Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E drejte kushtetuese

E drejte kushtetuese

Ratings: (0)|Views: 1,374|Likes:
Published by Sonila_Rrahmani

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Sonila_Rrahmani on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITETI: ALEKSANDER MOISIU
 
FAKULTETI: FPJ
 
DEGA: Juridik (I)
 
LENDA: E Drejte Kushtetuese
 
DETYRE KURSI
 
Tema:
Kontrolli i pajtueshmerise se legjislacionit shqiptar me standartet e KEDNJ 
 
 Punoi: Sonila Rrahmani
 
 Pranoi: Gerta Xhaferaj
 
Durres, 2012
 
[KONTROLLI I PAJTUESHMERISE SE LEGJISLACIONIT SHQIPTAR ME STANDARTET E KEDNJ]
 
| Punoi: Sonila Rrahmani 
 2
Hyrje 
 Individi si qenie njerezore , karakterizohet nga nevoja per te patur te drejta dhe detyrime , por ne menyre te vecante konsiderohet nevoja mbi te drejtat dhe lirite themelore te njeriut. Siguriminme te mire te mundshem te tyre e ka arritur Konventa Europiane e te Drejtave te Neriut. Duke iu referuar vendit tone do te veme re se Shqiperia ka ndeshur here pas here tranzicionesistemesh qeverisese dhe ne kete menyre edhe sistemi i drejtesise ka pershkruar te njejtenrruge.Shqiperia u be anetare e Keshillit te Europes me 13 korrik 1995 dhe me 2 tetor ajo beridepozitimin e instrumenteve te ratifikimit te Konventes se Keshillit te Evropes mbi mbrojtjen e tedrejtave dhe lirive themelore te njeriut, te vitit 1950.
 
 Ratifikimi I Konventes dhe njohja e juridiksionit te Gjykates nenkupton gjithashtu se veprimet,vendimet dhe procedurat e te gjitha organeve shteterore e ne vecanti ato gjyqsore dhe organe tetjera te zbatimit te ligjeve, se bashku me vendimet e organeve legjislative,duhet te mbeshteten neKonvente, meqenese ne baze te nenit 122 te Kushtetutes se Shqiperise, ajo eshte pjese e sistemit ligjor shqiptar.
 
Pas renjies se sistemit totalitar ne fillim te viteve 90, Shqiperise iu desh pothuajse nje dhjetvjecar  perpjekjesh dhe sfidash te veshtira per te arritur perceptimin e sotem rreth kuptimit te rendesisese idese se mbrojtjes se te drejtave te njeriut dhe te domosdoshmerise se vendosjes se saj nethemel te sistemit te ri demokratik.
 
 Miratimi I kushtetutes me referendumin e 1998, ndermjet te tjerash, shenoi arritje te medha ne fushen e garantimit te se drejtave themelore te njeriut. Kushtetuta e re, jo vetem i beri te vetat  parimet e normat e Konventes Europiane te te Drejtave te Njeriut por ajo, e perfshiu pothuajseteresisht, konventen dhe protokollet shtese te saj. Per me teper Konventa Europiane, si cdomarrveshtje tjeter nderkombetare perben pjese te sistemit te brendshem juridik dhe normat e sajqendrojne me lart se ligjet ne hierarkine e normave juridike. Sipas nenit 122/2 te Kushtetutes,
“Nje marrveshje nderkombetare e ratifikuar me
ligj ka epersi mbi ligjet e vendit qe nuk pajtohen
me te”.
 
 Eshte e vertete qe, sipas kushtetutes, ne hierarkine e akteve normative marrveshjet nderkombetare te ratifikuara qendrojne poshte Kushtetutes. Megjithate, Kushtetuta ka bere nje zgjedhje elegante duke lejuar kufizime te lirive dhe te drejtave themelore te njeriut vetem ne pajtim me kriteret e pranuara ne Konventen Europiane dhe duke ndaluar kategorikisht qe ketokufizime te cenojne thelbin e lirive dhe te drejtave dhe te tejkalojne kufizimet e parashikuara neKonventen Europiane.
 
 Ne kete pune kerkimore eseistike jam perpjekur te ve perballe njera tjetres llegislacioninshqiptar (sidomos Kushtetuten qe perben ligjin me te larte te nje vendi), me Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut per te kuptuar kontrollin qe ushtron kushtetuta te mos lejohen papajtueshmeri midis tyre, me qellim mbarvajtjen dhe sigurimin e pacenueshem te te drejtavethemelore te njeriut, zhvillimi i se ciles pa dyshim varet hap pas hapi nga ritmi politik dhe juridik i vendit.
 
