Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
GABARITO-COMENTARIO - CIENCIAS HUMANAS E CIENCIAS DA NATUREZA - I SIMULADO ENEM P6M 2012

GABARITO-COMENTARIO - CIENCIAS HUMANAS E CIENCIAS DA NATUREZA - I SIMULADO ENEM P6M 2012

Ratings:
(0)
|Views: 3,848|Likes:
Published by Wendel Vasconcelos

More info:

Published by: Wendel Vasconcelos on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
 
FKÄOFK@V GXM@O@V H VX@V YHFOALAEK@V
 
20/ C
G@CKLKI@IH 20A `o`spxkvma ë xm` yhask` ih askehm vafk`lkvy`, pxh rshvvxrøh ` ikzkvæa i` vafkhi`ih hm fl`vvhv vafk`kv`oy`eùokf`v h ohe` `v r`kwøhv o`fkao`lkvy`v/ R`s` a `xyas, mhvma oa hvrasyh hwkvyhm av koyhshvvhv ih fl`vvh h av dazhov hvrasykvy`v rsalhyàskav ihzhm rhsfhchs av koyhshvvhv i` cxsexhvk` hm `ys`í-lav h klxik-lav `ys`zëv ia jxyhcal>rasy`oya, ihzhm r`sykfkr`s hjhykz`mhoyh iav flxchv rsalhyàskav, jkëkv â vx` fl`vvh vafk`l/
23/ C
G@CKLKI@IH23 @ Exhss` iav Hmca`c`v '0527-2;+ jak xm faojlkya hoysh c`oihks`oyhv r`xlkvy`v h av jas`vyhksav rhl` ravvh i`vmko`v ih axsa/ Vx` mhmösk`, hmcas` js`emhoy`i` h raxfa faofshy`, `koi` ë kmrasy`oyh hlhmhoya ih kihoyki`ihr`s` ` rarxl`åæa ia koyhskas ih Mko`v Ehs`kv oav ik`v ih gadh/ Hl` rhsm`ohfh zkz` hm oamhv h lhoi`v, a pxhmavys` pxh a faojlkya faoykox` rshvhoyh ih axys`v jasm`v oa faykik`oa i`pxhl` rarxl`åæa/
26/ F
G@CKLKI@IH 26Hm ikzhsv`v fkzklkt`åøhv, a `ya ih rshvhoyh`s ys`ovfhoih ` mhs` `åæa ia i`s h shfhchs rshvhoyhv/ Hlh faoyskcxk r`s`a `rsajxoi`mhoya iav l`åav rhvva`kv h zíofxlav hoysh av koikzíixav ih xm ihyhsmko`ia esxra vafk`l/
29/ F
G@CKLKI@IH 29A rskmhksa yhwya hzkihofk` ` xyklkt`åæa i` môvkf` rhlav falaokt`iashv fama jasm` ih vhixåæa h ikzhsykmhoyav famav íoikav h, a vhexoia ih xyklkt`åæa i` Keshd` fama jasm` ih vhixåæa i`v fsk`oå`v koiíeho`v â f`yhpxkt`åæa/
28/ C
G@CKLKI@IH 28A `lxoa ihzh faovhexks zkvx`lkt`s h `o`lkv`s av ikjhshoyhv hvyklav `spxkyhyùokfav h fam kvva ikjhshofk`s a hvykla eöykfaia samãokfa/
2:/ F
G@CKLKI@IH 2: @ shvravy` hwkeh ` koyhsrshy`åæa fasshy` ia yshfga hvfalgkia h ` `vvafk`åæa fam a rhov`mhoya m`swkvy`, vhexoia apx`l ` famrshhovæa i`v fksfxovyãofk`v ys`ovmkyki`v rhla r`vv`ia ë jxoi`mhoy`l r`s` ` vx` ys`ovjasm`åæa `ys`zëvih xm` `åæa shzalxfkaoàsk`/
25/ @
G@CKLKI@IH 25Ixs`oyh ` Vhexoi` Exhss` Mxoik`l '0;6;-98+, mklgøhv ih sxvvav masshs`m famc`yhoia av o`tkvy`v, pxh koz`iks`mvhx r`ív/ Oæa ihkw` ih vhs hvys`og` ` `yx`åæa ihvvhv esxrav ohao`tkvy`v o` Sôvvk` ih gadh/
27/ I
G@CKLKI@IH 0: @ Shzalxåæa Koixvysk`l ys`ovjasmax a maia ih zki` i` vafkhi`ih afkihoy`l, ` famhå`s rhl` Koel`yhss`, ihvv` jasm`,a mxoia ia ys`c`lga jak maikjkf`ia, ras hwhmrla, `v ys`ikfkao`kv ikzkvøhv ia ys`c`lga rhla eäohsa jas`m ihkw`i`v ihl`ia, rakv ` ohfhvvki`ih ih arhsàskav pxh e`og`vvhm f`i` zht mhoav hs` xm` i`v hvys`yëek`v r`s` `xmhoy`s alxfsa iav hmrshvàskav, ihvv` m`ohks`, mxlghshv h fsk`oå`v r`vv`s`m ` vhs faoys`y`i`v ras faoy` ikvva, h y`mcëmrhla j`ya ih vh shchl`shm mhoav pxh av gamhov faoys` `v rëvvkm`v faoikåøhv ih ys`c`lga/
2;/ C
G@CKLKI@IH 2;
'FKÄOFK@V GXM@O@V H VX@V YHFOALAEK@V ! FKÄOFK@V I@ O@YXSHT@ H VX@V YHFOALAEK@V+
E@C@SKYA ‖FAMHOYÀSKA
 
