Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HG400 2003 Asociatiile de Proprietari

HG400 2003 Asociatiile de Proprietari

Ratings: (0)|Views: 1,395|Likes:
Published by Livia

More info:

Published by: Livia on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
 1
Hotarâre nr. 400 din 04/02/2003aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si func
Ń
ionareaasocia
Ń
iilor de proprietariMonitorul Oficial nr. 311 din 05/08/2003
În temeiul art. 107 din Constitu
Ń
ie, al art. 22 din O.G. 85/2001 privind organizarea
ş
ifunc
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, aprobat
ă
cu modific
ă
ri prin Legea 234/2002,
ş
i al art. 68din Legea locuin
Ń
ei nr. 114/1996, republicat
ă
, cu modificarile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,Guvernul Romaniei adopt
ă
prezenta hot
ă
râre.
Art. 1.
 Se aprob
ă
Normele metodologice privind organizarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor deproprietari, prev
ă
zute în anexa care face parte integrant
ă
din prezenta hot
ă
râre.
Art. 2.
 Pe data intr
ă
rii în vigoare a prezentei hot
ă
râri
se abrog
ă
: cap. IV "Administrarea cl
ă
dirilorde locuin
Ń
e"
ş
i cap. V "Repartizarea cheltuielilor
ş
i veniturilor rezultate din între
Ń
inerea, repararea
ş
i exploatarea condominiilor", cu excep
Ń
ia art. 90, din Normele metodologice pentru punerea înaplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prîn H.G. 1.275/2000, publicat
ă
înM.Of. 690 din 22 decembrie 2000, cu modific
ă
rile ulterioare; Ordinul ministrului lucr
ă
rilor publice
ş
i amenaj
ă
rii teritoriului nr. 139/N/1997 pentru aprobarea Preciz
ă
rilor privind constituirea, înregistrarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, publicat în M.Of. 338 bis din 2 decembrie1997, precum
ş
i orice alte dispozi
Ń
ii contrare.
ANEXA
NORME METODOLOGICE - privind organizarea
ş
i func
Ń
ionareaasocia
Ń
iilor de proprietariCAPITOLUL I - Dispozitii generale
Art. 1.
 (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozi
Ń
ie asocia
Ń
iilor deproprietari
ş
i autorit
ăŃ
ilor administra
Ń
iei publice centrale
ş
i locale a
cadrului general pentruorganizarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, exploatarea
ş
i administrareacl
ă
dirilor - blocuri de locuin
Ń
e - condominii, precum
ş
i exercitarea controlului fînanciar-contabil
ş
i gestionar asupra activit
ăŃ
ii asocia
Ń
iilor de proprietari
 în aplicarea prevederilorLegii locuin
Ń
ei nr. 114/1996, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,
ş
i ale O.G.85/2001 privind organizarea
ş
i func
Ń
ionarea asocia
Ń
iilor de proprietari, aprobat
ă
cu modific
ă
riprin Legea 234/2002.(2) În în
Ń
elesul prezentelor norme metodologice, prin bloc de locuin
Ń
e - cl
ă
dire -condominiu, denumit în continuare condominiu, se în
Ń
elege o proprietate imobiliar
ă
din careunele p
ă
r
Ń
i sunt propriet
ăŃ
i îndividuale, reprezentate din apartamente sau spa
Ń
ii cu altadestina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
, iar restul, proprietate comun
ă
indiviz
ă
. Prin asimilare, poate fidefinit condominiu
ş
i un tronson, cu una sau mai multe sc
ă
ri, din cadrul cl
ă
dirii de locuit, încondi
Ń
iile în care se poate delimita proprietatea comun
ă
.
Art. 2.
 (1) În scopul reprezent
ă
rii
ş
i sus
Ń
inerii intereselor comune ale proprietarilor, legate defolosirea bunurilor aflate în proprietate comun
ă
indiviz
ă
din cl
ă
direa ce alcatuie
ş
te uncondominiu, proprietarii locuin
Ń
elor
ş
i ai spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
se potconstitui în asocia
Ń
ii de proprietari cu personalitate juridic
ă
.(2) Asocia
Ń
ia de proprietari este forma juridic
ă
de organizare
ş
i de reprezentare a întereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridic
ă
, nonprofit, înfiintata în condi
Ń
iile prev
ă
zute de lege.
 
