Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tracts_RFIDMicrochip_Tagalog

Tracts_RFIDMicrochip_Tagalog

Ratings: (0)|Views: 165 |Likes:
Published by Nyxstory

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nyxstory on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

 
ANG 666 AY ISANG SISTEMANG PAMAHALAANG PANDAIGDIG
Ang napakaliit na computer chips naginagamitan ng
 RFID (Radio Frequency Identification)
na teknolohiya, ay matatagpuan na
naka “embed” sa mga electronic appliances, retail
goods, mga alagang hayop, at kahit pa sa tao. Ito
ʼy
hindi kathang isip o bagay na mangyayari sadarating -
ito ay ginagamit na sa kasalukuyan.
 
Sa ibaʼt
-ibang bahagi ng mundo, ang Applied
Digital Corporationʼs human implanted RFID
microchip (VeriChip) ay ginagamit na upangmakatulong sa pag diagnose ng Al
zheimerʼs
disease, mental illness, diabetes, sakit sa puso atpag hadlang sa kidnappings. Hindi magtatagal, angbiochip na ito ay malawakan tatanggapin,gagamitin para sa personal identification,protection, monitoring, tracking, commerce at saiba pang mga bagay na darating.
Dahil dito, ang iyong katawan ay
magkakaroon ng “tag”, daan
upang ikaw ayma-monitor at ma-track.
Darating ang panahonna ang lipunan at ang buhay ng tao aypamumunuan ng isang
“self 
-
imposed system”
osapilitang sistema kung saan ang lahat ng tao aymakikita, mapag-aaralan, masusukat, at masusuri.
Sa panahong iyon, sinuman ang tumanggi
 
sapagtanggap ng sistemang ito ay pahihirapansaka papatayin.
 
Sa hinaharap:1)
Ang lahat ng tao ay kailangan magkaroon ngbiochip. Lahat ng kaparaanang pang ekonomiya ay
gagamit ng biochip na ito kapalit sa “monetaryexchange” sa
kasalukuyan.
**cashless society**
 
2)
 
“Privacy Invasion”
ay magaganap at angkalayaan ng tao ay maglalaho
3)
Isang makapangyarihang pinuno o lider na siyaang Anti-Kristo ang mamumuno sa buong mundo
sa pamamagitan ng sistema na “interconnected and
 interdependent
”.
**One New World Government**
 
TATAK NG HALIMAW SA KATAWAN,HINDI DAPAT TANGGAPIN
(Pahayag 14:9,11; Pahayag 16:2)
1)
Ang pagtanggap ng tatak na ito ay ang hindina mababawing pagbili ng iyong kaluluwa kaySatanas.
Ang kasalanang ito ay walangkapatawaran at hindi na
 
maiaalis kahit pisikal natanggalin ang tatak na ito sa iyong katawan
[pahayag
 
14:9-11].
Ang iyong kaluluwa ay pag-aaring Diyos. Kaya kung tanggapin ninuman
 
ang tatak na ito, siya ay pag-aari na ni Satanas.2)
Kapag tinanggap mo ang tatak na ito,nangangahulugang ikaw ay sumasampalatayasa tao at hindi kay Kristo.
Pinili mo na mamuhayna walang
 
mapagmahal na Diyos na naghahangadna makasama ka sa kaluwalhatian sa
 
kalangitan.Hindi nais ng Diyos na piliin mo ang daan patungosa kamatayan. Batid na
 
ng Diyos ang lahat ng itoay magaganap, kung kaya nais Niya na malamannatin ang
 
tungkol sa bagay na ito sa pamamagitanng mga sulat ni Apostol Juan sa aklat ng
 
Pahayagnoong 100AD.Kung sakali man hindi ka makasama sa langit
 ,
atmaiwan sa
 
mundong ito upang sapitin angkapighatian at kaguluhan na nakatakdang maganap
HINDI MO DAPAT TANGGAPIN ang tatakng halimaw na ito kahit ikaw pa ay pahirapanat patayin
..Sapagkat alam mong
 pangalawangbuhay
na
walang hanggan
at
walang kamatayan
 ang naghihintay sayo kay
Jesu Cristo.
 
Tandaan mo ito:
 
 Ako ang
 Resurrection
at ang
 Buhay
.
Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay...
 Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalatayasa akin ay
 hindi mamamatay magpakailanman
.Sinasampalatayanan mo ba ito?
-- Jesu Cristo
 
(Juan11:25-26)
 
 Ako
 ang Daan
 ,
 ang Katotohanan
 at 
 ang Buhay
.Walang makapupunta sa Amakundi sa pamamagitan ko.
 
 – 
YahuShua (Jesus)
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan, kayaʼt ibinigay
Niya angkanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumangsumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak,kundi magkaroon ng
buhay na walang hanggan
.
(Juan 3:16)
 
Siya na sumasampalataya sa Anak aymay buhay na walang hanggan.
Ang hindisumasampalataya sa Anak ay hindi makakakita ngbuhay.. Subalit ang galit ng Diyos ay nananatili sakaniya.
(Juan 3:36)
 
NALALAPIT NA ANG PAGDATING NIYAHUSHUA UPANG KUHANIN ANG MGATUNAY NA NANANAMPALATAYA SAKANYA AT NAMUMUHAY NG MATUWIDNA NAAAYON SA KAGUSTUHAN NG AMA.Ililigtas Niya ang mga ito sa Galit at Poot ngDiyos na darating sa mga masuwayin,mapagmataas at hindi sumusunod sa Diyos.
Si YahuShua ang nagtubos sa atin sa pamamagitanng pagkamatay Niya sa krus
 at ng kanyang banal  na dugo na tanging makakapaglinis sa ating mga kasalanan
. Hindi tayo nakalaan na maghirap sa
 poot ng Diyos na darating, kung kaya’t tayo’y
hinihikayat ni YahuShua na magbalik loob atmanatili sa Kanya hanggang sa pagdating Niya..upang matakasan natin ang kahirapan, kaguluhan,kasamaan na mangyayari sa buong mundo.
Mahal ka ni YaHuWaH at ayaw Niyang ikaway maiwan upang maranasan ang darating.
 
Kung kaya’t m
agbalik loob ka sa Ama natingDiyos sa pamamagitan ng paghingi mo ng tawadsa LAHAT ng iyong mga kasalanan.
 Huwag kang tumigil at magsawang ipagdasal na ika
w nawa’y
  mapabilang sa mga karapat-dapat na makaligtas sa lahat ng mga mangyayari.
 
Lucas21:36
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->