Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nyirő József; Madéfalvi veszedelem

Nyirő József; Madéfalvi veszedelem

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by GoldScorp

More info:

Published by: GoldScorp on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
NYIRÕJÓZSEF:MADÉFALVIVESZEDELEMMagyarEle
 
troni
 
usKönyvtárJavította,tördelte:Dr.KissIstván;2003.I.SohailyenszéptavaszranemébredtErdély,afélelmesföld.Egyetlenécca
 
abomlott
 
iSzebenbenisaso
 
virág,fû,zöldlevélafá
 
ból.Afogarasihavaso
 
,aHoheRinnecsúcsaelveszettanaptüzéne
 
szédületébenésavirágpor-felhõ
 
ne
 
színesderengésében
 
áprázta
 
azegzúgos,salétromos,vénszászháza
 
,saJungerwald,aGoldtalörömü
 
benmegfutamodottfáibo
 
áigállta
 
aszépségben,avárfala
 
szür
 
e
 
öveifelvidulta
 
,azõrtoronystrázsáimosolyogvamindenpillanatbanoda
 
iáltottá
 
aGrosserRingenhullámzószerelmesfiú
 
na
 
,pirosraérettorcájú,
 
acagófrus
 
á
 
na
 
:-
Juhhé!...Hollarijuhhé!
...Néha
 
iscsoporto
 
állotta
 
megaBruc
 
enthal-házabla
 
aialattéspattogódalocs
 
á
 
alcsaltá
 
azabla
 
hoz
 
edvencü
 
et,azújbárónétésaddignemnyugodta
 
,míganyúlán
 
,szõ
 
eszépasszonynéhányszálvirágotnemdobott
 
özibü
 
.Atérfe
 
etevoltahullámzótömegtõl.Afõ
 
ormányszé
 
ipalotaelõttórá
 
ótarendületlenülállotta
 
a
 
omolyszászpolgáro
 
éscéhe
 
szerintelosztvavártá
 
,hogyvégelegyenazünnepélyesszertartásna
 
,amellyelbei
 
tatjá
 
atartományi
 
ormányzóiszé
 
beaszászo
 
nagyfiát,abáróváemeltBruc
 
enthalSámuelt.Mindenszónálóvatosan
 
örülnézve,tit
 
olózva,szélesnemez
 
alapju
 
alattmegbújvabeszélgette
 
.Mindenporci
 
áju
 
remegettazörömtõl,deazértfegyelmezetten,csa
 
félszájjalhunyorgatta
 
odaegymásna
 
:-Mától
 
ezdvemivagyun
 
azura
 
Erdélyben!Aszeme
 
felszi
 
rázta
 
,azatyafia
 
boldoganterülte
 
szét,azegyi
 
hórihorgasatyamesterfel
 
urjantott:-Idejevolt!-Elmentazesze,HerrMöringer!-nézte
 
rárosszalólagatöbbie
 
.-Nemlátja,hogyidegene
 
jönne
 
?Tagbasza
 
adtférfiésegycsórészájú,papforma
 
erülta
 
ormányszé
 
 
apujaelé,deazõrútjo
 
atállotta.Nemlehetazünnepségetsen
 
ine
 
megzavarni.-Éncsí
 
szé
 
iLázárImrevagyo
 
,afogalmazóúrédesbátyja!-erõltetteadolgotavállas,
 
eményember,deastrázsafélrehárítottaazútból,mertmárjötte
 
isazura
 
.ElõlBuccow,fõgenerális,ateljhatalmú
 
irályibiztos,melletteapüspö
 
,Bajtaiuram,baljánazúj
 
anceutánu
 
atanácsosura
 
magyaro
 
,szászo
 
vegyesen.A
 
étszé
 
elyafalhozszorult.Atömeg
 
iegyenesedett,ahórihorgasMöringerintettés
 
urtán,pontosanfelharsantháromszora
Hoch!
.Azzalfélrevonulta
 
,hogyahintó
 
elõállhassana
 
.Anagyura
 
mögött,asorvégénottünnepélyesedte
 
afõ
 
ormányszé
 
itisztviselõ
 
:jegyzõ
 
,tito
 
no
 
,a
 
tuárius,fogalmazó
 
,irno
 
o
 
ésmásvé
 
onyte
 
intélyûuracs
 
á
 
.Egyi
 
ü
 
re
 
urjantottacsórészájú,papformájújövevény:-Szerusz,LázárPista!Amegszólított
 
edvetlenülvált
 
iasorból.-Tivagyto
 
?...Ejnye,berossz
 
orjöttete
 
!-Miért?-sötétedettelabátyja.-Noszépenfogadsz!-Nemazért!-vörösödöttalegény.-Deéppenmostleszatisztelgésazúj
 
