Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81_cau_hoi_va_dap_an_tra_loi_mon_hoc_nhung_nguyen_ly_co_ban_cua_chu_nghia_mac_4438

81_cau_hoi_va_dap_an_tra_loi_mon_hoc_nhung_nguyen_ly_co_ban_cua_chu_nghia_mac_4438

Ratings: (0)|Views: 49|Likes:
Published by sytutt

More info:

Published by: sytutt on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
81 C
â
u h
i v
à
 
đá
p
á
n tr
l
ờ 
i m
ô
n h
c Nh
ữ 
ng nguy
ê
n l
ý
c
ơ 
b
n c
a Ch
ngh
 ĩ 
a M
á
c-L
ê
nin
 
MC LC
35 câu hi-tr li phn Trit hc
ế
26 câu hi-tr li phn Kinh t chính tr
ế
20 câu hi-tr li phn Ch nghĩa xã hi khoa hc
Hc tp ch nghĩa Mác-Lênin là hc tp cái tinh thn x trí mi vic () là hc tp nhng chân lý ph
 bin ca ch nghĩa Mác-Lênin đ áp dng mt cách sáng to vào hoàn cnh thc t nc ta
ế ế ư
H Chí Minh: Toàn tp, 1996, t.9, tr.292
35 CÂU HI-TR LI PHN TRIT HC
Câu hi 1. Ch nghĩa Mác-Lênin và ba b phn lý lun cu thành ca nó?
Đáp.
Câu tr li có hai ý ln
1) Ch nghĩa Mác-Lênin làa) h thng quan đim và hc thuytkhoa hc, gm trit hc, kinh t chính
ế ế ọ ế
 tr và ch nghĩa xã hi khoa hc ca C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bo v, vn dng và phát trin;
 b) đc hình thành trên c s k tha và phát trin bin chng nhng giá tr lch s t tng nhân loi
ươ ế ư ư
 đ gii thích, nhn thc thc tin thi đi; c) là th gii quan duy vt bin chng và phng pháp lun
ế ươ
 bin chng duy vt ca nhn thc khoa hc và thc tin cách mng; d) là khoa hc v s nghip t
ự 
 gii phóng giai cp vô sn, gii phóng nhân dân lao đng và gii phóng con ngi, v nhng quy lut
ư
 chung nht ca cách mng xã hi ch nghĩa, xây dng ch nghĩa xã hi và ch nghĩa cng sn; đ) là
 h t tng khoa hc ca giai cp công nhân và nhân dân lao đng.
ư ư
2) Ba b phn lý lun c bn cu thành ch nghĩa Mác-Lênin. Ch nghĩa Mác-Lênin bao gm h thng
ơ
 tri thc phong phú bao quát nhiu lĩnh vc, vi nhng giá tr lch s, thi đi và khoa hc to ln; nhng
ư 
 trit hc, kinh t chính tr hc và ch nghĩa xã hi khoa hc là nhng b phn lý lun quan trng nht.
ế ế
a) Trit hc Mác-Lênin là h thng tri thc chung nht v th gii, v v trí, vai trò ca con ngi trong
ế ế ư
 th gii y.
ế
b) Kinh t chính tr Mác-Lênin là h thng tri thc v nhng quy lut chi phi quá trình sn xut và trao
ế ậ ố
 đi t liu sinh hot vt cht trong đi sng xã hi mà trng tâm ca nó là nhng quy lut kinh t ca
ư ế
 quá trình vn đng, phát trin, dit vong tt yu ca hình thái kinh t-xã hi t bn ch nghĩa cũng nh
ế ế ư ư 
 s ra đi tt yu ca hình thái kinh t-xã hi cng sn ch nghĩa.
ế ế ộ
c) Ch nghĩa xã hi khoa hc là h thng tri thc chung nht v cách mng xã hi ch nghĩa và quá
 trình hình thành, phát trin ca hình thái kinh t-xã hi cng sn ch nghĩa; v s mnh lch s ca giai
ế
 cp công nhân trong s nghip xây dng hình thái kinh t-xã hi đó.
ế
[hide]
Câu hi 2. S khác nhau tng đi và s thng nht gia ba b phn cu thành ca ch
ươ ố ự
 nghĩa Mác-Lênin?Đáp.
Câu tr li có hai ý ln
1) S khác nhau tng đi gia trit hc, kinh t chính tr và ch nghĩa xã hi khoa hc vi t cách là
ươ ế ế ư 
 ba b phn lý lun cu thành ch nghĩa Mác-Lênin th hin ch ch nghĩa xã hi khoa hc không
 
