Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
SPN-silentmajority - Our Platform

SPN-silentmajority - Our Platform

Ratings: (0)|Views: 7,637|Likes:
Published by spnsilentmajority
You can regard this simply like you would a political campaign's platform. Our most immediate team responsible for getting this campaign up and running thought it was important that we write up something that communicated to supporters and potential supporters what we are fighting for. Why we felt the need to start this campaign. This is what we are personally sending out ourselves (accompanied by a simple cover letter, also uploaded here) to writers, producers, and executives at The WB/CW. If you like it and feel it communicates what you wanted to say to them as well, we've provided it for you here. Our suggestion? Grab a highlighter and highlight specific lines that are important to you. If you don't like what this letter says, if you don't agree, want to say more or something different, or just want to write in your own words? That's perfectly fine too. This is merely one example.
You can regard this simply like you would a political campaign's platform. Our most immediate team responsible for getting this campaign up and running thought it was important that we write up something that communicated to supporters and potential supporters what we are fighting for. Why we felt the need to start this campaign. This is what we are personally sending out ourselves (accompanied by a simple cover letter, also uploaded here) to writers, producers, and executives at The WB/CW. If you like it and feel it communicates what you wanted to say to them as well, we've provided it for you here. Our suggestion? Grab a highlighter and highlight specific lines that are important to you. If you don't like what this letter says, if you don't agree, want to say more or something different, or just want to write in your own words? That's perfectly fine too. This is merely one example.

More info:

Published by: spnsilentmajority on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
cauvpes~ ao
SZI Snleip Bkhavnp~
 zkge| ;
K BESSKGE ovab laig"pnbe
 Suzevikpuvkl
OKIS8
 
W
MKP
W
E
F
ELNE_E
 
We felnee Suzevikpuvkl ns pme mubki spav~ ao Skb ki` @eki)
We lae auv suzzavpnig cmkvkcpevs, welae pmenv caipvnfupnai pa pme smaw, ki` we cki'p nbkgnie pme spav~ wnpmaup pmeb) Fup pmkp spav~ ns
kfaup 
 Skb ki` @eki) Np ns k mubki spav~ ao pwa fvapmevs, pmenv velkpnaismnz, ki` maw pmkp velkpnaismnz melze`pmeb
suvne gaa`, enl, kigels, `enls, `espni~ ki` Ga` mnbselo 
;
) Np
s pme spav~ pmkp melzs us e}zlave pmebess~, ugl~, fvnllnkice ao pme mubki cai`npnai) Pkde kwk~ pmkp ebapnaikl vesaikice ki` pme {uklnp~ pmkpbk`e us ckve ns gaie) Np ns pmns mubki spav~ pmkp Suzevikpuvkl ns pellnig, pmns mubki spav~ pmkp maade` uswnpm pmase onvsp sceies ni Znlap, ki` pmns spav~ pmkp mks dezp us puinig ni weed kopev weed) Pmns ns k spav~we skw `nbninsm pmvaugmaup pme cauvse ao Seksai 7) We waul` lnde pa see pmns spav~ wmeve np felaigs niseksai =
 ‐ 
fkcd kp pme mekvp ao pme smaw kgkni)
 
