Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HG400 2003 Asociatiile de Proprietari

HG400 2003 Asociatiile de Proprietari

Ratings: (0)|Views: 5,211|Likes:
Published by Livia

More info:

Published by: Livia on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
 1
Hotarâre nr. 400 din 04/02/2003aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si func
Ń
ionareaasocia
Ń
iilor de proprietariMonitorul Oficial nr. 311 din 05/08/2003
În temeiul art. 107 din Constitu
Ń
ie, al art. 22 din O.G. 85/2001 privind organizarea
ş
ifunc
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, aprobat
ă
cu modific
ă
ri prin Legea 234/2002,
ş
i al art. 68din Legea locuin
Ń
ei nr. 114/1996, republicat
ă
, cu modificarile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,Guvernul Romaniei adopt
ă
prezenta hot
ă
râre.
Art. 1.
 Se aprob
ă
Normele metodologice privind organizarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor deproprietari, prev
ă
zute în anexa care face parte integrant
ă
din prezenta hot
ă
râre.
Art. 2.
 Pe data intr
ă
rii în vigoare a prezentei hot
ă
râri
se abrog
ă
: cap. IV "Administrarea cl
ă
dirilorde locuin
Ń
e"
ş
i cap. V "Repartizarea cheltuielilor
ş
i veniturilor rezultate din între
Ń
inerea, repararea
ş
i exploatarea condominiilor", cu excep
Ń
ia art. 90, din Normele metodologice pentru punerea înaplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prîn H.G. 1.275/2000, publicat
ă
înM.Of. 690 din 22 decembrie 2000, cu modific
ă
rile ulterioare; Ordinul ministrului lucr
ă
rilor publice
ş
i amenaj
ă
rii teritoriului nr. 139/N/1997 pentru aprobarea Preciz
ă
rilor privind constituirea, înregistrarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, publicat în M.Of. 338 bis din 2 decembrie1997, precum
ş
i orice alte dispozi
Ń
ii contrare.
ANEXA
NORME METODOLOGICE - privind organizarea
ş
i func
Ń
ionareaasocia
Ń
iilor de proprietariCAPITOLUL I - Dispozitii generale
Art. 1.
 (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozi
Ń
ie asocia
Ń
iilor deproprietari
ş
i autorit
ăŃ
ilor administra
Ń
iei publice centrale
ş
i locale a
cadrului general pentruorganizarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, exploatarea
ş
i administrareacl
ă
dirilor - blocuri de locuin
Ń
e - condominii, precum
ş
i exercitarea controlului fînanciar-contabil
ş
i gestionar asupra activit
ăŃ
ii asocia
Ń
iilor de proprietari
 în aplicarea prevederilorLegii locuin
Ń
ei nr. 114/1996, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,
ş
i ale O.G.85/2001 privind organizarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, aprobat
ă
cu modific
ă
riprin Legea 234/2002.(2) În în
Ń
elesul prezentelor norme metodologice, prin bloc de locuin
Ń
e - cl
ă
dire -condominiu, denumit în continuare condominiu, se în
Ń
elege o proprietate imobiliar
ă
din careunele p
ă
r
Ń
i sunt propriet
ăŃ
i îndividuale, reprezentate din apartamente sau spa
Ń
ii cu altadestina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
, iar restul, proprietate comun
ă
indiviz
ă
. Prin asimilare, poate fidefinit condominiu
ş
i un tronson, cu una sau mai multe sc
ă
ri, din cadrul cl
ă
dirii de locuit, încondi
Ń
iile în care se poate delimita proprietatea comun
ă
.
Art. 2.
 (1) În scopul reprezent
ă
rii
ş
i sus
Ń
inerii intereselor comune ale proprietarilor, legate defolosirea bunurilor aflate în proprietate comun
ă
indiviz
ă
din cl
ă
direa ce alcatuie
ş
te uncondominiu, proprietarii locuin
Ń
elor
ş
i ai spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
se potconstitui în asocia
Ń
ii de proprietari cu personalitate juridic
ă
.(2) Asocia
Ń
ia de proprietari este forma juridic
ă
de organizare
ş
i de reprezentare a întereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridic
ă
, nonprofit, înfiintata în condi
Ń
iile prev
ă
zute de lege.
 