 
nghiên cu nhng quy lut xã hi tác đng trong tt c hoc trong nhiu hình thái kinh t-xã hi nh
ế ư 
 ch nghĩa duy vt lch s, mà ch nghiên cu các quy lut đc thù ca s hình thành, phát trin ca
ử ỉ
 hình thái kinh t-xã hi cng sn ch nghĩa. Ch nghĩa xã hi khoa hc cũng không nghiên cu các
ế ứ 
 quan h kinh t nh kinh t chính tr, mà ch nghiên cu các quan h chính tr-xã hi ca ch nghĩa xã
ế ư ế
 hi và ch nghĩa cng sn.
2) S thng nht tng đi gia trit hc, kinh t chính tr và ch nghĩa xã hi khoa hc vi t cách là
ươ ế ế ư 
 ba b phn lý lun cu thành ch nghĩa Mác-Lênin th hin quan nim duy vt v lch s mà t
ậ ậ ư 
 tng chính ca nó là do s phát trin khách quan ca lc lng sn xut nên t mt hình thái kinh t-
ưưế
xã hi này ny sinh ra mt hình thái kinh t-xã hi khác tin b hn và chính quan nim nh th đã thay
ế ộ ế ơ ư ế
 th s ln xn, tùy tin trong các quan nim v xã hi trong các hc thuyt trit hc trc đó; th hin
ế ế ế ư
 vic C. Mác và Ph.Ăngghen vn dng th gii quan duy vt bin chng và phép bin chng duy vt
ế
 vào vic nghiên cu kinh t, t đó sáng to ra hc thuyt giá tr thng d đ nhn thc chính xác s
ế ạ ọ ế ư ự 
 xut hin, phát trin và dit vong tt yu ca ch nghĩa t bn. Đn lt mình, hc thuyt giá tr thng
ế ư ế ưế
 d cùng vi quan nim duy vt v lch s đã đa s phát trin ca ch nghĩa xã hi t không tng
ư ư ư
 đn khoa hc.
ế
Câu hi 3. Nhng điu kin, tin đ ca s ra đi ch nghĩa Mác?
ệ ề
Đáp.
Câu tr li có ba ý ln
1) Điu kin kinh t-xã hi
ế
a) Vào cui th k XVIII đn gia th k XIX, cuc cách mng công nghip xut hin và lan rng ra các
ế ế ế
 nc tây Âu tiên tin không nhng làm cho phng thc sn xut t bn ch nghĩa tr thành h thng
ưế ươ ư
 kinh t thng tr, tính hn hn ca ch đ t bn so vi ch đ phong kin th hin rõ nét, mà còn làm
ế ơ ế ư ế ế ể
 thay đi sâu sc cc din xã hi mà trc ht là s hình thành và phát trin ca giai cp vô sn.
ệ ộ ưế
b) Đng thi vi s phát trin đó, mâu thun vn có, ni ti nm trong phng thc sn xut t bn
ươ ư
 ch nghĩa ngày càng th hin sâu sc và gay gt hn. Mâu thun gia vô sn vi t sn, vn mang
ơ ữ ả ư
 tính đi kháng, đã biu hin thành đu tranh giai cp. Giai cp t sn không còn đóng vai trò là giai cp
ư
 cách mng trong xã hi.
c) Đn nhng năm 40 ca th k XIX, giai cp vô sn đã xut hin vi t cách là mt lc lng chính
ế ế ư ư
 tr-xã hi đc lp và đã ý thc đc nhng li ích c bn ca mình đ tin hành đu tranh t giác
ị ộ ươ ế ự 
 chng giai cp t sn.
ư
2) Tin đ lý lun
a)C.Mác và Ph.Ăngghen đã k tha trit hc c đin Đc, đc bit là phép bin chng duy tâm và t
ế ế ư 
 tng duy vt v nhng vn đ c bn ca trit hc đ xây dng nên phép bin chng duy vt và m
ươ ế
 rng nhn thc sang c xã hi loài ngi, làm cho ch nghĩa duy vt tr nên hoàn b và trit đ.
ư
b) Kinh t chính tr hc Anh mà đc bit là lý lun v kinh t hàng hóa; hc thuyt giá tr thng d là c
ế ề ế ọ ế ư ơ
 s ca h thng kinh t t bn ch nghĩa. Đó còn là vic tha nhn các quy lut khách quan ca đi
ế ư
 sng kinh t xã hi, đt quy lut giá tr làm c s cho toàn b h thng kinh t và rng, do đó ch nghĩa
ế ị ơ ế
 t bn là vĩnh cu.
ư ử 
c) Ch nghĩa xã hi không tng Pháp vi nhng d đoán thiên tài mà trc ht là lch s loài ngi là
ưưế ư
 mt quá trình tin hóa không ngng, ch đ sau tin b hn ch đ trc; rng s xut hin các giai
ế ế ế ơ ế ư
 cp đi kháng trong xã hi là kt qu ca s chim đot; đng thi phê phán ch nghĩa t bn là đó
ế ế ư
 con ngi b bóc lt và la bp, chính ph không quan tâm ti dân nghèo. Khng đnh xã hi xã hi ch
ư
 nghĩa là xã hi công nghip mà trong đó, công nông nghip đu đc khuyn khích, đa s ngi lao
ưế ư
 đng đc bo đm nhng điu kin vt cht cho cuc sng v.v là c s đ ch nghĩa Mác phát trin
ưả ữ ề ơ
 thành lý lun ci to xã hi.
3) Tin đ khoa hc t nhiên. Trong nhng thp k đu th k XIX, khoa hc t nhiên phát trin mnh
ế
 
