Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23514, 2.6.2012]

Oslobođenje [broj 23514, 2.6.2012]

Ratings: (0)|Views: 259 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 2. 6. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.514Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Reakcije u RS-u naraspad koalicije SDA - SDP Na koji na~in se mo`erekonstruirati vlast u BiH?
DANAS PRILOG
Ponovo pala krvna sjeveru Kosova
NASILJEZBOGBARIKADA
11. strana
Reuters
GRE[KE IZ KOJIHMORAMO IZVU]I POUKU
Fudbalska A reprezentacija BiH nesretno pora`ena od Meksika (1:2)
46. strana
BUDIMIR I KEBODR@EKLJU^FEDERACIJE
2-3.strana
 
Derventa
PLJA^KA[I PUCALIPOPU U GLAVUBITAN JE BUD@ET 
4. strana5. strana
NASER KELJMENDI
NA CRNOJ LISTI SAD-a
Barack Obama ju~er odlu~io
9.strana
 
OSLOBO\ENJE
subota,
2.
 juni/lipanj2012.
2
U @I@I
Bilo ko ja opci ja rekonstrukci je  vlasti u BiH - isklju~en je SDA ili uvo|enje SBB-a i}i }e veoma te{kou procesu implementaci je na tere- nu. Ovo se posebno odnosi na Fe- deraci ju BiH - Vladu i usposta vu no-  ve parlamentarne ve}ine u Predsta-  vni~kom, odnosno Domu naroda Parlamenta FBiH. Klju~ je u Parlamentu FBiH jer za no vu (bar ti jesnu) ve}inu treba oku- piti najmanje 50 glaso va u Predsta-  vni~kom, odnosno 30 u Domu na- roda, s tim {to se mora ra~unati da  je u okviru svakog od klubo va na- roda za po jedine odluke potrebna minimalno po jedna tre}ina dele- gata/izaslanika (po {est). To se po- sebno odnosi na biranje no vog predsjednika ili potpredsjednika FBiH.Isklju~en jem SDA na razini FBiH, u Predsta vni~kom domu i njiho vom zamjenom zastupnicima SBB-a ta- kva koalici ja nema ve}inu, pa ~ak ni u slu~a ju da im se pridru`i jedan poslanik SNSD-a - ukupno 49. Po- tpora za ovaj dom bi se morala tra`iti ili u SBiH ili kod dva samos- talna poslanika - Saeta Halilo vi}a i Spomenke Mi~i}, da bi se obezbi-  jedila parlamentarna ve}ina. I u Domu naroda Parlamenta FBiH je sli~na situaci ja: sa SBB- om umjesto SDA, te uz preostale tri stranke Platorme (SDP, NSRB i HSP) koalici ja ima 29, od potrebnih 30 delegata/izaslanika, tako da bi se i u ovom slu~a ju morala tra`iti po- tpora bar tri predsta vnika SNSD-a da se osigura prolaznost odluka. Malo je vjero vatno da bi HDZBiH i HDZ 1990 podr`ali rekonstrukci-  ju Vi je}a ministara BiH i ustroj no-  ve parlamentarne ve}ine na razini BiH ukoliko ne bi u~estvo vali u  vlasti i na razini FBiH - Parlamen- tu i Vladi FBiH, a {to je jasno rekaoi predsjednik HDZ-a Dragan ^o vi}.
Ni{ta bez ~elnika FBiH
No, da bi HDZBiH i HDZ 1990u{li u ederalnu vlast mora ju je na- pustiti i NSRB i HSP ~i ji su predsta-  vnici u aktuelnom sazi vu i zauzeli  ve}inu pozici ja iz reda hrvatskog na- roda. Takav ishod podrazumi je-  vao bi ne samo rekonstrukci ju ve} promjenu vlasti FBiH iz temelja. Klju~nu ulogu u tom procesu imao bi predsjednik FBiH @iv ko Budimir (HSP), i u odre|enim odlukamapotpredsjednik Mirsad Kebo (SDA). Oni bi naime, svo jim protiljen jem mogli zausta viti smjene ministara, rekonstrukci ju Vlade FBiH, pa ~ak  i imeno vanje no ve. Da bi do{lo do smjene ministara u Vladi FBiH, u skladu sa Usta vom FBiH takvu odluku na zahtjev pre-
BUDIMIR I KEBO
ANALIZA
Na koji na~in se
Lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija zatra`io je od predsjedatelja Vije}aministara BiH Vjekoslava Bevande razrje{enje ministara sigurnosti iodbrane, Sadika Ahmetovi}a i Muhameda Ibrahimovi}a, te zamjenikaministra finansija Fuada Kasumovi}a. Lagumd`ija `eli izbaciti SDAiz vlasti na svim razinama i ve} je usvojio novog partnera, SBBFahrudina Radon~i}a. Da li je to mogu}e, kako i koliko traje?
