Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oskorusa (sorbus domestica) i drugo rijetko voce

Oskorusa (sorbus domestica) i drugo rijetko voce

Ratings:
(0)
|Views: 543|Likes:
Published by Osman Gerzić
OSKORUSA, Sorbus domestica - i druge rijetke vrste voca
OSKORUSA, Sorbus domestica - i druge rijetke vrste voca

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Osman Gerzić on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
POHVALNICA“GORAN^ICA2004” ALOJZIJU FRKOVI]U
211
Kad je u pitanju stru~no pisana rije~, jedan od naj- plodnijih goranskih {umarnika Alojzije Frkovi}, dipl.ing. {um., umirovljeni savjetnik za lovstvo Direkcije“Hrvatskih {uma”, primio je jo{ jedno vrijedno prizna-nje za svoj rad. Me|u sedmoricom dobitnika pohvalnice“GORAN^ICA2004” za kvalitetan doprinos goranskojknji`evnosti, novo ustanovljene nagrade koju je pro{legodine pokrenuo “Goranski Novi list”, mjese~ni prilogrije~kog dnevnika “Novi list”, na{ao se i na{ kolegaAlojzije Frkovi} za knjigu “Vuk u Hrvatskoj” (vidi pri-kaz u ovom broju “[um. lista” na str. 201).Kako je to u obrazlo`enju dodjele priznanja istakao prof. Marinko Krmpoti}, jedan od trojice ~lanova prosudbenog povjerenstva na sve~anosti dodjele nagra-da odr`anoj 29. o`ujka 2005. g. u delni~kom hotelu“Risnjak”, rije~ je o priznanjima namijenjenima autori-ma s goranskog podru~ja ili pak onima ~ija su djela ve-zana za ovaj gorski kraj. Cilj pak nagrada, pojasnila jeglavna urednica “Goranskog Novog lista” Ines Micu-lini}, je da se motivira goranske autore na stvaranje, a{iru dru{tvenu javnost na o`ivljavanje izdava~ke dje-latnosti. Na natje~aj je ukupno bilo prijavljeno 17 nas-lova/autora, a glavnu nagradu “Goran~ica 2004” osvoji-la je pjesnikinja Vesna Crnkovi}iz Brod Moravica zazbirku pjesama “Pravovremena predodre|enost”
(Ma-tica Hrvatska, ogranak Delnice 2004). Grafi~ko rje-{enje pohvalnice osmislio je na{ poznati dizajner Da-nijel Popovi}.
O najnovijoj knjizi kolege Frkovi}a “Vuk u Hrvat-skoj s posebnim osvrtom na Gorski kotar” (Rijeka2004) stru~na lova~ka i {umarska javnost do sada jeizrekla svoj pozitivan sud. “Opse`an i publiciran uradak o sme|em medvjedu (2002. g.) i euroazijskom risu(2003. g.)”, napisat }e u uvodniku knjige `upan Primor-sko-goranske `upanije Zlatko Komadina, “s tre}omknjigom o vuku u Hrvatskoj Alojzije Frkovi} dovr{avazanimljivu cjelinu posve}enu velikim `ivotinjskim pre-datorima u na{im krajevima. Pred stru~nom i {irom ~i-tala~kom javno{}u Frkovi} na zanimljiv na~in otvara brojna pitanja, od onih vezanih za `ivot i opstanak div-
PRIZNANJA
ljine do slo`enih gledi{ta ljudske prirode i potrebe uskla|ivanja na-{eg `ivota i navika s prirodnimokru`enjem”. Ugledni gospodars-tvenik, lovni i {umarski stru~njak Ciril [trumbelju slovenskom“Lovecu”, glasilu Lovske zvezeSlovenije (broj 2/2005., str. 90–92),u svom osvrtu na knjigu ustvrdit }eizme|u ostalog: “Svoj pogled navuka Frkovi} je plasti~no prikazaokako putem citata brojnih autoratako i kroz svoje bogato iskustvo,cjelovito gledaju}i na prirodu i vukau njoj. Promjene u dru{tvu, teoriji i praksi u odnosu na vuka sve do da-na{njeg dana autor je sam pro`iv-ljvao, {to }e re}i da ~vrsto “stoji nazemlji”; vuka nit ne uzvisuje, nit ne ponizuje, ve} ga po{tiva. Upravozbog realnosti i objektivnosti pogle-da na ovu zvijer Frkovi}ev rad je prijeko potreban ud`benik svimaonima koji gledaju na vuka samo sone ljep{e strane, kao na “~udotvor-nog divljeg psi}a”, kao i onima kojiga jo{ uvijek `ele posve istrijebiti, a ponajvi{e onima u Europi koji vuka
 
