Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eelam Indiacbi

Eelam Indiacbi

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by bmuraliusa

More info:

Published by: bmuraliusa on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

 
<H¥ ãu¢áidÆšïªâa csîÃWtd§fË‹ râ
ÉLjiy f. ïuhnrªâu‹
btËpL:
bgÇah® âuhÉl® fHf«
 
 üÈbga®:
<H¥ ãu¢áidÆšïªâa csî ÃWtd§fË‹ râ
MáÇa®:ÉLjiy f. ïuhnrªâugâ¥ò:Kjš gâ¥ò, 2007g¡f«:1120gofŸ:2000xËa¢R:btš»fÂÅ kŒa«br‹id-41.bjhiyngá: 9444535771m¢á£nlh®:»Çna£o»uhã¡°br‹id.Éiy:%. 20
üš »il¡FÄl§fŸ:
òu£á¥ bgÇah® KH¡f«
29, g¤âÇifahs® FoÆU¥òâUth‹Äô®br‹id - 600 041.
bgÇah® go¥gf«
nk£^® (ngUªJ Ãiya« mU»š),nry« kht£l« - 636 401.bjhiyngá: 954298 - 244162
bgÇah® go¥gf«
fhªâòu«, (âUtŸSt®ngUªJ Ãiya« mU»š)nfha«ò¤ö® - 641 044.
râfis K¿ao¤âl...
É
Ljiy¥ òÈfË‹ jiyikÆš - <H¤ jÄH®fË‹njáa Raîza cÇik¥ nghuh£l« bt‰¿ bg‰WÉl¡TlhJ v‹gâš - ïªâa njáa gh®¥gd r¡âfS« - csJiwfS« â£lÄ£L brašg£L tU»‹wd. mnjngh‹W<H¤ jÄH®fS¡F Mjuthd vG¢á jÄHf¤âš cUth»Él¡TlhJ v‹gJ« mt®fSila k‰bwhU neh¡f«.<H¤ jÄH®fË‹ cÇik¥ nghuh£l¤â‹ bt‰¿ÆY«- mj‰F jÄHf¤âš cUthF« vG¢áÆY«, gh®¥gdMâ¡f«, jf®¡f¥g£L ÉLnkh v‹gnj ït®fË‹ m¢r«!ïªj¥ ã‹dÂÆš csî¤ Jiw mu§nf‰W« râiacÇa juîfSl‹ ïªüš K‹ it¡»wJ.bgÇah® âuhÉl® fHf¤â‹ thu Vlhd ‘òu£á¥bgÇah® KH¡f’¤âš btËtªj f£Liu¤ bjhF¥òfŸ KjšgFâÆY« - mij¤ bjhl®ªJ ÉÇthd jftšfŸ,ïu©lh« gFâÆš ã‰nr®¡ifahfî« ïªüÈšïiz¡f¥g£LŸsd.csî ÃWtd§fŸ g‰¿a jftšfŸ; b#Æ‹ Mizam¿¡iffËš ïl« bg‰WŸs K¡»a muR Mtz§fŸ -M»ait ã‹ ïiz¥ghf ïiz¡f¥g£LŸsd.jÄHf¤âš - <H¤ jÄH® Mjuî vG¢áia¡ Fiy¤âl,csî ÃWtd§fŸ fsÄw§»íŸs beU¡foahd NHÈš,‘bgÇah® âuhÉl® fHf«’ ïªj btËp£il - jÄH®fË‹áªjid¡F«, gu¥òjY¡F« K‹ it¥gâš k»œ¢ámil»wJ.br‹id
ÉLjiy ïuhnrªâu‹
30.5.2007bghJ¢ brayhs®bgÇah® âuhÉl® fHf«
 
mªj k®k kÅj®
v
«.nf. ehuhaz‹! mt®jh‹ jÄœeh£oš csJiwia ã‹dÂÆš ïUªJ ïa¡»¡ bfh©oU¡F« k®kkÅjuhf, mâfhu t£lhu§fËš ngr¥gLgt®. jÄœ <H¤âšngh® ÃW¤j« Koî¡F tªJ, Äf¥ bgU« í¤j¤J¡F,áÖy§fh muR jahuh» tU« ÃiyÆš, ïªâahÉ‹ csîÃWtd§fŸ jÄœeh£oš, j§fsJ âiukiwî¥ gÂfisntf« ntfkhf KL¡» É£L tUtJ gË¢br‹W bjÇ»wJ.gšyhÆu¡fz¡fhd mfâfŸ á§fs uhQt¤â‹bfh^u¤ jh¡FjÈÈUªJ j¥ã, FL«g« FL«gkhf jÄHf«neh¡» mfâfshf Xo tU»wh®fŸ. ïªâa flnyhu¡fhtšgil - ïªâa f¥gš gil k‰W« csî¤ JiwÆ‹Äu£lš bfLãofS¡F mŠá, mfâfis bgU« bghU£bryÉš V‰¿ tU« glnfh£ofŸ áy ÔîfËš ïw¡»É£LâU«ã tU»‹wd®. ÔîfËš g£oÅ¡F cŸsh», kuz¤njhL nghuho uhnkRtu« fl‰fiuia ïªj mfâfŸ tªJnrU« Jau§fŸ VLfËš m‹whl brŒâah» É£ld. gy®ãz§fsh»ÉL»wh®fŸ. ïªj mfâfS¡F kÅjhãkhd¤njhL cjîtj‰F, ïªâahÉ‹ f¥gšgilfS«, csîÃWtd§fS« jahuhf ïšiy. á§fs¡ f¥gš gilÆ‹ J¥gh¡»¢ N£L¡F ãzkh»¡ bfh©oU¡F« Ûdt®fis¡fh¥gh‰W« Kid¥ghd jL¥ò elto¡iffisí«nk‰bfhŸs¤ jahuhf ïšiy. khwhf - á§fs uhQt«el¤âtU« nghÇš, mªj uhQt¤J¡F tÈik nr®¡F«kiwKf Ka‰áfËš ïªj mik¥òfŸ ÔÉukhf fsÄw§»ÆU¥gjhfnt bjÇ»wJ. v¥go?
cŸns
mªj k®k kÅj®5â.K.f. M£á¡ fÉœ¥ãš csî¤ JiwÆg§F14uhéit ïa¡»a csî¤ Jiw18khy¤ ÔÉš el¤âa M£á¡ fÉœ¥ò râ25gh©ogrh®nkhjÈš csî¤JiwÆrâ!32
ã‰nr®¡if
ãughfurªâ¤j kuz§fŸ40lh¡l® uÍÅ kuz¤âãdÂ50rnfhju í¤j¤ij¤ bjhl§» it¤j uh55csî¤ Jiw cUth¡»a fUzh FG66
ã‹ ïiz¥ò
‘R&AW’
 
- áy jftšfŸ
79
ïªâa csî mik¥ò
(IB - Intelligence Bureau)
88
Ûdt® ãu¢áid: csî¤ JiwÆ‹ ehlf«
90
ïy§if¡F csî gh®¤j ‘uh’ mâfhÇ
95
b#Æ‹ Miza m¿¡if
98

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->