Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Torpe Chronicles

The Torpe Chronicles

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:
Published by Arriana Salvador
Nahihiyang makipag-usap? Kinakabahan at pinagpapawisan pag malapit na siya sayo? Laging nagnanakaw ng tingin sa malayo pag di siya nakatingin? Konting physical contact, violent reaction agad? Hindi makatitig ng diretso pag kinakausap ka na niya? Hala ka! Di kaya isa ka rin sa kanila?
Nahihiyang makipag-usap? Kinakabahan at pinagpapawisan pag malapit na siya sayo? Laging nagnanakaw ng tingin sa malayo pag di siya nakatingin? Konting physical contact, violent reaction agad? Hindi makatitig ng diretso pag kinakausap ka na niya? Hala ka! Di kaya isa ka rin sa kanila?

More info:

Published by: Arriana Salvador on May 28, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

 
Merongisasamgapinakamalalangpaglalarawannapwedengibigaysamgalalaki.Yungmgalalakingdikayasabihinsamundokunganongnararamdamannila.Yungmgalalakinghanggangsulyapnalang.Yungmgalalakinghanggangdiyan,hanggangditonalang.Yungtipongsahuli,angmasasambitnalangayangsalitang'sayang'.Niminsanbasumagisaisipmokunganongtumatakbosaisipanngisanglalaking..TORPE?thetorpechroniclesarrianasalvadorMallowsDomingo-angartist/14yo FrendelRivera-angkababata/14yoRafaelBautista-angtorpe/15yo SareenaOcampo-anghalf-sister/14yoRenceBautista-angkuya/16yo KeanTuazon-angbestfriend/15yo-------------------------------------------------------------------------UpdateOne-RAFAEL-Minsanmaymgabagaybagaynadikokayanggawin,perokayangkayagawinngiba.Yungtipongsilakahitwalangeffort,nagagawanilayunggustonilanggawin.Samantalangako,hirapnahirapkumilos.Parabangmamamatayakopagsinubukankonggawinkunganoyunggustokonggawin.Nagkakaronlangakonglakasngloobpagwalanasiya.Taspagnandyannamanparangnagbubuhol-buholnayungdilakonadikomanlangsiyamakausap.Nakakainis.Samalayo,kayangkayakosiyatitigan.Peropagnandyannasiyamalapitsakin,ayunsabogsabognako,walana.Ilangbeseskodingpinapraktiskungpanokosiyakakausapineh.Anokayayungunakongsasabihin?Hibaohello?Tatanunginkobakungkamustanasiya,yungmgaganunba.Peroparasakinparanghanggangplanonalanganglahat.Hanggangtingin,hanggangsulyap,hanggangpangarapnalang.Mahirapmabuhaysakatawanngisangtorpengkatuladko.AkongapalasiRafaelMiguelBautista,anginyongdakilangtorpe.Walana,Iadmitit.Kahitnakahiya-hiyayunaminininmypart.Dingaakoproudnaganitoakoeh.Sinobanamanangproudmagingtorpe?Sinobanamanglalakiangproudmabigyanngisangmasaklapnadescription?Ayunoh,ayunako.Maykasamangisangmalakinglabel,nakalagay,TORPE.Minsannganaaawanakosasariliko,dikomaintindihanbakitbapinanganakakongmasyadongmahiyain.Andamikonangnasasayangnapanahon.Lalonasakanya.Pwedebakitangmasabihanngsikreto?Ayun,maygustokasiakosaisangsimplengbabae.Yungtipongdimanlangnaghihikaw.Dimanlangnagsusuotngbracelet.Kadalasanwalangartesabuhok.Payaklangkungmanamit.Lagingnagtatakipngpanyosatuwingmakikitakosiya.Angcutelangniyatignan,dagdagmopayungmagalingsiyamag-drawing.Dibaparangangcutecuteniya?SiyangapalasiMariaLourdesHoffmanDomingo.Tawagsakanyaditosaschool,Mallows.Cutenoh?Nakakagigilnanaghahaloangkabaatexcitementsatuwingnakikitakosiya.Kayaayun,lagingnauuwisawalaangmgaattemptkosapakikipag-usapsakanya.Over50timesnarinyuneh.Puroepicfaillahat.Saklap,diba?Hanggangngayondikoparinmalimutankungpanokaminagkakilala.IsanghaponngHuwebes.Salibrary.Pagkataposnguwian.”Ahmiss,naibaliknapobayungTrigobooknungMonday?”tanongniMallowsdunsalibraryattendant.“Ayteka,ichecheckko.Waitlangha.”Sabinamannunglibraryattendanthabanghinahalungkatyungrecordsngmganagsaulingbooks.Saktonamanatnarinigkoyungconversationnila.AtsaktorinnanasaakinyunglibronghinahanapniMallows.Coincidence?Ewanko.Bakadestiny?Sana.
 
