Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fosil DNA

Fosil DNA

Ratings: (0)|Views: 877|Likes:
Published by Ezgi Altınışık
Fosil DNA hakkında -görece- ayrıntılı bilgi.
Fosil DNA hakkında -görece- ayrıntılı bilgi.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Ezgi Altınışık on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

 
Nefize Ezgi Alt 
 ı 
 n
 ı 
 ş
 ı 
 k 
 
Fen Bilimleri EnstitüsüMoleküler Biyoloji ve Genetik A.B.D.
Fosil
DNA
2601110400
“Evrimin 
ı  
  ş 
ı  
   ğ  
ı  
olmaks 
ı  
 z 
ı  
n biyolojide hiçbir 
  ş 
eyin anlam 
ı  
yoktur.”  T. Dobzanski 
rkeolojik kaz 
ı 
lardan ç 
ı 
kar 
ı 
lan biyolojik materyallerden elde edilen DNA’lar geçmi 
 ş
ı 
 ş
ı 
k tutmaktad 
ı 
r. Bukapsamda yap 
ı 
lan fosil DNA çal 
ı 
 ş
malar 
ı 
disiplinleraras 
ı 
bir önemarzetmektedir.Do 
  ğ 
an 
ı 
n tarihine, insanl 
ı 
  ğ 
ı 
n tarihine yeni kap 
ı 
lar açan çal 
ı 
 ş
malar ile bugüne kadar ayd 
ı 
nlanmam
ı 
 ş
birçok nokta ayd 
ı 
nlat 
ı 
labilmi 
 ş
tir. Paleogenetik olarak adland 
ı 
ı 
lan bu bilim da dal 
ı 
evrimsel sürece büyük katk 
ı 
lar sunmaktad 
ı 
r.
 
1.
 
G
İ
R
İŞ
Dawkins,
 
ya
ş
am
ı
n
 
tiyatrosunu
 
izlememizi
 
sa
ğ
layan
 
bilimsel
 
yöntemleri
 
3
 
ana
 
ba
ş
l
ı
k
 
halinde
 
ilgimize
 
sunar.
 
Birincisi,
 
kemikleri,
 
temrenleri,
 
çömlek
 
parçalar
ı
n
ı
,
 
istiridye
 
kabuklar
ı
n
ı
 
ve
 
geçmi
ş
ten
 
bugüne
 
sa
ğ
lam
 
kan
ı
t
 
olarak
 
gelen
 
di
ğ
er
 
kal
ı
nt
ı
lar
ı
 
inceleyen
 
arkeolojidir.
İ
kincisi
 
yenilenmi
ş
kal
ı
nt
ı
lar,
 
kendileri
 
eski
 
olmayan
 
ama
 
eski
 
olan
ı
n
 
bir
 
kopyas
ı
n
ı
 
veya
 
temsilini
 
içeren
 
ya
 
da
 
cisimle
ş
tiren
 
kal
ı
nt
ı
lard
ı
r.
 
Bunlar
ı
 
çe
ş
itli
ş
ekillerde
 
ikilenebilen
 
yaz
ı
l
ı
 
ve
 
sözlü
 
anlat
ı
mla
 
olabilece
ğ
i
 
gibi
 
bizi
 
as
ı
l
 
ilgilendiren
 
DNA
 
da
 
olabilir.
 
Üçüncüsü
 
üçgenlemedir.
 
Bir
 
atan
ı
n,
 
soyu
 
tükenmemi
ş
iki
 
torunu
 
kar
ş
ı
la
ş
t
ı
rarak
 
belirlenmesidir.
 
(1)
 
1.1.
 
FOS
İ
LLER
 
VE
 
ARKEOLOJ
İ
Fosiller,
 
geçmi
ş
e
 
ı
ş
ı
k
 
tutan
 
biyolojik
 
materyallerdir.
 
Canl
ı
l
ı
ğ
ı
n
 
biyolojik
 
ve
 
kültürel
 
tarihinin
 
anla
ş
ı
lmas
ı
nda
 
fosiller
 
üzerinde
 
yap
ı
lan
 
çal
ı
ş
malar
 
önemli
 
rol
 
oynamaktad
ı
r.
 
