Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Fisica Ejercicios Resueltos Soluciones Fenomenos Ondulatorios Mecanicos Selectividad

Fisica Ejercicios Resueltos Soluciones Fenomenos Ondulatorios Mecanicos Selectividad

Ratings:
(0)
|Views: 3,947|Likes:
Published by mouchodelvalle
Nivel Selectividad.Último Curso de Bachillerato.Pruebas de Acceso a la Universidad.Opción Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.Ciencias Puras. Ejercicios correspondientes a las pruebas de Selectividad o Acceso a la Universidad
Nivel Selectividad.Último Curso de Bachillerato.Pruebas de Acceso a la Universidad.Opción Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.Ciencias Puras. Ejercicios correspondientes a las pruebas de Selectividad o Acceso a la Universidad

More info:

Published by: mouchodelvalle on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2015

pdf

text

original

 
Nhcñfhcoq ocmxed}oyboqfhaäcbaoq
4
 
AXHQ]BOCHQ BCBABDEHQ4# Qhlxyo txh delxcd ~hp gdq hqaxagdmo he nhcñfhco mhe hao%
"
qhyædq adzdp mh hwzebady añfoqh zyomxah?
Edq ocmdq qocoydq txh qh noyfdc de gdiedy qb hcaxhc}ydc xcd qxzhynbabh dmhaxdmd% r d ed mbq}dcabdaoc~hcbhc}h% hc ed txh qh yhneh`dc% ~xhe~hc zoy he fbqfo adfbco% eo txh zhyfb}h txh coqhqaxaghfoq d coqo}yoq fbqfoq aoc xc abhy}o yh}ydqo#
9#
"
Zoy txâ qh hqaxagd ed ~op mh xcdq zhyqocdq qb}xdmdq de o}yo edmo mh xcd hqtxbcd% dxctxhco edq ~hdfoq?
Ed eoclb}xm mh ocmd mhe qocbmo hq}ä aofzyhcmbmd hc}yh xcoq af r ~dyboq f% zoy eo txh zxhmh ioymhdy oiq}äaxeoq }dehq aofo edq hqtxbcdq mh eoq hmbnbaboq# Qbc hfidylo ed eoclb}xm mh ocmd mh edexp hq mhe oymhc mhe >
Δ
4:
&<
f r zoy }dc}o co zxhmh ioymhdy hqoq oiq}äaxeoq#
1# Qb oiqhy~dfoq zdqdy eoq dx}ofñ~behq% axdcmo hq}dfoq zdydmoq hc he dyaâc mh xcdadyyh}hyd% zhyabibfoq mbq}bc}o qocbmo axdcmo qh dahyadc txh de deh`dyqh#
"
D txâ ayhhq txh hqmhibmo?
Ed qhcqdabñc qocoyd txh coq }ydcqfb}h he oæmo mhzhcmh mh ed nyhaxhcabd aoc ed txh nexa}ðd he dbyhtxh hq}ä hc aoc}da}o aoc he }æfzdco# Hq}d nyhaxhcabd zhyabibmd mhzhcmh mhe fo~bfbhc}o yhed}b~ohc}yh he noao r he oiqhy~dmoy#
DA]B^BMDMHQ NBCDEHQ4# Xc qocbmo qh zyozdld zoy he dbyh aoc xcd eoclb}xm mh ocmd mh 9 f r xcd ~heoabmdm mh 1=:f/q# ¿Axäe qhyä ed eoclb}xm mh ocmd axdcmo qh zyozdlxh zoy he dlxd aoc xcd ~heoabmdm mh 48:: f/q?
Axdcmo ed ocmd zdqd mh xc fhmbo d o}yo qx nyhaxhcabd zhyfdchah aocq}dc}h#
ζ
dbyh
6
ζ
dlxd
;
f7%7 q / f8::4 f9q / f1=: ;~~
dlxddlxddlxddlxddbyhdbyh
6λλ6λ6λ
 
9# Xcd ocmd mh nyhaxhcabd = Gp qh zyozdld zoy xc fhmbo aoc ~heoabmdm ~
4
6 9 f/q h bcabmhqoiyh ed nyoc}hyd aoc o}yo fhmbo mbnhyhc}h aoc äclxeo mh bcabmhcabd b 6 1:°# Hc he qhlxcmofhmbo ed ~heoabmdm mh zyozdldabñc mh ed ocmd hq ~
9
6 9%8 f/q# Adeaxed he äclxeo mh yhnydaabñcr ed eoclb}xm mh ocmd hc hq}h qhlxcmo fhmbo#
Dzebadcmo ed ehr mh Qchee0
°12yq / f8%9 q / f9 yqhc°1:qhc;~~yqhcbqhc
94
666
 Axdcmo ed ocmd zdqd mh xc fhmbo d o}yo zhyfdchah aocq}dc}h qx nyhaxhcabd#
f>98%: Gp=q / f8%9 ~
99
66ζ6λ
 
