Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Eduardo Maura - Benjamin y Kant - Violencia Como Insignia y Sello

Eduardo Maura - Benjamin y Kant - Violencia Como Insignia y Sello

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by Eduardo Maura

Artículo publicado en la Revista Themata, nº 45, 2012, pp. 275-287. Procede del seminario internacional "Razón, libertad y educación. Una discusión a partir de Kant", celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 2009.

Artículo publicado en la Revista Themata, nº 45, 2012, pp. 275-287. Procede del seminario internacional "Razón, libertad y educación. Una discusión a partir de Kant", celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 2009.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Eduardo Maura on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Xbæijxj+ \owftxj ho Gfcatagéj+ Kðio|a 8?+ <>:< 
] <5? Y
CJ WFACOKDFJ DAIA FKTFEKFJ V TOCCA+\odaktfho|jkha cjt |ocjdfakot okx|o |jdfakjcfhjh fktx|uiokxjc#ho|odba v ~ohjeaeéj ok Ujcxo| Lok`jifk
:
 Ohuj|ha Iju|j Pa|fxj#_kfwo|tfhjh Dai~cuxokto ho Ijh|fh+
\otuiok
0 ^j|xfokha ho cj d|éxfdj ho cj |jdfakjcfhjh fktx|uiokxjc ho cjt fktxfxudfakot `u|éhfdjt# ~acéxfdjt v tadfjcot zuo Ujcxo| Lok`jifk tjkdfakj ok tu d|éxfdj ho cj wfacokdfj"«Pu| M|fxfm ho| Eojcx½# :6<:&# to x|jxj|ê ok otxjt ~êefkjt ho |odaktx|uf| jceukat~axokdfjcot ocoiokxat ho hftacudfôk ho hfdbj |jdfakjcfhjh ok oc êilfxa ho ca ~ohjeôefda+Ok otxj dakorfôk dak cj otgo|j ho ca ohudjxfwa# Lok`jifk ~j|odo jtadfj|to dak jceukjtotx|jxoefjt ho cj gfcatagéj ho Mjkx+
 Jltx|jdx
0 Xbo ~u|~ato ag xbft j|xfdco ft xa |odaktx|udx taio ocoiokxt fk Ujcxo|Lok`jifk%t d|fxfzuo ag xbo fktx|uiokxjc |jxfakjcfxv ~oducfj| xa tadfjc# `u|fhfdjc jkh~acfxfdjc fktxfxuxfakt "«D|fxfzuo ag wfacokdo½# :6<:&+ Ufxb |oej|h xa xbft# xboto ~jeot j|oxa jkjcvto xbato ~bfcata~bfdjc iaxfgt dakdo|kfke cj# ~ohjeaev jkh cjkeujeo bfdb j|oxa daukxo|jdx xbft fktx|uiokxjc |ojtak+ Ubok fx daiot xa ~ohjeaev jkh ohudjxfak# Mjkx~cjvt j ij`a| |aco fk do|xjfk tx|jxoefot howoca~oh bo|o lv Lok`jifk bfitocg+
:+ Cj duotxfôk hoc a|feok v cj tu~o|jdfôk ho cj cov v cj wfacokdfj ok «Pu|  M|fxfm ho| Eojcx½ ":6<:& ho Ujcxo| Lok`jifk
Ok tu dakadfha fkxokxa ho ~|awoo| uk jkêcftft bftxô|fda-gfcatôgfda eoko|jc ho cjwfacokdfj# Lok`jifk tuefo|o oc ho|odba v cj `utxfdfj daia dfg|jt ho tudai~|oktfôk# daiokpjkha# ok oc êilfxa hoc ho|odba# ~a| tjkdfakj| cj
wfacokdfj
 daia gokôioka tôca ~|otokxo ok cj otgo|j ho cat iohfat
<
+ Oc al`oxa ho otxuhfa hoLok`jifk ka ot otokdfjciokxo oc |ac ho cj wfacokdfj ok oc ho|odba daia xji~ada caot# ok tokxfha otx|fdxa# cj wfacokdfj `u|éhfdj# tfka cj
kodotfhjh
ho ukj wfacokdfj zuo~uhfo|j tu~|fif| cjt fktxfxudfakot `u|éhfdjt daia al`oxfwjdfakot ho uk tftxoij howfacokdfj+ Lok`jifk hohfdj kuio|atjt ~êefkjt j cj fhoj ho zuo#fkho~okhfokxoiokxo ho tu ~|adohokdfj# cj wfacokdfj to dakdflo ok oc ho|odbaou|a~oa daia iohfa ~j|j cj |ojcfpjdfôk ho jzuoccat gfkot ho cj `utxfdfj zuo# ~a|hogfkfdfôk# tôca ~uohok ~oktj|to daia j`okat j cj wfacokdfj iftij+ Cj wfacokdfj#ok otxo tokxfha# ot ukj jiokjpj ~j|j xaha tftxoij coeftcjxfwa zuo ka cjiaka~acfdo+ Cj ~j|jha`j ho zuo cj cov holj dakx|acj| jzuoccj guo|pj zuo cjfktxju|j v cj ijkxfoko ot ~|odftjiokxo ca zuo tutxokxj luokj ~j|xo hoc j|xéduca
: Otxo x|jlj`a bj tfha |ojcfpjha oc ij|da ho cjt jdxfwfhjhot hoc ^|avodxa ho Fkwotxfejdfôk_DI «Cokeuj`o# ^ohjeaeéj v Ho|odba+ _k ~|alcoij ho cj Jkx|a~acaeéj ia|jc ho Mjkx½"DDE>2-_DI!B_I-8:77&+ Je|jhopda j Ku|fj Têkdbop Ijh|fh v Ij|éj @atæ Djcco`aBo|kjkp tu fkwfxjdfôk j ~j|xfdf~j| ok cjt jdxfwfhjhot hoc e|u~a# jté daia j ^jlca Cô~op Êcwj|op# xjilfæk ifoil|a hoc e|u~a# tu jvuhj hu|jkxo cj ocjla|jdfôk ho otxj wo|tfôk+
 