Uzun
 
y
ı
llar
 
morfolojik,
 
anatomik
 
vb
 
yöntemler
 
ile
 
fosil
 
çal
ı
ş
malar
ı
 
sürdürülmü
ş
tür.
 
Jeologlar
ı
n,
 
do
ğ
a
 
bilimcilerin,
 
arkeologlar
ı
n,
 
tarihçilerin
 
çal
ı
ş
malar
ı
 
sayesinde
 
canl
ı
lar
ı
n
 
biyolojik
 
ve
 
kültürel
 
evrimine
 
dair
 
fosil
 
kay
ı
tlar
ı
 
bulunmu
ş
,
 
de
ğ
erlendirilmi
ş
tir.
 
1.2.
 
ÜÇGENLEME
 
Farkl
ı
 
canl
ı
lar
ı
n
 
aras
ı
ndaki
 
benzerliklere
 
bakarak
 
 –özellikle
 
DNA
 
benzerli
ğ
i
ortak
 
ataya
 
ula
ş
ma
 
yöntemidir.
 
Evrimsel
 
ölçekte
 
çok
 
uzak
 
dahi
 
olsalar,
 
iki
 
tür
 
aras
ı
nda
 
DNA
 
benzerli
ğ
i
 
süreç
 
boyunca
 
korunmu
ş
dizilerden
 
dolay
ı
 
yüksek
 
orandad
ı
r.
 
Bu
 
nedenle
 
herhangi
 
bir
 
bakteri
 
ile
 
insan
 
aras
ı
nda
 
dahi
 
üçgenleme
 
yap
ı
labilir.
 
Bu
 
yöntem
 
ayn
ı
 
zamanda
 
linguistik
 
evrimde
 
de
 
kullan
ı
l
ı
r.
 
1.3.
 
YEN
İ
LENM
İŞ
KALINTILAR
FOS
İ
L
 
DNA
 
ÇALI
Ş
MALARI
 
20.
 
yüz
 
y
ı
lda
 
genetik
 
biliminin
 
geli
ş
mesiyle
 
birlikte
 
biyolojik
 
bilimlerin
 
bir
 
ço
ğ
unda
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
fosil
 
çal
ı
ş
malar
ı
nda
 
da
 
önemli
 
bir
 
dönü
ş
üm
 
gerçekle
ş
mi
ş
tir.
 
Laboratuar
 
olanaklar
ı
na
 
ba
ğ
l
ı
 
olarak
 
DNA
 
temelli
 
çal
ı
ş
malara
 
h
ı
zl
ı
 
bir
 
geçi
ş
olmu
ş
tur.
 
Özellikle
 
1980’li
 
y
ı
llardan
 
itibaren
 
moleküler
 
yöntemler
 
büyük
 
önem
 
kazanm
ı
ş
t
ı
r.
 
 
 
1984’te
 
ilk
 
defa
 
Higuchi
 
ve
 
arkada
ş
lar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
soyu
 
tükenmi
ş
bir
 
baya
ğ
ı
 
zebra
 
alt
 
türü
 
fosilinin
 
DNA’s
ı
 
izole
 
edildi(3).
 
1986’da
 
Pääbo
 
taraf 
ı
ndan
 
M
ı
s
ı
rl
ı
 
bir
 
mumya
 
DNA’s
ı
 
(4)
 
bakteriye
 
klonland
ı
.
 
Ancak
 
az
 
miktarda
 
ve
 
kalitesiz
 
olan
 
DNA’n
ı
n
 
ayn
ı
 
dizileri
 
içeren
 
bakteriden
 
izole
 
edilmesi
 
imkans
ı
zd
ı
.
 