 2
Art. 3.
 Asocia
Ń
iile de locatari din cl
ă
dirile ale c
ă
ror apartamente au fost dobândite în proprietate în condi
Ń
iile legii
ş
i care nu au fost reorganizate în asocia
Ń
ii de proprietari au obliga
Ń
ia s
ă
sereorganizeze potrivit prevederilor legale.
Art. 4.
 Consiliile locale ale municipiilor, ora
ş
elor, comunelor
ş
i ale sectoarelor municipiuluiBucure
ş
ti, prin compartimentele specializate din aparatul propriu, sprijin
ă
asocia
Ń
iile deproprietari pentru înfiin
Ń
are, organizare
ş
i functionare, pentru realizarea scopurilor
ş
i sarcinilor cele revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sprijinînd totodat
ă
asocia
Ń
iile delocatari pentru a se transforma
ş
i a se reorganiza în asocia
Ń
ii de proprietari.
CAPITOLUL II - Administrarea condominiilor
Art. 5.
 (1) Condominiile pot fi administrate de
persoane fizice atestate
în conformitate cuprevederile art. 22 alin. (2)
ş
i angajate cu contract individual de munc
ă
ori cu conven
Ń
ie civil
ă
deprest
ă
ri de servicii sau de
persoane juridice specializate
, cu care se încheie un contract deadministrare, potrivit hot
ă
rârii adun
ă
rii generale a proprietarilor.Administratorii trebuie sa prezinte garan
Ń
ii morale, materiale
ş
i profesionale acceptate deproprietarul cl
ă
dirii sau de reprezentantul legal al acestuia.(2) Obliga
Ń
iile administratorului sunt cele stabilite prin lege, precum
ş
i cele stabilite princontractul încheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul legal al acestuia.(3) Pentru administrator sau, dup
ă
caz, persoana fizic
ă
gestionar
ă
a bunurilor
ş
imijloacelor banesti ale asocia
Ń
iei de proprietari prevederile
Legii 22/1969
privind angajareagestionarilor, constituirea de garan
Ń
ii
ş
i r
ă
spunderea în legatur
ă
cu gestionarea bunuriloragen
Ń
ilor economici, autorit
ăŃ
ilor sau institutiilor publice, cu modific
ă
rile ulterioare, se aplic
ă
înmod corespunzator.(4) Suma ce constituie garan
Ń
ia material
ă
se depune în contul asocia
Ń
iei de proprietarirespective
ş
i se restituie la data încet
ă
rii contractului sau conven
Ń
iei încheiate cuadministratorul.
Art. 6.
 (1)
Administrarea condominiilor
are ca obiect utilizarea cl
ă
dirilor în scopul pentru careau fost construite, în condi
Ń
iile men
Ń
inerii pe toat
ă
perioada de existen
Ńă
a performan
Ń
elorfunc
Ń
ionale, tehnice
ş
i calitative pentru care acestea au fost realizate.(2) În acest scop activitatea de administrare a condominiului trebuie sa
asigure
:a) men
Ń
inerea în siguran
Ńă
a cl
ă
dirii potrivit prevederilor legale
ş
i aducerea la cuno
ş
tiin
Ń
a tuturorpersoanelor care locuiesc în cl
ă
dire despre starea acesteia din punct de vedere al sigurantei laac
Ń
iuni seismice;b) func
Ń
ionarea în bune condi
Ń
ii a tuturor instalatiilor
ş
i p
ă
r
Ń
ilor de construc
Ń
ii ale imobilului;c) aducerea la cuno
ş
tiin
Ń
a tuturor persoanelor care locuiesc în cl
ă
dire despre condi
Ń
iile generalede func
Ń
ionare a instala
Ń
iilor
ş
i dot
ă
rilor cl
ă
dirii, precum
ş
i despre regulile de folosire ainstala
Ń
iilor
ş
i dot
ă
rilor care se utilizeaz
ă
în comun;d) stabilirea condi
Ń
iilor în care pot fi realizate serviciile de între
Ń
inere
ş
i de repara
Ń
ii curente aleelementelor de construc
Ń
ii
ş
i instala
Ń
ii ale cl
ă
dirii, atât la p
ă
r
Ń
ile comune, cât
ş
i la cele folosite înexclusivitate, care pot perturba folosin
Ń
a normal
ă
a p
ă
r
Ń
ilor comune;e) aducerea la cuno
ş
tiin
Ń
a, prin afi
ş
are la loc vizibil, tuturor persoanelor care locuiesc în cl
ă
diredespre modul de stabilire a cheltuielilor curente pentru func
Ń
ionarea
ş
i între
Ń
inerea cl
ă
dirii,precum
ş
i a cheltuielilor ce decurg din alte pl
ăŃ
i efectuate, inclusiv cele pentru repara
Ń
ia capital
ă
 a cl
ă
dirii - construc
Ń
ii
ş
i instala
Ń
ii. Lista de plat
ă
a cotelor de contribu
Ń
ie la cheltuielile asocia
Ń
ieide proprietari, care se afi
ş
eaz
ă
, se întocme
ş
te conform prevederilor Normelor metodologiceprivind organizarea
ş
i conducerea contabilita
Ń
ii în partid
ă
simpl
ă
de c
ă
tre persoanele juridicef
ă
r
ă
scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finan
Ń
elor publice nr. 2.329/2001, publicat înM.Of. 20 din 15 ianuarie 2002;
 
 3
f) preluarea sau reconstituirea c
ă
r
Ń
ii construc
Ń
iei potrivit prevederilor legale
ş
i eviden
Ń
iereatuturor modific
ă
rilor aduse, în condi
Ń
iile legii, la p
ă
r
Ń
ile comune ale cl
ă
dirii.(3) Schimbarea destina
Ń
iei locuin
Ń
elor
ş
i/sau a spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea delocuin
Ńă
, situate în cl
ă
diri colective, se poate face numai cu acordul proprietarului cl
ă
dirii sau alasocia
Ń
iei de proprietari
ş
i, în mod obligatoriu, cu aprobarea proprietarilor cu care se învecineaza pe orizontal
ă
 
ş
i pe vertical
ă
, indiferent dac
ă
proprietarul care inten
Ń
ioneaz
ă
s
ă
fac
ă
 aceast
ă
schimbare este sau nu este membru al asocia
Ń
iei de proprietari.
Art. 7.
 Asocia
Ń
iile de proprietari se
constituie
prin hot
ă
rârea a cel pu
Ń
in jum
ă
tate plus unu dinnum
ă
rul proprietarilor apartamentelor
ş
i spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
dincadrul unui condominiu.
Art. 8.
 (1) În cl
ă
dirile de locuit cu mai multe tronsoane sau sc
ă
ri se pot constitui asocia
Ń
ii deproprietari pe fiecare tronson sau scar
ă
, dac
ă
proprietatea comun
ă
aferent
ă
tronsonului orisc
ă
rii poate fi delimitat
ă
 
