au statut de organiza
ii non-profit încorporate,fiind acceptate ca atare de Patriarhia Român
. Va extindefostul paroh suspiciunile sale
i în privin
a acestor parohii,sau e vorba numai de o calomniere r 
ut
cioas
a activit

iimele
i a Comitetului? Despre avantajele reînregistr 
rii parohiei ca organiza
ie non-profit încorporat
am scris demai multe ori, în apari
iile anterioare ale revistei
Via
  
a parohial 
.La pp. 35-36, fostul paroh afirm
c
am ac
ionat de unulsingur, altfel spus în interes personal, spre înregistrarea parohiei ca organiza
ie non-profit încorporat
 
i spretrecerea propriet

ii sub numele parohiei. În realitate, pentru solu
ionarea celor dou
grave probleme  l
satemo
tenire de fostul paroh  au fost organizate dou
 Adun
ri Generale în anul 2006, cu convocarea statutar 
amembrilor care
i-au pl
tit cotiza
ia
i
i-au manifestatinteresul, prin prezen

 
i sprijin, pentru activitatea parohiei. Deciziile în privin
a reînregistr 
rii parohiei nu aufost luate nici de mine, nici de Comitetul parohial; au fostluate cu majoritate de voturi în cadrul celor dou
Adun
riGenerale, fostul paroh
i clubul s
u de fani opunându-sevehement
i încercând s
saboteze  cum îi st
bine uneiminorit

i g
l
gioase  
edin
ele. Minciunile fostului paroh, reluate în bro
ur 
, au afectat profund maniera încare inten
iile parohiei au fost
i sunt receptate în cadrulDepartamentului Patriarhal pentru Comunit

ile Externe.Sfâr 
itul bro
urii (pp. 36-38) sugereaz
, o dat
mai mult,implicarea fostului paroh în ac
iunile de calomniere a mea
i de îndep
rtare a enoria
ilor de mine. Mai mult, la ultima pagin
, el exprim
limpede faptul c
, la data la care a datspre publicare aceast
oper 
major 
a vie
ii sale,
tia dehot
rârea mea de a m
retrage de la conducerea parohiei.Întrebarea care adast
firesc: în aceste condi
ii, ce rost maiavea publicarea fi
uicii? Este vorba despre dorin
a fostului paroh de a l
sa posterit

ii o scriere duhovniceasc
, saude voin
a diabolic
de a lovi mai departe în cel deja c
zut,abia suflând, sub loviturile tâlharilor?Spre clarificarea motivelor pentru care am luat hot
râreade a solicita Patriarhiei Române transferul sub jurisdic
iaArhiepiscopiei Ortodoxe Grece
ti a Australiei, ata
ez celedou
scrisori trimise de mine Patriarhului Teoctist
i,respectiv, Prea Fericitului P
rinte Patriarh Daniel.14 iunie 2007Prea Fericitului P
rinte Teoctist,Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomânePrea Fericite P
rinte Patriarh,Binecuvânta
i! N
d
 jduiesc c
scrisoarea mea V
afl
s
n
tos, în pace.Prea Fericirea Voastr 
, sunt convins c
V-au fost aduse lacuno
tin

în timp atât diverse aspecte ale activit

ii mele,cât
i multele dificult

i cu care m
confrunt în parohie. Îimul
umesc lui Dumnezeu pentru darurile pe care,nemeritat, mi le-a oferit în acest timp de restri
te pentrumine
i familie.
Continuare în pagina urm 
 
toare 
 
 
 
UN NOU SEMN DE M 
  
RINIMIE LA INTRAREA ÎN POST continuare din pag. 4
 
 
Via
a parohial
 
| decembrie 2007 |
pag. 6
V
m
rturisesc îns
 c
nu am fost preg
tit s
întâmpinatâta r 
utate îndreptat
împotriva mea, nici atâta lips
desensibilitate duhovniceasc
 
i nep
sare fa

de rânduielile biserice
ti, cum am avut ocazia s
v
d la mul
i enoria
i.Vreme de mai bine de doi ani
i jum
tate, am încercat, pecât mi-a stat în putere, s
ignor r 
ut

ile rev
rsate neîncetatasupra mea, sperând c
prin mila Domnului
i activitatesus
inut
se mai poate îndrepta ceva în via
a acestei parohii. De fapt, simpatia a
tat
de majoritateaenoria
ilor, timp de un an
i mai bine, mi-a între
inutsperan
ele
i m-a sus
inut în efortul dureros de a staîmpotriva grupurilor de interese din
untrul
i dinafara parohiei, care nu au încetat s
amenin
e stabilitatea
iunitatea acesteia. Din nefericire, rezisten
a enoria
ilor fa

 de un ritm parohial normal  cu slujbe, via
 duhovniceasc
 
i alte activit

i de natur 
catehetic
,educativ
 
i social
 a devenit din ce în ce mai evident
înultima vreme. Fa

de media de cca. 65 participan
i la oliturghie duminical
, la jum
tatea anului trecut, anul acestamedia a sc
zut dramatic la cca. 35 participan
i (tinzândastfel aproape de media dinaintea sosirii mele, în ultimiizece ani, situat
la cca. 25 participan
i). Mul
i enoria
i dausemne de oboseal
, refuzând s
mai participe la slujbeledin timpul s
 pt
mânii, cu care nu au fost de altfelobi
nui
i, fostul paroh neslujind decât duminica, timp detreizeci de ani; situa
ia se prezint
asem
n
tor 
i în cazulactivit

ilor de alt
natur 
decât cea liturgic
(cateheze,
coala de duminic
). Lipsa de con
tiin

