Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temel-el-islemleri

Temel-el-islemleri

Ratings: (0)|Views: 5,263|Likes:
Published by Ugur Kologlugil

More info:

Published by: Ugur Kologlugil on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MAK
İ
NE TEKNOLOJ
İ
LER
İ
TEMELEL
İŞ
LEMLER
İ
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
R
– 1...................................................................................... 31. DÜZLEM YÜZEY EYELEMEK............................................................................ 31.1. Mengene Ba
şı
nda Duru
ş
Ve E
ğ
eleme Pozisyonu Alma................................... 41.2. E
n
İş
i Mengeneye Ba
ğ
lama.................................................................................... 81.6.
İş
in E
ğ
elenmesi............................................................................................... 101.6.1. Geni
ğ
eleme.............................................................................. 121.6.5. Çapraz E
ğ
eleme....................................................................................... 121.7. Düzlem Yüzey Kontrol Aletleri...................................................................... 121.7.1. Sabit Aç
İ
YETLER
İ
........................................................................... 14ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME........................................................................ 15PERFORMANS TEST
ğ
er E
ğ
eleme Yöntemleri............................................................................. 192.1.1.
İ
ç ve D
ış
Yüzey E
ğ
eleme......................................................................... 192.1.2. Delik ve Kanal E
ı
Gönyeleri........................................................................................... 20UYGULAMA FAAL
İ
YETLER
İ
........................................................................... 24ÖLÇME VE DE
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
– 3.................................................................................... 283. ÖLÇME VE KONTROL....................................................................................... 283.1. Ölçme ve Kontrolün Tan
m
ve Önemi .......................................................... 283.2. Ölçme ve Kontrolü Etkileyen Faktörler.......................................................... 283.3. Ölçme Aletleri................................................................................................. 283.3.1. Basit Bölüntülü Ölçü Aletleri .................................................................. 283.4. Kontrol Aletleri............................................................................................... 333.5. Ölçme Kontrol
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->