Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Putnam Tax Planning 2012 and Beyond

Putnam Tax Planning 2012 and Beyond

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Putnam Investments
Now that 2012 is here the ongoing debate among policymakers about how best to deal with the nation’s burgeoning debt and budget deficit creates considerable uncertainty about tax policy beyond this year.
Now that 2012 is here the ongoing debate among policymakers about how best to deal with the nation’s burgeoning debt and budget deficit creates considerable uncertainty about tax policy beyond this year.

More info:

Published by: Putnam Investments on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

 
P[ZOBM LOSKUZMKOZU x
p{zobm/enm
QlzdzdkJkekmfkvpbuubaknzdkZbtVkhlk[okmphn|mkozLou{vboekVkb{zdnvlwbzlnobojGnfEvkbzlnoBezloskuznvuvkeklskjm{ed-okkjkjehbvlz|nozbtvbzkuzdvn{adp{zzloazdkmlobfkzzkvpnulzlnoznphbokkezlskh|Dnqkskvonqzdbzludkvkzdknoanloajkfbzkbmnoapnhle|mbikvubfn{zdnqfkuzznjkbhqlzdzdkobzlno“uf{vaknoloajkfzbojf{jakzjkelzevkbzkuenouljkvbfhk{oekvzbloz|bfn{zzbtpnhle|fk|nojzdlu|kbvZdk[Ujkfzevlulufkebmkvnoz-pbakokquloLoBpvlhbanskvomkozud{zjnqoqbuobvvnqh|bskvzkjqlzdzdkpbuubaknbhbuz-mlo{zkf{jakzjkbhZdkF{jakzEnozvnhBeznqbupbuukjloB{a{uzpvnsljloanv<flhhlnolojluevkzlnobv|upkojloae{zunskv|kbvubojevkbzloabflpbvzluboenoavkuulnobh‘u{pkvenmmlzzkk”Zdku{pkvenmmlzzkkqbuzbuikjqlzdvkj{eloazdkjkelzf|bobjjlzlnobhzvlhhlnof{zblhkjznvkbedbobavkkmkozfknvklzuOnskmfkvjkbjhlokZdlublh{vkkkezlskh|p{udkjzdkf{jakzjkfbzkloznzdkkhkezlno|kbvbojmbaolkuzdk{oekvzbloz|nskvzdkhnoakvzkvm
…
B qnvukoloa f{jakz jkcelzboj bo baloa pnp{hbzlnoevkbzk enouljkvbfhk{oekvzbloz| bfn{z zbtpnhle| fk|noj 6026/
…
Ukskvbh lmpnvzboz zbtpvnslulnou ktplvkj bz zdkkoj n 6022/
…
Okq zbtku qlhh fk hkslkj bub vku{hz n 6020“u dkbhzd-ebvk vknvm/
…
Mbgnv zbt hkaluhbzlno lu{ohlikh| zn fk kobezkjfknvk zdk Onskmfkvkhkezlnou( boj zbtku nvmbo| loskuznvu en{hjloevkbuk jvbmbzlebhh|lo 6025/
…
Loskuznvu enoekvokj bfn{zdladkv zbtku dbsk b o{mfkvn zbt-umbvz uzvbzkalku bzzdklv jlupnubh/
Zdk u{pkv enmmlzzkk qbu zbuikj qlzd vkj{eloazdk jklelz f| bo bjjlzlnobh *2/6 zvlhhlno( f{z blhkjzn vkbed bo bavkkmkoz fknvk lzu Onskmfkv 65jkbjhlok/ Zdlu blh{vk kkezlskh| p{udkj zdkf{jakz jkfbzk lozn zdk 6026 khkezlno |kbv/
Gbo{bv| 6026¹P{zobm Pkvupkezlsku
Zbt phbooloa nv 6026boj fk|noj
Edvluznpdkv P/ Dkookuuk|( EPB
Cbe{hz| Jlvkeznv( Ktke{zlsk Kj{ebzlno(Fbfuno EnhhkakZbt Bjslunv9 Kuzbzk Phbooloa Bzznvok|Mkmfkv( P{zobm“u F{ulokuu Bjslunv| Avn{p
Qlhhlbm J/ Ebuu( ECP¯
Uv/ Qkbhzd Mbobakmkoz Mbvikzloa MbobakvAhnfbh Mbvikzloa # Pvnj{ezu
 