 
 
E@C@SKYA ‖ FAMHOYÀSKA
 
3
02/ F
G@CKLKI@IH 02 @ hvraoy`ohki`ih ia mazkmhoya ih jasm` r`fíjkf` h fam gxmas, ase`okt`i` rhlav dazhov '“koikeo`iav”+ fg`max`yhoåæa rhla j`ya iav m`okjhvy`oyhv jkf`shm hpxkikvy`oyhv hm shl`åæa â yam`i` ih ravkåæa iav r`sykiav 'Vafk`lkvy`h ia R`sykia Rarxl`s+, m`v hvrhfk`lmhoyh rhl`v vx`v shkzkoikf`åøhv4 faoiho`oia a ihvhmrshea, ` fskvhhfaoùmkf`, ` fassxråæa h av ralíykfav ih maia ehs`l/
00/ C
G@CKLKI@IH 00A `xyas hzkihofk` pxh a ihflíoka ia Kmrëska raih vhs vhoykia ` r`syks i` faoys`åæa i` zki` xsc`o`, rsazaf`i` ras ikzhsvav j`yashv, fama a jkm i` hwr`ovæa ia Kmrëska fam ` faovhpxhoyh shixåæa i` hvfs`zkiæa, rhl`ihv`eshe`åæa rsazaf`i` rhl`v koz`vøhv càsc`s`v, hyf/, j`yashv hvvhv pxh rsazaf`s`m a ihflíoka ia famësfka, apxh shvxlyax pxh a M`s Mhikyhssãoha, axysas` fg`m`ia
M`sh Oavysxm
, ihkwax ih yhs a rshiamíoka iav sam`oav/
03/ @
G@CKLKI@IH 03 @ js`vh ia js`ofäv Zaly`ksh vkoyhykt` a rhov`mhoya pxh lhz` `a hwyshma a rskofírka i` lkchsi`ih ih hwrshvvæa famaxm iav jxoi`mhoyav rskmasik`kv ia faoghfkmhoya4 “Oæa faofasia fam xm` ôokf` r`l`zs` ia pxh ikthkv, m`vihjhoihshk `yë ` masyh a zavva ikshkya ih iktä-l`”/ Oa yhwya jkf` fl`sa pxh `v ix`v ihfkvøhv i` dxvykå` ihvvhv r`ívhv`imkyhm axys`v ravvkcklki`ihv ih koyhsrshy`åøhv ih vx`v lhkv vacsh ihyhsmko`iav `vvxoyav, fama oav f`vavfky`iav/
06/ H
G@CKLKI@IH 06N`sl M`sw fg`max-` ih “`vv`lya `av fëxv”, `rhv`s ih vx` fxsy` ixs`åæa, jak ` rskmhks` zht pxh vhyashv rarxl`shvkovrks`iav ras kihk`v vafk`lkvy`v faovhexks`m acyhs a raihs h sh`lkt`s mhiki`v ih f`sàyhs kex`lkyàska h ihmafsàykfa/
09/ @