ancellárnál.Oda
 
ellmennem!Nemmaradhato
 
el!...Nagybajvolna,hanemhoffirozné
 
azúj
 
ancellárelõtt!Nemisjóreágondolni!...Tiaddigtegyéte
 
 
ényelembemagato
 
ataszállásomon,vagyvárjato
 
megittfentaszobámban!...Úgy-enemharaguszto
 
!Apapformavégigitéltealegénytéscsalódottantársáhozfordult:-Mehetün
 
hazaCsí
 
ba,teEmri!Társaráfür
 
észettazavart,díszbevágottfiuraésõisleejtettesúlyosfejét.-Igazadvan,Péter!Ahintó
 
elgördülte
 
,mégegyszerfelcsattanta
Heil!
,deutánaminthaelvágtá
 
volnaaszászo
 
száját,némael
 
épedésésharagmorajlottvégigatömegen.Aháromszé
 
elyisodanézettéslátta,hogyamagyarura
 
hintóitüntetõlegtovábbrobogna
 
,nemállana
 
megazúj
 
ancellárházaelõtt.HerrMöringerutánu
 
ráztaazö
 
lét:
 
-VerfluchteBanda!...Arculütötté
 
aszásznemzetet!Atömegnemszólottsemmit,csa
 
fe
 
etearccal,némánszétoszlott.Olyanfenyegetõvoltezanémaság,hogyaháromszé
 
elybeleráz
 
ódott.LázárImremegvetõlegodahajítottaöccséne
 
:-
No,amagyarura
 
bõhelyethagyána
 
ne
 
edahoffirozásra!
-ésazzalfa
 
épnélhagyta.-Nefelejtsitt,Emri!-rugtatottutánaapapis.Amegszégyenítettfiúsóhajtottéselszédelgettazünneplõ,hódolóura
 
nyomába.Apapvalahogymegjuhászítottafelindulttársát.-Temostjerevelem!-Hová?-Csa
 
idefelapalotába,KeményLászlógubernátorúrhoz!...Hiszenhírt
 
itudnijöttün
 
!-A
 
oraúrhoz?-vona
 
odottamási
 
.-Jerecsa
 
!-vonszoltamagávalapap.-Nema
 
oraúrazmár!Fialéle
 
sevolt,
 
itõlmeg
 
érdezzé
 
,merre
 
anyarodjana
 
aszélesfolyosón,denemis
 
ellett,mertjólismerteapapajárástapalotában,demégõismeglepõdött,mi
 
orlátta,hogyavaspántoscserfaajtóelõliselszö
 
öttahajdúcsudalátni.In
 
ábbcsa
 
próbábóltaszítottegyetazajtónapap,deszinteaföldalásüllyedte
 
,mi
 
orlátjá
 
,hogyatrónusszerûstallumbólemel
 
edi
 
eléjü
 
agubernátor.-Mit
 
eresne
 
itt
 
endte
 
?Apap
 
inyögte,hogyõZöldPétervolna,acsí
 
szentléle
 
iplébános,veleállótársapedignemesLázárImreúr,aszé
 
jegyzõje,afogalmazóbátyjaura.Éppencsa
 
 
icsitcsudál
 
oznia
 
arta
 
apalotábanéseszü
 
ágábansevolt,hogya
 
egyelmesuratitttaláljá
 
,degráciáját
 
éri
 
,mertmegvallvaõszintén,valamiistálnivalóju
 
isvolna...-A
 
orrosszajtónjötte
 
be,-
 
acagottfel
 
eserûenErdélyura,-merténmársenem
 
apo
 
,senemadhato
 
sen
 
ine
 
segráciát!Halottembervagyo
 
énmár,fiaim,a
 
itholnapbúcsúztatna
 
!...Éséppenaszé
 
elye
 
miatt...Azeleveneszûpapmindjárttudta,hogyan
 
ellhozzáérniafájósebhez,hogyigazatjajgasson.-Nagyjóurun
 
,egyetlenoltalmun
 
!-tártaszétmagátalázatosanagubernátorelõtt.-Egyéletem,egyhalálom,deénáperténbevallom,hogymifür
 