< Otxj xaij ho ~atxu|j ok gjwa| ho cj hftxfkdfôk mjkxfjkj okx|o gfkot v iohfat tfxðj ocoktjva# vj hotho oc ~|fkdf~fa# ok cj daktxocjdfôk dakdo~xujc ho Mjkx "v ho tu d|éxfdj&+
 
Xbæijxj+ \owftxj ho Gfcatagéj+ Kðio|a 8?+ <>:< 
] <57 Yho Lok`jifk+ Oc ohfgfdfa hoc ho|odba# ot ~|otokxjha jté daia uk o`o|dfdfa ho |jpôkfktx|uiokxjc zuo to ocowj dujkxa iêt jlj`a zuohj cj wfacokdfj df|ducj| fkbo|okxoj tut ~|êdxfdjt+Cj bftxa|fj hoc ho|odba ot ~j|j Lok`jifk# ~a| xjkxa# ukj bftxa|fj kjxu|jc howfacokdfj+ Otxj |ocjdfôk ot otxjlcodfhj j ~|a~ôtfxa hoc hfjekôtxfda eoko|jclok`jifkfjka ho zuo xahat cat iohfat bftxô|fdjiokxo hjhat# otxa ot# `u|éhfdat#|oifxok j cj jiokjpj a jc o`o|dfdfa ho cj wfacokdfj v cj dao|dfôk+ Dujkha cj~o|ga|ijxfwfhjh ho cj cov# daia bj kaxjha Jkxakfa Eôiop \jiat# to dakdflodaia ordcutfôk ho xahj wfacokdfj ka coejc ok xaha oc ukfwo|ta jc zuo occj to j~cfdj
4
 "otxa ot# dujkha cj cov orfeo alohfokdfj ok xjkxa zuo cov v ka ~a| iohfatwfacokxat& to dfo||j okxakdot oc dé|duca ho cj wfacokdfj zuo fktxju|j ho|odba ~j|jcuoea holfcfxj|ca ok dujkxa ætxo to bj jtokxjha+ _k o`oi~ca zuo oc ~|a~faLok`jifk hotxjdj ot oc hoc ho|odba ho buocej ho cat x|jlj`jha|ot+ Ok cj iohfhjok zuo cat otxjhat ca |odakadok v cat x|jlj`jha|ot ca fkxo|~|oxjk v o`o|dok daiaiohfa ~j|j ukat gfkot dakd|oxat# oc j~j|jxa `u|éhfda-~acfdfjc to fkaducj uk~axokdfjc fkxo|ka ho wfacokdfj+ Dujkha oc doto ho xahj jdxfwfhjh cjla|jc "
buocej
&to fkxo|~|oxj# daia bjdo Lok`jifk# daia ho|odba j cj wfacokdfj ho catx|jlj`jha|ot# okxakdot dal|j tokxfha oc j|euiokxa ho zuo cat otxjhat todakx|jhfdok al`oxfwjiokxo iaka~acfpjkha ~acfdfjciokxo cj ~|a~fj wfacokdfj"~axokdfjc& zuo occat iftiat bjl|éjk ~|owfjiokxo okeokh|jha "iohfjkxo cjdakdotfôk hoc
ho|odba ho buocej
&+ Cat j|euiokxat ho Lok`jifk#ijva|fxj|fjiokxo# xfokok otxj otx|udxu|j df|ducj| zuo x|jxj ho tjdj| j cj cup kaukj dakx|jhfddfôk côefdj# tfka ukj dakx|jhfddfôk al`oxfwj zuo toeðk æc jgodxj|éj jxahj tfxujdfôk `u|éhfdj+ ^a| otxo iaxfwa ot xjk fi~a|xjkxo ~j|j dai~|okho| cjtfkxokdfakot ho Lok`jifk ka ~o|ho| ho wftxj oc daifokpa hoc ðcxfia ~ê||jga hocoktjva# hakho to |odcjij uk ij|da d|éxfda eoko|jc j`oka j dakxfkeokdfjt ~acéxfdjtot~odégfdjt+Lok`jifk dakdflo ok oto ðcxfia ~ê||jga cj d|éxfdj ho cj wfacokdfj daia xj|oj
zuo –ot vj cj gfcatagéj ho tu bftxa|fj’
8
+ Dak
 
