Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
GABARITO-COMENTARIO - CIENCIAS HUMANAS E CIENCIAS DA NATUREZA - I SIMULADO ENEM P6M 2012

GABARITO-COMENTARIO - CIENCIAS HUMANAS E CIENCIAS DA NATUREZA - I SIMULADO ENEM P6M 2012

Ratings: (0)|Views: 3,843|Likes:
Published by Wendel Vasconcelos

More info:

Published by: Wendel Vasconcelos on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
 
FKÄOFK@V GXM@O@V H VX@V YHFOALAEK@V
 
20/ C
G@CKLKI@IH 20A `o`spxkvma ë xm` yhask` ih askehm vafk`lkvy`, pxh rshvvxrøh ` ikzkvæa i` vafkhi`ih hm fl`vvhv vafk`kv`oy`eùokf`v h ohe` `v r`kwøhv o`fkao`lkvy`v/ R`s` a `xyas, mhvma oa hvrasyh hwkvyhm av koyhshvvhv ih fl`vvh h av dazhov hvrasykvy`v rsalhyàskav ihzhm rhsfhchs av koyhshvvhv i` cxsexhvk` hm `ys`í-lav h klxik-lav `ys`zëv ia jxyhcal>rasy`oya, ihzhm r`sykfkr`s hjhykz`mhoyh iav flxchv rsalhyàskav, jkëkv â vx` fl`vvh vafk`l/
23/ C
G@CKLKI@IH23 @ Exhss` iav Hmca`c`v '0527-2;+ jak xm faojlkya hoysh c`oihks`oyhv r`xlkvy`v h av jas`vyhksav rhl` ravvh i`vmko`v ih axsa/ Vx` mhmösk`, hmcas` js`emhoy`i` h raxfa faofshy`, `koi` ë kmrasy`oyh hlhmhoya ih kihoyki`ihr`s` ` rarxl`åæa ia koyhskas ih Mko`v Ehs`kv oav ik`v ih gadh/ Hl` rhsm`ohfh zkz` hm oamhv h lhoi`v, a pxhmavys` pxh a faojlkya faoykox` rshvhoyh ih axys`v jasm`v oa faykik`oa i`pxhl` rarxl`åæa/
26/ F
G@CKLKI@IH 26Hm ikzhsv`v fkzklkt`åøhv, a `ya ih rshvhoyh`s ys`ovfhoih ` mhs` `åæa ia i`s h shfhchs rshvhoyhv/ Hlh faoyskcxk r`s`a `rsajxoi`mhoya iav l`åav rhvva`kv h zíofxlav hoysh av koikzíixav ih xm ihyhsmko`ia esxra vafk`l/
29/ F
G@CKLKI@IH 29A rskmhksa yhwya hzkihofk` ` xyklkt`åæa i` môvkf` rhlav falaokt`iashv fama jasm` ih vhixåæa h ikzhsykmhoyav famav íoikav h, a vhexoia ih xyklkt`åæa i` Keshd` fama jasm` ih vhixåæa i`v fsk`oå`v koiíeho`v â f`yhpxkt`åæa/
28/ C
G@CKLKI@IH 28A `lxoa ihzh faovhexks zkvx`lkt`s h `o`lkv`s av ikjhshoyhv hvyklav `spxkyhyùokfav h fam kvva ikjhshofk`s a hvykla eöykfaia samãokfa/
2:/ F
G@CKLKI@IH 2: @ shvravy` hwkeh ` koyhsrshy`åæa fasshy` ia yshfga hvfalgkia h ` `vvafk`åæa fam a rhov`mhoya m`swkvy`, vhexoia apx`l ` famrshhovæa i`v fksfxovyãofk`v ys`ovmkyki`v rhla r`vv`ia ë jxoi`mhoy`l r`s` ` vx` ys`ovjasm`åæa `ys`zëvih xm` `åæa shzalxfkaoàsk`/
25/ @
G@CKLKI@IH 25Ixs`oyh ` Vhexoi` Exhss` Mxoik`l '0;6;-98+, mklgøhv ih sxvvav masshs`m famc`yhoia av o`tkvy`v, pxh koz`iks`mvhx r`ív/ Oæa ihkw` ih vhs hvys`og` ` `yx`åæa ihvvhv esxrav ohao`tkvy`v o` Sôvvk` ih gadh/
27/ I
G@CKLKI@IH 0: @ Shzalxåæa Koixvysk`l ys`ovjasmax a maia ih zki` i` vafkhi`ih afkihoy`l, ` famhå`s rhl` Koel`yhss`, ihvv` jasm`,a mxoia ia ys`c`lga jak maikjkf`ia, ras hwhmrla, `v ys`ikfkao`kv ikzkvøhv ia ys`c`lga rhla eäohsa jas`m ihkw`i`v ihl`ia, rakv ` ohfhvvki`ih ih arhsàskav pxh e`og`vvhm f`i` zht mhoav hs` xm` i`v hvys`yëek`v r`s` `xmhoy`s alxfsa iav hmrshvàskav, ihvv` m`ohks`, mxlghshv h fsk`oå`v r`vv`s`m ` vhs faoys`y`i`v ras faoy` ikvva, h y`mcëmrhla j`ya ih vh shchl`shm mhoav pxh av gamhov faoys` `v rëvvkm`v faoikåøhv ih ys`c`lga/
2;/ C
G@CKLKI@IH 2;
'FKÄOFK@V GXM@O@V H VX@V YHFOALAEK@V ! FKÄOFK@V I@ O@YXSHT@ H VX@V YHFOALAEK@V+
E@C@SKYA ‖FAMHOYÀSKA
 
