Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dothinet-qd_62_phe_duyet_gia_dat_2012_tinh_tn

dothinet-qd_62_phe_duyet_gia_dat_2012_tinh_tn

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Binh Hoang Gia

More info:

Published by: Binh Hoang Gia on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
 
UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH THÁI NGUYÊN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:
62
/2011/QĐ-UBND
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái NguyênUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủvề phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ TàiChính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ;Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010, của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính, hướng dẫn xây dựng,thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyềncủa Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;Căn cứ Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐNDtỉnh Thái Nguyên khóa XII, kỳ họp thứ 3 về quy định khung giá các loại đấtnăm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 665/TTr-STNMT ngày 20/12/2011, về việc đề nghị phê duyệt giá các loại đất trên địa bàntỉnh Thái Nguyên năm 2012; văn bản số 1897/STC-QLG ngày 04/11/2011 củaSở Tài chính về việc thẩm định bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.
Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm2012, với nội dung cụ thể như sau:
(Quy định giá các loại đất và các phụ lục chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09 kèm theo Quyết định này)
 
Điều 2.
Giá các loại đất được quy định sử dụng làm căn cứ để:
 
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theoquy định của pháp luật;
 
 
2
 b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất khôngthông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất chocác trường hợp quy định tại điều 34 và 35 của Luật Đất đai năm 2003;c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đấtcho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại điều 33 của Luật Đấtđai năm 2003;d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanhnghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thutiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất sửdụng vào mục đích quốc phòng, an ninh , lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đấtđai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 3.
Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn UBND các huyện, thành phốThái Nguyên, thị xã Sông Công tổ chức thực hiện.
Điều 4.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên vàMôi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Công Thương, Giaothông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012./.
 Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;- Bộ Tư pháp;- Bộ TN&MT;- TT Tỉnh uỷ;- TT HĐND tỉnh TN;- Mặt trận Tổ quốc tỉnh TN;- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh TN;- Trung tâm Thông tin tỉnh TN;- Như Điều 3 (Thực hiện);- CT, PCT UBND tỉnh TN;- Lưu: VT, KHTH, TNMT, GPMB;(VN/T12/59/40b).
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHKT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nhữ Văn Tâm
 
 
3 
QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số: /2011/QĐ-UBND ngày tháng12 năm 2011của UBND tỉnh Thái Nguyên)
A. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
 
I. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP1. Bảng giá đất trồng lúa nước:
 Đơn vị tính: Nghìn đồng/m
2
TT
Tên đơn vịhành chính
VÙNGTrung duMiền núi khuvực 1Miền núi khuvực 2Miền núi khuvực 3
Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3
1T. phố Thái Nguyên
60 57 54 55 52 49
2Thị xã SôngCông
57 54 51 49 46 43
3
Huyện PhổYên, PhúBình
56 53 50 51 48 45 49 46 43
4Huyện ĐồngHỷ, Đại Từ,Phú Lương
47 44 41 43 40 37 36 33 30
5Huyện ĐịnhHoá, Võ Nhai
42 39 36 38 35 32 34 31 28
2. Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại:
 Đơn vị tính: Nghìn đồng/m
2
 
TT
Tên đơn vịhành chính
VÙNGTrung duMiền núi khuvực 1Miền núi khuvực 2Miền núi khuvực 3
Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3Vịtrí 1Vịtrí 2Vịtrí 3
1T. phố Thái Nguyên
53 50 47 49 46 43
2Thị xã SôngCông
51 48 45 45 42 39
3
Huyện PhổYên, Phú bình
51 48 45 46 43 40 42 39 36
4Huyện ĐồngHỷ, Đại Từ,Phú Lương
43 40 37 39 36 33 35 32 29
5Huyện ĐịnhHoá, Võ Nhai
41 38 35 37 34 31 33 30 27

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->