Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fren-sistemleri

Fren-sistemleri

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Ugur Kologlugil

More info:

Published by: Ugur Kologlugil on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJ
İ
S
İ
 FREN S
İ
STEMLER 
İ
MODÜLÜ
ANKARA 2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar 
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar 
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilende
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
ı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 iii
 AÇIKLAMALAR....................................................................................................................vG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31. FREN S
İ
STEM
İ
...................................................................................................................31.1. Fren Sisteminin Görevi.................................................................................................31.2. Frenlemeye Etki Eden Faktörler...................................................................................31.3.Frenleme An
ı
nda Tekerlek ve Araç Üzerinde Olu
ş
an Kuvvetler..................................41.4.Fren Sisteminin Çe
ş
itleri................................................................................................51.4.1. Mekanik Frenler....................................................................................................51.4.2.Hidrolik Fren Sistemleri.........................................................................................51.4.3. Haval
ı
Fren Sistemleri...........................................................................................81.5. Kampanal
ı
Fren Sistemi................................................................................................91.5.1.Genel Yap
ı
s
ı
ve Parçalar 
ı
.......................................................................................91.5.2.Fren Tekerlek Sisteminde Olu
ş
an Kuvvetler........................................................101.5.3.Çe
ş
itleri.................................................................................................................111.5.4. Parçalar 
ı
...............................................................................................................131.5.5. Kampanal
ı
Tekerlek Fren Sisteminin Çal
ı
ş
mas
ı
.................................................161.5.6. Kampanal
ı
Tekerlek Fren Sisteminin Ar 
ı
zalar 
ı
ve Belirtileri..............................17ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................24Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................272. D
İ
SKL
İ
T
İ
P FREN S
İ
STEM
İ
............................................................................................272.1.Genel Yap
ı
s
ı
ve Parçalar 
ı
.............................................................................................282.2. Parçalar 
ı
......................................................................................................................282.2.1. Fren Diski............................................................................................................282.2.2.Kaliper..................................................................................................................282.3. Diskli Tekerlek Fren Sisteminin Çal
ı
ş
mas
ı
.................................................................322.4.Diskli Tekerlek Fren Sisteminin Ar 
ı
zalar 
ı
ve Belirtileri..............................................332.5. Diskli ve Kampanal
ı
Frenlerin Kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ı
lmas
ı
.........................................................34UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................35ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................39Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –3..................................................................................................403. FREN MERKEZ POMPASI..............................................................................................403.1.Görevleri......................................................................................................................403.2.Genel Yap
ı
s
ı
ve Parçalar 
ı
.............................................................................................403.4. Hidrova
ğ
ı
n Görevleri..................................................................................................423.5.Hidrova
ğ
ı
n Yap
ı
s
ı
ve Çal
ı
ş
mas
ı
..................................................................................423.6. Fren Merkez Silindiri ve Hidrova
ğ
ı
n Ar 
ı
zalar 
ı
...........................................................43UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................44Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –4..................................................................................................484. TEKERLEKLER 
İ
 N K 
İ
L
İ
TLENMES
İ
 N
İ
ÖNLEY
İ
C
İ
S
İ
STEM (ABS)............................484.1.Hidrolik Modülatör......................................................................................................494.1.1.Yap
ı
s
ı
ve Çal
ı
ş
mas
ı
..............................................................................................494.1.2.Çal
ı
ş
mas
ı
..............................................................................................................504.2.Sensörler......................................................................................................................514.2.1.Tekerlek H
ı
z Sensörü...........................................................................................51
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->