Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectie Demo Standarde Inter Nation Ale de ate IAS IFRS

Lectie Demo Standarde Inter Nation Ale de ate IAS IFRS

Ratings: (0)|Views: 58|Likes:
eurocor.ro
eurocor.ro

More info:

Published by: Chiba Nicolae Florin on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Cursul de
Standarde interna
ţ
ionale de contabilitate
ş
i raportare
nanciar
ă
elaborat deInstitutul EUROCOR reprezint
ă
modalitatea cea mai accesibil
ă
 
ş
i e
cient
ă
de a dobândicuno
ş
tin
ţ
ele care v
ă
sunt necesare pentru aplicarea acestor standarde
ş
i, în egal
ă
m
ă
sur 
ă
, pentru stabilirea strategiilor 
ş
i a politicilor contabile la nivelul întreprinderii.Orientarea contabilit
ăţ
ii spre satisfacerea cu prioritate a necesit
ăţ
ilor informa
ţ
ionale ale puterii publice a
ă
cut ca mult
ă
vreme contabilul s
ă
 
e considerat un intrus în întreprindere, un „r 
ă
unecesar”. Aplicarea standardelor interna
ţ
ionale de contabilitate
ş
i raportare
nanciar 
ă
, prinrecurgerea la ra
ţ
ionamentul profesional, îi ofer 
ă
specialistului contabil puteri sporite,
ind înacela
ş
i timp
ş
i o surs
ă
suplimentar 
ă
de responsabilitate.În ace
ş
ti ani s-a sus
ţ
inut ideea c
ă
un manager bun este acela care are un contabil bun.Iscusin
ţ
a contabilului era apreciat
ă
prin prisma eforturilor sale de a minimiza costul
scalal unei afaceri. Consider 
ă
m c
ă
sintagma a r 
ă
mas valabil
ă
, îns
ă
cu o alt
ă
justi
care. Încondi
ţ
iile aplic
ă
rii standardelor interna
ţ
ionale de contabilitate, un contabil iscusit esteacela care, prin ra
ţ
ionamentul profesional, ob
ţ
ine situa
ţ
ii
nanciare utile
ş
i credibile atât pentru investitori
ş
i manageri, cât
ş
i pentru celelalte categorii de utilizatori ai informa
ţ
ieicontabile.Modul în care specialistul contabil în
ţ
elege realitatea dintr-o întreprindere depinde înmod fundamental de preg
ă
tirea sa profesional
ă
 
ş
i de experien
ţ
a acumulat
ă
în timp. Ocontabilitate sincer 
ă
este aceea care surprinde în situa
ţ
iile
nanciare realitatea economic
ă
 a întreprinderii. Acest obiectiv va
atins numai în cazul în care contabilul va în
ţ
elegec
ă
respectarea restric
ţ
iilor 
scale
ş
i a aspectelor juridice ale unei afaceri nu trebuie s
ă
sefac
ă
cu pre
ţ
ul sacri
c
ă
rii realit
ăţ
ii economice.Cursul se adreseaz
ă
celor care st
ă
 pânesc la un
nivel mediu
contabilitatea
nanciar 
ă
aîntreprinderii. Materialul cursului a fost conceput astfel încât s
ă
permit
ă
însu
ş
irea cât mai bun
ă
a informa
ţ
iilor prezentate, prin utilizarea a numeroase exemple, aplica
ţ
ii
ş
i exerci
ţ
ii.Cursul are o latur 
ă
practic
ă
accentuat
ă
, respectându-se în toate cazurile principiul treceriide la practic spre teoretic, care faciliteaz
ă
considerabil aplicarea conceptelor 
ş
i tehnicilor studiate la situa
ţ
ii reale.Cursul de
Standarde interna
ţ
ionale de contabilitate
ş
i raportare
nanciar
ă
v
ă
ofer 
ă
  posibilitatea ob
ţ
inerii cuno
ş
tin
ţ
elor 
ş
i deprinderilor de baz
ă
necesare pentru a activa cusucces într-o companie ale c
ă
rei situa
ţ
ii
nanciare sunt întocmite în conformitate custandardele interna
ţ
ionale de contabilitate. Dat
ind c
ă
aplicarea standardelor interna
ţ
ionalede contabilitate se va extinde treptat la nivelul tuturor companiilor importante din
ţ
aranoastr 
ă
, v
ă
felicit
ă
m pentru faptul c
ă
a
ţ
i ales s
ă
 
