Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vanjikkodi Mannanadi

Vanjikkodi Mannanadi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 540|Likes:
Published by sitarani93

More info:

Published by: sitarani93 on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
வசவசக
 
மனனமனன
அதய
 
ஒஒ
 “
பரணய
 
சன
 
வநசய
 
சத தம
 
ஸஸதபநதய
 
சபவம
 
க
 
க
………..”  “
அம
,
நரம
 
ந
 
களபற
”,
ஆரதனவ
 
அழப
 
ஃப
 
கய
 
லகதச
 
கத
 
ப
 
லகத
 
ககத
 
வ
 
சட
 
பரப
 
பதய
 
நதவ
 
நம
 
பக
,
ஆரதனவ
 
கக
 
அமவ
 
தவதபதவ
, “
பவன
,
கணதயல
 
இப
 
ப
,
 தண
 
க
 
வர
 
பன
”,
எ தகவ
 
 தவ
 
கள
 
லகத
 
வட
 
இடத
 
தடத
. “
ஏ
,
கணல
 
அம
 
 தண
 
இக
.
ழய
 
 தண
 
வரய
 
என
?
நளச
 
ப
 
வதத
……”,
 தன
 
 தன
 
பசக
 
கலற
 
வரத
 
ஆரதனவஅவ
 
கலபக
 
ச
 
ந
 
வவ
 
வவ
.
பயகற
 
பல
 
அடகமன
 
ஆரதக
 
ய
 
அழ
.
ஆன
,
மலடமன
 
உடஅழக
 
வட
,
மன
 
அழ
 
மதவ
.
பம
,
நதன
,
எலட
 
மயத
 
எ
 
இவ
 
நல
 
ணஙகள
 
பய
 
இவ
 
 தல
 
ய
 
வட
 
கச
 
நள
.
ஆன
 
இத
 
மஅவள
 
பற
 
கதய
 
பகலய
 
த
 
கஙக
 
எ
 
ச
 
ம
 
கதஉஙகள
 
அழ
 
வகற
. “
அம
,
இப
 
ஏ
 
இப
 

 
வஙக
 
கணல
 
 தண
 
இக
?
ழயலவரய
?”,
வத
 
க
 
அமவட
 
கக
,
ரனத
 
லவகமக
 
உயவ
 
டத
 
கழ
 
இறகய
 
பவன
,
உமயலயஆம
 
கரணத
 

 
வஙகக
 
 த
 
டத
 
மல
 
இக
 
ஆரபத
. “

……
கஙகம
,
ந
 
நரப
 
க
 
களபற
”,
எ
 
ச
 
கயறஅமவடம
 
வஙகக
 
வகமக
 
பகத
 
இத
 
பய
 
தய
 
நரபதடஙகன
 
ஆரதன
. “
 தன
,
ந
 
பகறட
,
ந
 
வல
 
கள
.
ப
uniform’ 
 
