Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avanukku nan alaku

Avanukku nan alaku

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,036|Likes:
Published by sitarani93

More info:

Published by: sitarani93 on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
அவனக அவனக 
 
 நந 
 
அழக அழக 
அதய
1
அத
 
மலய
 
 த
 
கரகண
 
கய
 
வமக
 
வண
 
ஓவய
 
வரகத
.
 த
 
அல
 
கரஙகள
 
 தவ
 

 
கட
 
கதலன
 
எண
 
வமகநணமட
 
சவ
 
கத
.
மல
 
மயஙகற
 
அத
 
நரத
 
ஆப
 
அலகள
 
ரசத
 
வண
வ
 
எவளஅழ
 
அம
!
கடல
 
அழ
 
ம
!
எதன
 
உயக
!
எதன
 
பகஷஙக
!
எலவறமல
 
ந
 
உவவத
 
கரணம
 
இத
 
கட
 
 தன
!” 
எற
 
சௗய
.
ச
 
எசட
ந
 
 தன
 
ரச
 
அலகத
!
எஙக
 
ப
 
வட
 
த
 
நகடத
 
பத
 
ச
!” 
எற
 
நமல
. “
மம
!
வ
 

 
ஆயட
 
இ
!
உஙக
 
மட
 
 த
 
இர
 
நள
 
அபய
 
இ
!
நம
 
ப
 
அகத
 
மம
! ” 
எற
 
சௗமய
 
பத
 
சற
 
கபமடத
 
நமல
” 
சௗம
 
சய
 
நள
 
மபள
 

 
வரஙக
!
அவகள
 
வர
 
வட
 
சஙக
!
என
 
இப
 
கயண
 
வட
!
இத
 
பலவயத
 
இர
 
நகளகபககற
!
தல
 
இத
 
நம
 
மம
 
பவத
 
ந
.
அழக
 
 தமலஅம
 
படயத
?” 
எ
 
பத
” 
நம
 
மம
 
ரமஙக
 
சன
!
சயன
 
ஹபடல
 
ப
 
ந
 
சலவ
?” 
எககள
 
சமயவ
 
றய
 
சௗமய
 
பத
 
கபடத
 
நமல
ஏ
 
கத
 
வயச
!
இ
 
இபய
 
வளயகட
 
இத
 
எப
?” 
எற
. “
என
 
வய
 
இபதய
,
ஏ
 
கத
 
வயன
?
எ
 
யசபப
 
பவனச
,
அம
!
ஒ
 
சன
 
ட
 
ஒ
 
கத
 
வய
 
எனம
?” 
ந
 
கச
 
ம
 
எஙகம
 
ஒஙகவ
 
ச
 
 தரல
 
எ
 
அபவய
 
ககள
 
வ
 
கட
 
சௗமயபவனய
 
எப
 
சட
 
வங
 
 த
 
மக
 
 தன
 
வப
 
இபத
 
உண த
 
கபத
 
மற
 
சதவ
அத
 
கதகட
 
ப
 
க
” 
எ
 
சல
 “
அதம
 
உஙககட
 
ககற
” 
எற
 
சௗய
.
அவ
 
கத
 
 தகயவர
வ
 
வ
 
உனட
 
ம
 
க
 
உத
 
என
 
பபகறர
” 
எ
 
சத
.
 