cre
tin
 
iangajament eclesial a majorit

ii reprezint
principalacauz
care m-a determinat s
iau decizia despre carevorbesc ceva mai departe.M
simt obligat, Prea Fericirea Voastr 
, s
amintescaici faptul c
, la pustiul spiritual care caracterizeaz
  parohia, se adaug
influen
a negativ
a fostului paroh, carea reu
it s
smulg
din mica noastr 
ob
te un num
r de cca.zece familii. Aceste familii s-au transformat rapid într-ungrup de presiune (sprijinit de revistele de scandal al unui baptist din Sydney, care public
neîncetat calomnii laadresa mea
i a familiei), folosit de fostul paroh pentru a-idetermina pe credincio
i  în diverse moduri  s
î
iretrag
sprijinul fa

de mine
i activitatea mea. Sc
derea brusc
a num
rului participan
ilor la liturghie indic
faptulc
aceast
strategie func
ioneaz
perfect. La toate acestease adaug
faptul c
, recent,
i mai mult ca sigur din parteaaceluia
i grup, familia mea a început s
primeasc
apeluritelefonice proferând insulte
i amenin

ri.Aceste fapte m
determin
, Prea Fericirea Voastr 
, s
 apelez la în
elegerea p
rinteasc
pe care mi-a
i ar 
tat-o
iîn trecut, rugându-V
s
m
elibera
i din func
ia de parohal parohiei Sfânta Maria din Sydney. Nu am ajuns cuu
urin

la aceast
decizie, îns
pe de o parte nu vreau s
 stau în calea fericirii enoria
ilor parohiei, iar pe de alta nu pot îng
dui ca familia mea s
tr 
iasc
într-un asemeneaclimat tensionat. Sigur c
gestul meu poate fi interpretatca un semn de sl
 biciune,
i poate c
pân
la un punctchiar a
a
i este, îns
dincolo de aceasta r 
mânesentimentul meu acut de responsabilitate atât fa

de binele parohiei, t
i al familiei mele. Apelez, deasemenea, la bun
voin
a Prea Fericirii Voastre, rugându-V
s
dispune
i redactarea unei scrisori de eliberare a meade sub jurisdic
ia Patriarhiei Române. Am g
sit în
elegere pentru situa
ia mea la Arhiepiscopia Ortodox
Greac
aAustraliei, Eminen
a Sa Înalt Prea Sfin
itul ArhiepiscopStylianos dându-
i acordul de principiu pentru primireamea sub omoforul S
u canonic, cu condi
ia de a prezentao scrisoare de eliberare din partea Prea Fericirii Voastre.V
rog respectuos, Prea Fericirea Voastr 
, s
nuconsidera
i cea de a doua solicitare a mea ca un afront.
mân
i pe mai departe recunosc
tor Prea FericiriiVoastre pentru p
rinteasca în
elepciune cu care m-a
iîncurajat în diverse împrejur 
ri, cum
i Bisericii OrtodoxeRomâne pentru formarea mea pentru via
a cre
tin
 
islujirea preo
easc
. Cu mila Domnului
i binecuvântareaPrea Fericirii Voastre, voi încerca s
m
achit de datoriilemorale fa

de Biserica mam
prin continuarea colabor 
riicu diversele reviste teologice din
ar 
care îmi vor solicitacontribu
ia. Oricum, ata
amentul meu necondi
ionat pentru sfânta Ortodoxie se va manifesta, prin harulMântuitorului Hristos
i generozitatea Primatului BisericiiOrtodoxe Grece
ti din Australia, prin asumarea
i pe maideparte a slujirii preo
e
ti
i deopotriv
prin continuareaactivit

ii didactice în cadrul Colegiului Teologic GrecOrtodox Sfântul Andrei din Sydney.Tot ce sper este ca eventuala am
ciune pe carescrisoarea mea V-ar aduce-o s
fie cu mult mai mic
decâtcea pe care o resimt eu în privin
a situa
iei descris
maisus pe scurt.Cu filiale ur 
ri de bine, al Prea Fericirii Voastre, înHristos Domnul,Preot Dr. Doru Costache***5 noiembrie 2007Prea Fericitului P
rinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomânePrea Fericite P
rinte Patriarh,Binecuvânta
i!Primi
i felicit
rile mele cele mai sincere, cu ocaziaalegerii
i întroniz
rii Prea Fericirii Voastre ca Patriarh alBisericii Ortodoxe Române.Este posibil ca scrisoarea mea, Prea Fericite P
rintePatriarh, s
V
nedumereasc
. De aceea m
gr 
 besc s
  precizez c
misiva de fa

se înscrie în continuarea unui proces început cu câteva luni în urm
, pe când Bisericaera p
storit
de predecesorul Prea Fericirii Voastre, proces pe care l-am ini
iat  dup
serioas
cugetare  ca urmare asitua
iei dificile pe care o experimentez ca preot al parohiei ortodoxe române Sfânta Maria din Sydney.Din nefericire, rela
iile dintre mine
i diverse grupuridin parohie
i din jurul acesteia au continuat s
 degenereze, pentru varii motive, men
ionate încoresponden
ele mele anterioare cu Patriarhia Român
(în principiu, este vorba despre influen
a exercitat
de fostul paroh, Gabriel Popescu,
i de intrigile unui grup careinten
ioneaz
aducerea la Sfânta Maria a unui alt preotromân din Sydney).
Continuare în pagina urm 
 
toare 
 
 
 
UN NOU SEMN DE M 
  
RINIMIE LA INTRAREA ÎN POST continuare din pag. 5 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->