GBO[BV\ 6026 x
Zbt phbooloa nv 6026 boj fk|noj
Ukskvbh zbt pvnslulnou ktplvkj bz zdk koj n 6022
Qdlhkhbqmbikvuenozlo{kznjkfbzkzdkbzknzdkF{ud-kvbzbte{zuqdledbvkuedkj{hkjznktplvkbzzdkkojnloskuznvuudn{hjfkbqbvkzdbzukskvbhlmpnvzbozzbtpvnslulnouktplvkjbzzdkkojnZdkukloeh{jkj7
       …
Zdkbflhlz|nLVBbeen{oznqokvunskvzdkbakn½znmbikboo{bhzbt-vkkjluzvlf{zlnoun{pznjlvkezh|znr{bhlkjedbvlzlku
       …
Zdkbhzkvobzlskmlolm{mzbt$BMZ,ktkmpzlnobmn{ozuqdledbvkzdkloenmkhkskhuzdbzzvlaakvzdkBMZnvuloahkbojmbvvlkjzbthkvu[ohkuuEnoavkuubppvnskub‘pbzed”zdlu|kbvznvblukzdkukloenmkhkskhu‚qdledlzdbujnoklozdkpbuz‚zdkktkmpzlnobmn{ozuqlhhvkskvzfbeiznzdkm{edhnqkvhkskhuzdbzqkvklophbeklobojktzkojzdkzbtznbobjjlzlnobh)mlhhlnozbtpb|kvulo
$Cla{vk,
Cla{vk 2/ BMZ ktkmpzlno bmn{ozu
UloahkchkvuMbvvlkjchloagnlozh|6020
*:1(:;0*16(:;0
6022
:4(:;01:(:;0
6026'
55(1;0:;(000
      2
Bmn{ozulon‘pbzed”lupbuukjf|Enoavkuu
       …
Zdkbflhlz|numbhhbojmljulwkf{ulokuukuznlmmkjlbzkh|qvlzknmnuznvbhhnzdkenuznr{bhl|loaokqboj{ukjbuukzulozdkvuz|kbvzdk|bvkphbekjloznukvslek{pznbmbtlm{mn
       …
Zdknpzlnoznjkj{ezuzbzkbojhnebhubhkuzbtkulouzkbjnuzbzkbojhnebhloenmkzbtkunobzbtpb|kv“ukjkvbhloenmkzbtvkz{vo
       …
Zdkfkokznjkj{ezloa{pznlor{bhlkjz{lzlnoktpkoukuvnmloenmk
B ehnukv hnni bz zdk obzlno“u jkfz evlulu
Boo{bhkjkvbhf{jakzjkelzudbskloevkbukjjvbmbzl-ebhh|uloekjvlskohbvakh|f|upkojloabuunelbzkjqlzdzdkahnfbhevkjlzevlulubojjkehloloazbtvksko{kuBubvku{hz[UanskvomkozjkfzbubpkvekozbaknAJPdbuvkbedkjbhkskhhbuzukkobzzdkkojnQnvhjQbvLL
$Cla{vkuboj,

Cla{vk 6/ Boo{bh [/U/ kjkvbh f{jakz jkcelz(6000―6022 $*F,
-2(;00-2(600-<00-300-5000500“22“20“0<“04“01“03“0;“0:“05“06“02“00
Un{vek7EnoavkuulnobhF{jakzNekMnozdh|F{jakzVkslkqOnskmfkv
Cla{vk 5/ Avnuu kjkvbh jkfz bu b pkvekoz nAJP( 2<:0―6020
060:0304000260“20“00“<0“40“10“30“;0“:0
E{vvkoz hkskh nc <5+lu zdk dladkuz uloek QQLL
Un{vek7NeknMbobakmkozbojF{jakzDluznvlebhZbfhkuZnzbhavnuukjkvbhjkfzloeh{jkujkfzdkhjf|zdkp{fhlebuqkhhbulozvb-anskvomkozbhjkfzu{edbubmn{ozunqkjznUnelbhUke{vlz|bojkjkvbhkmphn|kkvkzlvkmkozpvnavbmu
 