 “
பர
 
பர
 
உத
!
உதக
 
வ
 
அவன
!” 
எ
 
தவற
அதன
 
 தயர
 
கடபத
 
வட
 
எகற
!
இ
 
இர
 
வடத
 
இத
 
கயணபச
 
எகதக
!
என
 
கடச
 
சமட
 

 
ஒ
 
வர
 
ட
 
யவல
!
சவ
 
ந
 
எசனய
 
எ
 
த
 
சல
 
வ
!
கச
 
ந
 
ந
 
பளஆகயகற
 
மர
 
கமச
 
வல
 
சய
 
வ
!
அற
 
நன
 
ச
 
சஉடகள
 
வவமக
 
வ
! ” 
எ
 
அகயவற
அற
 
 த
 
கயணத
 
பறயசகவ
 

!
ள
 
ம
!
எனட
 
சல
 
யல
!
கச
 
ந
 
யவஙகள
”.
சல
 
மகள
 
கச
 
இளகயவற
ட
 
கண
!
கயணத
 

 
க
 
ப
!
இப
 
ந
 
வல
 
ப
 
என
 
சய
 
பகற
!
வல
 
இலம
 
எதனய
 
பகட
 
பகறக
!
அவகள
 
யகவ
 
இத
 
வல
 
ப
 
சரம
!
உனவல
 
பய
 
ஆகவ
 
எ
 
தறன
 
கயண
 

 
வர
 
அபவஆப
 
ப
 
வ
!
அபய
 
உன
 
கயண
 
வட
 
எ
 
அபவட
 
சவ
!” 
என
 “
ஐய
 
அம
!
அத
 
மட
 
வம
 
சதரனடம
?
இர
 
நகளக
 
ந
 
சவதகடதன
?
வ
 
வழயலம
 
 த
 
உஙகளட
 
கச
 
ககற
!
ள
 
ம
!
அபவட
 
நஙகள
 
பஙக
!”  “
வமய
?
சௗம
!
 த
 
இ
 
 
ம
!
உன
 
எப
 
இபயல
 
தகறத
?
உன
 
பதத
 
ச
 
ப
 
எ
 
சல
 
சப
 
கவய
 
அபகவன
 
ககற
.
அப
 
சல
 
சமயஙகள
 
டக
 
நட
 
கபத
 
நஇவள
 
பகற
.
அதன
 
சன
 
கச
 
ககறய
?
இத
 
கலசணம
?
உமய
 
ந
 
 த
 
உனட
 
இர
 
நகளக
 
கசககற
!
அபவ
 
பலவ
 
ந
 
இர
 
நகள
, “
உன
 
பபகவகறக
!
அப
 
எத
 
வத
 
சட
 
சயம
 
அமதயக
 
இ
!” 
எ
 
கடளயடவ
!
அ
 
 த
 
உன
 
சப
. “
ஆத
 
அனலம
!
என
 
வமய
 
வ
 
கதகறக
?” 
எதவற
 
 தய
 
பச
 
கவனகலன
. “
எப
 
பல
 
உன
 
கச
 
கத
 
ஒம
 
நடக
!
தமபளய
 
ப
!
மற
 
அறமக
 
பச
 
களல
!
நள
 
வபவக
 
அமயனமனதக
!
அத
 
பதயலய
 
சவ
 
சவ
 
உள
 
ப
!
ஆன
 
பணதபற
 
எணம
 
ணத
 
பபவக
!
 தத
 
கலதத
 
அவகள
 
நவபனத
,
எ
 
அப
 
அவப
 
வதபவ
!
இப
 
வடஙக
 
பறஒ
 
 தமணத
 
சதத
!
எவள
 
எளமயக
 
பழகறக
 
தம
?
மபளஎவள
 
பபக
 
இகற
 
தம
?
இத
 
மத
 
சமத
 
ந
 
தன
 
அமய
!
அவகளக
 
த
 
வதகறக
!
ஒர
 
ஒ
 
ற
 
மபள
 
பட
 
பவபட
!
நன
 
ரஜமரன
 
ந
 
வவடன
 
எ
 
அசவட
!
இவரவடபதமன
 
மபள
 
கடக
!
இத
 
மத
 
கரத
 
அழக
 
ஒசரபப
 
கட
!
ககள
 
கண
,
மயன
 
நசய
 
பத
 
நய
 
ஓகசவவ
!
எ
 
த
” 
கடகடவ
 
க
 
 தயவற
, “
யரஙக
?
நட
 
சபழவற
 
களத
 
எஅன
 
பட
,
கல
 
ஏதவ
 
எ
 
வஙக
!” 
எ
 
கடளயடவற
 “
 தமணத
 
நட
 
நக
 
பற
 
சதத
 
ஒ
 
ஹ
!
ப
!
சவவரவயதன
?
அத
 
வ
 
வ
 
என
 
ஏ
 
ம
 
வகறக
?
எ
 
கடறன
. “
இத
 
வயத
 
பயவஙக
 
பவ
 
உஙககல
 
இபத
 
த
.
நள
 
ந
 
எதசட
 
சயம
 
இத
 
கயணத
 
ஒக
!
மபள
 

 
உபடவ
 
பதம
 
எல
 
பவட
!
அவக
 
 தமணத
 
நப
 
அள
 
உதயக
 
இகறக
!
ந த
 
ப
 
பபடல
 
ட
 
வடஎகற
!
அப
 
ஏகபட
 
கனகட
 
மடப
 
உடனயக
 
கடம
?
எனகதகற
” 
என
 
 த
 
பக
 
சகதவ
அம
!
என
 
சலறஙக
?” 
எற
 
சௗமய
 
கவய
 
நதன
.
ப
 
பக
 
வகறக
,
யத
 
சவடல
 
என
 
நனதத
 
சௗம தமணம
 
வனத
 
பற
 
 த
 
 தய
 
பச
 
அதத
.
எப
 
 தவபத
 
க
 
நட
 
பற
 
கயண
 
வஷயத
 
கய
 
உதய
 
எணயகதகலஙகய
.
 