ஈர
 
சக
 
பற
.
சன
 
கள
 
 தன
”,
எ
 
அம
 
சல
 
சல
 
தய
 
நரப
 
வ
, “

….
இப
 
சஙக
,
ஏ
 
மட
 
ப
 
 தணய
 
டஙல
 
ஏறல
?”  “
மட
 
நத
 
ஏத
 
பய
 
சததட
 
ந
 
ப
.
ஒர
 
க
 
வற
.
அத
 
படவடம
 
கயலய
 
 தண
 
இகற
.
எனக
 
பரசன
 
இல
,
நகள
”,
இத
 
ம
 
இத
 
வளகம
 
அபய
 
இவம
 
வ
 
வடன
.
மட
 
மற
 
வ
 
எறல
 
த
 
வஙக
 
பட
 
வ
 
எறல
 
அதகனசல
 
சய
 
யதப
 

 
நத
 
நலம
 
மசமக
 
இத
.
மத
 
பஜ
 

,
டவ
,
டவ
 
எல
 
ச
 
வதத
 
ஏகனவ
 
ப
 
கயக
 
இத
.
இ
 
இரந
 
கழ
 
 தன
 
சபள
 
 தன
.
அவர
 
இப
 
 தண
 
இத
 
சமளதக
 
வ
.
ஆள
 
அழ
 
அத
 
ப
 
பக
 
சன
 
கக
 
வய
 
பண
 
ட
 
இலத
 
பஅத
 
பற
 
மல
 
பசய
 
யசத
 
பலனலய
.
ஆன
 
அமவ
 
ப
 
ப
 
மனத
 
பசத
.
பய
 
த
 
வர
 
உதவ
 
சகத
.
ஆன
,
எபத
 
வய
 
பய
 
எவள
 

 
எபத
 
ஒஎல
 
இகறதலய
?
 தவர
,
 த
 
கடபட
 
பவர
 
 தவர
 
ப
 
சறவதன
 
பக
 
மட
 
பவன
.
ப
 
மமகளட
 
அவள
 
பசமக
 
இபத
 
 த
,
அவக
 
இவ
 
அமபண
 
எ
 
எல
 
நன
 
அளவ
 
ஒமயக
 
மகசயக
 
இதன
.
ஒவ
 

 
இப
 
பல
 
மமய
 
மமக
 
இடய
 
இ
 
வம
,
மனகச
,
கச
 
எம
 
இலம
 
மறவ
 
எண
 
ஓடத
 
வபத
 
 தனகவ
 
க
 
வய
 
ச
 
உதவ
 
ச
 
பங
 
இவ
 
நறதத
.
எற
 
இ
 
இத
 
பணதவ
 
ம
 
ஒக
 
பத
 
நறவன
 
ப
.
அபஇற
 

 
வடஙக
 
ஆகறன
.
 தப
 
ஆன
 
இப
 
 த
 
கஎபதத
.

 
நலம
 
த
 
பய
.
அதன
 
வடல
 
பவதஇத
 

 
எத
 
கவல
 
ககதவ
. “
சம
,
ந
 
களபற
.
ப
 
ப
.
ஆன
,
களபயச
?”,
ககட
 
கபசகத
 
ப
 
இறஙக
 
ப
 
மகள
 
பமயக
 
பதவற
 
உள
 
 தபன
 
பவன
. “
பவ
,
 தன
 
இத
 
ஆவணயல
 
இபந
 
வய
 
ய
 
பத
,
கயண
 
பகஆரபக
 
வடம
?
ஒ
 
நல
 
நள
 
ப
 
 தரக
 
கட
 
சலம
”,
எற
 
ப
. “
ஆமஙகத
,
ந
 
நனசட
 
 த
 
இக
.
ஆன
,
கயண
 
எ
 
வத
 
ந
 
இதட
 
வத
 
கயண
 
சல
 
சயவ
 
வ
.
உஙக
 
பய
,
ப
 
ப
 
கன
.
இத
 
வக
 
மன
 
வரல
.
 தவர
,
ஆன
 
ப
 
இ
 
யல
.
அவ
 
ஒ
 
நலவலல
 
சரற
 
வர
 
அவ
 
ஓரள
 
சய
 
எ
 
பகற
.
எலம
 
யச த
,
கயண
 
எப
 
சயபகற
 
எ
 
மல
 
ப
 
 தளபட
 
பறஅத
.
என
 
சய
 
பற
 
எ
 
தயல
”,
எ
 
கவலயக
 
ச
 
த
 
பவன
.
 
