Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

Ratings: (0)|Views: 1,423 |Likes:
Published by meocon290

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: meocon290 on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
PHƢƠNG PHÁP KIỂ
M TRA VI SINH V
T TRONG CÁC S
N PH
M TH
Y S
ẢN ĐÔNG LẠ
NHKi
m tra vi sinh v
t là m
t trong nh
ng công tác c
n thi
ế
t ph
i ti
ến hành khi đánh giá chất lƣợ 
ng các s
n ph
m th
y s
n
đông lạ
nh, các ch
tiêu v
vi sinh v
t c
a các s
n ph
m th
y s
n
đông lạnh đƣợc đề
ra 1 cách nghiêm ng
t, bu
c các nhà s
nxu
t và ki
m tra ch
ất lƣợ 
ng s
n ph
i nghiêm ch
nh th
c hi
ện, đặ
c bi
t là các s
n ph
m th
y s
ản đông lạ
nh xu
t kh
u. B
ở 
i vìvi sinh v
t cá kh
 
năng gây độ
c và gây b
nh truy
n nhi
m r
t nguy hi
m. Các ch
tiêu vi sinh v
t c
n ki
ểm tra đố
i v
ớ 
i s
nph
m th
y s
ản đông lạ
nh bao g
m:1.
 
T
ng s
vi sinh v
t hi
ế
u khí 2.
 
T
ng s
coliform3.
 
S
Escherichia coli4.
 
S
staphylococcus aureus5.
 
S
Salmonella6.
 
S
Shigella
 
 PHƯƠNG PHÁP KIỂ 
 M NGHI 
 Ệ 
 M VI SINH (không ch
ỉ 
ki
ể 
 m tra vi sinh mà còn ki
ể 
 m tra hóa h
 c, ki
ể 
 m tra c
 m quan) 
4.1. Phương pháp lấ
y, v
n chuy
n và b
o qu
n m
u ki
m vi sinh4.1.1. L
y, v
n chuy
n và x
ử 
lý m
u
 4.1.1.1.
 
ế 
ho
ch l
ấ 
 y m
ẫ 
u4.1.1.1.1. L
ấ 
 y m
ẫ 
u ki
ể 
m tra lô hàng
Lƣợ 
ng m
u ki
m tra lô hàng tùy thu
c vào t
ng s
n ph
m c
th
ể, nhƣng không đƣợc ít hơn yêu cầ
u ki
m nghi
m.
Ứ 
ng v
ớ 
i t
ng lo
i th
c ph
m kèm theo m
ột lƣợng xác đị
nh s
 
đƣợ 
c gi
ớ 
i h
n m
t s
 
lƣợ 
ng vi sinh v
t nh
ất đị
nh cho phépt
n t
i trong m
ặt hàng đó. Thông thƣờng thì đố
i v
ớ 
i vi sinh v
t gây b
nh, yêu c
ầu đặt ra là “không có” hoặc “không phát
hi
ện” trong mộ
t kh
ối lƣợ 
ng th
c ph
ẩm xác đị
nh.
Để
nh
n bi
ế
t các m
u th
c ph
ẩm không đạ
t yêu c
ầu, ngƣời ta thƣờ 
ng th
c hi
n l
y m
u và ghi nh
n k
ế
t qu
theo các c
p
độ
 
đã đƣợ 
c thi
ế
t l
ập nhƣ sau:
C
p 1: cách l
y m
u c
 
điển, trong đó việc đánh giá kế
t qu
ki
m nghi
m ch
d
a trên m
t giá tr
duy nh
t c
a m
u.
C
p 2: k
ế
ho
ch l
y m
u lo
ại 2 đƣợ 
c dùng cho các th
nghi
m tính vi sinh v
t gây b
nh. K
ế
t qu
 
đƣợc coi là không đạ
tkhi m
t trong s
t
ng s
m
ẫu đã lấ
y b
phát hi
n có vi sinh v
t gây b
nh.
C
p 3:
K
ế
t qu
 
đạ
t yêu c
u khi:
 
M
ật độ
vi sinh nh
 
hơn thông số
gi
ớ 
i h
ạn dƣới (có thêm điề
u ki
n).M
ật độ
vi sinh l
ớn hơn thông số
gi
ớ 
i h
ạn dƣớ 
i và nh
 
hơn thông số
gi
ớ 
i h
n trên.
K
ế
t qu
không ch
p nh
n khi m
ật độ
 
vi sinh cao hơn giớ 
i h
n trên.
Thông thƣờ 
ng gi
ớ 
i h
ạn trên cao hơn ít nhấ
t 10 l
n so v
ớ 
i gi
ớ 
i h
ạn dƣớ 
i.
4.1.1.1.2. L
ấ 
 y m
ẫ 
u ki
ể 
m tra v
sinh công nghi
 p
Lƣợ 
ng m
u ph
ải đủ
 
để
 
 phân tích, thông thƣờ 
ng tr
ọng lƣợ 
ng m
u t
i thi
ểu đƣợc qui định nhƣ sau:
D
ng r
n (ph
n th
t): 200 g.
D
ng l
ỏng (nƣớ 
c dùng trong ch
ế
bi
ế
n): 500 ml.
 4.1.1.2.
 
 Phương tiệ
n l
ấ 
 y m
ẫ 
u và d 
ng c
ch
ứ 
a m
ẫ 
u
4.1.1.2.1. Phương tiệ
n l
ấ 
 y m
ẫ 
u
Để
l
y m
u ho
c khui m
ở 
bao bì,c
nthi
ế
t ph
i s
d
ng:
 
Phƣơng tiệ
n phù h
ợ 
p.
D
ng c
 
đƣợ 
c ch
ế
t
v
t li
u d
làm s
ch, d
kh
 
trùng, không tác độ
ng lên m
u ho
c b
m
ẫu tác độ
ng.
V
ớ 
i các lo
i th
c ph
m không bao gói, ph
i dùng d
ng c
 
vô trùng để
l
y m
u.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Xuyen Huynh liked this
1 hundred reads
Yen Map liked this
Catim Titi liked this
Ly Magnet liked this
Duong Anh Nguyet liked this
Khong An Phu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->