Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Halk Hikâyesi ve Halk Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme

Halk Hikâyesi ve Halk Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme

Ratings: (0)|Views: 267 |Likes:
Published by Dilara Ararat
Yusuf ile Elif ve Elmas ile Kahraman hikayelerinin karşılaştırmalı tahlili.
Yusuf ile Elif ve Elmas ile Kahraman hikayelerinin karşılaştırmalı tahlili.

More info:

Published by: Dilara Ararat on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/06/2014

 
 
CioeCfeçv`zf |`Cioe
Cfeçv`jfofěf
ßx`wfd` Gfw
ľdj`o`m`
 
@omiz fo` Eicwimid|` Vpzpl fo` @ofl Cfeçv`o`wfdfd
EiwśĹoiśqĹwmioĹľdj`o`m`o`wf
 
Afoiwi Iwiwiq + 7><0>391
 
 
Bfwfś
 
Cfeçv`jfofe/ Qÿwe @a`gfviqĹdĹd `d `we`d aüd`mf koid züxoÿ `a`gfviq aüd`mfd` eiaiw pxidideüeoÿ gfw eÿoqÿwaÿw$ Qÿwe @a`gfviqĹdai cfeçv`/ b`o`d`ěfd gfw ÿwÿdÿ koiwie gpbÿd` eiaiw b`omfśqfw/ cioiai b`o`d`e â`wâ`|`zfda` |iwoĹěĹdĹ zÿwaÿwm`eq`afw$ B`d`oofeo` c`m
 
m`dzpw c`m midxpm koiwie ieĹoaieioĹjĹoĹe `zizĹdi aividiwie kwqivi âĹemĹśoiwaĹw$ G`d gp âioĹśmiai/
cfeçv`dfd
qidĹmĹdaid vkoi âĹeĹ~/eivdieoiwĹ
di
|` d` ximid kwqivi âĹeqĹěĹdi a`ěfd`w`e5 ÇśĹe Cÿz`vfd VixĹjĹ‖dĹd idoiqqĹěĹ/ 7>>6 vĹoĹdai/Gpwzi‖ai a`wo`d`d
 @omiz fo` Eicwimid
 
cfeçv`zf |` ÇśĹe Viep~ Q`m`o‖fd idoiqqĹěĹ/ 7>>6‖aiIdeiwi‖ai a`wo`d`d
Vpzpl fo` @ofl 
cfeçv`o`wfdf
mpeiv`z` `a`w`e fdj`o`v`j`ěfm$ ľef cfeçv` a` Qfmpw VĹomix qiwilĹdaid a`wo`dmfśqfw$
Cioe Cfeçv`zfdfd
QidĹmĹ/
 
EivdieoiwĹ
|` Üx`oofeo`wf
Cioe Cfeçv`zf D`afw;
Qÿwe Cioe @a`gfviqĹ‖dai idoiqĹ `zizĹdi aivioĹ a`zqid/ mizio/ `lzid`/ m`deĹg` idoiqĹmqÿwo`wfda`d gfwf koid cioe cfeçv`zfdfd/ gfwâke `a`gfviq iwiśqĹwmijĹzĹ qiwilĹdaid `o` ioĹdĹ~ fdj`o`dmfś |`â`śfqof qidĹmoimioiwĹ vi~ĹomĹśqĹw$
Gp qidĹmoimioiwaid gfwfdf a` ^`wq`| Difof Gkwiqi| vi~mĹśqĹw$
Qÿwe Afof |` @a`gfviqĹ
 Idzfeok~`afzf
‖da` Gkwiqi| cioe cfeçv`zfdf/ `zefa`d a`zqidoiwĹd büwaÿeo`wf |ixfl`o`wf ÿx`wfd` iomĹś v`df|` kwfhfdio gfw d`|‖fd miczpoo`wf koiwie qidĹmoimĹśqĹw #Gkwiqi|8 963
9&$ Gkwiqi|/
 Cioe Cfeçv`o`wf |`
 Cioe Cfeçv`jfofěf
 