ţ
i cu un pas înaintea celorlal
ţ
i îndobândirea acestor cuno
ş
tin
ţ
e atât de utile
ş
i apreciate pe pia
ţ
a for 
ţ
ei de munc
ă
.
V
ă
dorim mult succes!
 
Modul de organizare a cursului
 Standarde interna
 ţ 
ionale de contabilitate
ş
i raportare
  fi
nanciar 
ă
Materialul cursului se compune din
16 module
, prezentate sub forma unor caiete.Dorim s
ă
v
ă
atragem aten
ţ
ia asupra
modalit
ăţ
ii speciale de concepere
ş
i prezentarea lec
ţ
iilor
, ce v
ă
va permite parcurgerea cu maxim
ă
u
ş
urin
ţă
a materialului de curs:
Fiecare modul are o anumit
ă
 
structur
ă
didactic
ă
, care se va p
ă
stra pe întreg parcursul acestui curs.
Pentru a avea foarte clar în minte
obiectivele
 pe care trebuie s
ă
le atinge
ţ
i prin parcurgerea fiec
ă
rui modul, la începutul lec
ţ
iei v
ă
vor fi prezentate succint principalele cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi pe care trebuie s
ă
le dobândi
ţ
i prin parcurgereacu aten
ţ
ie a informa
ţ
iilor prezentate. Pentru a sesiza utilitatea
ş
i aplicabilitateaaspectelor prezentate,
ecare modul debuteaz
ă
cu o scurt
ă
parte de
introducere
.
Un element important pentru reu
ş
ita înv
ăţă
rii este cel al trecerii de la practicla teoretic, principiu care este respectat prin utilizarea unor 
aplica
ţ
ii
care suntdezvoltate progresiv, o dat
ă
cu prezentarea elementelor de teorie.
În completarea acestor aplica
ţ
ii, pentru valori
carea în mod curent a cuno
ş
tin
ţ
elor dobândite, lec
ţ
iile cuprind numeroase
exemple
ş
i exerci
ţ
ii
. Pentru veri
care, lasfâr 
ş
itul modulelor v
ă
prezent
ă
m
rezolvarea exerci
ţ
iilor
.
În plus, pentru a v
ă
consolida cuno
ş
tin
ţ
ele, la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modul ve
ţ
i g
ă
si un
rezumat
, care prezint
ă
cele mai importante aspecte analizate în cadrul acestuia.
Fiecare modul se încheie cu o
tem
ă
pentru acas
ă
, ce constituie o modalitate e
cient
ă
 de veri
care a gradului de însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate; indica
ţ
iile referitoarela rezolvarea temelor pentru acas
ă
 
ş
i la colaborarea cu profesorul dumneavoastr 
ă
 sunt men
ţ
ionate la sfâr 
ş
itul modulului.
Acolo unde va
cazul, vor 
anexate
materiale suplimentare
(vocabular pentrutermenii folosi
ţ
i, diverse anexe), care v
ă
vor ajuta în dobândirea unor informa
ţ
iicomplete
ş
i de actualitate. De asemenea, ve
ţ
i bene
cia în
nalul cursului de un
CD
,care cuprinde o lucrare monogra
c
ă
global
ă
 
ş
i teste gril
ă
de autoevaluare, care v
ă
 vor 
utile în rezolvarea testului de evaluare
nal
ă
.
Folosim
reprezent
ă
ri gra
ce
pentru înlesnirea însu
ş
irii cuno
ş
tin
ţ
elor (de exemplu,tiparul îngro
ş
at – 
bold
– este folosit pentru eviden
ţ
ierea no
ţ
iunilor importante).
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.
2Standarde interna
ţ
ionale de contabilitate
ş
i raportare
nanciar 
ă

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->