Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Management Financiar

Lectie Demo Management Financiar

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Sunte
ţ
i proprietarul unei companii de dimensiuni medii sau mici sauinten
ţ
iona
ţ
i s
ă
deveni
ţ
i proprietarul unei astfel de companii în viitor? Sunte
ţ
idirectorul
nanciar al unei companii mici sau medii? Sunte
ţ
i contabilul uneiastfel de
rme?
Dac
ă
pute
ţ
i r 
ă
spunde a
rmativ la una dintre întreb
ă
rile de mai sus, atunci cursulde
Management
nanciar
reprezint
ă
o modalitate accesibil
ă
de a bene
cia decuno
ş
tin
ţ
ele care v
ă
sunt necesare pentru gestionarea propriei dumneavoastr 
ă
 afaceri sau pentru gestionarea problemelor 
nanciare cu care compania pentrucare lucra
ţ
i se confrunt
ă
zi de zi.Profesia de manager 
nanciar este relativ nou
ă
pentru mediul de afaceri românesc,dar a
at
ă
în continu
ă
expansiune,
ţ
inând cont de faptul c
ă
trecerea spre economia de pia
ţă
presupune asumarea de c
ă
tre companiile române
ş
ti inclusiv a responsabilit
ăţ
ilor de natur 
ă
 
nanciar 
ă
, care anterior reveneau, în mare m
ă
sur 
ă
, statului.Prin urmare, parcurgerea cursului de
Management
nanciar
propus de EUROCOR este util
ă
tuturor celor care se a
ă
în pozi
ţ
ia de a gestiona resursele
ş
i problemele
nanciare ale unei companii în condi
ţ
iile unui nou sistem economic, diferit de celanterior mai ales prin caracterul complex
ş
i concuren
ţ
ial. Cuno
ş
tin
ţ
ele pe careacest curs v
ă
propune s
ă
le dobândi
ţ
i se refer 
ă
la instrumentele cu care managerii
nanciari opereaz
ă
, la pie
ţ
ele de unde î
ş
i procur 
ă
fondurile necesare, la plani
carea
ş
i controlul
nanciar, ca
ş
i la tehnicile de evaluare a proiectelor de investi
ţ
ii pecare companiile inten
ţ
ioneaz
ă
s
ă
le realizeze.Materialul cursului a fost conceput într-o manier 
ă
care s
ă
permit
ă
însu
ş
irea cât mai bun
ă
a informa
ţ
iilor prezentate, prin utilizarea a numeroase exemple
ş
i aplica
ţ
ii.Astfel, cursul are o latur 
ă
practic
ă
vizibil
ă
, care va facilita aplicarea conceptelor studiate la situa
ţ
ii reale.Modul în care managerul
nanciar în
ţ
elege problemele cu care se confrunt
ă
 compania sa, ca
ş
i capacitatea de rezolvare a acestor probleme depind în modfundamental de preg
ă
tirea sa profesional
ă
 
ş
i de experien
ţ
a acumulat
ă
în timp. Unmanager 
nanciar competent reprezint
ă
o pies
ă
foarte important
ă
pentru companie,tot a
ş
a cum un manager 
nanciar care nu dispune de cuno
ş
tin
ţ
ele necesare derul
ă
riiîn condi
ţ
ii optime a activit
ăţ
ii sale poate pune în pericol îns
ăş
i existen
ţ
a
rmei.
 
 
Management
nanciar lec
ţ
ie demonstrativ
ă
2
3 (18)
ei
Exemplu
Materialul cursului se compune din
12 module
, care pot
îndosariate într-o map
ă
 special
ă
EUROCOR. Fiecare modul este conceput
ş
i prezentat într-o manier 
ă
 special
ă
, care v
ă
va permite parcurgerea cu mai mult
ă
u
ş
urin
ţă
a materialuluide curs. Structura didactic
ă
a modulelor cuprinde o
introducere
, numeroase
 exemple
, dar 
ş
i
exerci
ţ
ii practice
, cu ajutorul c
ă
rora v
ă
ve
ţ
i putea valori
ca înmod curent cuno
ş
tin
ţ
ele dobândite, iar pentru veri
care, la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modulv
ă
prezent
ă
m
rezolvarea
acestora. În plus, pentru a v
ă
consolida cuno
ş
tin
ţ
ele,
ecare modul este prev
ă
zut cu o sec
ţ
iune de
rezumat
în care sunt prezentatecele mai importante aspecte analizate pe parcursul acestuia. Înlesnirea însu
ş
iriicuno
ş
tin
ţ
elor se realizeaz
ă
 
ş
i cu ajutorul
reprezent
ă
rilor gra
ce
, al
tabelelor
ş
i
schemelor
. Fiecare modul se încheie cu o
tem
ă
pentru acas
ă
, ce constituie omodalitate e
cient
ă
de veri
care a gradului de însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate;aceasta va
expediat
ă
pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal s
ă
aprecieze corectitudinea r 
ă
spunsurilor 
ş
i s
ă
v
ă
transmit
ă
comentariilesale pe marginea acestora. Fiecare modul con
ţ
ine
ş
i un
vocabular
care explic
ă
înmod detaliat termenii de specialitate folosi
ţ
i, iar uneori
ş
i
anexe
.
Pentru ca studiul dumneavoastr
ă
individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or
ş
i e
cient, pemarginea lec
ţ
iilor au fost introduse diferite simboluri:
 – 
desemneaz
ă
no
 ţ 
iunile, de
  fi
ni
 ţ 
iile
 ş
i informa
 ţ 
iile importante
 – semnaleaz
ă
exerci
ţ
iile pe care vi le propunem spre rezolvare – indic
ă
faptul c
ă
tema respectiv
ă
a mai fost tratat
ă
în modulele anterioare(în acest caz în modulul 3, la pagina 18) – 
exemplele vor 
  fi
încadrate într-un chenar special 
Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizezecu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
 asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmente dinmodulele acestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice, exemple
ş
i exerci
ţ
ii, un modelde recapitulare
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->