Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1.2 Phaân loaïi
1.2 Caùc khaùi nieäm cô baûn veà Router vaø cô cheá routing
1.2.1 Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Router – ARP Protocol:
1.2.2 Moät soá khaùi nieäm cô baûn
2 Khaùi nieäm veà caáu hình Router
2.1 Caáu truùc router
2.2 Caùc mode config
3 Caáu hình caùc tính naêng chung cuûa router
3.1 Moät soá quy taéc veà trình baøy caâu leänh
3.2 Caùc phím taét caàn söû duïng khi caáu hình router
3.3.1 Console port
3.3.2 Telnet sesstion
3.3.3 Xaùc ñònh teân cho router vaø enable password
3.4 Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS image
3.4.1 Moät soá khaùi nieäm cô baûn
3.4.2 Laøm vieäc vôùi file caáu hình vaø IOS
4 Caáu hình router cho ñöôøng leased line
4.1 Khaùi nieäm veà lieân keát leased line
4.2 Caùc böôùc caáu hình moät router cho lieân keát leased line
4.2.1 Caáu hình caùc ethernet port vaø serial
4.2.2 Caáu hình protocol cho lieân keát leased line
4.2.3 Caáu hình static routing hay hay dynamic routing
4.2.4 Caáu hình moät soá thoâng soá caàn thieát khaùc
4.3 Thí duï cuï theå
4.3.1 IP only
4.3.2 IPX only
4.3.3 IP & IPX
4.4 Khaéc phuïc söï coá:
5 Caáu hình router cho caùc lieân keát dial-up
5.1 Giôùi thieäu veà Dial-up
5.1.1 Dial-up laø gì?
5.1.2 Caùc tröôøng hôïp söû duïng Dial-up
5.2 Caùc khaùi nieäm caàn bieát trong Dial-up
5.2.1 Analog
5.2.2 Asynchronous
5.2.3 Line
5.2.4 Interface
5.2.5 Quan heä giöõa Line vaø Interface
5.2.6 Khaùi nieäm Rotary group
5.3.3 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)
5.3.4 Hoaït ñoäng cuûa modem
5.3.5 Caùch keát noái Router Cisco vaø modem
5.3.6 Caáu hình modem
5.4 Caáu hình toång quan cho ñöôøng Dial-up
5.4.1 Caùc thoâng soá cô baûn cuûa heä thoáng
5.4.2 Leänh moâ taû username vaø password
5.4.3 Caáu hình chat script
5.4.4 Caáu hình cho Interface
5.4.5 Caáu hình line
5.5 Caáu hình remote user-central dial-up
5.5.1 Ví duï 1:
5.5.2 Ví duï 2:
5.6 Caáu hình router-router dial-up
5.7 Caáu hình Back-up baèng ñöôøng dial-up
5.7.1 Caùc leänh duøng ñeå taïo moät ñöôøng dial-up back-up:
5.7.2 Ví duï:
6 Toång keát
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CCNA Tieng Viet

CCNA Tieng Viet

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Duy Duy

More info:

Published by: Duy Duy on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 66 to 85 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 94 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->