 “
ஆம
 
சௗம
!
எஙகள
 
பதவர
 
இத
 
 தமண
 
வகவட
!
நள
 
அவகபவ
 
பன
 
உனட
 
சலல
 
எறத
!” 
எ
 
மய
 
ரறன
.
அத
 
நற
 
சௗமய
 
தறத
 
க
த
 
மபளய
 
ப
!
நசயப
!
மறத
 
அற
 
ச
 
களல
.
ந
 
வதவதமக
 
உன
 
அலஙககவ
 
எ
 
ஆயர
 
கபனக
 
வதகற
”  “
உஙகடய
 
கபனயய
 
பச
 
ககறக
!
என
 
எதவ
 
சதகவ
!
எற
 
கனவ
 
பற
 
நனகவ
 
மகள
?
அ
 
மபள
 
வ
 
வர
 
பகபதகறக
!
பசம
 
நளக
 
 தமணத
 
வவஙகள
!” 
எ
 
ரலஉயத
 
பசன
.
சம
,
 தன
,
பத
 
றக
 
எ
 
பயபட
 
என
 
வத
 
நமல
,
ரல
 
கசகமயக
சௗம
!
இத
 
வஷய
 
இன
 
மவதகல
!
 தமணத
 
பஎதனய
 
ப
 
சதபதலய
?
இ
 
இர
 
வடஙகள
 
 தமண
 
சகளத
 
பகற
!
அத
 
இபத
 
சக
” 
எற
. “
எப
 
வயத
 
சவ
 
 தன
 
அதகக
 
இபத
 
சக
 
ம
?” 
எ
 
கபக
 
ன
 
சட
 
நமலவ
 
க
 
சௗமய
 
கனத
 
பத
 
பத
. “
என
 
பபகற
?
கயண
 
பச
 
ப
 
சவ
 
பற
 
பசலம
?” 
எ
 
ககலஙகயவ
 “
சல
 
க
 
உன
 
கவட
!
ஒர
 
ப
 
எபத
 
உ
 
வபதகவ
 
கதத
 
 தவ
!
எதகத
 
வவத
 
ச
 
ககற
!
நஙகஉன
 
 தவறக
 
எதவ
 
சவம
?
கயண
 
பச
 
எ
 
ப
 
எல
 
பகசவத
 
ப
 
 த
 
ந
 
வட
 
எகற
!
வஙகலத
 
எஙகள
 
ந
 
கவ
!
அபவட
 
நய
 
சக
!
என
 
ய
!” 
எ
 
அழ
 
ஆரபகஇவர
 
 தன
 
வளய
 
ட
 
அதரத
 
அன
 
கனத
 
அறவடதஎண
 
 தக
 
ப
 
நறதஇவர
 
எத
 
வசயத
 
 த
 
வபத
 
மறக
 
நடகத
 
அன
 
அவத
 
பஇன
 
பறட
 
பச
 
பயனல
 
இன
 
சசகர
 
க
 
வவத
 
வட
 
அதசடகர
 
உதயட
 
பசனன
 
 த
 
பரயஜன
 
உ
 
என
 
வதடய
 
கனதவ
அபத
 
சன
 
வ
 
மகள
!
ந
 
 த
 
உஙகலய
 
சௗய
 
பகற
!
கல
 
க
 
அ
 
வ
 
மயஜ
 
அபரமம
 
ற
 
கத
 
சௗம
,
இப
 
ட
 
கடகய
 
பட
 
பகபகற
! ECR
ரட
,
ச
 
வல
 
வதவ
 
வயகள
,
வரகள
 
வல
 
வரபகற
!
இன
 
மகர
 
வலட
 
ச
 
இத
 
பஙகள
 
சண
 
 தட
 
பகற
!
இத
 
சக
 
சதரத
 
கண
 
வம
?
வஙக
 
பளச
 
அகள
 
தனபளயத
!” 
எ
 
பரதரஜ
 
ட
 
பசஅவர
 
அ
 
கத
 
நமல
 
கண
 
னக
 
பயட
இபத
 
நஎனட
 
சௗம
!
ஆன
 
இத
 
டயல
 
கச
 
இல
 
இல
 
ரப
 
ஓவ
!
சக
 
சதரஇல
!
மகசயன
 
சதர
! MBA

 
வ
 
டயங
,
கம
 
எப
 
எபல
 
தழகள
 
ப
 
ககற
!
அவர
 
ச
 
கட
 
சவத
?” 
எ
 
கட
 
றன
.
அத
 
நள
 
உதயட
 
என
 
ச
 
இத
 
 தமணத
 
நவ
 
எ
 
யசனயஆத
 
சௗம
 
 தய
 
பச
 
கவனகவல
 “
ஒ
 
றயவ
 
மபள
 
பட
 
பர
 
சௗம
!” 
எ
 
ம
 
வத
இபபட
 
ப
 
பகல
 
சன
!
என
 
பண
 
பறஙக
?” 
எற
 
சௗம
 “
மப
 
வதள
 
ஙக
 
மர
 
ஏத
?” 
எ
 
சட
 
ற
இனம
 
இப
 
பசமட
!
உஙககக
 
ச
 
எனகக
 
இத
 
கயணத
 
சமத
 
சமத
”  “
 தமண
 
வர
 
நறக
 
பச
 
பழக
 
கஙக
!
அப
 

 
இடதபவப
 
தற
!.
நய
 
இ
 
ஒ
 
வடத
 
அம
!
அவர
 
 தனயகவவ
 
எப
 
வவ
?
நஙக
 
இஙக
 
வஙகள
” 
எ
 
சல
 
பகற
 
பஎற
.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
uma liked this
Maanusri liked this
Maanusri liked this
canadalife liked this
canadalife liked this
canadalife liked this
Kogila Vanee liked this
Sujitha Mohan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->