észnijöttün
 
.So
 
rosszhírjárarrfelén
 
,hogyafelséges
 
irálynéfela
 
arjaállítaniaszélybeli
 
atonaságotaszé
 
elye
 
bõlismega
 
arjá
 
fosztanirégiszabadságátólanemesszé
 
elynemzetet.Igazvolnamindez?...Igazvolna,hogyKegyelmesuramna
 
azért
 
ellnyugdíjbamennie,mertaszé
 
elyhatárõrségszervezésétarende
 
meg
 
érdezésenél
 
ülnemhelyeselteésnema
 
arta
 
ezét
 
inyujtaniõsijogain
 
ésrégi
 
iváltságain
 
lerontásához?...Igazvolna,hogyBuccowgenerálisésazúj
 
ancelláregyüttazértjártá
 
megBécset,hogyelhozzá
 
onnanamiszemfedõn
 
etis?...Hogyezértnevezté
 
 
iagenerálistafõ
 
ormányszé
 
elnö
 
évé?Anagyúrtétovázott,veséigbelenézetta
 
étemberbe;deapapösszefogtaelõttea
 
ezeit:-AzIstenre
 
érjü
 
,bátranszóljonelõttün
 
,
 
egyelmesurun
 
!Asorsun
 
,ajövendõn
 
függattól,hogyigazattudjun
 
!Abu
 
ott
 
ormányzósajnáltamegölniapapszavaiból
 
icsengõ
 
icsireménységet,demeg
 
elletttennie.Keményenvégignéztea
 
étembert,smegdönthetetlen,egyenesszóval
 
imondta:-Igaz!Aszé
 
elye
 
magu
 
baros
 
adta
 
,minthafejszévelsújtottavolnale.Aztánnémán
 
itámo-lyogta
 
azajtón.Agubernátorúrisvisszazö
 
entaszé
 
re,azelõtte
 
iterítettfelségesírásra,melybenaszentséges
 
irályné
 
özlivele,hogyhaön
 
éntnemtávozi
 
helyérõl,
absqueomni,velremunerationis,velgratiaeregiaementionejubiláltati
 
éstiltati
 
,hogysetit
 
on,senyilvánÕfelségeszolgálatátneimpediálja
...II.Palotájaünnepitermébenfogadtaazúj
 
ancelláratisztelgése
 
et.Szépmívûviaszgyertyá
 
égte
 
azezüsttartó
 
ban,lusztere
 
,vastago
 
éscseppentett-fehére
 
,mintegyártatlangyerme
 
 
ezenyele,szi
 
rázottaso
 
ezüstmindenüttésanehéz,intarziássze
 
rénye
 
tisztaragyogásánmeglátszottaleheletis.Afejesemozdultazúj
 
ancellárna
 
,mi
 
orszámbavettevendégeit,deegyetlenfutópillantássalmeglátottmindentésminden
 
it.Tudatos,higgadt,simaésszerénymaradt
 
mindvégig.Azészésönuralommûvésze.Azörömtõlelterebélyesedettszászo
 
at
 
ezetit
 
osszorításával
 
apcsoltamégin
 
ábbmagához.Buccow,azúj
 
irályibiztosmerevenállottmellette,mintabálványésgõgösensújtottleaszemévela
 
ismagyartisztviselõ
 
re,
 
i
 
szerényenfélrehúzódvavárta
 
sorsu
 
ra,mintmegtûrtidegene
 
.LázárIstvánna
 
mégaszájaszéleiselfehéredettadühtõlésát
 
oztaapercet,mi
 
oridebetettealábát.Setétenfüstöléscsa
 
elhült,mi
 
ora
 
ancellárudvarlásu
 
raodavetetteafenyegetést:-Nefeledjé
 
amagyaro
 
,hogy
 
imintal
 
almazzamagát,úgyveszihasznát!-Bravó!-nevetettfeldurvánagenerális.Anehányigénytelen,
 
ismagyarlesújtvatartottaahátát,hogyfelragasszá
 
ráanagyura
 
naszólóüzenetet.ALázárIstvánarcasötétpirbafutottés
 
eresteaszót,hogyvisszavágjon,csip
 
és,bársonytérdnadrágos,puhaléptûinasmár
 
itártaazasszonyházajtaját:-Améltóságosbáróné!Amegalázottszé
 
elyfiúodabámultés-minthamegfényesedettvolnaazünnepiszála...Minthaangyallépettvolnabe...Magas,tiszta,elérhetetlen,szépangyal.Mohónézésselnézetmegmindentrajta:agyöngyö
 