 2
Art. 3.
 Asocia
Ń
iile de locatari din cl
ă
dirile ale c
ă
ror apartamente au fost dobândite în proprietate în condi
Ń
iile legii
ş
i care nu au fost reorganizate în asocia
Ń
ii de proprietari au obliga
Ń
ia s
ă
sereorganizeze potrivit prevederilor legale.
Art. 4.
 Consiliile locale ale municipiilor, ora
ş
elor, comunelor
ş
i ale sectoarelor municipiuluiBucure
ş
ti, prin compartimentele specializate din aparatul propriu, sprijin
ă
asocia
Ń
iile deproprietari pentru înfiin
Ń
are, organizare
ş
i functionare, pentru realizarea scopurilor
ş
i sarcinilor cele revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sprijinînd totodat
ă
asocia
Ń
iile delocatari pentru a se transforma
ş
i a se reorganiza în asocia
Ń
ii de proprietari.
CAPITOLUL II - Administrarea condominiilor
Art. 5.
 (1) Condominiile pot fi administrate de
persoane fizice atestate
în conformitate cuprevederile art. 22 alin. (2)
ş
i angajate cu contract individual de munc
ă
ori cu conven
Ń
ie civil
ă
deprest
ă
ri de servicii sau de
persoane juridice specializate
, cu care se încheie un contract deadministrare, potrivit hot
ă
rârii adun
ă
rii generale a proprietarilor.Administratorii trebuie sa prezinte garan
Ń
ii morale, materiale
ş
i profesionale acceptate deproprietarul cl
ă
dirii sau de reprezentantul legal al acestuia.(2) Obliga
Ń
iile administratorului sunt cele stabilite prin lege, precum
ş
i cele stabilite princontractul încheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul legal al acestuia.(3) Pentru administrator sau, dup
ă
caz, persoana fizic
ă
gestionar
ă
a bunurilor
ş
imijloacelor banesti ale asocia
Ń
iei de proprietari prevederile
Legii 22/1969
privind angajareagestionarilor, constituirea de garan
Ń
ii
ş
i r
ă
spunderea în legatur
ă
cu gestionarea bunuriloragen
Ń
ilor economici, autorit
ăŃ
ilor sau institutiilor publice, cu modific
ă
rile ulterioare, se aplic
ă
înmod corespunzator.(4) Suma ce constituie garan
Ń
ia material
ă
se depune în contul asocia
Ń
iei de proprietarirespective
ş
i se restituie la data încet
ă
rii contractului sau conven
Ń
iei încheiate cuadministratorul.
Art. 6.
 (1)
Administrarea condominiilor
are ca obiect utilizarea cl
ă
dirilor în scopul pentru careau fost construite, în condi
Ń
iile men
Ń
inerii pe toat
ă
perioada de existen
Ńă
a performan
Ń
elorfunc
Ń
ionale, tehnice
ş
i calitative pentru care acestea au fost realizate.(2) În acest scop activitatea de administrare a condominiului trebuie sa
asigure
:a) men
Ń
inerea în siguran
Ńă
a cl
ă
dirii potrivit prevederilor legale
ş
i aducerea la cuno
ş
tiin
Ń
a tuturorpersoanelor care locuiesc în cl
ă
dire despre starea acesteia din punct de vedere al sigurantei laac
Ń
iuni seismice;b) func
Ń
ionarea în bune condi
Ń
ii a tuturor instalatiilor
ş
i p
ă
r
Ń
ilor de construc
Ń
ii ale imobilului;c) aducerea la cuno
ş
tiin
Ń
a tuturor persoanelor care locuiesc în cl
ă
dire despre condi
Ń
iile generalede func
Ń
ionare a instala
Ń
iilor
ş
i dot
ă
rilor cl
ă
dirii, precum
ş
i despre regulile de folosire ainstala
Ń
iilor
ş
i dot
ă
rilor care se utilizeaz
ă
în comun;d) stabilirea condi
Ń
iilor în care pot fi realizate serviciile de între
Ń
inere
ş
i de repara
Ń
ii curente aleelementelor de construc
Ń
ii
ş
i instala
Ń
ii ale cl
ă
dirii, atât la p
ă
r
Ń
ile comune, cât
ş
i la cele folosite înexclusivitate, care pot perturba folosin
Ń
a normal
ă
a p
ă
r
Ń
ilor comune;e) aducerea la cuno
ş
tiin
Ń
a, prin afi
ş
are la loc vizibil, tuturor persoanelor care locuiesc în cl
ă
diredespre modul de stabilire a cheltuielilor curente pentru func
Ń
ionarea
ş
i între
Ń
inerea cl
ă
dirii,precum
ş
i a cheltuielilor ce decurg din alte pl
ăŃ
i efectuate, inclusiv cele pentru repara
Ń
ia capital
ă
 a cl
ă
dirii - construc
Ń
ii
ş
i instala
Ń
ii. Lista de plat
ă
a cotelor de contribu
Ń
ie la cheltuielile asocia
Ń
ieide proprietari, care se afi
ş
eaz
ă
, se întocme
ş
te conform prevederilor Normelor metodologiceprivind organizarea
ş
i conducerea contabilita
Ń
ii în partid
ă
simpl
ă
de c
ă
tre persoanele juridicef
ă
r
ă
scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finan
Ń
elor publice nr. 2.329/2001, publicat înM.Of. 20 din 15 ianuarie 2002;
 