dodu{e zagovaraju ali ga ve} odavno nemaju dijele}ilekcije kako da s vukom postupamo i `ivimo s njim”.
Pozitivan sud o knjizi dali su i recenzenti knjige prof. dr. sc. Ðuro Huberi dr. sc. Josip Kusaks Vete-rinarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.Prema autoru vukovi su u Hrvatskoj sve to vi{e sim- boli o~uvane prirode. Kako ve}ina `itelja na{e zemlje ovukovima ima danas pozitivno mi{ljenje, na nama je{umarnicima, lovcima i sto~arima da to i o`ivotvori-mo. Uostalom, na to nas obvezuju i me|unarodni pro- pisi, posebice oni vezani uz obvezu dr`ave koja `eli postati punopravnom ~lanicom Europske unije.Sve ~estitke kolegi Frkovi}u, revnosnom suradnikui na{eg “[umarskog lista”.Hranislav Jakovac
212
RIJETKE VRSTE DRVE]ANA[IH [UMAOSKORU[A,
 Sorbus domestica
L., NA[ARIJETKAI ZABORAVLJENAVO]KARICA
UVOD
Oskoru{a je jedna od vrsta na koje smo u proteklimdesetlje}ima gotovo zaboravili, iako ima zna~ajne kva-litete, jestive plodove i vrijedno drvo, a zanimljiva je ikao ukrasna vrsta. Autohtona je vrsta iz porodice
 Rosa-ceae
zastupljena u kserotermnim {umama, kod nas naj-~e{}e u sredozemnom litoralnom vegetacijskom poja-su, a tako|er i u uzgoju kao vo}karica. U ve}ini europ-skih zemalja vrlo je rijetka i ugro`ena vrsta koja zaslu-`uje za{titu i ~ije je o~uvanje prepoznato kao prioritet.To je vrsta i s velikim ekonomskim potencijalom, po-sebno ako bi se koristio kvalitetan, oplemenjeni biljnimaterijal. Budu}i da je vrlo lijepa i korisna vrsta, treba joj posvetiti ve}u pozornost.
BIOLOGIJAI EKOLOGIJA
Slika 1. Habitus, Tisovac.Slika 2. Kora.
Znanstveni sinonimi:
 Mespilus domestica
(L.) Allio-ni,
 Pyrus sorbus
Gaertn.,
 P
.
domestica
(L.) Ehrh.,
 Malus sorbus
(Gaertn.) Borkh.,
 Pyrenia sorbus
(Gaertn.)Clair.,
Cormus domestica
(L.) Spach.
 
213
Oskoru{a je listopadno, 15–20 (–30) m visoko drve-}e {iroke, okrugalsto jajaste kro{nje, promjera do 60(–100) cm. Najvi{e stablo zabilje`eno u Hrvatskoj2003. godine nalazi se na podru~ju Tounja u selu Bis-trac, visoko je 18,5 m, promjera 46 cm. Stablo raste kaosoliter u privatnom vo}njaku, spu{tene je i simetri~nekro{nje i debelih grana. Dva najdeblja stabla zabilje-`ena u Hrvatskoj imaju promjer 65 cm. Prvo stablo na-lazi se na podru~ju [umarije Nova Kapela u mjestu Ti-sovac, a drugo na podru~ju Tounja u selu [keri}i. Stablou Tisovcu je soliter, raste na privatnom pa{njaku, visoko je 13,5 m, spu{tene kro{nje i debelih grana (slika 1).Stablo u Tounju je rubno, ali s potpuno osvjetljenomkro{njom, visine 17,5 m.Kora oskoru{e je pepeljastosiva, crvenkastosme|ado tamnosiva, djelomi~no se odlupljuje, kasnije je du-guljasto plo~asto ispucala (slika 2). Korjenski sustav jesrcolik, s vi{e razgranatih, dobro razvijenih `ila sr~ani-ca (Hegi1981). Izbojci su `u}kastosme|i, goli, djelo-mi~no pokriveni sivkastim slojem epiderme, posuti len-ticelama. Kratki izbojci su brojni i prstenasto sme`u-rani. Pupovi su spiralno raspore|eni oko izbojka, oko1 cm duga~ki, jajasto sto`asti, tupo u{iljenog vrha, po-kriveni ve}im brojem ljusaka. Ljuske pupova su {iroke,ljepljive, zelenkaste, djelomi~no crvenkaste, s tamnijim
Slika 3. Li{}e.Slika 4. Cvat.
rubovima, gole i sjajne. Vr{ni pup je ve}i i izdu`eniji od postranih pupova koji su djelomi~no priklonjeni uz iz- bojak, otklonjenih vrhova. Lisni o`iljak je trokutast do polumjese~ast, s pet tragova provodnih snopi}a.
Li{}e je 15–18 cm duga~ko, neparno perasto sas-tavljeno od 11–21 liske (slika 3), koje su usko dugulja-ste, 3–8 cm duga~ke, simetri~ne osnove, o{tro napilje-nog ruba, odozgo gole, odozdo pahuljasto pustenaste,kasnije gole i plavkastozelene, u jesen pocrvene. Pali-sti}i rano otpadaju. Cvjetovi su dvospolni, entomo-gamni, bijeli, oko 1,5 cm {iroki, 35–75 cvjetova skup-ljeno je u 6–10 cm {iroke gronje (slika 4). Lapova ~a{-ke i latica ima 5, pra{nika 20, plodnih listova 5, potpu-no su srasli, vratova tu~ka 5.Cvjetanje je u svibnju ilipnju. Prividni plodovi su so~ni, jabu~asti ili kru{koli-ki (slika 5), do 3 cm duga~ki, `u}kastozeleni do sme}-kasti, posuti lenticelama, s osun~ane strane crvenkasti.Trpko kiselkastog su okusa, a tek nakon stajanja i pr-
Slika 5. Kru{koliki plodovi, sjemenke i jabu~asti plodovi.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mejdi Musliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->