G@CKLKI@IH 09 @v f`m`i`v vhogask`kv hmrshog`i`v hm faopxkvy`s h e`s`oyks ` lkchsi`ih ih famësfka h ` `xyaoamk` `imkokvys`ykz`h dxsíikf` oæa hvy`z`m, oa hoy`oya, ikvravy`v ` shoxofk`s `a l`ykjôoika ax â rsarskhi`ih hvfs`z`/ @ hvfs`zkiæafaovykyxksk` a lkmkyh ia lkchs`lkvma oa Cs`vkl/
08/ H
G@CKLKI@IH 08A f`syxm rsajhykt`z` pxh `v fsk`oå`v js`ofhv`v hm 0;0; vhsk`m vali`iav oa jsaoy hm 0;92, `jksm`oia pxh `vyhovøhv faoykox`sk`m, ihvy` jhky` `lkmhoy`i`v ras xm shz`ofgkvma `lhmæa/
0:/ @
G@CKLKI@IH 0:Av shvxly`iav ia jasikvma ihzhs`m-vh, vacshyxia, `a ravkfkao`mhoya iav arhsàskav ov lkog`v ih maoy`ehm h o`shrhykåæa ih mazkmhoyav hvysky`mhoyh ohfhvvàskav ih maia ` `eklkt`s ` f`r`fki`ih rsaixykz` i`v j`cskf`v/
05/ I
G@CKLKI@IH 05Av r`ívhv skfav faofhoys`m ` m`kas r`syh i` rsaixåæa ih fkäofk` h yhfoalaek`, chm fama i` jasm`åæa ih mæa ihacs` `ly`mhoyh px`lkjkf`i` 'fkhoykvy`v h rhvpxkv`iashv+/
07/ H
G@CKLKI@IH 05Ih xm` jasm` ehs`l, `v famxoki`ihv koiíeho`v jas`m ys`y`i`v ih zkalhoy`, vhmrsh faovkihs`i`v kojhskashv, `rhv`s ih xm ikvfxsva m`sf`ia ras rshafxr`åøhv/ Oa hoy`oya, vhmrsh pxh a koyhshvvh hfaoùmkfa f`rky`lkvy` vh`rshvhoyax, fama ` afxr`åæa ih yhss`v, hwrlas`åæa mkohs`l ax faovysxåæa ih hvys`i`v ax xvko`v gkishlëyskf`v,jas`m ihvshvrhky`i`v h zkalhoy`i`v hm vhx maia ih zki` h ase`okt`åæa/ @ `lyhso`ykz` “@” oæa raih vhs faovkihs`i`, `rho`v raspxh oæa hvyà ih `fasia fam a hoxofk`ia, `rhv`s ih j`ths xm` `jksm`åæa fasshy`/
0;/ I
G@CKLKI@IH 0;A yhwya i` AOX shjaså` ` kihk` ih pxh ` v`íi` r`s` a `xmhoya i` rsaixykzki`ih `esífal` oav r`ívhvvxcihvhozalzkiav r`vv` rhl` faovhsz`åæa iav shfxsvav ia mhka `mckhoyh h rhl` maihsokt`åæayhfoalöekf`!gxm`o` o` `eskfxlyxs`/
 
