Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Datta-Mahaatmya-Marathi

Datta-Mahaatmya-Marathi

Ratings: (0)|Views: 546|Likes:
Published by khadenilesh
Guru shri Vasudevanand Saraswati rachit Shri Datta Mahatmya
Guru shri Vasudevanand Saraswati rachit Shri Datta Mahatmya

More info:

Published by: khadenilesh on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
 nÖ ùºÉ−ªÉÉ +É´ÉÞ kÉÒSÉÒ |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ. ±Éä JÉEò - ¨É.¨É. ¤Éɳý¶ÉɺjÉÒ ½þ®únùɺÉ, ºÉÉʽþiªÉÉSÉɪÉÇ  , xÉÉMÉ{ÉÚ ®ú
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒnùkÉÉjÉäªÉÉƺÉÉ®úJªÉÉ VÉMÉiEò±ªÉÉhÉɺiÉ´É ºÉMÉÖ hÉ ´É ºÉÉEòÉ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {É®úiÉk´ÉÉSªÉÉ  ¨ÉɽþÉi¨ªÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ´É {É®ú¨É½Æ þºÉ {ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉǸÉÒ¨Én  ù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒ º´ÉÉʨɨɽþÉ®úÉVÉÉƺÉÉ®úJÉä  ÊºÉrù {ÉÖ ¯û¹É ½ä þ OÉÆlÉEòÉ®ú, +ºÉÉ |ɺiÉÖ iÉ OÉÆlÉÉSªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ ªÉÉäMÉ ¸ÉÒ¨Én  ù¦ÉÉMÉ´ÉiÉɺÉÉ®úJÉÉSÉ  +±ÉÉèÊEòEò +ɽä þ. +¶ÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉɱÉÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò IÉäjÉÉÆiÉ EòÉähÉiÉÉʽþ +ÊvÉEòÉ®ú xɺɱÉ䱪ÉÉ  ´É Eä ò´É³ý ºÉn  ùMÉÖ °Æ üSªÉÉ SÉ®úhÉÉ®úÊ´ÉxnùÉÆSÉÉ +É¸ÉªÉ Eä ò±É䱪ÉÉ ´ªÉHòÒxÉå|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ Ê±ÉʽþhªÉÉSÉåvÉÉb÷ºÉ Eò®úhÉå  ªÉÉäMªÉ xÉɽþÓ, ªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉÒ´É +ɽä þ. {ÉhÉ ¨ÉÉZÉäʨÉjÉ {ÉÆÊb÷iÉ nùkÉÉjÉäªÉ¶ÉɺjÉÒ Eò´ÉÒ·É®ú ªÉÉÆSªÉÉ  ¶É¤nùÉSÉÉ +´É¨ÉÉxÉ ½þÉä ð xɪÉä´É +ƶÉiÉ& ºÉä´ÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉbÚ  ÷xÉ 
''
EòÉƽþÓ +É{ÉhÉ iÉ®úɴɪÉÉ 
''
={ɪÉÉäMÉ ´½þÉ´ÉÉ ªÉÉ ½ä þiÉÚ xÉåSÉ ¨ÉÒ ½å þ vÉÉb÷ºÉ Eò®úÒiÉ +ɽä þ.
 ºÉÉÆ ºEÞ òÊiÉEò ¨ÉÚ ±ªÉÉÆ SÉÉ ´ÉiÉÇ  ¨ÉÉxÉ ªÉÖ MÉÉÆ iÉÒ±É nùÒ{ɺiÉƦɠ
¨½þhÉÚ xÉ {É.{É. ¸ÉÒ¨Én  ù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSÉå  ºlÉÉxÉ +xÉxªÉºÉɨÉÉxªÉ +ɽä þ.
''
¥Éɨ½þhÉi´ÉºªÉ ʽþ ®úIÉhÉäxÉ ®úÊIÉiÉ& ºªÉÉuè ùÊnùEòÉävɨÉÇ
''
+ºÉå¦ÉMÉ´Éi{ÉÚ VªÉ{ÉÉnù¸ÉÒ¨ÉnùÉt ¶ÉÆEò®úÉSÉɪÉÉÈxÉÓ ¸ÉÒ¨Én  ù¦ÉMÉ´Én  ùMÉÒiÉä´É®úÒ±É +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹªÉÉÆiÉ ¨½þ]õ±Éå+ɽä þ. ¸ÉÒ¨ÉnùÉSÉɪÉÉÈxÉÉ VÉå  ¥ÉÉÀhªÉ +ʦÉ|ÉäiÉ +ɽä þ iÉå¸ÉÒ¨Én  ù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSªÉÉ °ü{ÉÉxÉåºÉÉEòÉ®ú±Éå½þÉäiÉå. SÉÉ®úʽþ +ɸɨÉÉÆSªÉÉ  +ÉSÉÉ®úvɨÉÉÈSÉåªÉlÉÉlÉÇnù¶ÉÇxÉ VªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉOÉÆlÉÉÆiÉÚ xÉ PÉb÷iÉå+ºÉÉ nÖ  ùºÉ®úÉ EòÉähÉiÉÉ ¨É½þÉ{ÉÖ ¯û¹É ´ÉiÉǨÉÉxÉ  ªÉÖ MÉÉÆiÉ nùÉJÉÊ´ÉiÉÉƪÉä±É 
?
Eòb÷Eòb÷ÒiÉ iÉ{ÉÉSÉ®úhÉɨÉÖ ³å ý ¥ÉÉÀhÉÉSÉåºÉÉ®å ú ºÉɨÉlªÉÇiªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉÆiÉÚ xÉ |ÉMÉ]õ ZÉɱÉä±Éå½þÉäiÉå. ¸ÉÒYÉÉxÉnä ù´ÉÉÆxÉÒ ¥ÉÉÀhªÉÉSÉå¾þnùªÉÆMÉ¨É ´É nùÒÎ{iɨÉÉxÉ ÊSÉjÉ ®ä úJÉÉ]õiÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇnùÒÊ{ÉEå òiÉ 
 