Uspostava nove parlamentarne ve- }ine bez SDA te{ko }e se realizirati i u Kantonu Sara jevo. Savez SDP-SBB ima na raspolaganju 16 od potrebnih 18 glasova u Skup{tini. Ako NSRB ode u opozici ju, vi{e, naime, ne bi mogli ra- ~unati na jedan glas te stranke. Bez SDA, ve}ina ovisi o stavu manjih stra- naka kao {to su BPS, Na{a stranka - NSP, BOSS, SDU, jednog samostalnog zastupnika (Enesa Zekovi}a) ili pak  SBiH.Kolegij Skup{tine Kantona Sara jevo odr`ao je ju~er vanrednu sjednicu na ko joj je utvr|eno da }e se sjednica kan- tonalne Skup{tine odr`ati u ponedjel-  jak. Prema ri je~ima Elmedina Konako- vi}a, {efa Kluba zastupnika SDA, predsjedava ju}a Skup{tine Mir jana Mali} je samo obavi jestila ~lanove kolegi ja da }e se odr`ati hitna sjedni- ca Skup{tine KS-a.- Predsjedava ju}a Mali} je prekr{i- la poslovnik jer uop}e ni je dala ~la- novima kolegi ja da se izjasne o tome. Svi oni ko ji budu u~estvovali u radu ove sjednice bi}e sudionici ne~ega {to ni je u skladu sa poslovnikom, istakao  je Konakovi}.
 S. Hu.
U Sarajevu odlu~uju male stranke
ElmedinKonakovi}:
Prekr{en jeposlovnik
ZDK: Smijenjen Galija{evi}
Smjenom predsjedava ju}eg kantonalne Skup{tine Miralema Gali ja{evi}a (SDA)  ju~er je zapo~eo postupak raskidanja koalici je SDP-a sa SDA u Zeni~ko-dobojskom kantonu i uvo|enje u vlast kao partnera SBB-a i HDZ-a. Kolegij Skup{tine ZDK-a smi-  jenio je Gali ja{evi}a, a na njegovo mjesto postavio Sretka Radi{i}a (SDP) ko ji je za ponedjel jak zakazao sjednicu Skup{tine na ko joj su jedine ta~ke dnevnog reda smje- ne {estoro ministara u Vladi ZDK-a iz SDA - Bernadete Gali ja{evi}, Amre Babi}, Ju- sufa Durakovi}a, Samira Selimovi}a, Suada Omera{evi}a i Miroslava Penke. Kako sazna jemo, prema pri jedlogu SDP-a u novoj raspodjeli SBB bi trebao do- biti mjesto predsjedava ju}eg Skup{tine i tri ministarska mjesta (Ministarstvo fi- nansi ja, Ministarstvo privrede i Ministarstvo za bora~ka pitanja), a po jedno NS Radom za boljitak (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva), HDZ (Ministarstvo za pravosu|e i upravu) i SDP (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kul- ture i sporta).- Ovo je spremano dugo i nema puno veze sa dr`avnim bud`etom, izjavio je si- no} Mirsad Zaimovi}, predsjednik Kantonalnog odbora SDAZDK-a, komentari{u}i smjenu predsjedava ju}eg kantonalne Skup{tine Miralema Gali ja{evi}a (SDA) i na-  jave da }e u ponedjel jak na sjednici Skup{tine biti smi jenjeno {est ministara iz SDA. - Dr`avni bud`et je izglasan u ~etvrtak, a ve} u petak ujutro je bila spremna par- lamentarna ve}ina u ko joj su SDP, SBB, HDZ i NS Radom za boljitak sa komple- tnim scenari jom za smjenu predsjedava ju}eg Skup{tine ZDK-a i {est ministara iz SDA. Smjenju ju se ljudi za ~i ji rad ni je bilo nikakvih primjedbi. U nerazumljivoj `ur- bi, na~injeno je mnogo gre{aka vezanih za proceduru smjena i zakazivanje sje- dnice Skup{tine Kantona, kazao je Zaimovi}, dodav{i da je na vanrednoj sjednici KO SDA dogovoreno da ministri ne}e davati ostavke, jer za to niko ni je naveo va- ljan razlog, te da }e se o narednim koracima odlu~iti nakon sastanka sa vrhom stranke u ponedjel jak. - Mi smo imali dobre odnose ovdje. U razgovoru sa predsjednikom KO SDPZDK  re~eno nam je da je to nalog iz vrha SDP-a, rekao je Zaimovi}.
