Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su Trung Thuc Cua Xac Chet _Dr Walloc, Nobel 1991

Su Trung Thuc Cua Xac Chet _Dr Walloc, Nobel 1991

Ratings:
(0)
|Views: 158|Likes:
Published by Leo Ngoc

More info:

Published by: Leo Ngoc on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

 
1
S
ự 
trung th
ự 
c c
a xác ch
ế
t - Ti
ế
n s
 ĩ 
WALLOC - Nobel1991
Ng
ườ 
i d
ch: Hà Quang Minh
S
Ự 
TRUNG TH
Ự 
C C
A CÁC XÁC CH
T
 Ti
ế
n s
 ĩ 
Walloc - ng
ườ 
i
đượ 
c
đề
c
nh
n gi
i Nôbel vào n
ă
m 1991, hi
n gi
ờ 
r
t n
iti
ế
ng t
i M
. Nh
ng
đ
i
u b
n l
 ĩ 
nh h
i
đượ 
c qua bài nói chuy
n hôm nay c
a ông, cóth
làm cho b
n thay
đổ
i hoàn toàn quan ni
m v
n
n y h
c hi
n
đạ
i và có th
nh
ờ 
v
ymà s
ph
n c
a b
n và nh
ng ng
ườ 
i thân có
đượ 
c c
ơ 
may c
i thi
n m
t cách c
ơ 
b
n!
Tháng 8 n
ă
m 2000
 
BÀI NÓI CHUY
N C
A TI
N S
WALLOC
 
Các t 
ử 
thi không l
ừ 
a d 
ố 
i
đượ 
c bác s
ĩ 
”.Kính chào quý b
n! Hôm nay tôi r
t hân h
nh
đượ 
c g
p g
ỡ 
cùng quý b
n!Tôi l
ớ 
n lên trong m
t trang tr
i thu
c Mi
n Tây Công qu
c Saint - Louis. Vào th
pniên 50, gia
đ
 ình chúng tôi b
t
đầ
u s
nghi
p t
ngh
nuôi bò th
t. N
ế
u các b
n
đ
ãt
ng quen bi
ế
t v
ớ 
i ngh
ch
ă
n nuôi gia súc, ch
c các b
n
đề
u bi
ế
t r
ng, con
đườ 
ng duynh
t
để
tìm
đượ 
c ti
n trong ngành nông nghi
p, là ph
i t
mình tr
ng tr
t l
y th
c
ă
n
để
t
nuôi chúng. Chúng tôi nghi
n th
c
ă
n b
ng c
i xay, r
i cho vào
đ
ó nhi
uvitamin và khoáng ch
t. Cách th
c chu
n b
th
c
ă
n c
a chúng tôi cho bò nh
ư
v
y
đấ
y. Sáu tháng sau, có th
mang chúng ra ch
ợ 
bán. Tr
ướ 
c
đ
ó, chúng tôi ti
ế
n hành ch
nl
c, dành nh
ng con bò t
t nh
t
để
l
i cho mình. Nh
ờ 
v
y, các b
n hãy hình dung xemcái gì
đ
ã x
y ra? B
a
ă
n c
a chúng tôi không h
b
sung thêm m
t lo
i vitamin haykhoáng ch
t nào vào kh
u ph
n c
, mà gia
đ
 ình tôi v
n s
ng m
nh kh
e. T
t c
 
đề
utr
trung, ai c
ũ
ng c
m th
y mình có th
s
ng
đượ 
c
đế
n tr
ă
m tu
i. B
n thân tôi lúc
đ
ór
t ng
c nhiên khi so sánh v
ớ 
i kh
u ph
n
ă
n có vitamin và khoáng ch
t c
a bò. M
thôm, tôi h
i cha tôi: “ Cha à! Vì sao cha không cho thêm vitamin và khoáng ch
t vàokh
u ph
n
ă
n c
a chúng ta nh
ư
 
đố
i v
ớ 
i nh
ng con bò v
y?”.“ Hãy im l
ng, con nghe
đ
ây. Có gì
đ
âu, n
ế
u hàng ngày con
đề
u
ă
n nh
ng th
c
ă
nt
ươ 
i và u
ng s
a trong trang tr
i chúng ta, thì vi
c b
sung chúng là không c
n thi
ế
t.Cha tin con hi
u
đượ 
c
đ
i
u
đ
ó!”.
 
2
Đươ 
ng nhiên, tôi không mu
n qu
y r
y ông thêm. Và t
 
đ
ó v
sau, tôi c
ũ
ng không b
 m
t b
a
ă
n tr
ư
a,
ă
n t
i nào n
a.Sau
đ
ó, tôi vào h
c
ở 
tr
ườ 
ng
Đạ
i h
c Nông nghi
p. T
i nghi
p, tôi tr
ở 
thành chuyêngia ch
ă
n nuôi, tr
ng tr
t và th
nh
ưỡ 
ng. Th
ờ 
i gian sau, tôi
đ
i Châu Phi trong 2 n
ă
m.
 
