Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vai Tro Nhu Cau Vitamin, Khoang Chat, Nuoc

Vai Tro Nhu Cau Vitamin, Khoang Chat, Nuoc

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Published by HSK

More info:

Published by: HSK on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
 
20
VAI TRÒ VÀ NHU C
U C
A VITAMIN, MU
I KHOÁNG VÀ N
Ư 
C
M
C TIÊU
 Sau khi h
c xong bài này, sinh viên có th
:1. Phân bi
t
ư 
c ch
t vi l
ư 
ng (micronutrients) và ch
t
a l
ư 
ng (macronutrients),nguyên nhân và m
t s
tình tr
ng b
nh lý chính do thi
u vitamin và khoáng.2. K
 
ư 
c vai trò, nhu c
u, h
p thu c
a vitamin: A, E, D, B
12
, B
1
, B
2
, C3. K
 
ư 
c vai trò, nhu c
u, h
p thu c
a m
t s
ch
t khoáng: S
t, Iod, Calci, K
m4. K
 
ư 
c vai trò và nhu c
u v
n
ư 
c c
a c
ơ 
th
 N
I DUNG
PH
N 1. VAI TRÒ VÀ NHU C
U VITAMIN
Khái ni
m chung v
vitamin
Vitamin là m
t nhóm ch
t h
u c
ơ 
c
ơ 
th
không th
t
t
ng h
 
p

tho
 mãn nhu c
u hàng ngày. Nhu c
u

ngh
cho
a s
các vitamin trong kho
ng vàitr
ă
m mg m
i ngày. Nhu c
u nh
nh
ư
v
y nh
ư
ng thi
u vitamin s
gây ra nhi
u r
ilo
n chuy
n hoá quan tr
ng,
nh h
ư 
ng t
 
i s
phát tri
n, s
c kho
và gây các b
nh

c hi
u.Viatmin c
n thi
t cho c
ơ 
th
con ng
ư 
i có th
chia ra 2 nhóm: Vitamin hoàtan trong ch
t béo và vitamin hoà tan trong n
ư 
c. S
phân lo
i này d
a trên tínhch
t v
t lý c
a vitamin h
ơ 
n là d
a vào tác d
ng sinh h
c.Các vitamin tan trong d
u
ư 
c

c
p

n trong ph
n này là vitamin A, D,E, K. Trong s
này, ch
c n
ă
ng c
a vitamin A và D
ã
ư 
c hi
u bi
t r
ng rãi.Vitamin A c
n thi
t cho qúa trình nhìn, s
b
n v
ng c
a da, và ch
c n
ă
ng mi
nd
ch. Beta-caroten, ti
n ch
t c
a vitamin A, vitamin E có vai trò là ch
t anti-oxydant, b
o v
c
ơ 
th
ch
ng l
i các tác nhân gây oxy hoá. Vitamin K c
n thi
t choquá trình
ông máu và tham gia vào quá trình t
o x
ươ 
ng. M
c dù các vitamin này
nh h
ư 
ng t
t

n s
c kho
, nh
ư
ng khi dùng v
 
i li
u cao có th
gây ng
 

c.
1.1.Vitamin A (Retinol)
1.1.1. Ch
 
 c n
ă
 ng
Retinol và retinal c
n thi
t cho quá trình nhìn, sinh s
n, phát tri
n, s
phânbào, s
sao chép gen và ch
c n
ă
ng mi
n d
ch, trong khi retinoic acid c
n thi
t choquá trình phát tri
n, phân bào và ch
c n
ă
ng mi
n d
ch.
 Nhìn: 
Ch
c n
ă
ng

c tr
ư
ng nh
t c
a vitamin A là vai trò v
 
i võng m
c c
am
t m
c dù m
t ch
gi
m
t l
ư 
ng vitamin A b
ng 0.01% c
a c
ơ 
th
, tham gia vàoch
c n
ă
ng t
bào hình que trong vi
c
áp
ng v
 
i ánh sáng khác nhau, tham gia vàoch
c n
ă
ng c
a t
bào hình nón v
 
i ch
c n
ă
ng phân bi
t màu s
c.
 