 
 2
¨½þ]õ±Éå+ɽä þ
:-
´ÉhÉÉǨÉÉVÉÓ UôjÉSÉɨɮú * º´ÉMÉÇVɪÉÉÆSÉä+OɽþÉ®ú * ¨ÉÆjÉÊ´ÉtäSÉä¨Éɽä þ®ú * ¥ÉÉÀhÉ VÉä**5** VÉä  {ÉÞl´ÉÒiɳýÓSÉä ù´É * VÉäiÉ{ÉÉä´ÉiÉÉ®ú ºÉÉ´ÉªÉ´É * ºÉEò³ý iÉÒlÉÉÈ漃 nè ù´É * =nùªÉ±ÉåVÉä**6** VÉä+JÉÆ ´ÉʺÉVÉäªÉÉMÉÒ * VÉä´ÉänùÉÆSÉÒ ´ÉXÉÉÆMÉÒ * VɪÉÉÆÊSɪÉäÊnù`öÒÊSɪÉÉ =iºÉÆMÉÒ * ¨ÉÆMɳý ´ÉÉfä ø**7** VɪÉÉÆSÉÉ EòÉä{É  ºÉÖ ¦É]õÉ * EòɳýÉÎMxɯûpùÉSÉÉ ´ÉºÉÉè]õÉ * VɪÉÉÆSÉå|ɺÉÉnùÓ ¡Ö  òEò]õÉ * VÉÉäb÷iÉÒ ÊºÉrùÒ**8** ʨɪÉÉƱÉI¨ÉÒ  b÷ɴɱÉÉäÊxÉ Eä ò±ÉÒ {É®úÉèÊiÉ * ¡ä òb÷ÉäÊxÉ EòÉèºiÉÖ ¦É PÉäiɱÉÉ ½þÉiÉÓ * ¨ÉMÉ ´ÉÉäføʴɱÉÒ ´ÉIɺlɳýÉSÉÒ ´ÉÉiÉJÉÒ * SÉ®úhÉ®úVÉÉ **9**¸ÉÒ¨Én  ù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉÆiÉÚ xÉ ½ä þ ºÉ´ÉÇʴɶÉä¹É |ÉMÉ]õ ZÉɱÉä±Éä½þÉäiÉä. º´ÉiÉ&SªÉÉ  VÉÒ´ÉxÉÉÆiÉÚ xÉ iªÉÉÆxÉÒ VɺÉåvɨÉÉÇSÉå´É +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò vªÉäªÉ´ÉÉnùÉSÉ庴ɰü{É |ÉMÉ]õ Eä ò±Éå, iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉå+xÉä VÉÒ´ÉÉÆSÉä 
''
+ÉiÉÇ
''
nÚ  ù®ú Eò°üxÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉx¨ÉÉMÉÉDZÉÉ ±ÉɴɱÉå´É EÞ òiÉÉlÉÇ ò±Éå. ¦ÉÉ´ÉÒ Ê{Éfø¬ÉƺÉÉ`öÓ iªÉÉÆxÉÓ  ºÉÉʽþiªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò°üxÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò IÉäjÉÉÆiÉÒ±É ºÉÉvÉEòÉÆSÉÒ ºÉnùÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò°üxÉ `ä ö´É±ÉÒ ½å þ iªÉÉÆSÉä  ºÉ´ÉÉÈiÉ ¨ÉÉä ö EòɪÉǽþÉäªÉ. iªÉÉÆxÉÓ ÊxɨÉÉÇhÉ Eä ò±É䱪ÉÉ OÉÆlɺÉÆ{ÉkÉÒ{ÉèEòÓ ¤É®úSɺÉäOÉÆlÉ ºÉƺEÞ òiÉ ¦ÉɹÉåiÉ +ɽä þiÉ. iªÉÉ OÉÆlÉÉÆSÉÒ ¨É½þkÉÉ Eä ò´ÉføÒʽþ ¨ÉÉä`öÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´É¶Éä¹É ={ɪÉÉäMÉ  ½þÉähªÉɺÉÉ®úJÉÉ xÉɽþÓ, ½å þ vªÉÉxÉÉÆiÉ PÉä>ðxÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ ¨É®úÉ`öÓiÉ VÉåºÉÉʽþiªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eä ò±Éå +ɽä þ, iªÉÉÆiÉ  |ɺiÉÖ iÉ OÉÆlÉÉSÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +xÉäEò où¹]õÓxÉÓ +±ÉÉèÊEòEò +ɽä þ. |ɺiÉÖ iÉ OÉÆlÉÉSÉ庴ɰü{É ´É iªÉÉSªÉÉ ÊxĘ́ÉiÉÒSÉå  EòÉ®úhÉ ªÉÉÆ´É®ú ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ&SÉ |ÉEòÉ¶É ]õÉEò±Éä±ÉÉ +ɽä þ. iÉäʱÉʽþiÉÉiÉ 
:-
 
 
''
VÉMÉnÖ  ùrùÉ®úÉlÉÇ{É®ú¨Éä·É®ú* +jÉÒSªÉÉ PÉ®úÓ vÉ®úÒ +´ÉiÉÉ®ú* iªÉÉSªÉÉ SÉÊ®úiÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú* ´ÉÌhɱÉÉ  ºÉÖ  Ænù®ú {ÉÖ ®úÉhÉÓ** iÉiºÉÉ®ú¦ÉÚ iÉ nùkÉ{ÉÖ ®úÉhÉ * +ÉèºÉ½þ»É ÊxÉ°ü{ÉhÉ * iÉå+{ÉÊ®úÊSÉiÉ MÉÒ´ÉÉÇhÉ ¦ÉɹÉhÉ * |ÉÉEÞ òiÉVