Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shri Gurucharitra Saptashati

Shri Gurucharitra Saptashati

Ratings: (0)|Views: 1,270|Likes:
Published by khadenilesh
Gurucharitra Sar in marathi in 700 verses, by Sadguru Vasudevanand Saraswati
Gurucharitra Sar in marathi in 700 verses, by Sadguru Vasudevanand Saraswati

More info:

Published by: khadenilesh on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
**¸ÉÒnùkÉ**** ¸ÉÒ.{É.{É. ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒº´ÉɨÉҨɽþÉ®úÉVÉÊ´É®úÊSÉiÉ ¸ÉÒºÉ{iɶÉiÉÒMÉÖ¯ûSÉÊ®újɺÉÉ®ú** ʴɹɪÉÉxÉÖGò¨É 
+vªÉÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ 1
+vªÉÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ 
+vªÉÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ 
 
11. ¾þnùªÉ°ü{ÉÒ ´ÉºjÉɱÉÉ vÉÖ >ðxÉ ºÉÉ¡ò Eò®úhÉÉªÉÉ, +É{ɱªÉÉ +Éi¨É°ü{É VªÉÉäiÉÒSÉÉ |ÉEòɶɰü{É, ºÉÖ JÉ°ü{É ´É ºÉ´ÉÇ+xÉlÉÉÈSÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ Eò®úhÉÉªÉÉ ¸ÉÒnùkÉMÉÖ °ü±ÉÉ  xɨɺEòÉ®ú EòÊ®úiÉÉä. 2. VªÉÉ{ÉɺÉÚ xÉ ¦ÉÚ iÉ, ¦É´ªÉ ´É ¦É´ÉiÉ (ºÉ´ÉÇÊ´É·É) =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä´É VªÉÉSªÉÉ ªÉÉäMÉÉxÉäVÉÒ´ÉÆiÉ ®úɽþÉiÉäiɺÉäSÉ VªÉÉSÉä`öɪÉÒ ±ÉªÉ {ÉÉ´ÉiÉäiÉä ÊjÉMÉÖ hÉÉ´É®ú ºÉkÉÉ Eò®úhÉÉ®ä ú¥ÉÀ ¸ÉÒnùkÉxÉɨÉEò +ɽä þ. 3. ¦ÉHòÒxÉäVªÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉäiÉä+¶ÉÉ iªÉÉ nùkÉMÉÖ °üSÉä½ä þ SÉÊ®újÉ ÊSÉkÉÉSÉÒ ¶ÉÖ rùÒ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ {É.{É. ¸ÉÒ  ´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒ ºÉÆIÉä{ÉÉxÉäº{ɹ]õ Eò®úiÉÉiÉ.
