Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Transparencia de Élite

Transparencia de Élite

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by Samuel Bonilla
Después de los primeros diez años de leyes de transparencia en México, el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública parece no trascender hacia los sectores populares o marginados. Y no se perciben esfuerzos institucionales significativos por cambiar esta situación en detrimento de amplios sectores de la población.
Después de los primeros diez años de leyes de transparencia en México, el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública parece no trascender hacia los sectores populares o marginados. Y no se perciben esfuerzos institucionales significativos por cambiar esta situación en detrimento de amplios sectores de la población.

More info:

Published by: Samuel Bonilla on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
^tmlpvmtal`cm na ãoc~a
Pmjqao Dilcoom Lûýa{,Jq`bmp vatpilmp li qpml omp oasap na ~tmlpvmtal`cm vit}qa li pmdal na pqarcp~al`cm/ i~tmp jíp vit}qa li pmdal `ðji/ s jq`bmp jíp vit}qa li pmdalvmtm }qã/ li oa al`qal~tml pal~cni m ql ncp`qtpi }qa pa bm wm`cmni na pchlcgc`mnimo vmpi na =6 mýip na pat tava~cni clpcp~al~ajal~a; om ~tmlpvmtal`cm s ao m``api mom clgitjm`cðl vûdoc`m pctwal vmtm om talnc`cðl na `qal~mp "¹}qã ap api s vmtm }qãja pctwa9#/ vmtm ao `ijdm~a m om `ittqv`cðl "¡mkí-# s vmtm oi ~ijm na na`cpcilapvatpilmoap "¹`qíoap s `ðji9/ vit akajvoi#,Pmowi vmtm va}qaýip pahjal~ip nao pa`~it m`mnãjc`i/ vioê~c`i/ dqti`tí~c`i/ na ompIP@ s m`mpi vatcinêp~c`i/ om ~tmlpvmtal`cm pðoi ap qlm vmomdtm }qa pa bm vqap~ina jinm dmki ql lqawi pchlcgc`mni }qa vta~alna walnat om nap`ilgcmdoa cnam na}qa ao hidcatli vtm`~c`m qlm mq~ãl~c`m mvat~qtm clgitjm~cwm, Mýi ~tmp mýi/ awal~i ~tmp awal~i na ~tmlpvmtal`cm/ omp cnamp `al~tmoap pil ompjcpjmp; talnc`cðl na `qal~mp/ `ijdm~a m om `ittqv`cðl s ~ijm na na`cpcilapvatpilmoap5 oip oqhmtap pil oip jcpjip; htmlnap `cqnmnap/ mqnc~itcipclp~c~q`cilmoap/ bi~aoap na oqki i qlcwatpcnmnap5 omp mqncal`cmp pil omp jcpjmp;patwcnitap vûdoc`ip/ m wmtcip na aooip pa oap vcna mpcp~ct/ mohqlip ni`al~ap/ap~qncml~ap qlcwatpc~mtcip s ql vqýmni na `cqnmnmlip cl~atapmnip al om~tmlpvmtal`cm5 s bmp~m oip vilal~ap pil oip jcpjip/ `il mohqlm ti~m`cðl,¹Nðlna }qanm ao vmlao na ~tmlpvmtal`cm vmtm `mjvapclip/ `il `mjvapclip/pidta `mjvapclip s al ao `mjvi9 ¹Nðlna ap~í ao giti vmtm kql~mp wa`clmoap/ `ilpqp cl~ahtml~ap s al omp `ioilcmp9 ¹Nðlna ap~í ao ~mooat vmtm ithmlc{m`cilap`cqnmnmlmp/ m`~cwcp~mp s vtiji~itap pi`cmoap9 ¹Nðlna ap~í ao `qtpi vmtm vmntapna gmjcocm }qa dqp`ml da`mp q ivit~qlcnmnap na ~tmdmki vmtm pqp bckip i vmtm pat dalagc`cmtcip na vtihtmjmp pi`cmoap9 ¹Nðlna ap ao giti na qpqmtcip na om~tmlpvmtal`cm vmtm cl~at`mjdcmt arvatcal`cmp/ tapqo~mnip s pqhatal`cmp9 ¹Nðlnaap~í ao MD@ s om q~cocnmn na om ~tmlpvmtal`cm vmtm oip pa`~itap vivqomtap/ vmtm oipjmthclmnip/ vmtm oip clnêhalmp/ vmtm oip ncp`mvm`c~mnip/ vmtm oip jchtml~ap/ vmtmoip napajvoamnip/ vmtm oip `bmwip dmlnm/ vmtm }qcalap wal pqp nata`bipm~tivaoomnip i pqp vidom`cilap iowcnmnmp na om jmli hqdatlmjal~mo9¹Ao nata`bi na m``api m om clgitjm`cðl ap al tamocnmn ql nata`bi bqjmli/ qlmhmtml~êm `ilp~c~q`cilmo i ql nata`bi na ãoc~a9 ¹Al oip ba`bip ap~í mo mo`ml`a na`qmo}qcat vatpilm9S al ql pchqcal~a lcwao `mdtêm vtahql~mtlip ¹}qcãl ap~í `mvm`c~mlni m oipqpqmtcip na oasap na ~tmlpvmtal`cm pidta }qã bm`at `il om clgitjm`cðl }qa
 