21
Ch
 
c n
ă
ng phát tri
 
n
: Khi

ng v
t b
thi
u vitamin A, quá trình phát tri
nb
ng
ng l
i. Nh
ng d
u hi
u s
 
m c
a thi
u vitamin A là m
t ngon mi
ng, gi
mtr
ng l
ư 
ng. Thi
u vitamin A làm x
ươ 
ng m
m và m
nh h
ơ 
n bình th
ư 
ng, qúa trìnhvôi hoá b
r
i lo
n. Ch
c n
ă
ng phát tri
n c
a vitamin A là do acid retinoic

mnh
n.
 Bi
t hoá t 
 
bào và mi
 
n
ch:
 Phát tri
n và bi
t hoá t
bào x
ươ 
ng là m
t ví d
 
i
n hình v
vai trò c
a vitamin A. Nhi
u b
t th
ư 
ng v
thay

i c
u trúc và bi
thoá t
bào, mô do thi
u vitamin A
ư 
c bi
t

n t
lâu: s
ng hoá các t
bào bi
umô, các t
bào b
khô
ét và khô c
ng l
i. Nh
ng mô nh
y c
m nh
t v
 
i vitamin Alà da,
ư 
ng hô h
p, tuy
n n
ư 
c b
t, m
t, và tinh hoàn. S
ng hoá bi
u giác m
ccó th
gây loét và d
n

n khô m
t.Acid retinoic tham gia vào quá trình bi
t hoá t
bào phôi thai, t
nh
ng t
 bào m
m thành nh
ng mô khác nhau c
a c
ơ 
th
nh
ư
c
ơ 
, da và các t
bào th
n kinh.Quá trình này thông qua nh
ng bi
n

i c
a gen. Hi
n nay, khoa h
c phát hi
nkho
ng trên 1000 gen có t
ươ 
ng tác v
 
i vitamin A, trong
ó bao g
m hóc môn t
ă
ngtr
ư 
ng, osteopontin, hóc môn
i
u hoà phát tri
n, trao

i c
a x
ươ 
ng.Vitamin A c
n cho ch
c n
ă
ng c
a t
bào võng m
c, bi
u mô- hàng rào quantr
ng b
o v
c
ơ 
th
kh
i s
xâm nh
p c
a vi khu
n t
bên ngoài. Hai h
th
ng mi
nd
ch th
d
ch và t
bào

u b
 
nh h
ư 
ng c
a vitamin A và các ch
t chuy
n hoá c
achúng.
Sinh s
n:
 Retinol và retinal

u c
n cho ch
c n
ă
ng sinh s
n bình th
ư 
ng c
achu
t. Khi thi
u h
t retinol ho
c retinal chu
t

c không sinh s
n t
bào tinh trùng,bào thai phát tri
n không bình th
ư 
ng.
1.1.2. H 
 
 p thu, chuy
 
 n hoá
Retinol và retinyl ester có trong các lo
i th
c ph
m có ngu
n g
c

ng v
t.Beta-caroten có trong các lo
i rau qu
màu xanh

m, màu vàng. Theo c
 
i
n, khivào c
ơ 
th
beta caroten chuy
n thành vitamin A v
 
i t
l
6 beta caroten = 1 RE(hi
n nay, khuy
n ngh
m
 
i 1 vitamin A RE = 12 beta-caroten = 24 carotenoidkhác). H
p thu beta-caroten còn b
 
nh h
ư 
ng b
 
i m
t s
thành ph
n khác trongth
c
ă
n nh
ư
protein, ch
t béo trong kh
u ph
n, và ph
thu
c lo
i th
c ph
m khácnhau.Vì vitamin A hoà tan ch
t béo nên quá trình h
p thu
ư 
c t
ă
ng lên khi cónh
ng y
u t
làm t
ă
ng h
p thu ch
t béo và ng
ư 
c l
i. Ví d
, mu
i m
t làm t
ă
ng h
pthu ch
t béo, do v
y nh
ng y
u t
làm t
ă
ng bài ti
t m
t ho
c gi
m bài ti
t m
t

u
nh h
ư 
ng

n h
p thu vitamin A trong kh
u ph
n.Caroten sau khi
ư 
c phân tách kh
i th
c
ă
n th
c v
t trong quá trình tiêuhoá, chúng
ư 
c h
p thu nguyên d
ng v
 
i s
m
t c
a acid m
t. T
i thành ru
tchúng
ư 
c phân c
t thành retinol, r
i
ơ 
c ester hoá gi
ng các retinol. M
t s
 caroten v
n
ư 
c gi
nguyên d
ng cho

n khi vào h
tu
n hoàn chung. M
c beta-caroten trong máu ph
n ánh tình hình caroten c
a ch
 

 
ă
n h
ơ 
n là tình tr
ngvitamin A c
a c
ơ 
th
.
 