Syempredikosiyakinausapnun.Hello,sannamanakokukuhanglakasngloobparakausapinsiya?Ayun,dumiretsonalangakosalibraryattendantthemomentnaumalissiyadunsacounter.Medyomagalingkasiakomag-timingeh,dahilnandunlangnamanakosagilid,nagmamasid-masid,nag-iintaykungkelansiyaaalisdunsacounternayun.“Miss,etonapoyungdapatkoposanangibabaliknoongMonday.Pasensyanapo.”sabikodunsaattendant.Butinalangmabait,dituladnungnaunangattendantnamataray,kayaayun,pinalampasmunaakosaoffenseko.”Ahsige,salamatMr.Bautista.Ms.Domingo!”mataposniyangmagpasalamatsakinayagad-agadniyanamingtinawagsiMallows.Boom,onthespotwalanakongnagawa,dinakonakatakas.Angnagingresulta?Ayun,nanigasnakohabangnakatayodunsamaycounter,halosdimakapagsalitanaparabangnauutaldahildikoalamkungmagugulatbaakoomatutuwa.Sabaymopayungbiglaankongpagpapawis.Mustanamandiba?“Po?Nakitaniyonapobayunglibro?”sabaylapitniMallowssacounter.“Ayoo,kakasaulilangkasiniano..Ayunoh,niMr.Bautista.”sabayturosakin.Turotalagasakin?Agadagad?Aygrabe.Panokobamadedescribeyungmomentnayun.Parangnakakawindang!”Thankyou,Mallowsngapala.”habangsinasabiniyayungmgakatagangyun,inaabotniyanamanyungkamayniyasakin.Yungparabangmagsheshakehandsdaw.Feelingkotalagahihimatayinnakonuneh.Biruinmo,mayisangnapakagandangbabaeangnakikipag-handshakesaisangtorpengkatuladko?Himala!Charaught.Ehsinobanamanakoparatumanggidiba?Ayun,kahitnanauutal-utal,Itriedmybestparamag-respondatparaiwasanangmgamataniya.Lalolangakongdimakakasagotpagtinignankosiyadirectlyintotheeyes.“A-ah,a-akongapalas-si..Rafael.”sawakas,nasabikorin.Pagkataposkonasabiyunparanakamingnasaslowmotion.(Obakaakolangyun.)Ewankoba,angweird,lalonanunghawakhawakniyayungkamayko.Grabe.Speechlessdre.Angsmoothngkamayniyaeh.Tasanginitpa.Ewan!Indescribablelangtalaga.Dikorinalam,satinginko0.5secondslangatayun,peroparasakinparang10minuteslahatyungnangyari.Ehh.Angweird.Sigurongayunnayun.Yunnayun,sapulnasapulakonun!Asin,boom!Loveatfirstsightkuno.Ayweh?Dinga?!Natamaanako?Agadagad?Ehgrabe.Tinamaanngaako.Grabekangkupidoka!Dikamanlangnagpaalam?Kailangantalagaagadagad?Over!Nagwalanakonun.Perosyempresaloobkolangyun.Salabas,mukaakongchill,mukangrelaxednaparabangwalaakongpinoproblemasabuhay.Akalasigurongmgataoditowalaakongproblemaperosatotoolangangdamidaminila.Dilangtalagahalata.Atsiguronamandirinmasyadonghalatananatamaanakosakanyadahilpagkataposnapagkataposng0.5secondsnayunehumalisnakoagadsalibrarynayun.Masnagmukapangaataakongsnobeh,satinginmo?Kainis.Angseryosopangmukakonun,parangforeverwalangkasiyahansabuhayko.Taposnungnagsalitaakoparangwalangkagana-ganasabuhay.Itsuranamannundiba?Arrrgh.Alamkongnasayangkoangpagkakataongyun.
 
