Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Tribunal Supremo Sala de lo Penal; Sentencia condenatoria ETA

Tribunal Supremo Sala de lo Penal; Sentencia condenatoria ETA

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:
Published by Alvise Pérez

More info:

Published by: Alvise Pérez on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
 
Uhfxuvi G»; 311=>)511=
^ U B E X G C J V X Q U H O I Vcjc nh ji Qhgcj 
VHG^HGFBC
 Vhg~hgfbc G»;
 
>=1)5112
Dhfmc Vhg~hgfbc
;
55)18)5112
 
 Qighg~h H}foi' Vu' N'
; Kxcg Ucoög Ehunxli Löoh{ nh jc ^iuuh
 Vhlxgnc Vhg~hgfbc UHFXUVI FCVCFBIG -Q"
 
 G» 
;
311=>)511= Q
Dcjji)Cfxhuni; 
Vhg~hgfbc Hv~boc~iubc Qcufbcj
 Vhócjcobhg~i;
51)1>)5112
 Quifhnhgfbc;
Cxnbhgfbc Gcfbigcj* Vcjc nh ji Qhgcj* Vhffbög ^hufhuc
 Vhfuh~cuïc nh Vcjc
;
Bjoc' Vuc' Nóc' Vigvijhv nh jc Fxhv~c r nh Sxhui
 Hvfub~i qiu 
;
COL
 
Cvifbcfbög bjïfb~c' Figfhq~i ~huuiubvoi' Qhu~hghgfbc r fijceiucfbög figiulcgb{cfbög ~huuiubv~c' Nhjb~iv mioilâghiv' Figvbnhucfbighv lhghucjhv'Qjcg~hcobhg~i fxhv~bög bgfigv~b~xfbigcj cu~' 8<4 FQ' Quhuuilc~btc h}fjxvbtc hbuuhtbvcejh nhj öulcgi kxubvnbffbigcj' Ghfhvbncn nh xg qjcg~hcobhg~i gi nhdiuoc lhgâubfc vbgi hg uhjcfbög c fcnc figfuh~i fioqiu~cobhg~i' Quxhec
3
 
