Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
70Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BROSURA ADMITERE 2012-2013

BROSURA ADMITERE 2012-2013

Ratings: (0)|Views: 30,348|Likes:
Published by petales_de_rose7
BROSURA ADMITERE 2012-2013
BROSURA ADMITERE 2012-2013

More info:

Published by: petales_de_rose7 on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
 ADMITEREA ÎN LICEU
 
în anul şcolar 2012
- 2013
 
 
IInnssppeeccttoorraattuull 
ŞŞ
ccoollaarraallMMuunniicciippiiuulluuiiBBuuccuurree
şş
ttii 
şi
 
AAssoocciiaa
ţţ
iiaa,,,,
ŞŞ
ccooaallaaDDeemmooccrraa
ţţ
iieeii
 
vă invită la
 
Ediţia a XI
I-
a, la Palatul Naţional al C
opiilor,
 în perioada
17 - 20 mai 2012
, zilnic între orele 10 –
18.
Părinţii elevilor claselor a VIII
-a sunt in
vitaţi să participe în perioada
 
17 - 20 mai 2012
 ,
 zilnic, între orele 16
00 
- 18 
00 
 ,
iar în
30 mai între orele 1
00 
- 14
00 
 
– 
 la sesiunile de informare privind admiterea elevilor la liceu,
 în dialog cu membrii 
Comisiei Municipale de Admitere
.
Doar la Târgul ,,OFERTA EDUCAŢIONALĂ” 
 
 puteţi 
afla totul despre Admiterea 2012,
alegând, în cunoştinţă de cauză, cele mai bune licee.
 
 
I.
 
ADMITEREA ÎN CLASA A IX
-
A ÎNVĂŢĂMÂNT
UL PREUNIVERSITAR DESTAT
ANUL ŞCOLAR 201
2-2013
Strategiile educaţionale şi sociale ale României plasează şcoala ca factor de dezvoltare acapitalului social în relaţia sa cu comunitatea pe care o deserveşte.
 Orienta
rea şcolară şi integrarea socio
-
profesională reprezintă
 
scopul însuşi al învăţământului.
 
Şcoala ca instituţie de educaţie, formare şi orientare creează premise favorabile pentru elevicare să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme,diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea carierei.
 
Pentru ca actul alegerii şcolar
-
profesionale să se justifice în fapt, toate unităţile şcolare oferăviitorilor absolvenţi cunoştinţe, informaţii, date despre mai multe profesii, domenii de activitate,poziţii sociale, etc.Astfel, încercăm să punem elevul într
-
o situaţie reală de alegere între alternative, de selectare,de comparare şi, în consecinţă, va fi liber să opteze.
Admite
rea reprezintă modalitatea prin careaabsolvenţii clasei a VIII
-
a pot accede la un nivel de şcolarizare superior, iar alegerea unei viitoarecariere implică un proces complex de reflecţie şi decizie.
 
Broşura „
Admiterea 2012/2013
” informează despre
 
rutele educaţionale
posibil a fi urmate,
tipurile de şcoli liceale din
m
unicipiul Bucureşti, profilurile de pregătire, condiţiile de admitere,
etc.
Pentru a avea siguranţa unei decizii bine
 
fundamentate cu privire la viitorul educaţional
 ,
candidaţii trebuie să deţină
informaţii orientative
referitoare la :
 
procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru
anul şcolar 2012 –
2013
şi calendarul adm
iterii aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5220 din29.08.2011;
 
procedura de
 înscriere;
 
 
reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din
m
unicipiul Bucureşti
;
 
planul de şcolarizare
 
aprobat pentru anul şcolar 2012 –
2013;
 
filierele, profilurile şi specializările propuse de aceste unităţi de învăţământ liceal
;
 
media ultimului candidat declarat a
dmis, în anul şcolar 2011 –
2012
 , în unităţile pentru careşi
-
au exprimat opţiunea;
 
 
calendarul înscrierii la licee;
 
 
unităţile şcolare care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv sauclase în învăţământul vocaţional;
 
 
gra
ficul susţinerii probelor de aptitudini şi a cunoştinţelor de limbi moderne sau limbămaternă şi centrele de susţinere a acestora;
 
Este necesară sublinierea
riscurilor
 
ce pot apărea în acest proces decizional:
 
 
fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective;
 
 
supraevaluarea propriilor abilităţi în cazul unor elevi cu rezultate şcolare modeste;
 
 
lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat;
 

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mariana Ilie liked this
Ale Cuibus liked this
Olivia Yvya liked this
Dany Danutz liked this
Aurora Velicu liked this
Daniela Ionita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->