 3
f) preluarea sau reconstituirea c
ă
r
Ń
ii construc
Ń
iei potrivit prevederilor legale
ş
i eviden
Ń
iereatuturor modific
ă
rilor aduse, în condi
Ń
iile legii, la p
ă
r
Ń
ile comune ale cl
ă
dirii.(3) Schimbarea destina
Ń
iei locuin
Ń
elor
ş
i/sau a spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea delocuin
Ńă
, situate în cl
ă
diri colective, se poate face numai cu acordul proprietarului cl
ă
dirii sau alasocia
Ń
iei de proprietari
ş
i, în mod obligatoriu, cu aprobarea proprietarilor cu care se învecineaza pe orizontal
ă
 
ş
i pe vertical
ă
, indiferent dac
ă
proprietarul care inten
Ń
ioneaz
ă
s
ă
fac
ă
 aceast
ă
schimbare este sau nu este membru al asocia
Ń
iei de proprietari.
Art. 7.
 Asocia
Ń
iile de proprietari se
constituie
prin hot
ă
rârea a cel pu
Ń
in jum
ă
tate plus unu dinnum
ă
rul proprietarilor apartamentelor
ş
i spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
dincadrul unui condominiu.
Art. 8.
 (1) În cl
ă
dirile de locuit cu mai multe tronsoane sau sc
ă
ri se pot constitui asocia
Ń
ii deproprietari pe fiecare tronson sau scar
ă
, dac
ă
proprietatea comun
ă
aferent
ă
tronsonului orisc
ă
rii poate fi delimitat
ă
 
