Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoc360 - Tong Ket Cac Kien Thuc Va Dang Bai Tap Ve Con Lac Lo Xo

Hoc360 - Tong Ket Cac Kien Thuc Va Dang Bai Tap Ve Con Lac Lo Xo

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by nuocmatphithuy_2007

More info:

Published by: nuocmatphithuy_2007 on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

 
Công ty C
ph
n
Đầ
u t
ư
Công ngh
Giáo d
c IDJ
 
Giáo viên:
Chu Th
 ị 
Thu
 
www.hoc360.vn 
T
NG K 
T CÁC KI
N TH
Ứ 
C VÀ D
NG BÀI T
P V
 CON L
C LÒ XO
1.
Ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng con l
c lò xo: x = Acos(
ω
t +
ϕ
).T
n s
góc:
m
ω 
=
; chu k 
:
22
m
π π ω 
= =
; t
n s
:
1122
 f Tm
ω π π 
= = =
 
2.
C
ơ 
n
ă
ng:
222
đ
1122
 EEEmAkA
ω 
= + = =
 V
ớ 
i
2222
đ
11sin()sin()22
ω ϕ ω ϕ 
= = + = +
 EmvkAtE
 
2222
11cos()cos()22
ω ϕ ω ϕ 
= = + = +
 EkxkAtE
 
CY:
- Th
ế
n
ă
ng và
độ
ng n
ă
ng c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa bi
ế
n thiên theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i t
n s
góc
ω
’ = 2
ω
, v
ớ 
i t
n s
f’ = 2f và v
ớ 
i chu kì T’ =
2
.- Trong m
t chu kì có 4 l
n
độ
ng n
ă
ng và th
ế
n
ă
ng b
ng nhau nên kho
ng th
ờ 
i gian gi
a hai l
nliên ti
ế
 p
độ
ng n
ă
ng và th
ế
n
ă
ng b
ng nhau là
4
.
Độ
ng n
ă
ng và th
ế
n
ă
ng c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
uhòa b
ng nhau t
i v
trí có li
độ
x =
±
 2
 A
 - D
ng bài toán xác
đ
ình th
ờ 
i gian ng
n nh
t
để
v
t
đ
i t
v
trí
độ
ng n
ă
ng
đế
n m
t v
trí nào
đ
ó.Ho
c xác
đị
nh quãng
đườ 
ng.
3.
L
c h
i ph
c hay l
c ph
c h
i (là l
c gây dao
độ
ng cho v
t) là l
c
để
 
đư
a v
t v
v
trí cân b
ng (là h
ợ 
 p l
c c
a các l
c tác d
ng lên v
t xét ph
ươ 
ng dao
độ
ng), luôn có xu h
ướ 
ng kéo v
t v
 VTCB, có
độ
l
ớ 
n F
hp
= k 
|
x
|
= m
ω
2
|
x
|
.
4.
L
c
đ
àn h
i là l
c kéo v
t tr 
ở 
v
v
trí lò xo không bi
ế
n d
ng.- V
ớ 
i con l
c lò xo n
m ngang thì l
c h
i ph
c và l
c
đ
àn h
i là m
t (vì t
i VTCB lò xo không bi
ế
n d
ng)- V
ớ 
i con l
c lò xo th
ng
đứ
ng ho
c
đặ
t trên m
t ph
ng nghiêng+
Độ
l
ớ 
n l
c
đ
àn h
i có bi
u th
c:F
đ
h
= k 
+ x
|
v
ớ 
i chi
u d
ươ 
ng h
ướ 
ng xu
ng
 
Công ty C
ph
n
Đầ
u t
ư
Công ngh
Giáo d
c IDJ
 
Giáo viên:
Chu Th
 ị 
Thu
 
www.hoc360.vn 
F
đ
h
= k 
- x
|
v
ớ 
i chi
u d
ươ 
ng h
ướ 
ng lên+ L
c
đ
àn h
i c
c
đạ
i (l
c kéo): F
Max
= k(
Δ
+ A) = F
KMax
+ L
c
đ
àn h
i c
c ti
u: N
ế
u A <
Δ
 