Ehperowalanaeh,nangyarina.Justgoonwithlife,ikanganila.Goonnga,daladalakonamantongkahihiyansaloobko.Panokayaakomakakabawisakanya?Hanggangngayon,afterilangweeks,walaparinakongnagagawangmagandasakanya.Purobadshotslahat!Edipurobawasyunsa
’pogi
points
’?Sobrang
frustratednako.Rafaelplease,umayoskana!UpdateTwo-MALLOWS-Sabinganila,kunggusto,mayparaan.Kungmaypangarapka,abutinmo.Sinunodkonamanyuneh.Kasomukangdikopaatatalagatimeparamakilalasalaranganngarts,kahitditomanlangsaschoolnamin.Saklap.Perowalanamanakongmagagawa,tanggapinnalang.Kelanlangkasi,mayginanapnaposter-makingcontestsaschool,atisaakosamgafinalists.Botong-botongasakinyungmgateacherskoeh.Yunngalang,samismongarawngcontest,nagkasakitako.Pinilitkongmakapasoknunperoangendingkotalagaaysaclinic.Kayaayun,theydecidednawagnalangakopatuluyinsacontest.Sayang.Andunnaeh,yunnayuneh!Kungdilangtalagaakonagkasakitnun,sigurokasamaakosamganabigyanngawardnungarawnayun.Ayoslangdinnaman,dahilnagingeditorialcartoonistparinakongschoolgazettenamin.Perosayangdinyungbreaknayun.Haaay.Kalungkot.Canyoubelieveitnahanggangngayondiparinakomakaget-oversacontestnayun.Dikorinalamkungbakiteh.Yunnakasisanayungpinaka-biggestcompetitionnasasalihanko.Ehkasoyunnga,mukangdiatayunparasakin.Alalang-alalakopayungarawnayun.September10,Thursday.Imbisnamapuntaakosacontestnayun,napadpadakosalibrarysasandalingnakalabasakosaglitmulasaclinic.BalakkokasitalaganghiraminyungTrigobooksimulapaMonday.Yunngalangdipasiyanasasaulinunghumiramnun.Actuallynahihilopatalagakonunnungpumuntakosamaycounterparatanunginyunglibraryattendant.Sabinganungattendantwalapadaw,perosinubukanniyaparinhanapinsarecordskungnabaliknanga.Medyomatagaldinyuneh,kayanaisipankopumuntamunasamayCardCatalog.Thensiguroaftermga5minutes,maynakitaakonglalakinakinakausapyungattendant,saktonamanattinawagnakonungattendant.Sabisakinsiyadawpalayunghumiramnglibro,atngayonlangniyanabalik.Anggalinglang,coincidence?Hahaha.Dikorinalameh.Bastathankfulakodunsanagbalik,RafaelBautistadawangpangalaneh,kasitimingyungpagbalikniyadahilkailangankonatalagayunglibronayunparasaprojectnamin.Yunngalang,mukangnagmamadalisiyanungtimenayunkayaumalisagad.Oklangnamansakineh,kasibabalikdinakoagadsaclinicnungmgapanahongyun.AkongapalasiMallows.MariaLourdesHoffmanDomingoangbuongpangalanko.Medyomahinhin,aamininkoyun.Dikokayangmabuhayngwalangpanyo.Dirinakomahiligsamasyadongabubot.Dirinakomahiligmagsuotngmgarevealing.Grabenamanyungmgayun.Maypagka-conservativekasiako.Ewankoba,parangdikopakayalumabassacomfortzonekosangayon.Pwedebangmagshare?Kungoklangnaman.Ehnanditokanarinnamaneh,kayaitutuloykona.Ganitokasiyun,alamkongnormallangnamantosamgababaengkatuladko.Atbakasayorin.Alammoyun,yungmagkakagustokadunsamala-campusheartthrobngschoolniyo?Dibakadalasanmayganunsakanya-kanyangmgaschool?Kayasyempremerondinsamin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->