1986
 
y
ı
l
ı
nda
 
Mullis
 
ve
 
arkada
ş
lar
ı
 
taraf 
ı
ndan,
 
DNA’y
ı
 
enzimatik
 
olarak
 
in
 
vitro
 
ortamda
 
ço
ğ
altmay
ı
 
sa
ğ
layan
 
Polimeraz
 
Zincir
 
Reaksiyonu(PCR)
 
yönteminin
 
bulunmas
ı
 
(5)
 
ile
 
fosil
 
DNA’lardan
 
da
 
say
ı
s
ı
z
 
kopya
 
elde
 
edilebilmi
ş
tir.
 
(Resim
1)
 
Fosil
 
DNA’lar
ı
n
 
kullan
ı
m
 
alanlar
ı
 
çe
ş
itlidir.
 
Taksonomide,
 
adli
 
t
ı
pta,
 
soyu
 
tükenmi
ş
türlerin
 
tespitinde
 
ve
 
en
 
çok
 
evrim
 
çal
ı
ş
malar
ı
nda
 
kullan
ı
lmaktad
ı
r.
 
Dünyada
 
en
 
iyi
 
korunmu
ş
örneklerden
 
biri
 
olan
 
ve
 
Ötzi
 
adl
ı
 
verilen
 
modern
 
insan
 
fosilinin
 
midesinden
 
al
ı
nan
 
örneklerden
 
DNA
 
izolasyonu
 
yöntemi
 
ile
 
son
 
yedi
ğ
i
 
yeme
ğ
e
 
kadar
 
tespit
 
edilebilmi
ş
tir.
 
Türkiye’de
 
devam
 
eden
 
kaz
ı
larda
 
da
 
bir
 
çok
 
biyolojik
 
materyal
 
ç
ı
kar
ı
lmaktad
ı
r.
 
En
 
önemli
 
kaz
ı
 
alanlar
ı
ndan
 
biri
 
olan
 
Çatalhöyük
 
kaz
ı
lar
ı
nda
 
bulunan
 
ve
 
8500
 
y
ı
l
 
öncesine
 
tarihlenen
 
bu
ğ
day
 
örnekleri
 
üzerinde
 
yap
ı
lan
 
DNA
 
analizi
 
sonucu
 
dünyada
 
bilinen
 
en
 
eski
 
evcille
ş
tirilmi
ş
bu
ğ
day
ı
n
 
Anadolu’da
 
oldu
ğ
u
 
tespit
 
edilmi
ş
tir.
 
(6)
 
Yakla
ş
ı
k
 
8500
 
y
ı
ll
ı
k
 
arkeolojik
 
bu
ğ
day
 
tohumlar
ı
ndan
 
DNA
 
izole
 
edilmi
ş
,
 
Glu
 
geni
 
promotör
 
parçalar
ı
 
PCR
 
ile
 
ço
ğ
alt
ı
lm
ı
ş
,
 
klonlanm
ı
ş
ve
 
bir
 
çok
 
haplotip
 
DNA
 
düzeyinde
 
genetik
 
ili
ş
ki
 
analizi
 
ile
 
de
ğ
erlendirilmi
ş
tir.
 
.
 
Evcil
 
ve
 
yaban
ı
l
 
tiplerde
 
bulunan
 
A
 
ve
 
B
 
genomlar
ı
na
 
ek
 
olarak,
 
yaban
ı
l
 
tipte
 
bulunmayan
 
D
 
genomuna
 
özgün
 
dizilimler
 
saptanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Sonuç
 
olarak
 
Çatalhöyük’de
 
ekmeklik
 
bu
ğ
day
ı
n
 
varl
ı
ğ
ı
 
ilk
 
kez
 
moleküler
 
düzeyde
 
gösterilmi
ş
tir
 
(7).
 
Yine
 
Yoncatepe/Van
 
bölgesinden
 
ç
ı
kar
ı
lan
 
ve
 
M.Ö.
 
1000’li
 
y
ı
llara
 
tarihlenen
 
modern
 
insan
 
fosili
 
DNA’lar
ı
nda
 
günümüzde
 
oldukça
 
yayg
ı
n
 
görülen
 
Faktor
 
V
 
Leiden
 
mutasyonuna
 
rastlanm
ı
ş
t
ı
r.
 
(8)
 
Resim-1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->