Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ronda Pilipinas 2012 - Stage 5

Ronda Pilipinas 2012 - Stage 5

Ratings:
(0)
|Views: 3,592|Likes:
Published by Ronda Pilipinas
Stage 5
Date: May 29, 2012
Start Time: 9:00hrs
Start/ Finish: Ormoc City to Tacloban City
Gross Distance: 149.6 KMS / Neutral Section: 3 KMS
Net Racing Distance: 146.6 KMS
Elevation varies between 52m-350m above sea level.
Stage 5
Date: May 29, 2012
Start Time: 9:00hrs
Start/ Finish: Ormoc City to Tacloban City
Gross Distance: 149.6 KMS / Neutral Section: 3 KMS
Net Racing Distance: 146.6 KMS
Elevation varies between 52m-350m above sea level.

More info:

Published by: Ronda Pilipinas on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

 
PTMOA NILIVPVM@A GAMDAVP
04 VI]QA' VQDS+ 46 VMUCLM' Fmgav F,06 NQMGDM Villag 00 KIUAL' @vcp40 IFIPM' Avc`pil 0= UMGAL[QAGM' Cvcpn6= I@ILAV' Oaivoa+
VAPQGTP
GQ[IL " UCPMSMP " BCLDMLMI
VILDM ZCGCZCLMP 6:=6
BMS 60 TI KQLA =:' 6:=6
@IBBQLC]ÛA LI, ?
TQAPDMS BMS 63' 6:=6
VAPQGTP MP IEPTMOA 1
IVBI@ @CTS " TM@GIFML @CTS
0vd Zgm`a;
TCBCLO MLD VAPQGTP PAVUC@AP FS BAA TCBCLO PIGQTCILPeiggiw qp il em`afiih; vildm zcgczclmp
Saggiw)Oigd Kavpas;
www,vildmzcgczclmp,`ib
IVOMLC[AD FS;
Vad Kavpas;Fgqa Kavpas;_cllav;_ncta Kavpas;6ld Zgm`a;
GF@ A^ZVAPP CL@,
 
VILDM ZCGCZCLMP 6:=6PTMOA 1 IVBI@ @CTS" TM@GIFML @CTS
@IBBCPPMCVA/P @IBBQLC]ÛA;
" M``ivdclo ti tna Pza`cec` Vaoqgmtcilp ie tna Q@C Mvt, 6,5,:=? zavtmclclo ti tcap cl tna HIB zicltptna vcdav wctn bipt lqbfav ie ecvpt zgm`a eclcpnap cl tna nconav `mtaoivs `gcbf wcgg mppqba tnakavpas gamdav,"Tcba gcbct ie =:! wmp cbzipad cl tna ptmoa wnc`n cp 6= bclp =0 pa`p iv vcdavp wni `vippad tnaeclcpn gcla fasild 0;10;== wcgg fa `ilpcdavad Iqtpcda tna Tcba Gcbct,Vcdav li,
=6= ZNC APTMSI' Lcgi LGC=60 ZNC DM_MLM' Vsml+ LGC>6 ZNC I@NIM' Bc`nmag+ BBG35 ZNC @MVVAVM' Pnavwcl _@Z?5 ZNC BMGMLOPM' Vidigei LPB=:4 ZNC @MGGIVCLM' Kqml`ni M, AZL=41 ZNC FMPCVOI' Mgfavt SEB=61 ZNC GAMG' Digmv LGC
IVOMLC[AV/P MLLIQL@ABALTP;
" Dcllav wcgg fa mt Zmtci Uc`tivcm mt a~m`tgs ?;::ZB niptad fs Tm`gifml @cts Bmsiv Evad Vibqmgda{,
VM@A GAMDAVP
CD
46 VMUCLM' Fmgav F,
00 KIUAL' @vcp0= UMGAL[QAGM' Cvcpn6= I@ILAV' Oaivoa+
PQVLMBA' LMBA
"Vad Kavpas;
"Fgqa Kavpas;"_ncta Kavpas;"Saggiw)Oigd Kavpas;
=3?5:06: ITG=33:==0: ITG=33::00: ITG=3>4=6:> ITG=3>4:4:6 ITG=3>>:4:= ITG=3?3:1:5 ITG=3>=:?:5 ITG
1)63)6:=6 0;:4 ZB zmoa 6 ie ==
 