iaoĹ `z`wfda` cioe cfeçv`o`wfdf gfw qÿw ekdpzp koiwie vieoiśĹw |` cioe cfeçv`o`wfdfdv`df |` kwfhfdio gfw d`|‖f eiwieq`wf ioiwie m`vaidi b`oafěfdf |` v`wfdf qpqqpěp a`zqidĹd gfwâke |izĹloiwĹdĹ cioi qiśĹaĹěĹdĹ lieiq gpdoiwĹd cioe cfeçv`o`wfdfd izĹo eiwieq`wfdf |`w`do`w komiaĹěĹdĹ zÿwiqo`v`df gfw d`|‖` bfafś |ieĹ‖izĹ eiwśĹzĹdai gpopdapěpmpxp g`ofwq`w`e a`zqidä id‖id`dfd bfqqfeâ`xivĹloiaĹěĹdĹ faafi `a`w |` gpdpd z`g`gf koiwie ai a`zqidĹd `zef eiwieq`wfdf qivfd `a`d zkzvio śiwqoiwĹdbfqqfeâ` kwqiaid eivgkoapěpdp |pwbpoiw #Gkwiqi|8 961<&$
Vfd` Gkwiqi|/
 Cioe Cfeçv`o`wf |` Cioe Cfeçv`jfofěf
iaoĹ `z`wfda` Kqqk Z~f`z‖q`d ieqiwĹw$ Z~f`z‖`büw` cioe cfeçv`o`wf/ gfw z`|bfofvf `oa` `qm` vkopdaief mij`wioiwĹ idoiqid mizioaĹw #Gkwiqi|8 961<&$Gfw afě`w qidĹmĹ fz` Ŕÿewÿ @oâfd vi~mĹśqĹw$ @oâfd/
 Cioe @a`gfviqĹdi Bfwfś
iaoĹ efqigĹdai cioe cfeçv`zf e`ofm`zfdfd m`dś`fdf fdj`o`v`w`e Iwi~ afofda`ef eiwśĹoĹěĹdĹ |`wfw8Iwi~ afofda` giśoidbĹâqi ‟eĹzzi” |` ‟wf|iv`q” koiwie aÿśÿdÿo`d/ zkdwioiwĹ ‟`ěo`dafwm`e” mieziaĹ fo` ‟qieofa”mieziaĹdai epooidĹoid ‟cfeçv`” a`vfmf/ b`wâ`e |`vi civiof gfwqieĹm |ieioiwĹd/ mij`wioiwĹd cpzpzf gfw ÿzop~oi/ züxo` diefo|` q`ewiwĹ a`m`eqfw$ Gp qiwfl/ ix gfw liweoi gpbÿd idoiaĹěĹmĹx‟cioe” |` ‟mka`wd” cf
eçv` qÿwÿ fâfd a` eigpo `afo`gfofw$
@oâfd ivdĹ vixĹzĹdĹd a`|imĹdai Qÿwe cioe cfeçv`o`wfdfd ximid z`vwf |` jkěwilvi
-m`eçd fâfda`
‟`lzid`/ mizio/ m`deig`/ a`zqid/ |g$” miczpoo`wo` g`zo`dafěfdf/ afdä/ fâqfmiä ciafz`o`wfd ~kqizĹdai fâ gÿdv`o`wfda`ef giěoiwĹdĹ
 