We felnee pmkp wnpmaup pme mubki spav~ ao Skb ki` @eki fenig kp pme cave ao pme smaw, pmeve ns iasmaw)
We felnee b~pm kvcs ki` apmev cmkvkcpevs kve nbzavpkip ni okcnlnpkpnig pmkp spav~) We eiha~ bki~cmkvkcpevs Suzevikpuvkl mks cvekpe` feckuse pme vale pme~ mke zlk~e` ni pme mubki spav~ ao Skb ki`@eki) Suzevikpuvkl ns iap vekll~ kfaup `enls ki` wnpcmes ki` smkze smnopevs ki` lenkpmkis) Np's kfaup pwafvapmevs ki` pmenv velkpnaismnz) Wnpmaup pmeb ki` pmenv velkpnaismnz kp pme ceipev, pme oaui`kpnai ao pmesmaw cvubfles ki` auv ebapnaikl niespbeip ni pme smaw kinsmes)
)
 We felnee pmkp pmns velkpnaismnz mks fecabe ao `nbninsmnig ceipvklnp~ ni Suzevikpuvkl
) We felneepmkp wmnle pmenv pnbe ai scveei pagepmev mks iap `nbninsme` snginonckipl~, pme {uklnp~ ao pmkp pnbe pagepmevmks) We
e iapnce` pmkp pme `nklague, ebapnaikl cabzaieip, ki` fa`~ lkigukge `ebaispvkpnig pmeceipvklnp~ ao pmenv velkpnaismnz pa pme smaw mks `nbninsme`) Sufzlaps pa nlluspvkpe ki` e}zlave pmkpvelkpnaismnz mke enpmev okllei kwk~ bn`"kvc, iap oallawe` pa k lagnckl caiclusnai, av snbzl~ ieev oaui`geiesns) We oeel pmkp pme ebapnaikl caipeip fepweei Skb ki` @eki mks feei `nlupe`, pmkp pmenvvelkpnaismnz mks iap zvagvesse`, ki` pmkp bki~ nssues fepweei pmeb wmncm caul` fe bnie` oav pmns caipeipvebkni uipaucme` av uivesale`) We felnee pmkp wmkp we mke seei veceipl~ ns Skb ki` @eki ganigpmvaugm pme bapnais) Ki` pmkp ns iap wmkp mks dezp us puinig ni oav 7 ~ekvs)
)
 
We felnee pmkp pmns `nbninsmbeip muvps pme smaw ni eev~ wk~
) K smaw wnpmaup k mubki spav~
 
mks
ia
spav~ pa pell) K Suzevikpuvkl wnpmaup Skb ki` @eki's velkpnaismnz kp pme oaveovaip av sa `ubfe``awi ks pa fe iapmnig bave pmki nisnicevnp~ ns
iap 
Suzevikpuvkl) We felnee pmkp pmns muvps kll kszecps ao pme smaw8 pme aevkll zlap ao ki~ seksai, kll apmev cmkvkcpevs, ki` ao cauvse pme fa~s wma mke dezp uspuinig ni snice Znlap)
;
[uape ovab Evnc Dvnzde
s scvnzp ni Swki Saig, Suzevikpuvkl
s Seksai 5 onikle)
 
 
cauvpes~ ao
SZI Snleip Bkhavnp~
 zkge| 6
K BESSKGE ovab laig"pnbe
 Suzevikpuvkl
OKIS8
 
W
MKP WE WAUL@ LNDE PA SEE
 
)
 
Pme mubki spav~ ao Skb ki` @eki fkcd ni ovaip)
We `ai'p bni` pme smaw accksnaikll~ pkdnig nps oacusaoo pme fvapmevs av pv~nig aup `nooeveip zevbupkpnais ao pmeb wavdnig wnpm apmevs) We kve `eezl~ oai` ao bki~ ao pme apmev cmkvkcpevs ni pme smaw) Maweev, we `ai'p wkip pme smaw pa pkde pme oacus aoo Skb ki`@eki sa bucm pmkp pme velkpnaismnz oeels `nscaiiecpe`, ni`nooeveip, av husp aie zknv ni k lkvge eisebfle)We wkip pmkp velkpnaismnz fkcd kp pme mekvp ao pme smaw, ki` snbzl~ suzzavpe`, okcnlnpkpe` ki` nllubnikpe`
 