 
vi nhiu phát minh quan trng, cung cp c s tri thc khoa hc đ t duy bin chng tr thành khoa
ơ ư
 hc.
a) Đnh lut bo toàn và chuyn hoá năng lng đã dn đn kt lun trit hc là s phát trin ca vt
ươ ế ế ế ọ ự
 cht là mt quá trình vô tn ca s chuyn hoá nhng hình thc vn đng ca chúng.
b) Thuyt t bào xác đnh s thng nht v mt ngun gc và hình thc gia đng vt và thc vt; gii
ế ế
 thích quá trình phát trin ca chúng; đt c s cho s phát trin ca toàn b nn sinh hc; bác b quan
ơ
 nim siêu hình v ngun gc và hình thc gia thc vt vi đng vt.
c) Thuyt tin hoá đã khc phc đc quan đim cho rng gia thc vt và đng vt không có s liên
ế ế ưự 
 h; là bt bin; do Thng Đ to ra và đem li cho sinh hc c s khoa hc, xác đnh tính bin d và di
ế ưế ơ ế
 truyn gia các loài.
ữ 
Ch nghĩa Mác ra đi là mt tt yu lch s. S ra đi ca nó không nhng do nhu cu nhu cu khách
ế
 quan ca thc tin xã hi lúc by gi, do s k tha nhng thành tu trong lý lun và đc kim chng
ế ưể ứ 
 bng các thành tu ca khoa hc, mà còn do bn thân s phát trin ca lch s đã to ra nhng tin đ
 khách quan cho s ra đi ca nó. Bi vy, ch nghĩa Mác cung cp cho loài ngi và nht là cho giai
ủ ở ư
 cp công nhân, nhng công c nhn thc vĩ đivà Đng Cng sn Vit Nam kiên đnh ch nghĩa
 Mác-Lênin, t tng H Chí Minh là nn tng t tng, kim ch nam cho hành đng ca Đng.
ư ưư ư
Câu hi 4. Ti sao chúng ta gi ch nghĩa Mác là ch nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.
Sau khi C.Mác và Ph.Ăngghen qua đi, V.I.Lênin là ngi bo v, b sung, phát trin và vn dng
ư
 sáng to ch nga Mác. Ch nghĩa Lênin hình thành và phát trin trong cuc đu tranh chng ch
 nghĩa duy tâm, xét li và giáo điu; là s tip tc và là giai đon mi trong lch s ch nghĩa Mác đ gii
ế
 quyt nhng vn đ cách mng vô sn trong giai đon ch nghĩa đ quc và bc đu xây dng ch
ế ế ư
 nghĩa xã hi.
1) Nhu cu bo v và phát trin ch nghĩa Mác.
a) Nhng năm cui th k XIX, đu th k XX, ch nghĩa t bn đã bc sang giai đon ch nghĩa đ
ế ế ư ưế
 quc. Bn cht bóc lt và thng tr ca ch nghĩa t bn ngày càng tinh vi, tàn bo hn; mâu thun đc
ư ơ
 thù vn có ca ch nghĩa t bn ngày càng bc l sâu sc mà đin hình là mâu thun gia giai cp t
ư ư 
 sn và giai cp vô sn.
b) Nhng năm cui th k XIX, bc sang th k XX, có nhng phát minh vt lý mang tính vch thi
ế ưế
 đi, làm đo ln căn bn quan nim ngàn đi v vt cht. Đây là c hi đ ch nghĩa duy tâm tn công
ơ
 ch nghĩa Mác; mt s nhà khoa hc t nhiên ri vào tình trng khng hong v th gii quan, gây nh
ơ ế
 hng trc tip đn nhn thc và hành đng ca phong trào cách mng.
ưế ế
c) Ch nghĩa Mác đã đc truyn bá vào nc Nga; nhng nhng trào lu nh ch nghĩa kinh nghim
ưưư ữ ư ư
 phê phán, ch nghĩa thc dng, ch nghĩa xét li v.v đã nhân danh đi mi ch nghĩa Mác đ xuyên
 tc và ph nhn ch nghĩa đó.
Trong bi cnh nh vy, nhu cu khách quan v vic khái quát nhng thành tu khoa hc t nhiên đ
ư
 rút ra nhng kt lun v th gii quan và phng pháp lun trit hc cho các khoa hc chuyên ngành;
ế ế ươ ế
 đu tranh chng li nhng trào lu t tng phn đng và phát trin ch nghĩa Mác đã đc thc tin
ư ư ưở ả ư
 nc Nga đt ra. Hot đng lý lun ca V.I.Lênin nhm đáp ng nhu cu lch s đó.
ưử 
2) Quá trình V.I.Lênin bo v và phát trin ch nghĩa Mác đc chia thành ba thi k, tng ng vi ba
ưươ
 nhu cu khách quan ca thc tin nc Nga.
ư
a) Trong thi kỳ 1893-1907, V.I.nin tp trung phê pn tính duy m ca pi “n túy” v nhng vn
 đ lch s-xã hi và ch ra rng, qua vic xóa nhòa ranh gii gia phép bin chng duy vt vi phép
 bin chng duy tâm ca Hêghen, phái n túy đã xuyên tc ch nga Mác. V.I.Lênin cũng pt trin
 quan đim ca ch nghĩa Mác v các hình thc đu tranh giai cp ca giai cp vô sn trc khi giành
ư
 đc chính quyn; trong đó các vn đ v đu tranh kinh t, chính tr, t tng đc đ cp rõ nét; ông
ưế ư ưư
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->