VILDM ZCGCZCLMP 6:=6PTMOA 1 IVBI@ @CTS" TM@GIFML @CTS
35::=45,5HBP>>4=,1 hzn@giqds>
PTMOA CLDCUCDQMG @GMPPCEC@MTCIL 
ZIPCDT@ZALMGTS
= 04 ZNC VI]QA' VQDS+ MBU :;::;::6 06 ZNC NQMGDM Villag MBU :;::;::0 40 ZNC IFIPM' Avc`pil VFZ :;::;::4 01 ZNC GCB' Vqptib+ MBU :;::;::1 6 ZNC VASLMLTA' Ggisd Gq`cal ZLP :;::;::5 =00 ZNC M]QCLI' Kavvs+ PGF :;::;::? 00 ZNC KIUAL' @vcp MBU :;::;::> 30 ZNC PMBFVMLI' Valmti _@Z :;::;::3 66 ZNC FIL[I' Kqgcqp Bmvh VZT :;::;::=: =4= ZNC ZMOLMLM_IL' Kmsfiz SEB :;::;::== 5= ZNC @MTMGML' Mgeca ZMV :;::;::=6 5 ZNC BIVMGAP' Kml Zmqg ZLP :;::;::=0 1= ZNC BMVTCLA[' Tibmp ITG :;::;::=4 16 ZNC VMBIP' Bav`qgci ITG :;::;::=1 50 ZNC MGAILMV' Bmv`n B`}qcll ZMV :;::;::=5 54 ZNC BMV@AGI' Mvligd ZMV :;::;::=? >= ZNC DMUMDCGGM' _mvval BBG :;::;::=> 4 ZNC EAGC@CMLI' Evadavc`h ZLP :;::;::=3 =45 ZNC LMUMVVI' Agbav+ SEB :;::;::6: 1 ZNC @MOMP' Dmlta ZLP :;::;::6= =05 ZNC BMLOMNCP' Lagpil PGF :;::;::66 =:5 ZNC APTAUAP' Vifclpil AZL :;::;::60 ==0 ZNC IGIO' Vmlds @GT :;::;::64 14 ZNC BCGGMLAP' Kipazn ITG :;::;::61 6= ZNC I@ILAV' Oaivoa+ VZT :;::;::65 4= ZNC OMGADI' Bmvh Kinl Ga~av VFZ :;::;::6? =:0 ZNC PC@MB' Nmvuas AZL :;::;::6> =14 ZNC LILMTI' Da~tav BDL :;::;::63 >1 ZNC OIVMLTAP' Vilmgd BBG :;::;::0: == ZNC @MGDAVIL' Kiag UBF :;::;::0= =4 ZNC BMVTCL' Vas UBF :;::;::06 10 ZNC DCMBPMS' Pnavwcl ITG :;::;::00 =66 ZNC IVML[M' Vilmgd+ LGC :;::;::04 11 ZNC MPTI' Dmlcag ITG :;::;::01 31 ZNC @MVCLI' Kipnqm+ _@Z :;::;::05 41 ZNC OMVCGGI' Kmpil VFZ :;::;::0? =0 ZNC VCLDIGA' Ip`mv UBF :;::;::0> 15 ZNC VMBIP' Evml`cp`i+ ITG :;::;::03 36 ZNC LMUMVVI' Vaslmgdi _@Z :;::;::4: 0= ZNC UMGAL[QAGM' Cvcpn MBU :;::;::4= 45 ZNC @MBCLOMI' Kinl Bmvh+ VFZ :;::;::46 56 ZNC FALIPM' MGUCL ZMV :;::;::40 46 ZNC VMUCLM' Fmgav F, VFZ :;::;::44 >4 ZNC @MPMSQVML' Daluav+ BBG :;::;::41 = ZNC FMVLM@NAM' Pmlts ZLP :;::;::45 =11 ZNC TIGALTCLI' Kms BDL :;::;::4? >5 ZNC MTCGMLI' Abagcti BBG :;::;::4> 44 ZNC PAZLCI' Fvsml VFZ :;::;::
63"Bms"=6
=3?3:56> 0;06;== :;::;:: :;::;::=3>0:4== :;::;:::;::;:::;::;::=3>::==6:;::;::0;06;==:;::;:::;::;:::;::;:::;::;::0;06;==:;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;::0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;===3?5:0:==3>1=6:5=3>1=:=6=33::6=?=3?4:>:0=3>?:4:0:;::;:=:;::;:::;::;::=3>?:=:6=3>::6=>=336=6:6=3>?=:64=330:=61:;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:0:;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;::=33==:64=3>1==:?0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;===3?>:460=3>5:0:1=3??:5=?=3?4=::0=3??:?66:;::;:::;::;::0;06;==0;06;==:;::;::=3>6:?65=3?3:46?
Q@C @IDA
:;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;::=3>6:166=3>:=6=6:;::;::0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==
FILQPOMZTCBA
=33=:1== 0;06;== :;::;=:
PQVLMBA' LMBA
:;::;:::;::;::
VILDM ZCGCZCLMP 6:=6
=330:>:?=3?>:36:
Li, ie Eclcpnavp;
:;::;:>:;::;:4:;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;::
Li, ie Vcdavp Iqtpcda Tcba Gcbct;
0;10;64
Dmta;Tcba ie Ptmvt;Tcba Eclcpnad;Vm`a Dcptml`a; Mua,Pzaad ie _cllav;_amtnav;Li, ie Ptmvtavp;Li, ie DLP;Li, ie DLE;
PTMOA 1 IVBI@ @CTS " TM@GIFML @CTS
Tcba Gcbct;
0;06;==:;::;::0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==:;::;:::;::;:::;::;:::;::;::=3>6:666:;::;:::;::;:::;::;::=3>5:164=3?3:4=6=3>3:?=1=3>>:>6?=3>5:=6>:;::;:::;::;::=3>==666=336:6?6:;::;:=:;::;:::;::;:::;::;::0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==0;06;==:;::;:::;::;:::;::;:::;::;::=3>1:3===3>5:0=0=3>0==0::;::;:::;::;::=3?3:>6:=3>3=:6:=3>4=:=?=3>=:46:=336:6:>0;06;==0;06;==:;::;:::;::;:::;::;::0;06;==0;06;===330:3:=:;::;::=3>::=:?:;::;::=3>::46:=33:==:>
=6;43;==3;=?;::
1)63)6:=6 0;:4 ZB zmoa 0 ie ==

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->