Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Japán kifejezések (Japán nyelvvizsga, 2-es szint)

Japán kifejezések (Japán nyelvvizsga, 2-es szint)

Ratings: (0)|Views: 484 |Likes:
Published by 東洋學

More info:

Published by: 東洋學 on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

 
ffi#EHÉE'EfrEftffisÍffi
Ebbcnaszámbnnisolyan fontoskifejezéseketmutatunkbe, nrclyeka 2 fokri nemzetkiizínpánnyelvvizsga zintjéhezartoznak.1frinév|ÜIl/igeó L L{>J.(prirhuzamosan)
,t.),,,,i,.i\
,aL.,"'.Ytke&Ü(....*LtIlJ*jJ&-t:-,,.A véIterjevelárhuzamosangVen9ijltfiIm-ipar.2)ige3t';-L{:t-J1na9m:..,akkor)
!.J):.
:.,,9lr,:+R'/tv..Li.íÍ{tI.E.C3lt,."HanemátomsajátzememmeLkkorem udom
elhinni.3)ige.i|\]LlJ/rv,/ige/3t,.]|Ü/rt'.(lehetseiles.rogY,.)-,!.E,-(4lt|l,,illiDá:l]LÜ.{l.:LÜ/.j&Jg
;1l!1l._'|{,áll....
l-|ati|le|egondo|ok,elJehetérteni,tnitmond.B)fetv,:-;|.;','{-*'c,/fonav{;- sIJá_,T:0)(-barr,-ben,misorán)'.,i]..l..1I'J*:í).ii .}it,'{s*a*e :&/rIJIJ/J';.&':>tl.
''..'l,l
.A kutatásoránsokrnindenreényertilt.
r(nentirmitmi|kti|)->.cnl,ÚsLtrr,'-C.l.tLL *Lrl
|0Örv,ige,rrrelléknévJ.>'á.i;|'-l"(annakel|enére)
I')t'
,btt::rr:L- l:ÜÜi.*lb-'-.jt<,*ffii:*>
;i:li;,llj''
A sokmunkal|ere,emmiem sikeru|t.11)fÖnévl:n'á.r((csak)L.b)0),^'l.[Ro(l?/-/r:L= ilt-t'á\/ll,r"Öcsaknemmond|yesmit.
'i.l' ,r'iJ,1.',
kWl.t(J{lt[{t'{.-t"-"
CsaknÖknekngyenes'
r,
1Z)fÖnérl.Íil'l3"(nerncsak)
,,'r.''."ij'j'*'rr'I
/r,|,|.l;|.,J{''-i-.9j,|tl.iái9]./d-{.'i,l.".Netncsaknoknek,aáemaiaknakskellazotthoniunkával',l3)F:'éu:/,,'ll(-ten,tekinteben);i.íli.iy(,1É-D.{;l.i|i/oÜí)*r/llr.,Abeszéd-techrtikaekintehenoincsárja
l4tlv:/.r'l->.( he!yett)
'i+{./t't;-)'('{Lt.au.I>tL*--l-.
Azanyukirnrrelyettoszonok.l 5ó'1e,v{-l'',/^','1.1t.5|,vmve|kapcso|tos
.t,J)Fflft:H'(Hrffi/:,I}rt\ s"
SzeretnékrrÓprob|érolérdezni.16)ftinév,nrelkné"rip".á*3Íu. (e|Öreudjuk)
1.-',ti,,,),,r/.^tcr.:'|:(ftl;LJ{d:.'ir,rlfux
-l{V.íJu.,,.,l'iu.,,.,...'....Mive|ennyirerikrlprragyok,.biz.toselénrogesni.
,,,1.r,rt!r',)1?,.r,i
termelést.
..^1í
;':,- ,tl'll.L
foglalkozlti
4)ig'-'r31'-r-ljt,l;.,7Í|,\tt|ti'Fct:t,'/:4i ,,Habárkimegnézinlegitattidásé|ti|',\,r4,,,rD9'/i-Cbll/llJib.
(,.)\r
Annal< lienéreogydiák,ez|afi|met,nemfogjakibírlli
'[r/tl,il,'i).íÍEt.:-
6)^-/"r]"(lt/-h,,//.r/'-()*(ige7;{,crá.)
 ,t.111r\r,t'1.|)
?nlr,Élt!ft:;{r]-'.;íÉ'\{ÉőÜo)fi',o|yarrstobaorténetet,ihisz,i|?t|,t};k,1}1)/i.tc/,rt:/rL.l:hl,,ől*-i''i/ll...Te nelltlrtheterj,miténrz-ek.,,,.,,:',,',,,,,7)fov/,igebl:v){.bt:2í(he|yzet)
ilifi t,u,,;7sÉ:,>t:-v);[tr:altirtnnÍirrr'lt:i.,fi:
;.,'.í-,,.',';.'.,.i'Í
:,lrlieIilt.iizsg;izom,laposanátnézer4rÓgivizsgil!<at.
t;
t^
 
