Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maktubat-Imam-Rabbani-Surat-2-Jilid-1-Melayu

Maktubat-Imam-Rabbani-Surat-2-Jilid-1-Melayu

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Mohamad Tahair
Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

m
MAKTUBAT IMAM RABBANI
HADHRAT MUJADDID ALF TSANI SYEIKH AHMAD FARUQI SIRHINDI RAHMATULLAH 'ALAIH
TERJEMAHAN BAHASA MELAYU:

'ABDU DHAIF FAQIR HAQIR KHAK PAEY BUZURGAN LA SYAIK MISKIN AL-FANI

HADHRAT MAULAWI JALALUDDIN AHMAD
AR-ROWI AN-NAQSHBANDI AL-MUJADDIDI AL-UWAISI
GHAFFARA ALLAHU LAHU WALI WALIDAIHI WALI MASYAIKHIHI WALI JAMI'IL MUSLIMIN KHANQAH KHALILIYAH NAQSHBANDIYAH MUJADDIDIYAH
NAQS
Maktubat Imam Rabbani
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu

m
MAKTUBAT IMAM RABBANI
HADHRAT MUJADDID ALF TSANI SYEIKH AHMAD FARUQI SIRHINDI RAHMATULLAH 'ALAIH
TERJEMAHAN BAHASA MELAYU:

'ABDU DHAIF FAQIR HAQIR KHAK PAEY BUZURGAN LA SYAIK MISKIN AL-FANI

HADHRAT MAULAWI JALALUDDIN AHMAD
AR-ROWI AN-NAQSHBANDI AL-MUJADDIDI AL-UWAISI
GHAFFARA ALLAHU LAHU WALI WALIDAIHI WALI MASYAIKHIHI WALI JAMI'IL MUSLIMIN KHANQAH KHALILIYAH NAQSHBANDIYAH MUJADDIDIYAH
NAQS

More info:

Published by: Mohamad Tahair on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2012

pdf

text

original

 
Maktubat Imam Rabbani 
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu
©
 
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
 
mm 
                
 
      
 
    
 
  
 
MM
AAKKTTUUBBAATT 
II
MMAAMM 
RR
AABBBBAANNII 
HH
AADDHHRRAATT 
MM
UU J JAADDDDIIDD 
AA
LLFF 
TT
SSAANNII 
SS
YYEEIIKKHH 
AA
HHMMAADD 
FF
AARRUUQQII 
SS
IIRRHHIINNDDII 
RR
AAHHMMAATTUULLLLAAHH 
''AA
LLAAIIHH
 
TTEERR J JEEMMAAHHAANNBBAAHHAASSAAMMEELLAAYYUU:: 
'' A A
BB D D 
 D D
 H  H  A A I  I  F  F  
 F  F 
 A AQQ I  I  R R 
 H  H 
 A AQQ I  I  R R 
 K  K 
 H  H  A A K  K  
 P P
 A A E E 
BB
ZZ R RGG A A N  N  
 L L
 A A 
SS
 A A I  I  K  K  
 M  M 
 I  I SS K  K  I  I  N  N 
A A
 L L--
 F  F 
 A A N  N  I  I 
 
HH
AADDHHRRAATT 
MM
AAUULLAA W  W II 
 J J
AALLAALLUUDDDDIINN 
AA
HHMMAADD 
AA
RR--
RR
OO W  W II 
AA
NN--
NN
AAQQSSHHBBAANNDDII 
AA
LL--
MM
UU J JAADDDDIIDDII 
AA
LL--
UU
 W  W AAIISSII
 
GG
 H  H  A A F  F  F  F  A A R R A A 
 A A
 L L L L A A H  H  
 L L
 A A H  H  
 A A L L I  I  
 A A L L I  I  D D A A I  I  H  H  I  I  
 A A L L I  I  
 M  M 
 A ASS A A I  I  K  K  H  H  I  I  H  H  I  I  
 A A L L I  I  
 J  J 
 A A M  M  I  I '' I  I  L L 
 M  M 
SS L L I  I  M  M  I  I  N  N 
 
KK
HHAANNQQAAHH 
KK
HHAALLIILLIIYYAAHH 
NN
AAQQSSHHBBAANNDDIIYYAAHH 
MM
UU J JAADDDDIIDDIIYYAAHH
 
NN
AAQQSSHHBBAANNDD 
AA
KKAADDEEMMII 
QQ
UURRAANN 
SS
UUNNNNAAHH 
HH
AADDIITTSS 11443311 
HH
 / 22001100 
MM
 
 
Maktubat Imam Rabbani 
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu
©
 
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
 
 
Maktubat Imam Rabbani 
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Al-Faruqi An-Naqshbandi Quddisa Sirruhu
©
 
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi 'Ufiya Allahu 'Anhu
 
Dengan NamDengan NamDengan NamDengan Nama Allah Yang Maha Penyayang Yanga Allah Yang Maha Penyayang Yanga Allah Yang Maha Penyayang Yanga Allah Yang Maha Penyayang Yang Maha Pengasih.Maha Pengasih.Maha Pengasih.Maha Pengasih.Segala pujian bagi Allah Tuhan Pemelihara sekelian alam dengan gandaan sebanyak mana yangsekelian makhlukNya telah memujiNya sepertimana yang dicintai oleh Tuhan pemelihara kitadan yang diredhaiNya, dan Selawat serta Salam ke atas dia yang telah dihantarkanNya sebagaiRahmat untuk seluruh alam selama mana orangorang yang berzikir tetap mengingatiNya danselama mana orangorang yang leka terus leka dari mengingatiNya sepertimana yang layak dansesuai baginya, dan ke atas Ahli Keluarganya dan Para Sahabatnya yang baik, bertaqwa dan suci.Setelah mengucapkan pujian dan Selawat;Adapun sesungguhnya ini merupakan himpunan Jilid Pertama dari Maktubat Qudsiyah yangmengandungi ayatayat perkataan Hadhrat Ghauts Para Muhaqqiqin, Qutub Para 'Arifin, BuktiWilayat Muhammadiyah, Hujjah Syari'at Mustafawiyah, Syaikhul Islam dan Muslimin, Syeikhkami dan Imam kami, AsSyeikh Ahmad AlFaruqi AnNaqshbandi, semoga Allah Ta'alamenyelamatkannya dan mengekalkannya.Orang yang hina lagi sedikit barang perniagaannya ini, yang paling lemah pada mencapai tempattanah kedudukan yang suci ini, Yar Muhammad AlJadid AlBadkhashi AlTalaqani, semogaAllah merahmatinya, telah menghimpunkan dan memperbaikkan karangannya ini denganharapan supaya para penuntut kebenaran Haqq yang agung lagi tinggi dapat memperolehimanafaat darinya.Dan yang dimohonkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemeliharaan dan TaufiqNya.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->