 
 
E@C@SKYA ‖ FAMHOYÀSKA
 
3
02/ F
G@CKLKI@IH 02 @ hvraoy`ohki`ih ia mazkmhoya ih jasm` r`fíjkf` h fam gxmas, ase`okt`i` rhlav dazhov '“koikeo`iav”+ fg`max`yhoåæa rhla j`ya iav m`okjhvy`oyhv jkf`shm hpxkikvy`oyhv hm shl`åæa â yam`i` ih ravkåæa iav r`sykiav 'Vafk`lkvy`h ia R`sykia Rarxl`s+, m`v hvrhfk`lmhoyh rhl`v vx`v shkzkoikf`åøhv4 faoiho`oia a ihvhmrshea, ` fskvhhfaoùmkf`, ` fassxråæa h av ralíykfav ih maia ehs`l/
00/ C
G@CKLKI@IH 00A `xyas hzkihofk` pxh a ihflíoka ia Kmrëska raih vhs vhoykia ` r`syks i` faoys`åæa i` zki` xsc`o`, rsazaf`i` ras ikzhsvav j`yashv, fama a jkm i` hwr`ovæa ia Kmrëska fam ` faovhpxhoyh shixåæa i` hvfs`zkiæa, rhl`ihv`eshe`åæa rsazaf`i` rhl`v koz`vøhv càsc`s`v, hyf/, j`yashv hvvhv pxh rsazaf`s`m a ihflíoka ia famësfka, apxh shvxlyax pxh a M`s Mhikyhssãoha, axysas` fg`m`ia
M`sh Oavysxm
, ihkwax ih yhs a rshiamíoka iav sam`oav/
03/ @
G@CKLKI@IH 03 @ js`vh ia js`ofäv Zaly`ksh vkoyhykt` a rhov`mhoya pxh lhz` `a hwyshma a rskofírka i` lkchsi`ih ih hwrshvvæa famaxm iav jxoi`mhoyav rskmasik`kv ia faoghfkmhoya4 “Oæa faofasia fam xm` ôokf` r`l`zs` ia pxh ikthkv, m`vihjhoihshk `yë ` masyh a zavva ikshkya ih iktä-l`”/ Oa yhwya jkf` fl`sa pxh `v ix`v ihfkvøhv i` dxvykå` ihvvhv r`ívhv`imkyhm axys`v ravvkcklki`ihv ih koyhsrshy`åøhv ih vx`v lhkv vacsh ihyhsmko`iav `vvxoyav, fama oav f`vavfky`iav/
06/ H
G@CKLKI@IH 06N`sl M`sw fg`max-` ih “`vv`lya `av fëxv”, `rhv`s ih vx` fxsy` ixs`åæa, jak ` rskmhks` zht pxh vhyashv rarxl`shvkovrks`iav ras kihk`v vafk`lkvy`v faovhexks`m acyhs a raihs h sh`lkt`s mhiki`v ih f`sàyhs kex`lkyàska h ihmafsàykfa/
09/ @
G@CKLKI@IH 09 @v f`m`i`v vhogask`kv hmrshog`i`v hm faopxkvy`s h e`s`oyks ` lkchsi`ih ih famësfka h ` `xyaoamk` `imkokvys`ykz`h dxsíikf` oæa hvy`z`m, oa hoy`oya, ikvravy`v ` shoxofk`s `a l`ykjôoika ax â rsarskhi`ih hvfs`z`/ @ hvfs`zkiæafaovykyxksk` a lkmkyh ia lkchs`lkvma oa Cs`vkl/
08/ H
G@CKLKI@IH 08A f`syxm rsajhykt`z` pxh `v fsk`oå`v js`ofhv`v hm 0;0; vhsk`m vali`iav oa jsaoy hm 0;92, `jksm`oia pxh `vyhovøhv faoykox`sk`m, ihvy` jhky` `lkmhoy`i`v ras xm shz`ofgkvma `lhmæa/
0:/ @
G@CKLKI@IH 0:Av shvxly`iav ia jasikvma ihzhs`m-vh, vacshyxia, `a ravkfkao`mhoya iav arhsàskav ov lkog`v ih maoy`ehm h o`shrhykåæa ih mazkmhoyav hvysky`mhoyh ohfhvvàskav ih maia ` `eklkt`s ` f`r`fki`ih rsaixykz` i`v j`cskf`v/
05/ I
G@CKLKI@IH 05Av r`ívhv skfav faofhoys`m ` m`kas r`syh i` rsaixåæa ih fkäofk` h yhfoalaek`, chm fama i` jasm`åæa ih mæa ihacs` `ly`mhoyh px`lkjkf`i` 'fkhoykvy`v h rhvpxkv`iashv+/
07/ H
G@CKLKI@IH 05Ih xm` jasm` ehs`l, `v famxoki`ihv koiíeho`v jas`m ys`y`i`v ih zkalhoy`, vhmrsh faovkihs`i`v kojhskashv, `rhv`s ih xm ikvfxsva m`sf`ia ras rshafxr`åøhv/ Oa hoy`oya, vhmrsh pxh a koyhshvvh hfaoùmkfa f`rky`lkvy` vh`rshvhoyax, fama ` afxr`åæa ih yhss`v, hwrlas`åæa mkohs`l ax faovysxåæa ih hvys`i`v ax xvko`v gkishlëyskf`v,jas`m ihvshvrhky`i`v h zkalhoy`i`v hm vhx maia ih zki` h ase`okt`åæa/ @ `lyhso`ykz` “@” oæa raih vhs faovkihs`i`, `rho`v raspxh oæa hvyà ih `fasia fam a hoxofk`ia, `rhv`s ih j`ths xm` `jksm`åæa fasshy`/
0;/ I
G@CKLKI@IH 0;A yhwya i` AOX shjaså` ` kihk` ih pxh ` v`íi` r`s` a `xmhoya i` rsaixykzki`ih `esífal` oav r`ívhvvxcihvhozalzkiav r`vv` rhl` faovhsz`åæa iav shfxsvav ia mhka `mckhoyh h rhl` maihsokt`åæayhfoalöekf`!gxm`o` o` `eskfxlyxs`/
 