P[ZOBM LOSKUZMKOZU x
p{zobm/enm
Nskvzdkhnoazkvmzdkavnqzdnmbgnvanskvomkozkozlzhkmkozpvnavbmuqlhhp{udzdkjkelzkskodladkvBufbf|fnnmkvuvkzlvkbzboloevkbuloavbzkbojdkbhzd-ebvkenuzuenozlo{kznvlukUnelbhUke{vlz|bojMkjlebvkqlhhbekmn{ozloapvkuu{vkznmblozbloe{vvkozfkokzhkskhuBojuloekokbvh|zqnzdlvjunanskvomkozupkojloaluzlkjznmbojbznv|un{veku
lzqlhhfkjle{hznvzdkkjkvbhanskvomkozznunhskzdkpvnfhkmnvluloajkelzuulmph|f|e{zzloaupkojloa
$Cla{vkuboj,

Cla{vk :/ Unelbh Uke{vlz|( Mkjlebvk( bojMkjleblj upkojloa bu b pkvekoz n AJP(2<12―6042
0;202;606;“42“12“32“;2“:2“52“62“22“02“<2“42“12
 
Kozlzhkmkoz upkojloa bu + nc AJP
 
Dluznvlebh zbt vksko{k bu + nc AJP
Kozlzhkmkozupkojloa bhnoklu pvngkezkj znu{vpbuu zbtvksko{ku lo 60:1
Un{vek7EnoavkuulnobhF{jakzNekHnoa-zkvmF{jakzN{zhnniG{okPvngkezlnoubvkfbukjnoEFNbhzkvobzlskuebhuekobvlnZbtvksko{kubvkfbukjnodluznvlebhbskvbaknvn{adh|nAJP
EnoavkuulnobhF{jakzNekVkj{eloazdkJkelzUpkojloabojVksko{kNpzlnouMbved
Cla{vk ;/ [/U/ kjkvbh anskvomkoz upkojloaf| z|pk( 6022 kuzlmbzkj
35+
Mbojbznv|
51+
Jluevkzlnobv|
Un{vek7EnoavkuulnobhF{jakzNekVkj{eloazdkJkelzUpkojloabojVksko{kNpzlnouMbvedMbojbznv|upkojloaz|pkupvlmbvlh|loeh{jkUnelbhUke{vlz|MkjlebvkbojMkjlebljbuqkhhbulozkvkuznoktluzloajkfzJluevkzlnobv|upkojloaloeh{jkujkkoukbojono-jkkouklzkmu
Zdk n{zhnni nv zbt vbzku
Alskozdke{vvkozkenonmlebojpnhlzlebhhbojuebpkloskuznvuqn{hjfkqlukznpvkpbvknvzdkvluindladkv{z{vkzbtkuJ{vloazdkpbuz|kbvukjkvbhloenmkzbtvbzkudbskfkkobze{vvkozhkskhunvhnqkvnoh|nzdkzlmkZnzbhzbtvksko{kububpkvekozbaknAJPdbskbskvbakjbfn{zLzbtvbzkuqkvkznvkskvzfbeiznhkskhupvlnvznzdkZbtVknvmBezn<3zdkzbtubsloauzdbzloskuznvukogn|kjj{vloazdklvqnviloa|kbvuen{hjfkmnvkzdbonukzf|dladkvzbtkulovkzlvk-mkoz
$Cla{vk3,
Kuzbzkubvkbhunzbtkjbzdluznvlebhh|hnqvbzkuZdke{vvkozmbtlm{mkuzbzkzbtvbzknlum{edhnqkvzdbozdkmbtlm{mvbzkn|kbvubanQdbz“umnvkzdke{vvkozkjkvbhktkmpzlnobmn{oznmlhhlno‚zdkbmn{oznbuukzuzdbzebofkpbuukjvkknkuzbzkzbtku‚lumnvkzdbokladzzlmkuavkbzkvzdbozdk3loskuznvuen{hjudkhzkvlozdk<<u
Lz lu {ohlikh| zdbz zdkvk qlhh fk b mbgnv zbt jkbh enmphkzkj fknvk zdkOnskmfkv khkezlnou( qdled en{hj hkbj zn jvbmbzlebhh| dladkv zbtkunv mbo| loskuznvu lo 6025

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->