Mi. D.
Ju~er je ozvani~en na jav lji vani koalicioni sporazum: Fahrudin Ra- don~i} i njego va Stranka za bolju budu}nost BiH no vi su partneri SDP-a Zlatka Lagumd`i je, ko ji im  je ponudio pozici je u dr`a vnoj  vlasti. Sam Radon~i} }e, po ovom dogo voru, biti kandidat za minis- tra sigurnosti, a SBB }e dobiti i mjesto zamjenika ministra fnan- si ja i trezora BiH. Mjesto ministra odbrane BiH dobit }e SDPBiH.
 Saglasni da budu ministri
Lider SDP-a Zlatko Lagumd`i ja, dan nakon {to je od predsjeda va-  ju}eg Vi je}a ministara Vjekosla va Be vande zvani~no zatra`io smjenu ministara iz SDA Muhameda Ibra- himo vi}a i Sadika Ahmeto vi}a, te zamjenika ministra Fuada Kasu- mo vi}a, ju~er je potpisao “s obzi- rom na neophodnost ubrzanja sveukupnih reormi u dru{tvu”, Protokol o principima usposta ve saradnje izme|u SDP-a i SBB-a. La- gumd`i ja i Radon~i} potpisali su da su spremni, saglasni i odgo vorni za realizaci ju, izme|u ostalog, oduzi- manja nelegalno ste~ene imo vine, stvaranje ambi jenta i podr{ku pra-  vosudnim organima u borbi proti sistemske korupci je i organiziranog kriminala, reormu polici je... Ra- don~i} i Lagumd`i ja oba vezali su se i na realizaci ju dogo vora i prin- cipa {estorke, principa i prioriteta iz sporazuma Vlade FBiH i sindika- ta, punu pro vedbu presude Sejdi} - Finci, ubrzat }e akti viranje MAP- a i dobi janje punopra vnog ~lanstva u NATO-u, status kandidata za ~lanstvo u EU. Svo je su potpise sta vili i na posljednju ta~ku ko jom se obo jica personalno oba vezu ju na u~e{}e u iz vr{noj vlasti na dr`a-  vnom ni vou.SDP-ovi kantonalni premi jeri u Sara je vu, Tuzli, te u Zeni~ko-doboj- skom i Unsko-sanskom kantonu, smi jenit }e sve ministre SDA i tako, ka`e Lagumd`i ja, uz potporu SBB- a deblokirati vlast. - Razgo varali smo i o ederalnom ni vou, ali to je ne{to o ~emu gospo- din Radon~i} i ja nismo jedini ko-  ji mo`emo odlu~iti i mi smo u na- ~elu dogo vorili principe prioriteta ederalne vlasti. Za mene je va`no da neovisno o daljem raspletu do- ga|aja mi imamo puno suglasje oko sistemskih zakona ko ji se ti~u ederalnog Parlamenta, pri je svega, o nelegalno ste~enoj imo vini, re vi- zi ji pri vatizaci je i reormi polici je, kazao je Lagumd`i ja nakon sastan- ka sa Radon~i}em. Radon~i} se, pak, iznenadio “neo~eki vanom si- tuaci jom.
Gdje smo stali?!
- Mi smo nasta vili prego vore ta- mo gdje smo stali pri je godinu i po. Ja go vorim kao Bo{njak, bo{nja~ka  volja na oktobarskim izborima je bi- la promjena vlasti i no va vlast, ka- zao je Radon~i}.Za SDA je rekao da ni je bila stran- ka ko ja je mogla biti participant re- ormisanja dru{tva.