f~ pmenv nipevkcpnais wnpm apmevs) We lnde pa wkpcm pme fvapmevs kcp lnde fvapmevs) We lnde pa fe vebni`e`pmkp pme~ kve okbnl~) We lnde pa fe vebni`e` pmkp pme~ ckve kfaup ekcm apmev, onvsp ki` gvekpesp) We lnde pasee pmeb fncdev ki` sale ckses pagepmev -
iap ail~ aev pmenv cell zmaies
.) We lnde pa see pmeb ckve oav ekcmapmev -
~es, we lnde pme
accksnaikl
&cmncd olncd babeips&.)
We wkip pa see ki ei` ao pmase babeips mnppnig pmecuppnig vaab olaav) We wkip pa see ki ei` pa pmeb kan`nig, pa pme zanip ao kfsuv`np~, pkldnig kfaup pmenvoeelnigs -
N
b onie
;::]
.) We've iap suggespnig one bniupe laig gusmnig salnla{unes kfaup pmenv oeelnigs)Fup pme~ use` pa mke pmase babeips, maweev fvneo, wmeve pme~ `n` caion`e ni ekcm apmev) Np melze` uscaiiecp wnpm pmese cmkvkcpevs, oeel oav pmeb, ki` ckve kfaup wmkp mkzzeie` pa pmeb) We oeel pmasebabeips mke `nbninsme` klbasp pa pme zanip ao iaie}nspeice, ki` we wkip pmeb fkcd)
)
 
Cmkvkcpev kvcs pmkp bkppev ki` ga sabewmeve
) We wkip pa see cmkvkcpev kvcs pmkp kve olkgge` ekvl~ ai,espkflnsme`, `eelaze`, vebkni caisnspeip ki` mke sabe dni` ao zk~aoo f~ pme ei` ao pme seksai) Pmnsuse` pa fe pme smaw
s gvekpesp spveigpm) Pmns seksai, @eki's klcamal `ezei`eice ki` Skb's bk`iess wevezevoecp azzavpuinpnes oav husp sucm cmkvkcpev kvcs) Pme~ weve n`ekl pa okcnlnpkpe pme gvawpm ki` cmkige ao pme fvapmevs
velkpnaismnz, k`` ebapnaikl niespbeip oav pme newev, ki` caul` mke pne` incel~ nipa pmeaevkll b~pm kvc pa cvekpe k cabzellnig seksai funl`nig uz pa pme onikle) Uioavpuikpel~, fapm seeb pa mkeei`e` kfvuzpl~ wnpmaup ki~ vesalupnai) Pme oavbev, pme klcamalnsb, wks ovaip ki` ceipev oav pmvee {ukvpevsao pme smaw8 we oekve` oav @eki, ki` we wavvne` oav Skb wkpcmnig mns fvapmev `vnidnig mnbselo nipaaflnnai) Pmei we gap Faff~ fkcd ki` Skb cuve` ki` @eki's `vnidnig ekzavkpe`) Oav pme lkppev, Skbiekvl~ `ne` ks k vesulp ao mns bk`iess, wmnle @eki cvasse` pme cauipv~ ki` oaugmp `ebais pa ske mnb)Fup kopev pmkp, ~au waul`i'p mke diawi pmkp @eki wks velnee` av pmkp Skb oelp ki~pmnig kfaup mns iekv`nskspvaus sln`e nipa niskinp~) Cabzkve pmkp pa pme s~bbepvnckl, elegkip, cabzellnig cmkvkcpev kvcs we skwoav pme fvapmevs ni ekvl~ seksais, ki` pmns laads lnde k cmkvkcpev!velkpnaismnz zk~aoo pmkp husp
`n`i„p
mkzzei)Kp wavsp, np smaws nicaisnspeic~ ki` k lkcd ao nbkgnikpnai ni ckvv~nig pmese spav~lnies oavwkv`) We've iapsuggespnig pme~ iee` pa fecabe pme bkni zlap kvc, fup no pme~'ve nipva`uce` nipa pme smaw, ki` afnausl~bekip pa fe sucm snginonckip cmklleiges oav pme bkni cmkvkcpevs, pme~ `eseve pa oni` sabe vesalupnai)

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->