ta`cdal vmtm mo`ml{mt gclmojal~a ao dalagc`ci }qa vta~alnal9 ¹]qcãl oip ap~ímpapitmlni vmtm qpmt mna`qmnmjal~a om clgitjm`cðl }qa ta`cdal nao hidcatlivmtm bm`at archcdoap i~tip nata`bip }qa jata`al hi{mt9 ¹]qã ap~íl bm`calni motapva`~i oip ðthmlip hmtml~ap na om ~tmlpvmtal`cm ‐na jmhtip vtapqvqap~ip saoawmnip pqaonip vmtm pqp `ijcpcilmnip‐ s omp qlcwatpcnmnap vûdoc`mp }qavta~alnal jmsit wcl`qom`cðl pi`cmo s mlqmojal~a ~calal akãt`c~ip na vtap~mnitapna patwc`ci pi`cmo9¹@qío ap om `ijvipc`cðl pi`cmo nao htqvi na qpqmtcip nao nata`bi na m``api m omclgitjm`cðl vûdoc`m al `mnm ap~mni nao vmêp9/ ¹`qíoap pil oip vatgcoap nijclml~apal om dmpa na qpqmtcip na om ~tmlpvmtal`cm9/ ¹@qío ap ao `ta`cjcal~i sncwatpcgc`m`cðl na oip qpqmtcip na ap~a nata`bi al oip ap~mnip al oip ûo~cjip `cl`imýip9 ¹]qã vtihtmjmp na mvtivcm`cðl `cqnmnmlm nao nata`bi na m``api m omclgitjm`cðl vûdoc`m bms al `mnm ap~mni9Ql pav~qmhalmtci/ mo }qa ql ðthmli hmtml~a ap~m~mo na ~tmlpvmtal`cm oa msqnð mgitjqomt qlm pioc`c~qn na clgitjm`cðl vit Clgijar "Cl~atla~#/ dqp`mdmmgmlipmjal~a jíp msqnm vit}qa ao mvisi }qa ta`cdcð na apm clp~ml`cm ap~m~mo pam`mdð nadcni m }qa pq pioc`c~qn gqa ganatmo/ mo Pahqti Pi`cmo, Ão vta~alnêm `cat~mclgitjm`cðl vmtm bm`at archcdoa om valpcðl vit clwmocna{ na ql gmjcocmt, @qmlniqlm dcdoci~a`m vûdoc`m oa gm`coc~ð om `ijvq~mnitm a Cl~atla~/ s ta`cdcð om mpapitêmvmtm al`il~tmt om tapvqap~m nao Pahqti Pi`cmo/ pðoi jalað om `mda{m nc`calni;‟¡Kmjíp si bqdcatm vincni vit jc `qal~m al`il~tmt om tapvqap~m m}qê- "al om`ijvq~mnitm#, ¡Kmjíp-‚Om ~tmlpvmtal`cm al Jãrc`i bm mwml{mni jq`bi/ m lcwaoap }qa lc mohqlip na pqpvtiji~itap jíp al~qpcmp~mp bqdcapal cjmhclmni bm`a nca{ mýip, Vati pq qpiap~í al}qcp~mni al ql pa`~it pi`cmo ‐s pq mvtiwa`bmjcal~i al ql htqvi mûljalit‐ }qa pc dcal vqana ~alat `cat~m ncwatpcnmn al pq `ijvipc`cðl li cl`oqsa najmlatm pchlcgc`m~cwm m cl~ahtml~ap pa`~itap tqtmoap i jmthclmnip,¹]qcãl wm m archct ql nata`bi }qa li pmda }qa arcp~a9/ i ¹}qcãl wm m akat`at qlnata`bi nao }qa nap`ili`a pqp vti`ancjcal~ip s jancip na nagalpm9 ¹]qcãl wmm napamt ql nata`bi mo }qa li oa al`qal~tm q~cocnmn vmtm pqp `ct`qlp~ml`cmp9¹]qcãl wm m mvtiwa`bmt ql nata`bi }qa al ao jakit na oip `mpip oi ûlc`i }qa oamvit~mtêm ap clgitjm`cðl s li la`apmtcmjal~a om pioq`cðl nao vtidoajm }qa oacl~atapm tapiowat9¹]qcãl ap~í msqnmlni m oip `cqnmnmlip na m vca m ~tmnq`ct oip vtidoajmp pi`cmoap}qa wcwal al la`apcnmnap clgitjm~cwmp/ s m voml~amt ãp~mp al ~ãtjclip napioc`c~qnap na clgitjm`cðl/ s m `ila`~mt om clgitjm`cðl vûdoc`m }qa id~alhml `ilvipcdoap pioq`cilap m apip vtidoajmp9 ¹]qcãl ap~í alpaýmlni m qpmt apip‟~tmlpgitjmnitap clgitjm~cwip‚ }qa bml vatjc~cni m `cat~ip qpqmtcip `mjdcmt qlvtidoajm i qlm la`apcnmn pi`cmo al qlm pioq`cðl htm`cmp m qlm tapvqap~m naohidcatli9

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->