M. \. R.
Potpisan protokol o suradnji SDP-a i SBB-a
Radon~i} kandidat zaministra sigurnosti
Razgovarali smo i o federalnom nivou, ali to jene{to o ~emu gospodin Radon~i} i ja nismo jedini koji mo`emo odlu~iti, ka`e Lagumd`ija
 Tihi}: Velika pri~a, mala koalicija
- Naredni potezi SDA bi}e dogovoreni na sjednici Predsjedni{tva stranke ko-  ja }e se odr`ati u ponedjel jak, rekao je Sulejman Tihi} ju~er za Oslobo|enje, naglasiv{i da je sporazum SDP-a i SBB-a sporazum dvi je stranke sa ograni~e- nim kadrovskim kapacitetom, kako u radnom, tako i u politi~kom kapacitetu. - Uglavnom je to velika pri~a, a mala koalici ja. Sad je svima jasno da bu- d`et ni je razlog raskidanja koalici je i o~ito je da se radi o drugim interesi- ma gdje nema ni dr`ave ni ~ovjeka. Razo~aran sam SDP-om, kazao je Tihi}.
Gdje stanuju radikali
- Razlog nesaradnje sa SDA ni-  je vi{e bud`et, ve} {to SDA ovuozbiljnu evropsku i dr`avnu pri~u koristi za lokalne izbore i po~inje se kretati ka jednoj radikalizaci ji ko ja ne treba ni BiH ni Bo{njaci- ma, a SBB se profilirao kao bo{nja- ~ka stranka umjerenog centra, ka- zao je Lagumd`i ja.
   F   o   t   o  :   D .   T   O   R   C   H   E
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota,
2.
 juni/lipanj2012.
3
mi jera mora potpisati predsjednik  FBiH. Isto vremeno, da bi do{lo do smjene Vlade FBiH ili premi jer mo- ra podni jeti ostaku ili ona mo`e bi- ti smi jenjena na zahtjev predsjedni- ka FBiH, uz suglasnost oba potpred- sjednika ili pak da joj po zahtje vu naj- manje 20 zastupnika u Predsta vni- ~kom domu Parlamenta FBiH bude izglasano nepo vjerenje. Ali, ci jeloj  Vladi.Malo je iz vjesna opci ja da bi Budi- mir ili Kebo potpisali suglasnost za re- konstrukci ju ili smjenu Vlade FBiH ukoliko ta situaci ja podrazumi je va is- klju~en je iz njenog djelo van ja minis- tara iz njiho vih stranaka - HSP-a, odnosno SDA.Preosta je, dakle, pod uvjetom da je rani je osigurana parlamentarna ve- }ina - ili da se Vladi na zahtjev 20 po- slanika izglasa nepo vjerenje ili da sam premi jer Nermin Nik{i} podnese ostav ku.I u slu~a ju da se Vladi FBiH izgla- sa nepo vjerenje ili premi jer podnese ostaku, izbor no ve opet mogu blo- kirati Budimir i Kebo s obzirom na to da Vladu imenu je predsjednik uz suglasnost potpredsjednika FBiH, a na pri jedlog premi jera ili kandidata za premi jera, a {to mora dobiti i pot vrdu  ve}ine glaso va poslanika u Predsta-  vni~kom domu Parlamenta FBiH. Ukoliko bi se pak no vi koalicioni partneri odlu~ili za smjenu pred- sjednika ili potpredsjednika FBiH, to bi tek potpuno zakompliciralo Fede- raci ju. Naime, u skladu sa Usta vom FBiH, pri jedlog za njiho vu smjenu mogu pokrenuti dvi je tre}ine posla- nika Predsta vni~kog (66 zastupnika) ili Doma naroda (39 delegata/izasla- nika), {to je u ovom trenutku nemo- gu}e osigurati. O takvom zahtje vu, i kada bi bio pokrenut, izja{njen je donosi Usta vni sud FBiH. Ovo jasno ukazu je da traka vica eventualnih promjena na razini FBiH mo`e tra-  jati mjesecima, s krajnje neiz vje- snim ishodom.
