Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kočevski UTRIP maj 2012

Kočevski UTRIP maj 2012

Ratings: (0)|Views: 225 |Likes:
Published by noviutrip

More info:

Published by: noviutrip on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

 
Aktualno › kultura › vrtnarjenje › astro › modri planet › pisma bralcev › vprašanja › in vse, kar morate izvedeti ...
kočevski brezplačni lokalni mesečnik I
 
maj 2012
 
I poštnina plačana pri pošti 1330 kočevje
 
koevski
Le kam je izginila vrednost delavčevega žulja,primerjana z marljivostjo čebel delavk?V nepredstavljive dobičke tistih, ki bogatijona račun delavskih muk in žrtev!
 
BELMANBELMAN
 
d. o. o., Gorenje
Gorenje 62, Stara Cerkev, tel.: 8953 953, gsm: 041 (051) / 652 882
www.belman.net, email: info@belman.net
•Izdelavatoplotniizolacijskihfasad•obnovainsanacijafasad,napuščevinnotranjihprostorov•pleskarskadela•izdelavapredelnihsteninmansardnihstanovanj(Knauf,Rigips)
Nudimo:
PLESKARSKE STORITVE 
MONTAŽO MAVČNIH PLOŠČ
Zaka izbrati MATPLESK?
Ker nas odlikje:
kakovost,
hitra izvedba,
godne cene in
prijaznost.
 AKCIJAV JUNIJU 
-10% naantistresmasažo(50min.)
učinkovita rešitevza vse z bolečinamiv hrbtenici in križ.
Pri nakupu kozmodiskadarilo - VZGLAVNIKMEMOSAN
žagar trgovina 
trgovina Z ortoPEDSKiMi in MEDiCinSKiMi PriPoMoČKi žagar D.o.o., LivoLD 27a, 1330 KoČEvJE,tEL/FaX 01 895 45 34, gSM 041 746 312,DELovni ČaS:DELovniKi oD 9
00
Do 16
30
in SoBota oD 9
00
Do 11
30
 
 Najfotografijameseca
Spoštovani bralci našega lokal-
nega mesečnika, v uredništvusmo se odločili uvesti novo ru
-briko
»NAJ FOTOGRAFIJA«
. Ker
vemo, da je v našem lokalnemokolju veliko takih, ki radi priti
-
snete na sprožilec fotoaparatain tako lovite trenutke, je tu pri
-
ložnost za vse vas. Vsak mesec
bomo na naš email:
noviutrip@novi-utrip.eu
ali na naslov:
Noviutrip d.o.o, Omerzova 29, 1330
Kočeje
; sprejemali tematskefotograje, med katerimi bo ko
-
misija izbrala zmagovalno. Ta bonato objavljena v našem meseč
-
niku.Tako da … Sedaj je nastopil čas,čas za igro sprožilcev in čas zaprvo tematsko fotograjo. Odloči
-
li smo se, da bo
prva tema na-
menjena našim omačim lju
-
bljenčkom
, naj so ti hišni ali zu
-
nanji, pomembno je, da imamo jih radi, da zanje lepo skrbimo, daz njimi prosti čas lepo preživimo.
Poimenujte fotograjo, krat
-
ko napišite nekaj o ašem lju
-
bljenčku in se skupaj pošlji
-
te o 10. junija na enega izmezgoraj omenjenih nasloo.
Z lepimi pozdravi in pozitivnimipričakovanji, da bo naša novarubrika dosegla svoj namen.
Primer:Luna, rada se
nastavljam sprožilcu
fotoaParata 
 Veliko svojega časa preživim v doma
-
čem sadovnjaku, kjer mi družbo delapsička Tala, s katero se zelo dobro ra
-
zumeva, skupaj pa kdaj tudi kaj ušpi
-
čiva. Kot vsak kuža tudi jaz rada jem,se rada crkljam in hodim na spreho
-
de. V toplih mesecih rada poležavam v senci, v hladnejših dneh pa uživam,ko sonce greje moj kožušček.
 pripravila: Barbara Adlešič 
Cesta v Seč
Si lahko predstavljate, da je nek kraj preprosto določen zaizbris? Da se ga namerno začne zapuščati, da se ne skrbi zanjegov blagor, se ne poskrbi za ureditev osnovnih življenjskihrazmer kraja, za njegovo infrastrukturo, da se ga preprosto za
-
nemari, odpove in izbriše iz karte?
Si ne morete? Ah, dajte no! Saj nam ni treba gledati kakšnih ame
-
riških lmov, v katerih vojska izvaja poskuse in tega ne prizna, ti
-
sti kraji pa tudi obstajajo ne … Dovolj je, če se odpravimo po Koče
-
vski, kjer še najdemo ruševine nekoč naseljenih hiš, kjer najdemokakšne ostanke kurišča, shrambe ali kleti, stare sadovnjake, in sevprašamo, kaj se je zgodilo, da se v te, od praznine zevajoče vasi,več ni naselila nobena človeška duša.A zgodba, o kateri zdaj pišem, je 'novejšega' datuma. Tedaj naj bibilo vsaj deset krajev kočevske občine potihem odpisanih, saj tamni bilo predvidenega nikakršnega razvoja. Med njimi tudi Polomter posledično Seč, o katerega aktualni tematiki teče beseda v te
-
hle vrsticah.Tone Fabjan, avtohtoni, tamkaj rojeni vaščan – sicer ga poznam spopolnoma drugega 'naslova' – bi rekla, da je aktivist te pokrajine,ki je tako v Polomu kot Seču videl potenciale narave in njenega so
-
žitja s posameznikom, z globalno vrednostjo za okolje, tamkajšnjeprebivalce ter sploh za človeka. Tako je že leta in leta nazaj dal po
-
budo in prav tako zagotovil, da je v Seč prišla elektrika. Prevzel jevso odgovornost in izvedbo del, da se je tudi do Poloma in Sečapotegnilo telefonsko napeljavo, prevzel vso odgovornost in pobu
-
do, da se je do tjakaj, kljub nasprotovanju takratne oblasti, naredi
-
la cesta, ki vodi do Žvirč, od tam pa seveda, po veliko skrajšani raz
-
dalji kot doslej, naprej v 'svet'- proti Ljubljani in k osnovnim gospo
-
darskim možnostim za razvoj kraja ...
cesta 
Krajani Poloma, Seča in Žvirč so imeli v interesu, kar je bilo pred
-
videno že za časa stare Jugoslavije, pred drugo svetovno vojno, ado uresničitve načrtov ni prišlo nikoli – narediti namreč cesto in ta
-
ko za 20 kilometrov skrajšati razdaljo do Ljubljane. Glede na to, daso prebivalci vedeli, kako pomembna je ta relacija, so skupaj popri
-
 jeli za delo in dve leti vse vikende delali udarniško ter nekaj celo zlastnimi sredstvi. Kljub raznoraznemu 'nagajanju' oblasti so v svo
-
 ji želji po obstoju, razvoju in z iskrenim razmišljanjem cesto zgra
-
dili ter jo celo sami vzdrževali, saj je zaradi vplivov visoke politikepod svoje 'pokroviteljstvo' ni želela prevzeti nobena občina. Ven
-
dar se je promet začel odvijati, cesta je potrebovala resno vzdrže
-
vanje, ljudje so začeli pritiskati na občinske in komunalne instan
-
ce, dokler jim vsake toliko le niso namenili kakšen tovornjak peska.
danes
Makadamska cesta, ki so jo prebivalci Poloma, Seča in Žvirč zgra
-
dili, je iz dneva v dan bolj prometna, vse bolj poškodovana in vožnjiz avtomobili neprimerna, saj se po njej na delo ne vozi le mnogokrajanov. Cesto obenem vsakodnevno koristijo tovornjaki, ki pre
-
važajo tone in tone lesa, poleg tega pa se iz ljubljanske smeri zara
-
di vse večje prepoznavnosti ekološke kmetije Fabjan in podjetja, vprihodnosti celo inštituta Endovital, v Seč začenjajo 'zgrinjati' mno
-
žice posameznikov in vodenih skupin.Na regionalno cesto, ki vodi od Male Gore preko Poloma in do kon
-
ca Seča, so pred leti položili asfalt, a štirje kilometri ceste, zgrajeninavkljub neodobravanju v preteklosti, so do danes, kljub prošnjamkrajanov obeh občin – cesta sodi tako v kočevsko kot občino Žu
-
žemberk – do danes ostali neasfaltirani. Ker ne z ene ne z drugestrani, četudi so bile obljube izrečene, ni bilo nobenega odziva, je kstvari pristopila še Darja Koščak, ki postaja domačinka kot partne
-
rica Toneta Fabjana ter kot poslovna sekretarka dela tudi v Endo
-
vitalu. Sestavila je predlog peticije, ki je bil pri prebivalcih sprejet zvelikim odobravanjem in so jo brez izjeme podpisali prav vsi. Peti
-
cijo so namenili županoma obeh občin - Kočevju in Žužemberku ...
nadaljevanja članka na naslednji strani, št. 4
maj 2012
 
