Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica eProf

Didactica eProf

Ratings: (0)|Views: 6,525 |Likes:
Published by Gia Ionescu

More info:

Published by: Gia Ionescu on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
1
 
Didactica Specialitatii
Lector univ. drd. ing. Chicioreanu Teodora Daniela
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolta
reaResurselor Umane 2007-
2013 „Investeşte în oameni!”
 
 
2
Cuprins
I.
Exigenţe în stabilirea şi formularea obiectivelor educaţionale
 ................................................................................................................3
1) Clarific
ă
ri conceptuale2) Tehnic
ă
 
de formulare a obiectivelor pedagogice operaţionale
 3) Stabili
rea criteriului de reuşită
 4) R
eguli pentru evitarea formulării eronate a obiectivelor pedagogiceoperaţionale
 
II. Metode de învăţământ
...................................................................14
1) Introducere2) Metode de comunicare:3) Metode de explorare
4) Metode bazate pe acţiune
 5)
 Alegerea metodelor de învăţământ
 6) Concluzii
III.
Mijloace de învăţămant
.................................................................41
1) Clarificări conceptuale
 
2) Potenţialul pedagogic al mijloacelor de învăţământ
 
3) Proiectarea pedagogică a mijloacelor de învăţământ
 
IV.
Forme de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice
 
.....54V.
Proiectul activităţ
ii de instruire
ş
i evaluare..................................61
1)
Noţiuni de bază
 2) Elementele componente ale proiectului de instruire3)
 Aprecierea calităţii pedagogice a unui proiect de instruire
 
 
3
I.
Exigenţe în stabilirea şi formulareaobiectivelor educaţionale
 
1.
CLARIFICĂRI CONCEPTUALE
 
Prin formularea obiectivelor pedagogice se urmăreşte
exprimarea 
concretă a rezultatelor învăţării 
care cuprind:
 
achiziţionarea
(dobândirea)
e noi cunoştinţe
, adică însuşirea denoţiuni, concepte, legi, metode de investigaţie etc.;
 
 
formarea de deprinderi intelectuale 
, adică de capacităţi care permitelevului să înţeleagă, să aplice, să rezolve, să compare, să analizeze, săemită ipoteze sau soluţii, să sintetizeze sau să evaluaze diferite obiecte
-
situaţii
-fenomene;
 
formarea de deprinderi senzoriale şi motorii 
, pentru efectuarea de
aprecieri senzoriale şi acţiuni motorii specifice diferitelor domenii de activitate;
 
 
formarea de atitudini 
 
care să exprime convingeri, reacţii şi angajăripersonale ale elevului faţă de diferite situaţii, concepţii, legităţile naturii şisocietăţii
 
ş.a.
 
 În stadiul actual al practicii şcolare profesorul are la dispoziţie programaşcolară a disciplinei în care sunt menţionate obiectivele de referinţă (în învăţământul obligatoriu) sau competenţele specifice (în învăţământul liceal),cărora le sunt asociate elemente de conţinut cu o formulare foarte generală.Drept consecinţă, profesorul este înclinat să se orienteze aproape
în
exclusivitate spre manualul care dezvoltă programa şcolară şi să
-
şistabilească drept obiectiv principal al muncii sale didactice scopul exprimatprin formularea des auzită „
elevul trebuie să ştie conţinutul manualului 
(sau
cele predate)“. A şti conţinutul ştiinţific al manualului reprezintă faza iniţială încare se asimilează limbajul, noţiunile, legile şi teoriile disciplinei. În continuare, cunoştinţele trebuie să sprijine atât formarea de deprinderiintelectuale, cu care elevul să poată opera cu aceste cunoştinţe asimilate însituaţii concrete şi variate, cât şi formarea de abilităţi motorii specificedomeniului, la care se adaugă formarea de atitudini şi convingeri.
 
Din acest motiv formularea „
elevul să ştie
 
(să cunoască)“ trebuiecompletată cu
pre
cizarea finalităţilor 
 
(comportamentelor) care se aşteaptă înurma participării sale la instruire, devenind „
ce trebuie să ştie să facă elevulla sfârşitul unei etape de instruire şi nu era capabil să facă înainte
“.
 Prin urmare, prin formularea obiectivelor
pedagogice se urmăreşte să se
exprime un
rezultat aşteptat 
 
din partea persoanelor care învaţă, adică modul în care aceştia
vor exterioriza comportamentul respectiv 
(prin
comportament 
se înţeleg acţiuni şi/sau mişcări care pot fi observate la alte persoane
).

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Loredana Stan liked this
Adrian Costea liked this
k474l1n6472 liked this
Filip Elena liked this
Irina Barbu liked this
Oana Moldovan liked this
Alexandra Man liked this
Irina Barbu liked this
Nicu Popusoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->