el
 
ira
 
ottpártát,a
 
ilencaranyboglároshajnyomtatót,fülbevalóit,
 
irályszínvirágosatlaszátapácavarrás-aranycsip
 
ével,nagy,régezüstcsip
 
éjûelõruháját,finomcipellõit.Hallotta,hogyagenerálishozattaBécsbõlbarátiajándé
 
ul,deszívefélté
 
enyentilta
 
ozott,hogysejtenisemerjeésön
 
éntelenelõbblépett,deazinasa
 
ancellártit
 
osintéséremár
 
itártamögöttü
 
azajtót:-Azura
 
ata
 
isterembe
 
érem!...Ottvanterítve!-Kutyaólbanemmegyün
 
!-sziszegteLázárIstvánazújabbmegszégyenítésreésfelvetettfõvel
 
ifordultazajtón.Társaileforrázva
 
ullogta
 
anyomában.Apüspö
 
mentegetõzveszinténbúcsúzott,hogyszigorújejuniumvan,nemmaradhat,mertholnapbo
 
rosteendõivanna
 
,KeményLászlóúr,agubernátorbúcsúznia
 
ar.Ahír
 
ellemesfeltûnést
 
eltettaszászo
 
 
özött.-Ma
 
üldötteelBécsbenyugdíjazási
 
érvényét!-tudtaapüspö
 
.-Azügyazonbancsa
 
holnap
 
erülnyilvánosságelé.Ahintóeléállottésapüspö
 
örült,hogymehet.Agenerálisés
 
ancellárgúnyosannézte
 
utána.------------------------------------------------------------Ala
 
omarövidésmérsé
 
eltvolt.MindösszeRosenfeldtanácsosmondottnéhányóvatos,szászszótanemzetnevében.Aztisin
 
ábbazért,hogyazidõteljé
 
ésegymás
 
öztmarad-hassana
 
.Azinaso
 
elszedté
 
azasztaltéscsa
 
apüspö
 
ajándé
 
a,anehézrózsamálibormaradtrajta.Aziscsa
 
leplezõne
 
.Mi
 
orabárónéisvisszavonult,Bruc
 
enthalezüst
 
ésévemegérintetteapoharát:-Uraim!...Legutóbbibécsiútun
 
örvendeteseredménye
 
éppenjelenthetem,hogyaszásznépsorsa
 
özelebbrõllényegesenmegjobbul.Õfelsége,a
 
irályné
 
egyelmeteljesmérté
 
benfelén
 
fordult!...-Heil!-csillantfelarajongásaszeme
 
benajóbécsianyatiszteletére,
 
ivégrefelvirrasztottacsillagu
 
at.Csa
 
aBuccowszélesorratövébenült
 
ét
 
omorránc,decsa
 
a
 
ancellárvetteészre,hogyagenerálisfélté
 
enymégreáisazelérteredménydicsõségéért.Tudta,hogyadarabos,gõgös,hiúésszomjas
 
atonailyen
 
icsisége
 
értis
 
épesátgázolnimégabarátainiAszellemiembermegvetéséveltit
 
onrápillantott,deszü
 
ségevoltráésazéjsza
 
aiséber-agyúszásza
 
ellõpillanatbanemeltefelápolt,asszonyos
 
ezét:-Kötelességemne
 
tartom,uraim,anna
 
a
 
ijelentését,hogynemzetün
 
nagyhálávaltartozi
 
BuccowAdolfbárófõhadparancsno
 
és
 
irályibiztosúrõexcellenciájána
 
,a
 
iazudvarnálazelértelõnyö
 
et
 
iesz
 
özölte.-Heil!Heil!Heil!Avénülõ
 
alandormegnyugodott.Büsz
 
eségeújtüzet
 
apott.Egészlényeélvezteafeléjesugárzóhódolatotéshálát.Csa
 
Seebergbáró,a
 
ancellártit
 
osvetélytársameredtel,hogyBruc
 
enthalúrazegészszásznéppel
 
öszöntetimega
 
apottbáróságotés
 
inevezését,deõissietvenyúltapoharaután:-Heil!...Lesenyelté
 
aboru
 
at,a
 
ancellármáregyiratottartotta
 
ezébenéssímahódolattalagenerálisfelébólintott:-Engedjemeg,
 
egyelmesuram,hogymármostelárulhassamatit
 
ot!-ésmegsemvárvaabeleegyezést,márolvastais:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->