ககட
 
அஙக
 
வத
 
ஆன
, “
அம
,
எத
 
எத
 

 
படறஙக
?
இதட
 
வ
 
 த
 
அக
 
கயணத
 
நடத
 
எற
 
அபய
 
சஙக
.
அப
 
நமமனல
 
இக
.
நம
 
எல
 
சயறல
 
பல
 
நறயவ
 
அபவட
 
சயத
 
 தன
?
அனல
 
அபகக
 
எ
 
பகதஙக
.
அத
 
பல
,
என
 
இதனந
 
நஙக
 
சல
 
சத
 
ப
.
இபவ
 
ந
 
ப
 
ட
 
வல
 
பகற
.
வரஇதய
 
கச
 
ஷ
 
எகற
.
எனல
 
ச
 
வர
 
ந
 
சபதகதடஙகட
.
க
 
ச
 
எற
 
எனல
 
இ
 
ஒ
 
தரமன
 
வல
 
தக
.
ந
 
இக
 
உஙக
.
அனல
,
நஙக
 
வறத
 
கவல
 
படம
 
இத
 
டவ
 
அக
 
கயணத
 
சஙக
”,
மக
 
பச
 
பச
 
பமயக
 
இத
.
இதனபபக
 
இகறன
 
எற
 
சதஷத
 
கண
 
ந
 
நறத
. “
அக
,
நமகக
 
ரப
 
கடபடற
 
அம
.
அ
 
வஷம
 
அக
 
வல
 
ப
 
 த
 
நமப
 
நட
.
நமககவ
 
அவ
 
எப
 
கவலபடற
.
அவகக
 
எ
 
அவ
 
ஒந
 
எம
 
சகறதல
.
அவ
 
ஒ
 
சதஷமன
 
வக
 
கடக
 
எதவதல
 
நம
 
யசக
”.
ப
,
அம
 
இவ
 
மௗன
 
கண
 
நறத
 
ககம
 
அவக
 
இதஆமதகறன
 
எ
 
சய
.~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~
அத
 
கபற
 
பய
 
மவமனய
 
பரசவ
 
வட
 
அடத
 
ஆரதனவ
 
அ
 
ஒபய
 
 தனயன
 
ந
 
எ
 
தயவல
.
எல
 
ந
 
பல
 

 

 
பசமளகய
 
வ
 
வவன
 
கத
 
பற
 
வழகமன
 
பரபரப
 
இயஙககதஅத
 
மவமன
.
ஒர
 
ப
 
பரசவ
 
அறய
 
வத
 
வதமக
 
ஒ
 
எபய
 
ப
 
பரசவ
 
வய
 
வகதன
.
கடத
 
சக
 
கப
 
லப
 
வட
 
வ
 
வளய
 
வ
 
ஆவச
 

 
வ
 
கஅஙக
 
அத
 
பல
 
ச
 
ந
 
கச
 
தக
 
மற
 
ஆ
 
சஙகஙகளப
 
சக
 
ய
 
கணலக
 
ஒ
 
னகய
 
சதவ
, “
நஙக
 
எப
 
வதஙக
?”; “
கலயலய
 
வத
.
இ
 
ஆ
 
மண
 
நரமவ
 
ஆகல
 
எ
 
சலறஙக
.
எபசமளக
 
பறன
 
தயல
”; “

……
ந
 
வ
 
அர
 
மண
 
நர
 
 த
 
ஆ
.
ஆன
 
வற
 
வழயல
 
டயலய
 
வ
,
இ
 
டச
 
அப
 
என
 
ப
 
எதட
.
சன
 
வயல
 
எகடயம
 
இத
 
அள
 
கதனதல
.
இல
 
ட
 
ரவ
 
வற
 
பரசவ
 
இலவசச
 
எகட
 
ஏகபட
 
உபதச
 
சச
.
இவ
 
பரசவ
 
வ
 
ந
 
பறவஙகவரவஙக
 
கட
 
எல
 
ப
 
வஙகற
.
எ
 
நலம
”,
எ
 
லபக
 
வவ
 
வதஙகள
 
 தஙக
 
மனத
 
தற
 
கதன
.
இத
 
எல
 
க
 
களத
 
ஒகல
 
 த
 
கதவ
 
 தள
 
உள
 
வத
 
ஆரதன
,
பரசவவட
 
கட
 
பகத
 
இத
Neo Natal ward’ 
 
அடத
.
அத
 
பற
 
நர
 
இறகக
 
பறத
.
ப
 
மண
 
பரபரபக
 
அஙக
 
வ
 
சத
 
அல
,
ரத
 
கய
 
பத
 
இர
 
பரம
 
அழ
 
வரவல
,
ஆரதனவ
 
மக
 
பய
 
அதசய
 
ச
 
கவத
.
ஏனன
 
அஙக
 
அழ
 
வரபட
 
இவ
 
ஒத
 
பள
 
இத
 
வர
 
ஆரதனவநஙகய
 
தழ
.
அத
 
பற
 
வ
 
வ
 
பட
 
பக
 
எதத
 
கக
 
மறபனதஅக
 
சதக
 
யம
 
கடத
 
ஏழ
 
வடஙகளக
 
தட
 
வப
 
இத
 
ந
.
ஆன
,
பள
 
வயத
 
அபய
 
ந
 
எம
 
ஒ
 
சற
 
உ
 
 தன
.
இப
 
ரத

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->