**¸ÉÒnùkÉ**
** ¸ÉÒ.{É.{É. ¸ÉÒ¨Én  ù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒº´ÉɨÉҨɽþÉ®úÉVÉÊ´É®úÊSÉiÉ ¸ÉÒºÉ{iɶÉiÉÒMÉÖ ¯ûSÉÊ®újɺÉÉ®ú**
** xɨÉ& ¸ÉÒMÉhÉä¶ÉɪÉ** ¸ÉÒºÉn  ùMÉÖ ®ú´ÉäxɨÉ&** +lÉ ¸ÉÒºÉ{iɶÉiÉÒMÉÖ ¯ûSÉÊ®újɺÉÉ®ú|ÉÉ®ú¨¦É&** xɨÉ& 
1
¸ÉÒ 
nùkÉMÉÖ ®ú´Éä¿uùɺÉÉävÉÉèÊiÉEòÉ®ú´Éä** º´ÉÉi¨ÉVªÉÉäÊiÉ&|ÉEòɶÉÉªÉ ºÉÖ JÉɪÉÉxÉlÉǶÉÉxiɪÉä **1** ¦ÉÚ iÉÆ
2
¦É 
´ªÉƦɴÉSSÉɺ¨ÉÉVVÉɪÉiÉäªÉäxÉ VÉÒ´ÉÊiÉ** ±ÉÒªÉiÉäªÉjÉ iÉnÂù¥ÉÀ ¸ÉÒnùkÉÉJªÉÆ jªÉvÉÒ·É®ú¨É **2** ¦ÉÊHò
3
MÉ 
¨ªÉºªÉ iɺªÉä ù SÉÊ®úiÉÆÊSÉkɶÉÖrùªÉä** ºÉÆIÉä{ÉähÉ º¡Ö  ò]Æ õ ´ÉÊHò ´ÉɺÉÖ näù´ÉºÉ®úº´ÉiÉÒ **3** OÉÆlÉÓ 
´ÉÉ 
ºÉÖnäù´É ÊxÉʨÉkÉ * EòiÉÉÇEò®úÊ´ÉiÉÉ nùkÉ * iÉi{ÉnùÓ `ä ö´ÉÉäÊxÉ ÊSÉkÉ * SÉÊ®úiÉ EòÉäiÉ ºÉÆiÉ ½å þ **4** ½å þ ¨ÉÉ 
xÉÖ 
xÉÒ VÉä´ÉÉÊSÉiÉÒ ËEò´ÉÉ ¦ÉÊHòxÉåEòiÉÒ * iÉäÊSÉ ¦É´ÉÉΤvÉ iÉ®úiÉÒ * =rù®úiÉÒ ÊxÉVÉEÖ  ò³ýÉ **5** ¨ÉxÉÉ 
´ÉÉ 
SÉÉ +MÉÉäSÉ®ú * iÉÉ亴ÉSUÆ ônä ù ½þÉäMÉÉäSÉ®ú * EòʱɪÉÖ MÉÓ ªÉiÉÒ·É®ú * xÉ®ú˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ **6** iªÉÉSÉå
SÉ 
Ê®újÉ BäEÚ  òxÉ * xÉɨÉvÉÉ®úEò ¥ÉÀhÉ * MÉÉhÉMÉÉ{ÉÖ ®úÓ nù¶ÉÇxÉ * PªÉÉ´É娽þhÉÚ {ÉÉiɱÉÉ **7** |ÉÉhÉÒ 
¹¨ÉÉxÉåiÉÉ{ÉÚ xÉ * <ÎSUôiÉÒ UôɪÉÉ VÉÒ´ÉxÉ * iÉèºÉÉ ÊjÉiÉÉ{ÉåiÉÉ{ÉÚ xÉ * ªÉä±ÉIÉÚ xÉ ÊxÉVÉVÉÒ´ÉxÉÉ**8** VÉÉä >ð
v´ÉÇ
JÉɱÉÓ ¦É®ú±ÉÉ * +ÉÆiÉ ¤Éɽäþ®ú ºÉÉÆSɱÉÉ * xÉɨÉvÉÉ®úEò ¨½þhÉä iªÉɱÉÉ * nùkÉÉ ¨É±ÉÉ ¦Éä]õ nä ù<Ç **9** iÉÚ  ÆÊSÉ 
¨ÉÚ 
ÌiɨÉÆiÉ ¥ÉÀ * ÊjɨÉÚ ÌiÉ iÉÚ  ÆMÉÖ ¯û {É®ú¨É * EòʱɪÉÖ MÉÓ ¨ÉÆMɱÉvÉÉ¨É * ¦ÉHòEòɨÉ{ÉÚ ®úEò **10**
 