 
E@C@SKYA ‖ FAMHOYÀSKA
 
6
32/ I
G@CKLKI@IH 09Oa Iafxmhoya 0 jkf` hwrlífkya ` askehm lkchs`l ia js`emhoya px`oia a `xyas ihjhoih ` lkchsi`ih yay`l o`pxkla pxhhlh fg`m` ih yxia, “o` shlkekæa, o` jklavajk`, o` lkyhs`yxs`, o` koiôvysk`, o` ralíykf`///”, `lëm ia m`kv, hlh hw`ly` `koikzxix`lki`ih vxrshm` axysa z`las yírkfa i` iaxysko` lkchs`l/Oa Iafxmhoya 3 ` iaxysko` `o`spxkvy` ë rhsfhryízhl px`oia ë `raoy`i` `v m`thl`v pxh a raihs `cvalxya ia Hvy`iaysàv r`s` av koikzíixav, ax vhd`, ` hvfs`zkt`åæa,` rhsvhexkåæa h ` fassxråæa, `jksm`oia pxh okoexëm raih yxyhl`s ax faoysal`s a gamhm vhm ` arshvvæa/
30/ F
G@CKLKI@IH 30 @ Rskm`zhs` Às`ch shvxlyax ih `mrl`v kov`ykvj`åøhv vafk`kv fam ` j`ly` ih lkchsi`ih ralíykf` h a `xyasky`skvma ihiky`ixs`v hm r`ívhv kvlãmkfav, rsay`eaokt`i` rskofkr`lmhoyh ras dazhov pxh xv`s`m `v shihv vafk`kv r`s` `vmacklkt`åøhv ih rsayhvya/
33/ I
G@CKLKI@IH 33Y`kv mhiki`v ihzhm vhs hoyhoiki`v fama jsxya i` macklkt`åæa ih vhyashv pxh ihjhoihm av ikshkyav fkzkv iavgamavvhwx`kv chm fama famc`yhs ` fxlyxs` gamajöckf` pxh f`xv` fhoyho`v ih masyhv yaiav av `oav oa Cs`vkl/
36/ @
G@CKLKI@IH 36Föikea ih ëykf` ë xm faodxoya ih rskofírkav h oasm`v ih faoixy`/ Av mhkav ih famxokf`åæa oæa raihmhvy`chlhfä-la vhm xm ikàlaea fam ` vafkhi`ih h vhm ` vxrshvvæa i`v lkchsi`ihv koikzkix`kv iav fki`iæav/
39/ H
G@CKLKI@IH 39Ihmafs`fk` h fki`i`ok` hofaoys`m-vh zkvfhs`lmhoyh shl`fkao`i`v o` ase`okt`åæa i`v vafkhi`ihv afkihoy`kvmaihso`v/ Ohvv` rhsvrhfykz`, a m`okpxhívma oæa raih vhs `rlkf`ia âv lxy`v ralíykf`v i` `yx`lki`ih, pxh favyxm`myhs m`kas famrlhwki`ih/
38/ C
G@CKLKI@IH 38A rsaes`m` zkv` mhlgas`s ` kojs`hvysxyxs` hixf`fkao`l h ih v`ôih i`v rarxl`åøhv f`shoyhv, hvrhfk`lmhoyh i`vShekøhv Oasyh h Oasihvyh aoih gà ` m`kas kofkiäofk` ih mkvësk` h racsht` i` rarxl`åæa cs`vklhks`/

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matheus Faracci liked this
Matheus Faracci liked this
Mini Garcia liked this
Matheus Lopes liked this
Larissa Oliveira liked this
Rafael Quiroga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->