Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tracts_RFIDMicrochip_Cebuano

Tracts_RFIDMicrochip_Cebuano

Ratings: (0)|Views: 66 |Likes:
Published by Nyxstory

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nyxstory on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

 
ANG 666 AY USA KA SISTEMASA TIBUOK KALIBUTAN
Ang pinakagamay nga computer chips ngagigamitan og
 RFID (Radio Frequency Identification)
nga teknolohiya, ay makita nga
“napalibutan” sa mga
gamit di-kuryente, retailgoods, mga binuhing hayop, og bisanpa sa tao.Kini dili lamang sa kaugalingong paghunahuna obutang nga mangahitabo sa umaabot
 – 
 
kinigigamit na sa pagkakaron.
Sa lain-laing lugar sakalibutan
, ang Applied Digital Corporationʼs
human implanted RFID microchip (VeriChip) aygigamit na para makatabang sa pag diagnose sasakit nga pagkalimot, sakit sa paghuna-huna,diabetes, sakit sa kasing-kasing og pagsugpo sakidnappings. Sa dili madugay kini nga biochip ayluag nga pagadawaton, gamiton para sa personalidentification, protection, monitoring, tracking,commerce og sa uban pang mga butang ngaumaabot.
Tungod ani, ang imong lawasmakabaton og
“tag”, da
lan para ikaw aymamonitor og ma-track.
Muabot ang panahonnga ang mga katawhan og ang kinabuhi sa tao aypangunahan sa usa ka
“self 
-
imposed system”
opinugos nga sistema kung asa ang tanan taomakita, matun-an, masukod og masusi.
Sa ananga panahon, si bisan kinsa man angmabulibad sa pagdawat sa ana nga sistema kiniay paantuson human pagapatyon.
 
Sa umaabot:1)
Ang tanang tao ay kinahanglan makabaton ogbiochip. Tanan nga pamaagi nga pang-ekonomiyaay mugamit og biochip sama ane baylo sa
“monetary exchange”
.
**cashless society**
 
2)
 
“Privacy Invasion”
ay mahitabo og angkagawasan sa tao mapapas.
3)
Usa ka pinaka gamhanang pinuno o lider ngamao ang Anti-Kristo ang manguna sa tibuok kalibutan sa pinaage ane nga sistema ang
“interconnected at 
interdependent 
 
o usa ka bag-ong kalibutang pang gobyerno.
TATAK SA HALIMAW SA LAWAS,DILI KINAHANGLAN DAWATON
(Pahayag 14:9,11; Pahayag 16:2)
1)
Ang pagdawit ani nga tatak ay dili namabawi sa pagpalit sa imong kalag kaySatanas.
Kini nga kasalanan ay walaykapasayluan og dili na mawala bisan pa nga kinipisikal nga kuhaon nga tatak sa imong lawas
[pahayag
 
14:9-11].
Ang imong kalag ay panag-iyasa Diyos. Maong kung dawaton kini nga
 
tatak naito, sa bisan kinsa, siya ay panag-iya na ni Satanas.2)
Kung gidawat nimo kini nga tatak, kininagpasabot nga ikaw nagsimba sa tao og dilikay Kristo.
Gipili nimo nga mabuhi nga walay
 
mahig ng maong Diyos nga nangandoy ngamahiuban ka sa kaginhawaan sa kalangitan. Diligusto sa Diyos nga kining tanan mahitabo, maongang gusto niya nga mahibaw-an nato angmahitungod ane nga butang nga pinaage sa mgasulat ni Apostol Juan sa libro nga Pahayag niadtong 100AD.Kung pananglit man nga dili ka mahiubansa langit
 ,
og mabiyaan sa
 
kinabuhe nga in-ane ngamatagamtaman ang kapighatian og kagubot sanakatakda na nga mahitabo sa kalibutan..
DILINIMO KINAHANGLAN DAWATON kini ngatatak sa halimaw bisan pa ikaw paantuson ogpatyon
.. Tungod kabalo ka nga
ikaduhangkinabuhi
nga
walay katapusan
og
walay
 
kamatayan
ang nagpaabot sa imo kay
Jesu-Cristo.
 
Hinumdumi kini:
 
 Ako ang
 Resurrection
at ang
 Buhay
.
Siya nga nagtoo sa Ako, bisan pa siya mamatay, siya ay mabuhi...
 Ang tagsa-tagsang buhi og nagtoo sa Akoay
 dili mamatay hangtud sa hangtud 
. Mituo ka ba ane?
 
-- Jesu Cristo
 
(Juan11:25-26)
 
 Ako
 ang Daan
 ,
 ang Katotohanan
 at 
 ang Buhay
.Walay makaadto sa Amahankundili sa pinaagi naku.
 
 – 
YahuShua (Jesus)
Tungod sa in-ana ang paghigugma sa Diyos samga katawhan, maong gihatag Niya ang Iyangnag-inusarang Anak, para ang bisan kinsa nganagtoo sa Iya ay dili mapahamak, kundilimakabaton og
kinabuhi nga walay katapusan
.
(Juan 3:16)
 
Siya nga nagtoo sa Anak aymakabaton og kinabuhing walay katapusan.
 Ang dili magtoo sa Anak ay dili makabaton ogkinabuhi.. Kay ang kasuko sa Diyos magpabilin saIyaha.
(Juan 3:36)
 
NAGSIDUOL NA ANG PAG-ABOT NIYAHUSHUA PARA KUHAON ANG MGATINUOD NGA NAGTOO SA IYA OGNANGINABUHI NGA MATARONG SUNODSA KAGUSTUHAN SA AMAHAN. LuwasonNiya sila sa kasuko og kalagot sa Diyos ngamuabot sa mga masupakon, mga hambog ogwala nagsunod sa Diyos.
Si YahuShua ang nagtubos sa ato sa pina agi sapagkamatay Niya sa krus
 og ang iyang balaang dugo ang makapaglimpyo sa atong mga kasalanan
. Wala kita nakatakda nga mag-antos sakalagot sa Diyos sa umaabot, maong kita ginane niYahuShua nga mubalik sa Iya og magpabilin Niyahangtud sa Iyang pagbalik.. para malikayan natoang mga pag-antos, kagubot, mga dili maayo ngamangahitabo sa tibuok kalibutan.
Gehigugma ka ni YaHuWaH og dili Niya gustonga ikaw mabiyaan para matagamtaman angumaabot.
Maong balik sa pagtoo sa AtongAmahang Diyos pinaagi sa pagpangayo nimo ogpasaylo sa TANAN nga imong kasalanan.
 Ayaw paghunong og pul-an sa pag-ampo nga ikawunta maapil sa mga angayan nga maluwas sa tanan nga mga mahitabo
.
Lucas21:36
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->