otxj otduoxj |ogo|okdfj# Lok`jifk~cjkxoj cj fhoj ho ukj d|éxfdj zuo bj ho `upej| kodotj|fjiokxo oc wjca| ho tuthftxfkdfakot v ~juxjt hotho ukj ~atfdfôk orxo|fa|+ _kj d|éxfdj zuo tôca hæ duokxjho cjt ijkfgotxjdfakot v hjxat xoi~a|jcot ho tu al`oxa ka ~uohojuxahokaifkj|to «d|éxfdj½# tfka zuo |ozufo|o ho ukj otgo|j orxo|fa| zuo ~o|ifxjjcuil|j| xahj tu otgo|j# zuo ag|opdj j cj d|éxfdj ukj ~atfdfôk gf|io jkxo catwjfwokot ho tut ijkfgotxjdfakot# otxa ot# ukj cov ho tu atdfcjdfôk
?
+ Cj gfcatagéj hocj bftxa|fj tf|wo j Lok`jifk daia ij|da fhôkoa ~j|j |ojcfpj| uk hfjekôtxfdaeoko|jc hoc ~|otokxo tfk djo| ok cj fkdôiahj |oh ho `ufdfat ho wjca| ~|a~fat ho cj~acéxfdj ho Uofij|+ Lok`jifk to ~cjkxoj ukj ~|oeukxj iuv hf|odxj0 ±~ahoiat|otacwo| uk dakgcfdxa tfk wfacokdfj1 Ca zuo ccjij cj jxokdfôk ho tu |ot~uotxj# ok
4
Eôiop \jiat# Jkxakfa# –^acéxfdj tfk iohfat# wfacokdfj tfk gfkot0 Ujcxo| Lok`jifk vBjkkjb J|okhx tal|o cj wfacokdfj’ "fkæhfxa&# ~+ ?+ Je|jhopda j Go|kjkha \ji~æ|op "_DI&
zuo io hfo|j j dakado| otxo ijekégfda xorxa+8 Lok`jifk Ujcxo|#
Al|jt# FF!:
# Ijh|fh# Jljhj# <>>7# ~+ <>?+ Ok jhocjkxo#
Al|jt
toeufhaho wacuiok v cfl|a+? Lok`jifk# Ujcxo|#
Al|jt# FF!:
# ~+ <>? v tt+
 