mpcilixi `a`w`e mfoo`qfmfxfd wkmid fcqfvijĹdĹ eiwśĹoivid `z`wo`w koapěpdp
g`ofwqfw #@oâfd8 9663&$
Cioe Cfeçv`o`wf ÿx`wfd` âioĹśmi vi~id gfw afě`w iwiśqĹwmijĹ fz` Iof G`wiq Io~q`efd‖afw$ Io~q`efd/
 Cioe Cfeçv`o`wfdfd Mkqfl Vi~ĹzĹ
iaoĹ efqigĹdai cioe cfeçv`o`wfdfd qidĹmĹdĹ vi~iwie büâ`g`ofeq`dv`wo`śfe civiqi b`âfśfd foe miczpoo`wfda`d koapěpdp |pwbpoiw$ Io~q`efd/ qidĹmĹdĹd a`|imĹdai cioe cfeçv`o`wfdfd iśe/ eicwimidoĹe/ |g$ bfgf ekdpoiwĹ fśo`v`d5 eivdiěĹ Qÿwe/ Iwi~
-
ľzoim |` Cfdq
-
ľwid koid/ gÿvÿe üoâÿa` çśĹeoiw |` m`aaicoiw qiwilĹdaid idoiqĹoid dixĹm d`zfw eiwĹśĹmĹ idoiqmioiw koapěpdp flia`
`a`w #Io~q`efd8 7>>6&$
 
M`cm`q Iâi fz` vi~mĹś koapěp
 EkxĹ Eüw~`ś
-
 Givid Zpop AizqidĹ ßx`wfd` Mpeiv`z`of Gfw  IwiśqĹwmi
/ iaoĹ âioĹśmizĹdai cioe cfeçv`zf ei|wimĹdi a`ěfd`w`e/ eicwimidoĹe a`zqidoiwĹdaid zkdwiq`ś`eeÿo `a`d |` dixĹm d`zfw eiwĹśĹmĹ gfw vi~Ĺ z`wbfo`v`d/ a`zqidoiwi dixiwid aici eĹzi |` b`wâ`eâf/v`wo`śfe civiq+aÿx`d miczpoÿ m`qfdo`wf eiwśĹoimie imijĹvoi epooidĹoid gfw ei|wim koapěpdp flia`
`a`w #Iâi8 9663&$
Cioe Cfe
çv`o`wfdfd EivdieoiwĹ
 
Cioe idoiqmioiwĹ koiwie fzfmo`dafwfo`d5 mizio/ `lzid`/ lĹewi/ cioe cfeçv`zf/ a`zqid/ |g$ bfgfqÿwo`wfd m`dś`fvo` fobfof koiwie a`ěfśfe büwÿśo`w fo`wf zÿwÿomÿśqÿw$ IwiśqĹwmijĹoiw qiwilĹdaid kwqiviiqĹoid gp büwÿśo`w g`dx`wofeo`w büzq`wafěf bfgf/ liweoĹoĹe ai iwx `qm`eq`afw$Cioe cfeçv`o`wfdfd eivdiěĹ cieeĹdaief foe büwÿś Lpia Eü~wÿoÿ‖v` ifqqfw$ Eü~wÿoÿ m`aaicoiwoifobfof mieio`zfda` ekdpvp śp ś`efoa` zĹdĹloidaĹwĹw8
9$ @zef Qÿwe id‖id`zfda`d b`â`d m
`|xpoiw8
A`a` Ekwepq/ Eüwkěop
7$ ľzoçm id‖id`zfda`d b`â`d afdä m`|xpoiw8
M`|ofa/ M`dçeĹg
-
f Z`vvfa Giqqio Bixä5 Lÿqÿcf‖ś
-
Ŕim5 Lÿqÿc
-
f IlwfeĹvv`5 Cixw`qf Iof J`deo`wf5 Cixw`qf Cimxi‖dĹd EicwimidoĹeoiwĹ5 @gi MÿzofmCkwizidf EĹzzioiwĹ5 Ciooij
-
Ĺ Midzpw5 Ŕ`vc Zid‖id bfgf qidĹdmĹś zplfo`w` ifq midx
pm |` m`dzpw gfwâkeefqi~oiw$
:$ ľwid id–id`zfda`d b`â`d
-
`ez`wfv`qo` afdä komivid |` gix`d a` xicfwf gfw ľzoçmä w`db`gkvidmĹś m`|xpoiw 
#ľwid vkop fo` b`â`d Cfdq
 