 [aroliko po kantonima
Kako vlast u FBiH djelu je po siste- mu “spo jenih posuda” malo je vjero-  vatno da }e se i dogo vor oko isklju- ~en ja SDA iz vlasti i po kantonima, odnosno usposta va no ve parlamen- tarne ve}ine, brzo realizirati. Posebno  je problemati~an Srednjobosanski kanton. Za bilo ko ju promjenu u ovom kantonu treba osigurati dvotre- }insku ve}inu - 20 glaso va u kanto- nalnoj Skup{tini. A to je ve} te`e u~initi bez SDA, posebno ako se ima na umu da bi u slu~a ju ulaska u  vlast na razini FBiH HDZ-a i HDZ-a1990, u opozici ju oti{li i zastupnici NSRB-a i HSP-a po kantonalnim skup{tinama. SDP u koalici ji sa HDZ- om BiH, HDZ-om 1990 i SBB-om uSBK-u bi imao 18 od potrebnih 20zastupnika, pa bi se podr{ka mora- la tra`iti ili od SBiH ili NSRB-a.Dvotre}inska ve}ina je potrebna i za rekonstrukci ju vlasti u HNK-u gdje bi bila uspostaljena ti jesna no-  va parlamentarna ve}ina - HDZBiH, SDP, HDZ 1990 i SBB sa 21 poslani- kom. No, osta je problem Mostara, tj. Gradskog vi je}a u kome su pak SDA i HDZ naj ja~i.Upitno je i u Unsko-sanskom kan- tonu gdje treba ve}ina od 16 posla- nika. Isklju~en jem SDA ko ja ima osam poslanika, SDP bi uz SBB imao svega 10 i u no vu koalici ju bi se tre- bala uklju~iti ne samo jedna ve} mi- nimalno dvi je no ve stranke, a na ra- spolaganju su - DNZ, a-SDA i SBiH, te sa vez NSRB, LDS i E5. Ti jesna ve- }ina od svega 18 poslanika, koliko je i potrebno bez SDA, mogla bi se usposta viti u Tuzlanskom kantonu, ali pod uvjetom da se predsta vnici- ma SDP-a i SBB-a priklju~i jedan zas- tupnik HDZ-a BiH. Kako }e se pona- {ati poslanici BPS-a, ko ji su do sada imali sporazum da podr`a va ju SDA, te NSRB, jo{ se ne zna, a za visi od ra- zvo ja situaci je na razini FBiH. SBiH  je svakako u opozici ji i po prvim na-  ja vama tu namjera va i ostati. Do no ve parlamentarne ve}ine u Zeni~ko-dobojskom kantonu SDP- u i SBB-u treba ju tri glasa, jer ima ju 15 od potrebnih 18. ^ak im ne poma- `e ni uklju~en je dva zastupnika HDZ- a BiH jer opet nedosta je jedan zastu- pnik do ti jesne ve}ine. I u ovom kantonu }e stoga odlu~u ju}u ulogu imati stav NSRB-a, BPS-a, a mogu}e i SBiH.Sli~no je i sa Bosanskopodrinj- skim kantonom s obzirom na to da bi no va parlamentarna ve}ina (SDP- SBB) imala 10 od potrebnih 13 posla- nika. Budu}a vlada bi za visila od sta va NSRB-a, BPS-a ili SBiH.
Almir TERZI]
R@E KLJU^ FEDERACIJE
mo`e rekonstruirati vlast u BiH?
Dom naroda PSBiH
Isklju~en je Kluba poslanika SDA  i uspostava nove parlamentarne ve}ine sa SBB-om podrazumi jeva da bi nova {estorka u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH imala 29 poslanika, od 22 potrebna. Ovo uklju~u je i podr{ku poslanika DNS-a ko ji, ina~e, djelu je pri Klubu poslanika SNSD-a. U zavisnosti od situaci je na razini FBiH bilo bi, na- ime, upitno kako bi se pona{ali ubu- du}e zastupnici NSRB-a i HSP-a ako bi bili isklju~eni iz vlasti. No, daleko te`a situaci ja je sa funkcioniranjem Doma naroda PSBiH s obzirom na to da SDA imatri od pet delegata u Klubu bo{nja- ~kog naroda, te da bi u situaci jama izostanka sa sjednica mogla u po- tpunosti blokirati rad ovog zakono- davnog ti jela. SBB nema ni jednog delegata u Domu naroda PSBiH. Jo{ ni je poznato ho}e li do}i do rekonstrukci ja vlada u Hercegova~ko-neretvanskoj (HN@) i Srednjobosanskoj `u- pani ji (SB@) jer HDZBiH jo{ nema precizan stav o zahtjevu SDP-a za rekonstrukci jom `upanijskih vlada. Nikola Lovri- novi}, dopredsjednik HDZ-a BiH, ju~er je za Oslobo|enje ka- zao kako HDZBiH