/tr? A,(6)
+frt3+uE
17)föv,/iqe.('>.l(()(osszehason|ítva)
y:is:i.b^*tt,)trti,Wrr4:/t'v,'&=:tv'<u.2,,"
Úgy tartják, ogyarfiakl'nókrrajtetonyabbak./\
'I)\,-.l.f,trtt.l,.t.'i1rr,rr'111t,,,"'rr
1B)fÖnév.<bi(ráadásul),'.|,|-.;.,.'l''...a12,',1',t,
'.(r.'t'.T\'l:)..iÍ'.:t.'í,1';r,'/r..-.l'
+HÉl*, fuBOft)JtfrIiz._.ElFill_-.Ell*L,ff"_l-&#Ü'/rl'ilt* bttü,->:oAdiákoknak mindennapi anu|ásmellett,etenteegyszer gyszakdolgozatots kellett rniuk.,19)fov.]tlLT(igazodikmihez)
','.,'',.,.rrt.v')'4t )'t1'1.l
.',.ii'Jt+ilaFl.]tz<,Üo}ikl1.o>frtiii1/rVV='
{r'L\ll:ir,,'iilJ4. ,'/Lt-)t.r'
*,il\tsf,#t,t..i'i;;.Í:.'''
\,,.t,1
hfogyaiztőkigényeihezgazodvaegyrekclnnyebbenkezelhetÖpeketejlesztetteki.2O)funévlát,'L.(,/igeóIl.ét''L-((amikor)
,1'ií,r!-fi,l;#1;lÉf*ytlr;.|' -l..
-BucsÍrzáskorIovidoszontmond'21)fonév/ige{.éáti.>T(elott)'*ffti:itri'r(.,^,Sttl'rv2rt\11ltl,'t:'"AkísérletIottIaposllenÖzéstégeztek.Z2)f(lnév: L/:/s\.>T,vmi zerint,tán)
trr.{:,til..>í#/-("-Fé,.
Kovessejelet!23)fÖnév:Lt.b(-nak)#4.'a>i,,r#)lÉ|E>i.l*:Ü,*/rJt*.to>:/i.,?,)-.l. Ll. bEffiD}l*ttl:ÜO("Ü/rL.t,Bo1l.Vr/jl''"Ez agyakor|atdiákoknye|vtudásánakej|esztéseérdekébenontos,eadiákoknakzbiztosnagyonfárasztti.24)fonév,na-mel|éknév,ige:.L(it(-hoz,hez,ltoz.pes)"l[raljtllf7aI:L(l*.'b*9,#vt)trttri'T.{"t*{r
L\o
,Ahlroz- épest,ogynemsokáraérjhezegy)em zkivalami oldognak.25)il|!J./I:LL(nrindenkőppen)
'(ől.tI*/ru\l.ll.I.'8Í6"bt,ll*L(lÍLtt"Azmindegy,hogyon-eVagysem, deazértzőlhatna.26)v,mel|éknéV,ige..í-3/eu(csak),{lit*í#l/í)Tl*/r(.í#t,'&./..LL(|'\á|..-i-é
/;l,"Ö nem nagy ember,csakazthiszi.
tl,/rl.#b tL ó} l*,E.t,*t /,T,|-t:",brt'.>:oYl-tslrurolr.'."
Nemgondoltam,hogy ennyire kikapok tÓe, éncsakiIyéskedtenrele.27)ftnév,ige:z)vt/3t,'(biztos)
:t1'xtl>:b',íÉ.|t#)x'.l.fBÉ/3L,.Haezt udná,iztosagyonrgesenne.28)fÖnév:tC((szerint)-?==-7tvltl(\cT.*t{tt#l,'/r-.A|dazerintrtamleve|et.29)fÖnév/me||éknev,/ige./:t,L((-nak)ffi.Wt!,o)'P{[]T1. *1.({rÍ,si((it,/l,.'>:-.Clakerdesemreemmiternvá|aszolt.30)fv,me|léknév,ige.t2\'tL(biztos)&>utt3-lJ bLV.F.t. *,>,\,á^,Í:.á';',.I*/i^Ft
}l:Évr{;,"
Ö biztosgazdag, nrerto|yanklasszautrlva|ár.31v.>l,t((-rÓ|)
B.kl*É,)r1Ht:-)V\({q*,:;E>Lv{ll,..ÓsajátmagárÓ|emmitemhajlandÓesélni.32fonév:-.>lmindigrmi orténjéks,Ömindigngemokol.33)ige|l.>l1(mindenlkalom_)- ál*l'2Ü)1:arfieBflll-:{J^'ffUtJ";t:o:Lti,r.'P.,ff5
t'1,7s
Amikoraz-ta szírmotha||gatom,mindigvisszaem|Ókszemnehézdeiszakokra.
.*L^
 
h'0 A,(6)
+Ft13SnE
34)mel|éknév,/igel'omindenképpen.. v7,,)L\l/I:->IJEiv.l:olJ.ba^Ir-Ft,Jl(Üb)Urt,
/3Vt"
Mindegy, ogyÓ.evagyrossz,mindenképpenöekellsetségetérni.35)fóv*:..>tl,T/ige*áI:-.>tvT(ahogy...)[+Fíit.>E.>tví.lfL4l*ffi|,.("át'"Ahogymri|tzidÖ,nyhtilniezdettbánat.36)fonév+.&a((.nak,-nek,számára)+b.u.lttrtt L.>tt4y7vl*(XhrlttlltlMT&>s"Anyugddasoknakomolyrobte|entzinf|áciÓ.37onév,/ge*l. LÜtt..{(egytitt)t{lDto;iH.utt1l:Ü/lt,'iEffiÜt.trELflL(t,á.AFo|delmelegevelgytitttengerekzintjesemelkedik.3B)fov:ltl'L(()(vmiveIllentben,szemben)
^ka}81{rl:lí,.frfi.ltffilJ(l,6.
Azemberekelvárásáva|szembenfolytat(ldikagazdaságiálság.39)fov+.lÍá'/tL:ttv(csak/nemás,mint)í,,tsllláfff("áÍ:OI*,,t,.+.í)tsá.lJtu/3/3l,."Az,hogysikertiltafeltelivizsgám,csakatanáromnakoszonheto.40)fÖv+.ÜL..v'((szerint,|apján)Egygazornet|apjánrtovel|át..O{+Wl.*-JV'+lJffió.Eddigiapasztalatailapjánont'41)fov1-.I,>T/l.}9(,nE)(miatt)B#9ls.!1{l}o(.ffi#iJ3tt$Ji11*j<r,*L/:.Egysoromprinálorntpl..esetiattavonat3rátssett.42)fÖnév-1-{;-.>T/l.J:(cselekvir):.OkLrynrr;|íf,ttÍ*ffi4l:-->(tsíE>ttt:."Eztazéptiletetgyrespítésztette.
43)v+..x.>T,/.It1(+e)(mÓdszer)4>,-t'y|-.l I.r(.tnrp/)tÉffiáJffiHll+t:
Aá},l|ltsct:."Azinternetltal |ehetőá|t,hogyaz egészvi|áginformciÓhozkcinyen hozz.áfrhessin .44)fÖnéV+.J.cT,/l.It2iigg,mitól)b>L*o,x51l}.:{l*,(1á'ltptá.ÜLtulr!.I"A ho|napidÖtóltiggen |ehet,ogynemmegyek.45)íÖnév-.}.>T,/l.}U(minden./.lr}'->TtZhti\i$ i"Mindenmberneksagondolkodása.46)fÖnév-l.{.'óL,/}'tt,lÍ(szerint)kb)éuo>ÉtlláL.ffi&OffiOftftl.^+l.LO(j:y)J. nflffittR'btv6bLt''"Tarszerint,haavizsgaelÖttinapbeosonunkazegyeteme,megzhetjikavizsgafe|adatokat.47)ige.l-:,1l:I őL(szerint)flilt''l:L:7>Il,j.óL.,iE("l*ffitt'(.t.'ffixllift,Di1V!r,-C,7;';-C-l-ir"Aztha|lottam,ogymostanábanagimikbensterjesztikkábíszert.48)fóv-.b tc.'>,/t:t>t:D(keresztÍil'át)ít.áV'it*l-E.].bt.ot.7)j.#,firynr,|J*tlW.st:.Tobbszorvo|ttárgya|ás,degtilsnemtudtakmegegYezni.49)fonév+áT,/lJe)állu((lkii|)
án* ní/*W.á:u(HrÁírrc-w1z(T,'"
Makérem,hogytegyefélreatréskomo|yantatson.Vt,. t|^I*n?,fttíá.l*#KF>ll,*.t/u.Nem.énemudokicclkti|anítani.50)ige-&r(végig)!';Lil'o/:.l\ftIk*{.í:9&lv/:..Nehezenrtam,egigfutottamatávot).
ti

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rose88hun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->