21. ®úÉVÉÉ 2. +Éä±Éä{ÉhÉ ]õÒ{É- |ÉiªÉäEò +Éä³ýÒiÉÒ±É Êiɺɮä ú+IÉ®ú ®úÉÆMÉäxÉä´ÉÉSÉÒiÉ MÉ䱪ÉÉºÉ ¸ÉÒ¨Én  ù¦ÉMÉ´Én  ùMÉÒiÉäiÉÒ±É {ÉÆvÉ®úÉ´ÉÉ +vªÉÉªÉ ´ÉÉSɱªÉÉSÉä¸ÉäªÉ +xÉɪÉɺÉä´ÉVÉÓ ±ÉɦÉiÉå.
ʴɶÉÉ 
±É 
iÉ´É ºÉiEòÒiÉÔ * {ÉÊ®úºÉÉäÊxÉ Eä ò±ÉÒ Ê´ÉxÉÆiÉÒ * iÉ´É EòhÉÉÇ´É®úÒ xÉ ªÉäiÉÒ * ´ÉÉ]ä õ JÉÆiÉÒ ºÉ´ÉÇYÉÉ ½ä þ**11** VÉ®úÒ 
¨É 
VÉ iÉÚ  ÆxÉähɺÉÒ* iÉ®úÒ ºÉ´ÉÇYÉ EòÓ ½þÉäºÉÒ * ËEò´ÉÉ ¨ÉÉiÉå={ÉäÊIɺÉÒ * nùªÉɳڠ ýºÉÒ ºÉÉVÉä½å þ EòÓ **12** ¨ÉÒ + 
vÉ& 
{ÉÉiÉÉ VÉÉ<ÇxÉ * VÉ®úÒ nä ùºÉÒ ={ÉäIÉÚ xÉ * ºÉä´ÉÉ <SUôÒ EòÒ iÉ´É ¨ÉxÉ * iÉähÉå½þÉäºÉÒ EòÓ nùÉiÉÉ **13** ºÉä´ÉÉ 
¶ÉÉ 
xÉ `ä ö´ÉÚ xÉ * ¨ÉäPÉÉ{É®úÒ nä ù VÉÒ´ÉxÉ * {ÉÚ ´ÉÔ VÉä´ÉÒ Ênù±½å þ nùÉxÉ * ʤɦÉÒ¹ÉhÉwÉÖ ´ÉÉÊnùEòÉÆ**14** ËEò ¨ÉÖ 
JÉ 
{ɺÉÊ®úiÉÉÆ* ¤ÉɳýÉ{ÉɶÉÓ ¨ÉÉMÉä¨ÉÉiÉÉ* VÉ®úÒ ¤Éɳý ¨ÉÉ®úÒ ±ÉÉlÉÉ * iɪÉÉ ¨ÉÉiÉÉ ]õÉEÚ  òxÉ  ù EòÓ **15** iÉÚÆSÉÒ 
¨É 
¨É ¨ÉÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ * iÉÚ  ÆÊSÉ BEò EÖ  ò³ýnä ù´ÉiÉÉ * ʦÉzÉ ¦ÉÉ´É ªÉälÉå xɺÉiÉÉÆ* EòÉähÉ nùÉiÉÉ ¨ÉVÉ nÖùVÉÉ **16** xÉ®ä ú
·É 
®ú
1
ºÉä´ÉEò´ÉƶÉÉ * ®úIÉÒ xÉ vÉÊ®úiÉÉÆ+ɶÉÉ * iÉÚ  Æ+º¨Éi{ÉÚ ´ÉÇVÉä¶ÉÉ * ºÉ´Éæ¶ÉÉ EòÒ ={ÉäÊIɺÉÒ **17** ¨ÉÒ < 
ilÉÆ
¦ÉÚ iÉ ºÉ´ÉÇ * EòÊlÉiÉÉÆ ½þÒ xɪÉä pù´É 
2
* VÉähÉå{ÉɹÉÉhÉÉ ªÉäpù´É * iÉÚ  Æ ÊxÉpÇù´É ½þÉäºÉÒ  òºÉÉ **18** +¶ÉÒ 
|ÉÉ 
lÉÇxÉÉ Eò°üxÉ * ½þÉä¨ÉÚ ÌUôiÉ ½åþ VÉÉhÉÚ xÉ * nùkÉ ÊSÉkÉÓ |ÉMÉ]Ú  õxÉ * +É·ÉɺÉxÉ  ùªÉÒ º´É{xÉÓ **19** <ÊiÉ ¸ÉÒ ¨Éi{É®ú¨É½Æ þºÉ{ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉǸÉÒ¨ÉuùɺÉÖnä ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒÊ´É®úÊSÉiÉäºÉ{iɶÉiÉÒMÉÖ ¯ûSÉÊ®újɺÉÉ®ä ú SÉÊ®úiÉÉxÉÖ ºÉÆvÉÉxÉÆxÉÉ¨É |ÉlɨÉÉä%vªÉɪÉ&**1**

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
sidhateerth liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->