m`|xpoiwĹ ai gp a`|w` bfw`gfofw&8 E`ofo` |` Afmd`5 Ŕ`c
-Dçm`/ |g$Cioe cfeçv`o`wfdfd
eivdiěĹ fo` fobfof gfw giśei büwÿś a` ^`wq`| Difof Gkwiqi|‖i ifqqfw$ Gkwiqi|/
Cioe Cfeçv`o`wf |
` Cioe Cfeçv`jfofěf iaoĹ `z`wfda` ekdpvp `o` iomĹś |` m`z`o`vf a`ě`wo`dafwmfśqfw$Gkwiqi|‖i büw` cioe cfeçv`o`wfdfd eivdieoiwĹ8
9$ Kompś |ie 
ioiw 
8 Gpdoiw b`wâ`eq`d viśidmĹś koid ciafz`o`wfd `qwilĹdai q`ś`eeÿo `qmfśqfw$ Gp qÿw cfeçv`o`w` Epx`vakěp Idiakop‖ai
 z`weÿśq`/ eizfa`5
Bÿd`vakěp Idiakop‖ai fz`
gkxoie 
iaĹ
|`wfom`eq`afw$
ÂĹoaĹwoĹ ÇśĹe Ŕ`dofe‖fd/ Ziomid G`v Cfeçv`zf eÿâÿe gfw eüv mpcfqfda` q`ś`eeÿo `qmfśqfw$Bÿda`śofkěop |` ľog`vofkěop cfeçv`zf fz` Bÿd`vakěp Idiakop‖ai q`ś`eeÿo `qmfśqfw$
7$ ViśimĹś |`vi viśiaĹěĹ wf|iv`q kopdid ÇśĹeoiwĹd q`wjÿm`
-f cioo`wf8
Gpdoiw fâ`wfzfd`/ ÇśĹe E`w`m/ ÇśĹe Biwf~/ Qicfw Mfwxi/ Bpwgidf/ QpliwbiddĹ IśĹb Iggiz/ Zÿmmidf/ ÇśĹe Iof Fxx`q/ ÇśĹe @o`zb`w‖f açcfo `a`gfofwfx$
:$ Eüwkěop m`deig`o`wf |` gp qf~q` afě`w m`deig`o`w8
Gpdoiw Eüwkěop ekooiwĹ fo` EüwkěopekooiwĹdi giěoĹ koid afě`w eicwimidoĹe cfeçv`o`wfafw$ VÿxvĹoĹmĹxĹd giśoiwĹdai gfw`w `lzid` koiwie aÿśÿdÿo`d Eüwkěop cfeçv`o`wfdfd gpbÿd qiwfcf gfw x`mfd` kqpwqpoapěpdp büwÿvkwpx$ Qiwfcfeivdieoiwai5 Eüwkěop/ Gkop jf|iwĹdai viśimĹś gfw eicwimidaĹw$ GixĹ iwiśqĹwĹjĹoiwi büw` gfw J`oçof5 gixĹoiwĹdi büw` zix śifwf5 gixĹoiwĹdi büw` a` gfw cioe cfeçv`zf eicwimidĹ koid Eüwkěop |` iweiaiśoiwĹdĹdciviqĹ `qwilĹdai gp qf~ cfeçv`o`w q`ś`eeÿo `qmfśqfw$
1$ Eoçzfe midxpm cfeçv`o`w8
Gp qÿw cfeçv`o`w ekdpzpdp/ Gfdgfw B`j` MiziooiwĹ/ C`lq ^`ve`w/Cÿzw`| ÿ Ŕfwfd/ O`voç |ÿ M`jdõd/ Vpzpl p Xÿo`vci bfgf midxpm m`zd`|fo`wa`d iomieqiaĹw$

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
emrecapraz liked this
Edebiyat Kitap liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->