1# Xcd zhy}xyidabñc mh 9 af mh eoclb}xm mh ocmd% txh qh mhqzedpd zoy he dlxd aoc xcd~heoabmdm mh :%8 f/q% daahmh d xc fhmbo fäq zyonxcmo aoc xc äclxeo mh bcabmhcabd mh 1:°yhqzha}o mh ed coyfd d ed qxzhynbabh mh qhzdydabñc mh eoq moq fhmboq# Qb ed eoclb}xm mh mh ocmdmh mbagd zhy}xyidabñc hc he qhlxcmo fhmbo hq mh 9%= af% adeaxed ed ~heoabmdm mh zyozdldabñc
9
 
hc he qhlxcmo fhmbo r ed mbyhaabñc mh zyozdldabñc#
Axdcmo ed ocmd zdqd mh xc fhmbo d o}yo qx nyhaxhcabd zhyfdchah aocq}dc}h#
ζ
4
6
ζ
9
;
q / f>%:~ af=%9 ~af9q / f8%: ;~~
999944
66λ6λ
 Dzebadcmo ed ehr mh Qchee% qh }bhch txh he äclxeo mh yhnydaabñc hq0
°7<%1>y q / f>%: q / f8%: yqhc°1:qhc;~~yqhcbqhc
94
666
 
=# Xcd ocmd qocoyd }bhch zoy hexabñc r 6 4%9 ¼ aoq [9 ¼
ϊ
¼ '4<: ¼ } & :%8 ¼ w"V Zd# Qb hcaxhc}yd hcqx adfbco xc dx}ofñ~be% ¿qxnybyä he nhcñfhco mh ed mbnydaabñc?
Zdyd mhmxabyeo gdr txh aofzdydy edq mbfhcqbochq mhe dx}ofñ~be aoc ed eoclb}xm mh ocmd mh edqocmdq#k 6 9 ¼
ϊ
¼ :%8 f
&4
6
λϊ
¼9
 
 
λ 
6 9 fAofo dfidq fdlcb}xmhq qoc mhe fbqfo oymhc qb txh qh fdcbnbhq}d he nhcñfhco mh ed mbnydaabñc#
8# Moq ocmdq qocoydq aoghyhc}hq }bhchc xcd nyhaxhcabd mh 9 ::: Gp r qh zyozdldc aoc xcd~heoabmdm mh 1=: f/q# Adeaxed ed mbnhyhcabd mh ndqh hc xc zxc}o mhe fhmbo mh zyozdldabñcqb}xdmo d 4: f mh xcd nxhc}h r d 9< f mh ed o}yd# @xq}bnbad qb ed bc}hynhyhcabd hc hqh zxc}o hqaocq}yxa}b~d o mhq}yxa}b~d#
Ed eoclb}xm mh ocmd mhe qocbmo hq0
f4<%: Gp:::9q / f1=:~
66ζ6λ
 Dzebadcmo ed yhedabñc hc}yh ed mbnhyhcabd mh ndqh r edq yhqzha}b~dq mbq}dcabdq d eoq noaoq0
ydm¼9¼4::"f4:f9<' f4<%: ¼9"yy' ydm¼9"yy'¼k
9494
ϊ6ϊ6λϊ66ϘΝ
 Edq moq zhy}xyidabochq eehldc hc ndqh% zoy eo txh ed bc}hynhyhcabd hq aocq}yxa}b~d#
># Moq de}d~oahq% aocqbmhydmoq zxc}xdehq% yhabihc xcd qhôde mhe fbqfo dfzebnbadmoy r hfb}hcocmdq qocoydq hc ndqh# Qb ed ~heoabmdm mhe qocbmo hq mh 18: f/q% adeaxed ed nyhaxhcabd fäqzhtxhôd zdyd txh ed bc}hynhyhcabd hc xc zxc}o txh mbq}d 9% =< f mh xc de}d~op r 9%49 f mheo}yo qhd aocq}yxa}b~d# ¿Axäe qhyä ed nyhaxhcabd fäq zhtxhôd zdyd txh ed bc}hynhyhcabd qhdmhq}yxa}b~d?
 d" Ed bc}hynhyhcabd mh moq ocmdq aoghyhc}hq hq aocq}yxa}b~d hc }omoq eoq zxc}oq mhe fhmbo zdyd eoqaxdehq ed mbnhyhcabd mh mbq}dcabdq d eoq noaoq hq xc fðe}bzeo mh ed eoclb}xm mh ocmd#
4
‑ y 
9
6 c ¼
λ 
aoc c 6 :% 4% 9% 1% …##Aofo eoq adfbcoq qoc mbq}bc}oq% ed nyhaxhcabd fäq zhtxhôd hq axdcmo c 6 4% r aofo ~ 6
λ 
¼
ζ
%yhqxe}d txh0
4
‑ y 
9
6
λ 
6
ζ6ζ
q / f18: f49%9f=<%9; ~
 
⇙ζ
6 4::: Gp i" Ed bc}hynhyhcabd mh moq ocmdq aoghyhc}hq hq mhq}yxa}b~d hc }omoq eoq zxc}oq mhe fhmbo zdyd eoqaxdehq ed mbnhyhcabd mh mbq}dcabdq d eoq noaoq hq xc fðe}bzeo bfzdy mh ed qhfbeoclb}xm mh ocmd#
4
‑ y 
9
6 '9 ¼ c +4" ¼
9
λ
aoc c 6 :% 4% 9% 1% …##Ed nyhaxhcabd fäq zhtxhôd hq axdcmo c 6 :% r aofo ~ 6
λ 
¼
ζ
% yhqxe}d txh0
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->