đ
ây, tôi có d
p th
c hi
n nh
ng
ướ 
c m
ơ 
th
ờ 
i tr
c
a mình. Tôi
đượ 
c làm vi
c v
ớ 
i MaurParkinson. Có l
nhi
u ng
ườ 
i trong các b
n còn nh
ớ 
 
đế
n ông qua các sách vi
ế
t c
a ông-
đ
ó là m
t nhà khoa h
c v
 ĩ 
 
đạ
i!Qua hai n
ă
m làm vi
c
ở 
 
đấ
y, tôi nh
n
đượ 
c
đ
i
n m
ờ 
i v
làm vi
c t
i s
ở 
thú Saint -Louis. Vi
c ch
ă
m sóc s
c kh
e qu
c gia trích cho s
ở 
thú m
t s
ti
n vay 78 tri
u
đ
ôla, và h
c
n có bác s
thú y
để
chuyên gi
i ph
u cho nh
ng con v
t b
ch
ế
t t
nhiên.Tôi
đồ
ng ý chuy
n sang
đ
ó công tác. T
t nhiên, nhi
m v
c
a tôi không ch
làm vi
criêng chi s
ở 
thú này, mà còn làm choàng cho các s
ở 
thú khác n
a, nh
ư
s
ở 
thú:Brookword, Chicago, Newyork… Nhi
m v
c
a tôi không ch
gi
i ph
u nh
ng conv
t ch
ế
t t
nhiên mà còn tìm hi
u, nghiên c
u các
đặ
c
đ
i
m v
s
 
nh h
ưở 
ng c
a môitr
ườ 
ng ô nhi
m
nh h
ưở 
ng
đế
n chúng. Vì vào nh
ng n
ă
m
đầ
u th
p niên 60, h
u nh
ư
 ng
ườ 
i ta không
để
ý gì v
v
n
đề
sinh thái và nh
ng th
m h
a do chúng gây ra. Th
ế
là,tôi tu
n t
ti
ế
n hành 17.000 ca ph
u thu
t trên con ng
ườ 
i
độ
ng v
t ch
ế
t t
nhiênnh
m nghiên c
u các nguyên nhân. Qua th
ờ 
i gian làm vi
c
đ
ó, tôi
đ
i
đế
n k
ế
t lu
n nh
ư
 sau: “
Cái ch
ế 
t c
a con ng
ườ 
i
độ
ng v
t nói trên là do nguyên nhân thi
ế 
u dinh
ưỡ 
ng
(Déficit NutritifD)!”.Các k
ế
t qu
phân tích hóa, sinh h
c v
ớ 
i nh
ng s
li
u chính xác c
ũ
ng
đ
ã ch
ng minhr
ng
cái ch
ế 
t t 
ự 
nhiên x
 y
đế 
n là do dinh d 
ưỡ 
ng không
đ 
úng cách
. Do v
y, không cógì là ng
c nhiên khi tôi
đư
a các b
n tr
ở 
l
i câu chuy
n v
nh
ng con bò.Tôi
đ
ã vi
ế
t 75 bài báo và công trình khoa h
c, h
ợ 
p tác v
ớ 
i m
t s
tác gi
 
để
vi
ế
t 8quy
n sách giáo khoa và m
t quy
n do tôi t
so
n l
y. Ng
ườ 
i ta bán quy
n sách c
atôi cho các sinh viên tr
ườ 
ng Y v
ớ 
i giá 140 USD. Tôi
đ
ã vi
ế
t trong 1700 t
ờ 
báo và t
pchí,
đồ
ng th
ờ 
i phát bi
u c
trên vô tuy
ế
n truy
n hình.Nh
ư
ng kh
n
i, vào th
p niên 60, các công trình khoa h
c v
dinh d
ưỡ 
ng ít
đượ 
c côngchúng l
ư
u ý t
ớ 
i. Không bi
ế
t ph
i làm gì bây gi
ờ 
, tôi
đ
ành ph
i
đ
i h
c l
i. Và sau
đ
ó tr
ở 
 thành bác s
 ĩ 
y khoa. Nh
ờ 
v
y, tôi có d
p v
n d
ng t
t c
nh
ng
đ
i
u hi
u bi
ế
t v
dinhd
ưỡ 
ng mà tôi có
đượ 
c t
h
i còn h
c
ở 
tr
ườ 
ng thú y. Cho nên, không có gì l
vì saotôi nghiên c
u thành công
đề
tài này.Tôi s
ng 15 n
ă
m
ở 
Tormoond, bang Arigon, làm công vi
c bình th
ườ 
ng c
a m
t th
ythu
c l
m sàng. Và hôm nay, tôi mu
n chia s
cùng các b
n nh
ng
đ
i
u hi
u bi
ế
t,nh
ng k
ế
t lu
n thu
đượ 
c trong vòng 10
đế
n 12 n
ă
m
đ
ó. N
ế
u t
 
đ
ây các b
n rút ra ch
 
 
3
10% nh
ng
đ
i
u tôi nói, các b
n s
tránh cho mình
đượ 
c r
t nhi
u b
t h
nh, kh
 