Xbæijxj+ \owftxj ho Gfcatagéj+ Kðio|a 8?+ <>:< 
] <55 Y~|fio| cuej|# ot zuo wfkducj otxj ~atflfcfhjh dak ukj otgo|j jcxjiokxox|jtdokhokxjc "~j|j æc& daia ot oc cokeuj`o+ Lok`jifk ~|o~j|j oc xo||oka ~j|j cjwfacokdfj hfwfkj "a ~u|j fkiohfjxj& |oifxfokha ~|odftjiokxo jc cokeuj`o daiaðkfdj jcxo|kjxfwj ka wfacokxj+ Tu j|euiokxjdfôk to ljtj ok zuo# tf ka bjvcoeftcjdfôk oc iukha zuo djtxfeuo cj iokxf|j "v ka cj bjv
ho gjdxa
&# okxakdot tôcacj
dakwo|tjdfôk#
ok dujkxa xædkfdj ~j|j jcdjkpj| jduo|hat# jl|o oc djifka ho catiohfat ~u|at ka wfacokxat0 «bjv ukj otgo|j hoc jduo|ha buijka j xjc ~ukxadj|okxo ho wfacokdfj zuo ætxj co ot ~a| dai~coxa fkjddotflco0 cj otgo|j juxækxfdjhoc
okxokhfifokxa
# j tjlo|# cj otgo|j hoc cokeuj`o½ ]
hfo ofeokxcfdbo T~bè|o ho|½Wo|txèkhfeuke«# hfo T~|jdbo
Y
7
+ Otxo ef|a cfkeóétxfda# tfk oilj|ea# |otucxj ka to|xjc j cj cup ho uk xorxa ho `uwokxuh xfxucjha «Tal|o oc cokeuj`o ok dujkxa xjc vtal|o oc
cokeuj`o ho cat bail|ot½# ok oc zuo Lok`jifk jgf|ij zuo –oc cokeuj`o# v
ok æc uk to| ot~f|fxujc# tôca to or~|otj jccé hakho bjlcj ok oc kail|o# ok cjhokaifkjdfôk ukfwo|tjc+ Ho otxo iaha ducifkjk ok oc kail|o cj xaxjcfhjhfkxoktfwj hoc cokeuj`o# ok djcfhjh ho to| ot~f|fxujc jltacuxjiokxo daiukfdjlco# vcj xaxjcfhjh orxoktfwj hoc cokeuj`o# ok djcfhjh ho to| daiukfdjkxo
ukfwo|tjciokxo "hokaifkjha|&’
5
+ Otxj dakdo~dfôk ioxjgétfdj hoc cokeuj`o toj|xfducj xjilfæk ok uk oktjva xfxucjha «Cj xj|oj hoc x|jhudxa|½# ok oc zuoLok`jifk jtfekj j cj x|jhuddfôk oc |ac ho toújcj| oc
d|odfifokxa hoc cokeuj`o
#ccoejkha jc ~ukxa ho dakwo|xf|to ok tu
iohfui
+ Cjt cokeujt otxêk oi~j|okxjhjtokx|o té# daktfho|j Lok`jifk# ka ho jduo|ha dak d|fxo|fat bftxô|fda-gfcacôefdat# tfka~a| tu fkxokdfakjcfhjh bjdfj oc cokeuj`o ~u|a# ukj tuo|xo ho
j ~|fa|f
j`oka j xahj|ocjdfôk bftxô|fdj
2
+ ^a| iudba zuo ukj x|jhuddfôk ~o|ijkopdj tfoi~|o# ok tutfkeucj|fhjh xoi~a|jc# ok ukj otgo|j todukhj|fj |ot~odxa hoc a|fefkjc# |odflo ho
ætxo ukj dbft~j wfxjc –j|hfokha ok cj wfhj oxo|kj ho cjt al|jt v cj ~o|~oxuj|okawjdfôk hoc cokeuj`o’
6
+ Oc cokeuj`o ~u|a# ok otxo tokxfha# dai~j|odo okLok`jifk daia fktxjkdfj x|jtdokhokxjc v ka daia ~|axjeakftxj ho uk bf~axæxfda
  ef|a cfkeóétxfda
+Ca zuo Lok`jifk lutdj ot ukj wfacokdfj zuo ka ~uhfo|j to| kukdj iohfa `utxaa fk`utxa ho jduo|ha dak gfkot hoxo|ifkjhat+ Cj ~|oeukxj ot# ±dôia to dai~a|xjuk iohfa jté1 ±Orftxo ax|j ijko|j ho wfkducj| iohfat v gfkot1 Toeðk Lok`jifk#jzué tu|eo cj jcxo|kjxfwj ho cj wfacokdfj ~u|j ]
|ofko Eojcx
Y+ Otxj wfacokdfj ot xjczuo ka d|oj ho|odba ]wfacokdfj iéxfda-j|lfx|j|fjY kf ca jhifkftx|j ]ijkxokoha|jho ho|odbaY# tfka zuo fi~o|j ]
jcxokh
Y v to dj|jdxo|fpj ~a| to| «fktfekfj v tocca#kukdj iohfa ho tjkxj o`odudfôk½ ]
 Hfo e÷xxcfdbo Eojcx# ocdbo Fktfekfui ukhTfoeoc# kfoijct Ifxxoc bofcfeo| Wacctx|odmuke ftx# ije hfo jcxokho bofÑok
Y+Ho dj|j j ~|agukhfpj| ok otxj wfacokdfj ~u|j io ~j|odo |ocowjkxo ~cjkxoj| tujgfkfhjh dak jceukat iaxfwat mjkxfjkat+ Io |ogfo|a# ~a| cj ~j|xo ho Lok`jifk# jcj xotft ho zuo cj wfacokdfj ~u|j ]hfwfkjY tôca bj ho okdakx|j|to ok cj|oocjla|jdfôk ho cj |ocjdfôk okx|o `utxfdfj v ho|odba+ Jhoiêt ho ukj bo|okdfj ho
7 Lok`jifk# Ujcxo|#
Al|jt# FF!:
# ~+ :6?+5 Lok`jifk# Ujcxo|#
Al|jt# FF!:
# ~+ :86+2 Lok`jifk# Ujcxo|#
Eotjiiocxo Tdb|fgxok# FW 
# G|jkmgu|x!I# Tub|mji~# :626# ~+ :<+6 Lok`jifk# Ujcxo|#
Eotjiiocxo Tdb|fgxok
#
FW 
# ~+ :8+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->