ş
i dac
ă
este posibil
ă
repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane saupe sc
ă
ri.(2) Asocia
Ń
iile de proprietari se pot constitui potrivit alîn. (1) prin hot
ă
rârea adun
ă
riigenerale
ş
i cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiv
ă
a p
ă
r
Ń
ilor deproprietate comun
ă
care se preiau în administrare de respectiva asocia
Ń
ie de proprietari
ş
i cuprivire la obliga
Ń
iile
ş
i drepturile legale care vor continua sa r
ă
mân
ă
în sarcina tuturorcoproprietarilor.(3) Pentru a se stabili dac
ă
este posibil
ă
defalcarea tehnic
ă
a consumurilor
ş
irepartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe sc
ă
ri, precum
ş
i modalitatea acesteidefalc
ă
ri/repartiz
ă
ri, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implica
Ń
ii - electricitate, gazenaturale, ap
ă
sau altele asemenea - cu privire la posibilit
ăŃ
ile tehnice de furnizare a utilit
ăŃ
ilor petronsoane sau pe sc
ă
ri.(4) Prin acordul de asociere pe scar
ă
sau tronson se reglementeaz
ă
 
ş
i raporturile cucelelalte asocia
Ń
ii de proprietari constituite în cl
ă
dire.
Art. 9.
 (1) Anterior adun
ă
rii de constituire, proprietarii din cl
ă
dirile cu mai multe apartamente sepot întruni pentru a hot
ă
ri cu privire la înfiin
Ń
area asocia
Ń
iei de proprietari sau la transformareaasocia
Ń
iei de locatari în asocia
Ń
ie de proprietari. Totodat
ă
vor hot
ă
ş
i cu privire la persoanafizic
ă
sau juridic
ă
însarcinat
ă
cu întocmirea acordului de asociere
ş
i a statutului, cu privire latermenul de finalizare a acestora
ş
i la data de convocare a adun
ă
rii de constituire. Hot
ă
râreaproprietarilor se consemneaz
ă
într-un procesverbal care se semneaz
ă
de toti cei prezen
Ń
i.(2) Cu cel pu
Ń
in 10 zile înaîntea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii seconvoac
ă
prin afi
ş
are într-un loc vizibil.(3) Adunarea de constituire a asocia
Ń
iei de proprietari este legal întrunit
ă
în cvorumulprevazut la art. 7.(4)
Hot
ă
rârea privind înfiin
Ń
area
asocia
Ń
iei de proprietari poate fi luat
ă
cu votul a celpu
Ń
in dou
ă
treimi din num
ă
rul proprietarilor prezen
Ń
i, dar nu mai pu
Ń
in de jum
ă
tate plus unu dinnum
ă
rul proprietarilor locuin
Ń
elor
ş
i ai spa
Ń
iilor cu alt
ă
destina
Ń
ie decât cea de locuin
Ńă
din cadrulcl
ă
dirii, sc
ă
rii sau tronsonului respectiv, dup
ă
caz.(5) Dac
ă
nu este întrunit
cvorumul
, o nou
ă
convocare va avea loc dup
ă
cel pu
Ń
in 5 zilede la data primei întâlniri, în condi
Ń
iile prev
ă
zute la alin. (1). În cazul în care nici la a douaconvocare nu se poate lua hot
ă
rârea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treiaconvocare, dup
ă
cel pu
Ń
in 5 zile de la data celei de-a doua; în acest caz, hot
ă
rârea privind înfiin
Ń
area asocia
Ń
iei de proprietari poate fi luat
ă
cu votul a cel pu
Ń
in jum
ă
tate plus unu dinnum
ă
rul proprietarilor prezen
Ń
i, dar nu mai pu
Ń
in de o treime din num
ă
rul proprietarilor.(6) În
adunarea de constituire
se prezint
ă
 
ş
i se adopt
ă
statutul asocia
Ń
iei de proprietari, în care se vor cuprinde preciz
ă
ri cu privire la:a) denumirea, forma juridic
ă
, sediul, durata de func
Ń
ionare ale asocia
Ń
iei de proprietari;b) scopul
ş
i obiectul de activitate ale asocia
Ń
iei de proprietari;

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arabelabela liked this
Kaszo Mark liked this
Liviu Dragoman liked this
valylz7280 liked this
bgm7966 liked this
Laurentiu Laur liked this
Melksedek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->