đ
au,t
n kém ti
n b
c và có th
kéo dài cu
c s
ng c
a mình trong nhi
u n
ă
m.
S
ở 
ĩ 
ng
ườ 
i ta không s
ố 
ng
đượ 
c lâu theo ti
ề 
m n
ă
ng s
ẵ 
n có c
a h
là vì b
n thân h
 thi
ế 
u nh
ữ 
ng c
ố 
g
ắ 
ng c
n thi
ế 
đấ 
 y thôi!
 Bây gi
ờ 
tôi xin phép nói v
ớ 
i các b
n v
n
đề
chính:“ Ti
m n
ă
ng di truy
n c
a
đờ 
i s
ng con ng
ườ 
i là t
120
đế
n 140 tu
i!”.Hi
n nay, ng
ườ 
i ta m
ớ 
i ch
tính
đượ 
c 5 dân t
c, mà nh
ng ng
ườ 
i tiêu bi
u c
a h
s
ng
đượ 
c
đế
n 120-140 tu
i t
i ph
ươ 
ng
Đ
ông, Tây T
ng và mi
n Tây Trung Hoa. Nh
ngng
ườ 
i này do Jeams Hilton ghi nh
n vào n
ă
m 1964, khi ông vi
ế
t quy
n “ Vi
n c
nh b
 che khu
t”. Theo quy
n sách này, ng
ườ 
i s
ng lâu nh
t là l
ươ 
ng y Lý, ng
ườ 
i TrungHoa, sinh ra
ở 
Tây T
ng. Khi
đượ 
c tròn 150 tu
i, ông nh
n
đượ 
c b
ng danh d
c
atri
u
đ
 ình Trung Qu
c. Ng
ườ 
i ta
đ
ã xác nh
n ông s
ng
đượ 
c 150 tu
i và sinh n
ă
m1667. Lúc ông tròn 200 tu
i l
i nh
n
đượ 
c b
ng th
hai. Theo các t
ư
li
u xác minh,ông
đ
ã s
ng
đế
n 256 tu
i. Vào n
ă
m 1993, ng
ườ 
i ta
đă
ng t
i tin ông m
t trên t
ờ 
 Yorktime, Londontimes. Trong các s
báo này, ng
ườ 
i ta c
ũ
ng xác nh
n các s
li
u nóitrên. Có th
, ông ch
s
ng
đế
n 200 tu
i ch
không ph
i 256 tu
i nh
ư
các báo
đư
a tin.T
i Armenia, Apkhadia, Adecbaidan có nh
ng ng
ườ 
i s
ng t
120
đế
n 140 tu
i.N
ă
m 1973, t
p chí National Geographie s
ra tháng giêng,
đ
ã
đă
ng bài
đặ
c bi
t nói v
 nh
ng ng
ườ 
i s
ng
đ
ên tr
ă
m tu
i và cao h
ơ 
n n
a. T
ờ 
t
p chí này
đ
ã cung c
p nh
ng t
ư
 li
u có minh h
a m
t cách rõ ràng. Tôi còn nh
ớ 
 
đượ 
c 3 trong r
t nhi
u t
m
nh
đ
ó.T
m th
nh
t ch
p m
t bà c
s
ng
đế
n 136 tu
i
đ
ang ng
i trên m
t chi
ế
c gh
ế
bành,hút xì gà Cuba, u
ng r
ượ 
u Vodka và tham gia vào bu
i liên hoan t
i c
a gia
đ
 ình. Bàr
t vui v
, không ph
i n
m trong nhà d
ưỡ 
ng lão.
 
đấ
y ph
i tr
 
đế
n 2000 USD chom
i ng
ườ 
i gìa. Bà c
 
đ
ã s
ng cho
đế
n 136 tu
i m
ớ 
i qua
đờ 
i.Trong
nh th
hai có m
t c
p v
ợ 
ch
ng làm l
k
ni
m 100 và 115 ngày k
ế
t hôn c
ah
.
nh th
3, m
t ng
ườ 
i
đ
àn ông
đ
ang hái chè trên dãy núi Armenia,
đ
ang nghe m
t máythu thanh n
. Theo con ông nói l
i thì, tính theo ngày sinh ông
đ
ã
đượ 
c 167 tu
i,
Đ
ó làng
ườ 
i l
ớ 
n tu
i nh
t th
ế
gi
ớ 
i lúc b
y gi
ờ 
.T
i Tây bán c
u, c
ũ
ng có ng
ườ 
i Indian Volcoband, nh
ng ng
ườ 
i Equador, s
ng trêndãy núi Andes, thu
c Tây Nam Pêru, c
ũ
ng nh
ư
b
l
c ng
ườ 
i Titi - Caca và Machu -Picchu n
i ti
ế
ng s
ng lâu . Nh
ng ng
ườ 
i tiêu bi
u c
a h
s
ng trên 120 tu
i.Bà Margaret Pich, ng
ườ 
i M
thu
c bang Virginia, là ng
ườ 
i
đ
àn bà M
già nh
t
đượ 
cghi vào sách k
l
c Guiness. Bà m
t lúc 115 tu
i do b
nh suy dinh d
ưỡ 
ng. Chính xác

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->