 
Uhfxuvi G»; 311=>)511=
Nifxohg~cj' Di~ifiqbcv* tcjiu quiec~iubi' Fiobvbighv Uilc~iubcv' Tijfcnifig~hgbni iunhgcniu qiu jc Qijbfïc vbg quhvhgfbc Vhfuh~cubi Kxnbfbcj'Bg~huquh~hv' Gc~xucjh{c kxuïnbfc' ghfhvbncn tcjiucu quxhec ~hv~bdbfcj nhnhvfculi' Gc~xucjh{c nh jc nhgiobgcnc quxhec qhubfbcj nh bg~hjblhgfbc nhobhoeuiv Dxhu{cv r Fxhuqiv nh Vhlxubncn' Cj{cobhg~i ebhghv' Uhsxbvb~iv'Fignbfbög nhxniu' Luxqi hoquhvcv' Quhvfubqfbög* oiohg~i figvxoc~bti'Qbh{cv figtbffbög' Hj gi hv~cu c nbvqivbfbög nh jcv qcu~hv hg hj kxbfbi iucj xgiunhgcniu bg~huthgbni gi quinxki bgnhdhgvbög oc~hubcj' Cx~iuïc nhjb~ivfioh~bniv hg hj vhgi nh xgc qhuvigc kxuïnbfc' Cgãjbvbv cu~' 63 FQ'0 @CV H@BGr ]C@B vig iulcgb{cfbighv ~huuiubv~cv' Jc qcu~bfbqcfbög hg fxcjsxbhuc nh vxvcf~btbncnhv fig figifbobhg~i nh sxh fig hvc qcu~bfbqcfbög vh fig~ubexrh c jcvcf~btbncnhv nhj luxqi ~huuiubv~c* figv~b~xrh xgc oincjbncn nh ~huuiubvoi' Gicqjbfcfbög nhj cu~' 8<> FQ' c jiv nhjb~iv hfigöobfiv fxrc fiobvbög figv~b~xrh hjnhjb~i nhj cu~' 8<4 FQ' Dcj~c nh oi~btcfbög h bgducffbög nhj qubgfbqbi gig ebv bgbnho' Oi~btcfbög bgvxdbfbhg~h c jc h}cvqhucfbög qxgb~btc' Bgducffbög qubgfbqbiquiqiufbigcjbncn' Gi txjghucfbög qubgfbqbi uhdiuoc~bi bg qhbxv' Iobvbög qiuhuuiu oc~hubcj hg hj dcjji nh jc fignhgc qiu jiv nhjb~iv nh nhducxncfbög c jcVhlxubncn vifbcj fig fignhgc c jc bgnhogb{cfbög fbtbj nhubtcnc nh jiv obvoiv'Nhjb~i nhducxncfbög Vhlxubncn Vifbcj' Bgh}bv~hgfbc uhsxbvb~i quifhnbebjbncn'Figfhq~iv sxh fioquhgnh r uhsxbvb~iv nhj obvoi' Qhgc oxj~c' Oi~btcfbögboqjïfb~c nh jc fxi~c nbcubc' Nbjcfbighv bgnhebncv' Nif~ubgc nh jc Vcjc' Gi vhcquhfbc' Nhjb~i nh dcjvhcobhg~i fig~cebjbncn' Uhsxbvb~iv' Quhvfubqfbög' Nhjb~ivfigh}iv' Txjghucfbög nhuhfmi c vhu bgdiuocni nh jc cfxvcfbög r nhuhfminhdhgvc' Cfxvcfbög qubohuc hg hj hvfub~i nh figfjxvbighv quitbvbigcjhv nhjObgbv~hubi Dbvfcj' Nhjb~i bg~hlucfbög hg iulcgb{cfbög ~huuiubv~c' Gi cqjbfcfbögFQ' 32<6' Nhjb~i qhuocghg~h' Bg~huthgfbighv ~hjhdögbfcv' Oi~btcfbög cx~ibgbfbcjr quiuuilcv' Fig~uij kxnbfbcj' Nif~ubgc nh jc Vcjc' Bgtbijcebjbncn niobfbjbi'Iekh~iv r nifxohg~iv bg~huthgbniv hg uhlbv~ui qucf~bfcni hg i~uiquifhnbobhg~i* vbg sxh hj cx~i mcebjb~cg~h hv~â bgfiuqiucni c jc fcxvc'H}bv~hgfbc nh i~ucv quxhecv sxh cfuhnb~cg jc bg~huthgfbög' Nhgxgfbc nh~iu~xucv' Bgh}bv~hgfbc nc~iv iekh~btiv cfuhnb~c~btiv nh vx h}bv~hgfbc' Qui~hffbög~hv~bliv/qijïfbcv jbob~cnc c sxh hj qûejbfi gi qxni thujiv hg vx nhfjcucfbög'Jhf~xuc nhfjcucfbighv vxocubcjhv nh jiv cfxvcniv sxh vh ghlcuig c fig~hv~cu cjcv cfxvcfbighv* hg jc dcvh nh quxhec nifxohg~cj' Gi quinxki bgnhdhgvbögcjlxgc' Nbv~bgfbög hg~uh nbublhg~h* bg~hlucg~h* ohui cdbjbcni r fijceiucniu figiulcgb{cfbög ~huuiubv~c' Qubgfbqbi cfxvc~iubi' Qivbebjbncn fioqjh~cu ji sxh rcfigv~c hg hj hvfub~i OD' Tcjiu nhfjcucfbög bgfubobgc~iubc fioqx~cni'Ghfhvbncn fiuuieiucfbög' Nif~ubgc nh jc Vcjc' Nhjb~i cj{cobhg~i nh ebhghv'Qivbebjbncn fiiqhucfbög ghfhvcubc' Nbv~bgfbög fioqjbfbncn' Cqjbfcfbög FQ' 32<6qiu vhu oãv ehghdbfbivi' Hj nhuhfmi c gi nhfjcucu gi figjjhtc hj nhuhfmi ch}qjbfcu jiv oi~btiv nh ~cj ghlc~btc* vbg qhukxbfbi nhj nhuhfmi c jc ûj~bocqcjceuc' Nbjblhgfbc nh fcuhi* gi hv uhtbvcejh vx nhghlcfbög hg fcvcfbög' Cx~i nhbgfioxgbfcfbög' Cqjbfcfbög nh nhjb~iv ~huuiubv~cv' Oi~btcfbög boqjïfb~c'Fijceiucfbög fig ecgnc cuocnc' Nhviehnbhgfbc fbtbj' Gi figfxuuhgfbchjhohg~iv iekh~btiv r vxekh~btiv' Nhuhfmiv Dxgncohg~cjhv jbehu~cn h}quhvbög rcvifbcfbög'
5
 
 
Uhfxuvi G»; 311=>)511=
Gi ecv~c jc fibgfbnhgfbc bnhijölbfc' Hv ghfhvcubi hj cfxhuni fig jc iulcgb{cfbög~huuiubv~c' Ghfhvbncn nh cfuhnb~cu sxh hg fcnc obhoeui nh jc Dxgncfbögfigfxuuïc hj ãgboi nh ficnrxtcu fig jc nbdxvbög nhj quirhf~i nh nhviehnbhgfbcfbtbj nh H^C' Nhfjcucfbög nh bjbfb~xn nh jcv cf~btbncnhv nh hoquhvcv r vxnbvijxfbög* vbg sxh qiu jcv cfxvcfbighv vh mxebhuc bg~huhvcni vx nhfjcucfbög nhcvifbcfbighv bjïfb~cv' Hj cu~' 352 h}blh quhtbvbög jhlcj qcuc jc cniqfbög nh jcohnbnc r uc{igcobhg~i cj hdhf~i' Gc~xucjh{c nh jc figvhfxhgfbc cffhviubc nh jcnbvijxfbög' Qivbfbög nh jcv hoquhvcv cdhf~cncv hg hj quifhvi' Ghfhvbncn nh sxhmcrc qinbni vhu qcu~h'
6