 / 
noviutrip@novi-utrip.eu
 
 /
 
KOČEVSKI uTRIP
 
3
za uvod
Izdaja
NOVI uTRIP D.O.O.OMERZOVA 291330 KOČEVJE
Vpisani v razvidmedijev pod številko
1398
Uredila
BARBARA PRELESNIK KOJEK 
Oglasno trženje
BARBARA PRELESNIK KOJEK 
Oblikovanje intehnična ureditev 
JANA LESAR
Urejanje besedil
TANJA TuRK 
Soustvarjalci utripa
ROMANA NOVAK STEfAAN VAN DEN ABBEELEIRENA NIMAC MARŽIĆBOJAN MARINČSONJA ČIBEJMARuŠA PRELESNIK NADJA ZOBECANJA ČuČEK ANJA JANEŠKATARINA uRŠKA JAKOVACROBERT KOSTADINOSKIRuDOLf BALOHBARBARA ADLEŠIČfRANCI KONCILIJAMIHAEL PETROVIČSERGEJ AMBROŽIČ
Foto naslovnice
ROMANA NOVAK 
Tisk
PARTNER GRAf, D. O. O., GROSuPLJE
Naklada
KOČEVSKI uTRIP6.100 IZVODOVRIBNIŠKO SODRAŠKIuTRIP 3.300 IZVODOV
oddaja oglasov in prispevkov 
DO 7. JuNIJA 2012V PRIMERu OBJAVE ISTIH OGLASOV,SLIKOVNEGA MATERIALA ALI BESEDILAV DRuGIH TISKOVINAH SI PRIDRŽuJEMOPRAVICO DO AVTORSKEGA HONORARJA.
Za morebiten obisktiskarskega škrata se vam opravičujemo.Za oglaševanje v našemčasopisu pokličite
BARBARA PRELESNIK KOJEK - 031 655 986
Ali pišite na e-mail
noviutrip@novi-utrip.eu
Ali na naslov 
NOVI uTRIP D.O.O.OMERZOVA 291330 KOČEVJE
Vabimo k sodelovanu vse,ki elite soustvaratinaš mesenik.
koevski

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->