 
E@C@SKYA ‖ FAMHOYÀSKA
 
6
32/ I
G@CKLKI@IH 09Oa Iafxmhoya 0 jkf` hwrlífkya ` askehm lkchs`l ia js`emhoya px`oia a `xyas ihjhoih ` lkchsi`ih yay`l o`pxkla pxhhlh fg`m` ih yxia, “o` shlkekæa, o` jklavajk`, o` lkyhs`yxs`, o` koiôvysk`, o` ralíykf`///”, `lëm ia m`kv, hlh hw`ly` `koikzxix`lki`ih vxrshm` axysa z`las yírkfa i` iaxysko` lkchs`l/Oa Iafxmhoya 3 ` iaxysko` `o`spxkvy` ë rhsfhryízhl px`oia ë `raoy`i` `v m`thl`v pxh a raihs `cvalxya ia Hvy`iaysàv r`s` av koikzíixav, ax vhd`, ` hvfs`zkt`åæa,` rhsvhexkåæa h ` fassxråæa, `jksm`oia pxh okoexëm raih yxyhl`s ax faoysal`s a gamhm vhm ` arshvvæa/
30/ F
G@CKLKI@IH 30 @ Rskm`zhs` Às`ch shvxlyax ih `mrl`v kov`ykvj`åøhv vafk`kv fam ` j`ly` ih lkchsi`ih ralíykf` h a `xyasky`skvma ihiky`ixs`v hm r`ívhv kvlãmkfav, rsay`eaokt`i` rskofkr`lmhoyh ras dazhov pxh xv`s`m `v shihv vafk`kv r`s` `vmacklkt`åøhv ih rsayhvya/
33/ I
G@CKLKI@IH 33Y`kv mhiki`v ihzhm vhs hoyhoiki`v fama jsxya i` macklkt`åæa ih vhyashv pxh ihjhoihm av ikshkyav fkzkv iavgamavvhwx`kv chm fama famc`yhs ` fxlyxs` gamajöckf` pxh f`xv` fhoyho`v ih masyhv yaiav av `oav oa Cs`vkl/
36/ @
G@CKLKI@IH 36Föikea ih ëykf` ë xm faodxoya ih rskofírkav h oasm`v ih faoixy`/ Av mhkav ih famxokf`åæa oæa raihmhvy`chlhfä-la vhm xm ikàlaea fam ` vafkhi`ih h vhm ` vxrshvvæa i`v lkchsi`ihv koikzkix`kv iav fki`iæav/
39/ H
G@CKLKI@IH 39Ihmafs`fk` h fki`i`ok` hofaoys`m-vh zkvfhs`lmhoyh shl`fkao`i`v o` ase`okt`åæa i`v vafkhi`ihv afkihoy`kvmaihso`v/ Ohvv` rhsvrhfykz`, a m`okpxhívma oæa raih vhs `rlkf`ia âv lxy`v ralíykf`v i` `yx`lki`ih, pxh favyxm`myhs m`kas famrlhwki`ih/
38/ C
G@CKLKI@IH 38A rsaes`m` zkv` mhlgas`s ` kojs`hvysxyxs` hixf`fkao`l h ih v`ôih i`v rarxl`åøhv f`shoyhv, hvrhfk`lmhoyh i`vShekøhv Oasyh h Oasihvyh aoih gà ` m`kas kofkiäofk` ih mkvësk` h racsht` i` rarxl`åæa cs`vklhks`/

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Seleci Viana da Silva liked this
Matheus Faracci liked this
Matheus Faracci liked this
Mini Garcia liked this
Matheus Lopes liked this
Larissa Oliveira liked this
Rafael Quiroga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->