 
22
Vì beta-caroten có th
 
ư 
c chuy
n tr
c ti
p thành retinol và retinal, nên nócòn là ti
n ch
t c
a acid retinoic. Các carotenoids còn có vai trò nh
ư
ch
t ch
ng oxyhoá, b
o v
c
ơ 
th
kh
i nh
ng tác nhân oxy hoá.
1.1.3. Ch
 
 

 
ă
 n khuy
 
 n ngh
  
 
Trong 3 tháng cu
i c
a th
 
i k
thai nghén, kho
ng 1.4 mg retinol
ư 
cchuy
n cho thai nhi.
i
u này cho th
y không c
n ph
i b
sung thêm n
u ng
ư 
i m
 có d
tr
vitamin A bình th
ư 
ng. N
u ph
n
có thai v
 
i d
tr
vitamin A th
p, c
nph
i b
sung m
t l
ư 
ng 200 RE vitamin A/ngày; có th
có nguy hi
m n
u b
sungv
 
i li
u >20.000 RE/ngày, gây d
d
ng thai nghén. V
 
i ph
n
có thai không nêndùng quá li
u vitamin A.S
a m
có ch
a kho
ng 400-700 RE/L vitamin A và 200-400 microgam/Lcarotenoid. L
ư 
ng này có th
b
ng 50% l
ư 
ng d
tr
vitamin A c
a ng
ư 
i m
 trong vòng 6 tháng cho bú

u tiên.

 

m b
o cho d
tr
c
a ng
ư 
i m
, c
n ph
ib
sung thêm m
t l
ư 
ng 500RE/ngày vitamin A trong th
 
i gian cho con bú, t
c kho
ng 350-500 RE/ngày cho tr
nh
. V
 
i tr
l
 
n h
ơ 
n, có th
dùng s
l
ư 
ng t
ươ 
ng
ươ 
ng ng
ư 
i tr
ư 
ng thành.
1.1.4. Ngu
 n th
 
 c ph
 
 m
Vitamin A trong th
c ph
m g
m retinol, th
ư 
ng th
y trong các th
c
ă
nngu
n

ng v
t, ngoài ra chúng
ư 
c t
o thành t
các s
n ph
m carotenoid ngu
nth
c v
t.Gan là c
ơ 
quan d
tr
vitamin A c
a c
ơ 
th
, chính vì v
y gan là ngu
n th
c
ă
n giàu vitamin A; gan l
 
n ch
a kho
ng 12000 RE/100g, gan g
u có t
 
i 600,000RE/100g; d
u gan cá
ư 
c s
d
ng r
ng rãi nh
ư
ngu
n vitamin A và D; lòng

 tr
ng có kho
ng 310 UI (94RE)/lòng

; vitamin A trong b
ơ 
kho
ng 1900IU/kgho
c 570 RE/kg; magarine t
ă
ng c
ư 
ng vitamin A (d
ng palmitate) ch
a kho
ng33,000 IU/kg ho
c 10,000 RE/kg. Trong các lo
i rau q
a, ch
a các ti
n vitamin A,

c bi
t là các lo
i có màu xanh và màu vàng.
1.2. Vitamin D
ư 
c bi
t r
t rõ nh
ư
y
u t
 
i
u tr
còi x
ươ 
ng
 
tr
em, giúp t
o x
ươ 
ng. T
 c
x
ư
a con ng
ư 
i bi
t s
d
ng d
u cá thu ho
c t
m n
ng

 
i
u tr
và phòng còix
ươ 
ng. Ch
t ho
t tính ban

u
ư 
c g
i là vitamin D, sau này ng
ư 
i ta th
y r
ngvitamin D có th
 
ư 
c c
ơ 
th
t
t
ng h
 
p d
ư 
i tác d
ng c
a ánh sáng m
t tr
 
i.Vitamin D t
n t
i d
ư 
i 2 d
ng là cholecalciferol (vitamin D3) t
ngu
n

ngv
t, và ergocalciferol (vitamin D2) do nhân t
o t
ă
ng c
ư 
ng vào th
c ph
m. C
haid
ng

u có th
 
ư 
c hình thành khi

ng v
t ho
c th
c v
t
ư 
c m
t tr
 
i chi
usáng, c
hai d
ng
ư 
c g
i chung là Calciferol.
1.2.1. Ch
 
 c n
ă
 ng
Ch
t ho
t tính c
a vitamin D t
i các mô là 1,25-Dihydroxyvitamin D. Ch
tnày còn
ư 
c coi là m
t hóc môn c
a c
ơ 
th
h
ơ 
n là m
t vitamin. Khi
i
u hoà

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->