F
Min
= k(
Δ
- A) = F
KMin
 N
ế
u A
 
Δ
 
F
Min
= 0 (lúc v
t
đ
i qua v
trí lò xo không bi
ế
n d
ng)L
c
đẩ
y (l
c nén)
đ
àn h
i c
c
đạ
i: F
 Nmax
= k(A -
Δ
) (lúc v
t
ở 
v
trí caonh
t)
L
ư 
u ý:
Khi v
t
ở 
trên: * F
 Nmax
= F
Max
= k(
Δ
+ A)* N
ế
u A <
Δ
 
F
 Nmin
= F
Min
= k(
Δ
- A)* N
ế
u A
 
Δ
 
F
Kmax
= k(A -
Δ
) còn F
Min
= 0
5.
S
khác bi
t gi
a các con l
c lò xo dao
độ
ng theo ph
ươ 
ng n
m ngang, th
ng
đứ
ng và nghiêng:- Lò xo n
m ngang: t
i v
trí CB lò xo không bi
ế
n d
ng, l
c
đ
àn h
i và l
c h
i ph
c b
ng nhau.- Lò xo treo theo ph
ươ 
ng th
ng
đứ
ng: T
i v
trí CB lò xo b
dãn ra m
t
đ
o
n.
Độ
bi
ế
n d
ng c
a lòxo th
ng
đứ
ng:
mg 
Δ =
2
 g 
π 
Δ=
. Nên l
c
đ
àn h
i khác v
ớ 
i l
c ph
c h
i
đượ 
c tínhtheo công th
c bên trên.- Lò xo có
đầ
u d
ướ 
i c
 
đị
nh
đầ
u trên g
n v
ớ 
i v
t thì t
i v
trí CB lò xo b
nén m
t
đ
o
n.
Độ
bi
ế
nd
ng
đ
ó v
n
đượ 
c tính b
ng công th
c trên. Và l
c
đ
àn h
i
đượ 
c tính theo công th
c ph
n 4.-
Độ
bi
ế
n d
ng c
a lò xo n
m trên m
t ph
ng nghiêng có góc nghiêng
α
:
sin
mg 
α 
Δ =
2sin
 g 
π α 
Δ=
 
CY v
chi
u dài c
a lò xo:
Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p v
t
ở 
d
ướ 
i:+ Chi
u dài lò xo t
i VTCB:
CB
=
0
+
Δ
(
0
là chi
u dài t
nhiên)+ Chi
u dài c
c ti
u (khi v
t
ở 
v
trí cao nh
t):
 Min
= l 
0
+
Δ
l – A
+ Chi
u dài c
c
đạ
i (khi v
t
ở 
v
trí th
 p nh
t):
 Max
= l 
0
+
Δ
l + A
⇒ 
CB
= (l 
 Min
+ l 
 Max
 )/2
+ Khi A >
Δ
thì th
ờ 
i gian lò xo nén là
ω
ϕ
ΔΔ =
, v
ớ 
i
Δ
cos
Δφ
=A
 Th
ờ 
i gian lò xo giãn là T/2 -
Δ
t, v
ớ 
i
Δ
t là th
ờ 
i gian lò xo nén (
tính nh
ư 
trên
)Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p v
t
ở 
trên:
CB
=
0
-
Δ
l;
 Min
= l 
0
-
Δ
l – A;
 Max
= l 
0
-
Δ
l + A
⇒ 
CB
= (l 
 Min
+ l 
 Max
 )/2
6.
M
t lò xo có
độ
c
ng k, chi
u dài
 
đượ 
c c
t thành các lò xo có
độ
c
ng k 
1
, k 
2
, … và chi
u dàit
ươ 
ng
ng là
1
 , l 
2
, … thì ta có:
kl = k 
1
1
= k 
2
2
= …
 
7.
Ghép lò xo:
k
 
m
 
ở 
ướ 
mk
 
ở 
trên
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->