[KONTROLLI I PAJTUESHMERISE SE LEGJISLACIONIT SHQIPTAR ME STANDARTET E KEDNJ]
 
| Punoi: Sonila Rrahmani 
 3
Sic pranohet nga gjithe doktrina nderkombetare sot, e drejta nderkombetare nuk eshte nje e drejteqe zbatohet ne nje boshllek, ne nje fushe mardheniesh qe per efekt te te qenit te perbashket nuk  jane te askujt. Angazhimet nderkombetare te shtetit jane te tilla, pra qe detyrojne shtetin te marremasa te caktuara. Kete gje e shpreh qarte duke filluar nga 1925 Dhoma e Perhershme eDrejtesise Nderkombetare e cila ne mendimin e saj keshillimor ne lidhje me shkembimin epopullsive greke e turke
1
 pohonte se nje shtet “ i cili ka marre persiper ne menyre te vlefshme
detyrime nderkombetare eshte i detyruar qe te beje ne legjigjlacionin e tij ndryshime te
nevojshme per te siguruar ekzekutimin e angazhimeve te pranuara”.
 Ne fushen e perqasjes se dispozitave te se drejtes se brendshme duhet thene se nje pune e madheeshte bere per ti pershtatur ato me normat e se drejtes nderkombetare. Ne kete fushe mjafton tepermendet se modifikimi i gjithe legjislacionit shqiptar, si nje nga arsyet dhe nevojat kryesoreper te bere kete, konsideronte pershtatjen me normat nderkombetare. Natyrisht arritjen me teshenuar ne kete drejtim e arrin miratimi i Kushtetutes se Republikes se Shqiperise e cila ne kreun
e II te Pjeses se II ne lidhej me “Lirite dhe te drejtat vetjake “ eshte perpjekur te ndjeke ne nje
mase te konsiderueshme standartet e se drejtes nderkombetare te te drejtave te njeriut dhe nevecanti , te Konventes Europiane te te drejtave te Njeriut bashke me jurisprudencen e gjykates seStrasburgut. Sidoqofte duhet pranuar se norma nderkombetare, nga pikpamja materiale, ka hasurprobleme ne lidhje me zbatimin e saj praktik ne realitetet juridike shqiptare. Keto probleme janete lidhura se pari me nje te kaluar natyrisht konceptuale persa I perket ketij burimi te se drejtes.Se dyti, por qe vjen rrjedhoje e asaj qe thash me siper, eshte mosnjohja nga ana e administratesshtetrore edhe ne sektore te posacem, por ne menyre te vecante e gjygjsorit, e normesnderkombetare dhe e menyres se zbatimit te saj ne sistemin e brendshem normativ.Pozita:Duhet theksuar para se gjithash se eshte legjislacioni shqiptar qe i ngarkon organet shteterore medetyrimin per zbatimin e Konventes Europiane te te Drejtave te Njeriut. Kjo per shkak te faktitthemelor se kjo e fundit perben nje burim normativ te sistemit ligjor te RSH. Ky fakt eshte i qartepo te shihen te kombinuara dy momente.Se pari, fakti i perfshirjes ne Kushtetuten e RSH i dispozitave te neneve 5, 116,122 dhe nevecanti i nenit 17 pika 2. Neni 5 i Kushtetutes se RSH parashikon se:
 Republika e Shqiperise zbaton te drejten nderkombetare te detyrueshme per te.”
 Sic e permenda edhe me lart, KEDNJ ben pjese ne kategorine e traktateve nderkombetare dhe nebaze te Kushtetutes gjen zbatim ne RSH. RSH I ka plotesuar procedurat e perfundimit teKonventes, ketij traktati me karakter te vecante nderkombetar, me nenshkrimin e saj me 13korrik 1996, me ratifikimin e saj me ane te ligjit nr. 8137 te 31 korrikut 1996 dhe me depozitimine instrumentave te ratifikimit prane Sekretarit te Pergjithshem te Keshillit te Europes me 2 tetor1996.Neni 116 I Kushtetutes se Shqiperise parashikon se traktatet nderkombetare bejne pjese neburimet normative te RSH kur jane te ratifikuara.Ky nen I kombinuar me nenin 121, 1,b vijues i kushtetutes dhe me praktiken shqiptare telartpermendur te perfundimit me ane te ratifikimit te KEDNJ ben pjese nder burimet normativete RSH. Kete e perforcon me tej paragrafi 1 I nenit 122 te kushtetutes, duke u shprehur mjaftqarte se:
1. Cdo marrveshje e ratifikuar perben pjese te sistemit te brendshem juridik...”
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Admir Danaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->