ş
i dac
ă
este posibil
ă
repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane saupe sc
ă
ri.(2) Asocia
Ń
iile de proprietari se pot constitui potrivit alîn. (1) prin hot
ă
rârea adun
ă
riigenerale
ş
i cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiv
ă
a p
ă
r
Ń
ilor deproprietate comun
ă
care se preiau în administrare de respectiva asocia
Ń
ie de proprietari
ş
i cuprivire la obliga
Ń
iile
ş
i drepturile legale care vor continua sa r
ă
mân
ă
în sarcina tuturorcoproprietarilor.(3) Pentru a se stabili dac
ă
este posibil
ă
defalcarea tehnic
ă
a consumurilor
ş
irepartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe sc
ă
ri, precum
ş
i modalitatea acesteidefalc
ă
ri/repartiz
ă
ri, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implica
Ń
ii - electricitate, gazenaturale, ap
ă
sau altele asemenea - cu privire la posibilit
ăŃ
ile tehnice de furnizare a utilit
ăŃ
ilor petronsoane sau pe sc
ă
ri.(4) Prin acordul de asociere pe scar
ă
sau tronson se reglementeaz
ă
 
ş
i raporturile cucelelalte asocia
Ń
ii de proprietari constituite în cl
ă
dire.
Art. 9.
 (1) Anterior adun
ă
rii de constituire, proprietarii din cl
ă
dirile cu mai multe apartamente sepot întruni pentru a hot
ă
ri cu privire la înfiin
Ń
area asocia
Ń
iei de proprietari sau la transformareaasocia
Ń
iei de locatari în asocia
Ń
ie de proprietari. Totodat
ă
vor hot
ă
ş
i cu privire la persoanafizic
ă
sau juridic
ă
însarcinat
ă
cu întocmirea acordului de asociere
ş
i a statutului, cu privire latermenul de finalizare a acestora
ş
i la data de convocare a adun
ă
rii de constituire. Hot
ă
râreaproprietarilor se consemneaz
ă
într-un procesverbal care se semneaz
ă
de toti cei prezen
Ń
i.(2) Cu cel pu
Ń
in 10 zile înaîntea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii seconvoac
ă
prin afi
ş
are într-un loc vizibil.(3) Adunarea de constituire a asocia
Ń
iei de proprietari este legal întrunit
ă
în cvorumulprevazut la art. 7.(4)
Hot
ă
rârea privind înfiin
Ń
area
asocia
Ń
iei de proprietari poate fi luat
ă
cu votul a celpu
Ń
in dou
ă
treimi din num
ă
rul proprietarilor prezen
Ń
i, dar nu mai pu
Ń
in de jum
ă
tate plus unu dinnum
ă
rul proprietarilor locuin
Ń
elor
ş
i ai spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
din cadrulcl
ă
dirii, sc
ă
rii sau tronsonului respectiv, dup
ă
caz.(5) Dac
ă
nu este întrunit
cvorumul
, o nou
ă
convocare va avea loc dup
ă
cel pu
Ń
in 5 zilede la data primei întâlniri, în condi
Ń
iile prev
ă
zute la alin. (1). În cazul în care nici la a douaconvocare nu se poate lua hot
ă
rârea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treiaconvocare, dup
ă
cel pu
Ń
in 5 zile de la data celei de-a doua; în acest caz, hot
ă
rârea privind înfiin
Ń
area asocia
Ń
iei de proprietari poate fi luat
ă
cu votul a cel pu
Ń
in jum
ă
tate plus unu dinnum
ă
rul proprietarilor prezen
Ń
i, dar nu mai pu
Ń
in de o treime din num
ă
rul proprietarilor.(6) În
adunarea de constituire
se prezint
ă
 
ş
i se adopt
ă
statutul asocia
Ń
iei de proprietari, în care se vor cuprinde preciz
ă
ri cu privire la:a) denumirea, forma juridic
ă
, sediul, durata de func
Ń
ionare ale asocia
Ń
iei de proprietari;b) scopul
ş
i obiectul de activitate ale asocia
Ń
iei de proprietari;

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arabelabela liked this
Kaszo Mark liked this
Liviu Dragoman liked this
mariget liked this
mariget liked this
valylz7280 liked this
bgm7966 liked this
Laurentiu Laur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->