insistira na tome da je Vlada FBiH formi- rana nelegalno i da je nezakonita, te kako “vlasti treba ju biti konzistentne po vertikali”, odnosno da iste stranke tre- ba ju ~initi vlast na svim razinama. - Oni ko ji ~ine vlast na dr`avnoj i `upanijskim razi- nama treba ju ~initi vlast i na razini FBiH. Me|utim, za te na{e zahtjeve do sada ni je bilo sluha. Sada smo ni krivi ni du`ni do~ekali da koalici ja stranaka Platforme do`ivi krah. Mi samo `elimo popraviti stanje nas- talo formiranjem Vlade FBiH. Predsjedni- {tvo HDZ-a BiH tek treba razmotriti ovu novonastalu situaci ju i jo{ nemamo de- finiran stav strana~kih ti jela. Jo{ nemam informaci je o tome kakve su posljedi- ce zahtjeva SDP-a za rekonstrukci jom  Vi je}a ministara BiH na Vladu SB@-a. Mi ovdje imamo vladu ko ja relativno dobro funkcionira. Sigurno }emo, pak, pratiti razvoj situaci je, ali ne}emo poticati nikakve ten- zi je. Ova je Vlada SB@-a izraz i na{e volje. Sve osim Vlade FBiH  je za nas manje-vi{e bilo prihvatljivo, izjavio je Lovrinovi}. Denis Lasi}, predsjednik Vlade HN@-a, ju~er je za Oslo- bo|enje kazao kako rekonstrukci ja ove vlade ovisi o dogo- voru politi~kih lidera na vi{im razinama, dok je {ef SDP-a u Hercegovini Aner @uljevi} rekao kako }e stvari biti jasni-  je u ponedjel jak nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a. - Logikom stvari se, pak, zaklju~u je da }e i u HNK- u do}i do rekonstrukci je vlasti. Ipak, nemam nikakvih slu`benih informaci ja. Sve {to vi{i organi SDP-a odlu- ~e, mi }emo po{tivati. Tako|er, u HNK-u je jako va- `no kako }e se prema ovoj stvari postaviti i na{i par- tneri, u prvom redu HDZBiH. Matemati~ki, me|utim, mogu}e je da do|e samo do zamjene minis- tara iz SDA ministrima iz SBB-a, rekao je @u- ljevi}.Predsjednik Skup{tine HN@-a Ramiz Je- lovac, ina~e jedan od vode}ih ljudi SDA u HN@-u, kazao nam je kako su sve opci je otvorene, te kako svi oni ko ji stvore dvo- tre}insku ve}inu u Skup{tini mogu mi je- njati sastav `upanijske Vlade.
J. G.
^eka se Predsjedni{tvo HDZ-a
NikolaLovrinovi}:
Nemamo stavstrana~kih tijela
Sead ^au{evi}, premi jer Tuzlanskog kantona, uputio je Skup{tini TK-a pri-  jedlog za smjenu pet ministara Vlade TK-a iz SDA: Bege Guti}a, ministra MUP- a, Mla|ana Lazi}a, ministra finansi ja,  Asima Alji}a, ministra za bora~ka pita- nja, Seni je Bubi}, ministrice prostornog ure|enja i za{tite okoline, i Im{ira [kahi}a, ministra poljoprivrede. - Ono {to mi imamo, plus NS Radomza Boljitak i SBB, donosi nam skup{tin- sku ve}inu. Ima na java da }emo imati podr{ku od jo{ nekih poslanika, kazao  je ^au{evi} na ju~era{njoj pres-konfe- renci ji u Tuzli. Na na{ upit da prokomen- tari{e dosada{nji rad ministara iz SDA, ^au{evi} je kazao da su oni vrlo korek - tno radili svoj posao. - Vrlo uspje{no, kao i ci jela Vlada. Is- kreno re~eno, sve odluke su donesene  jedinstveno. Kolegi ji su nam tra jali po pet-{est sati. Mislim da je to bila dobra  Vlada, kazao je ^au{evi}, doda ju}i da su se nesuglasice lidera politi~kih stra- naka reflektovale i na Tuzlanski kanton. No, kako bi smi jeno ministre iz SDA, SDP-u je potrebna ve}ina u Skup{tini Tuzlanskog kantona. S druge strane, ka- ko se moglo ~uti, i SDA okuplja ve}inu u Skup{tini, {to bi kompletnu situaci ju okrenulo u njihovu korist. Vanredna sje- dnica Skup{tine bi trebala biti odr`ana u ponedjel jak.
 S. K.
^au{evi}: Ministri iz SDA su dobro radili
Sead^au{evi}
Parlament FBiH:
Isklju~enjem SDA, pada Platforma

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->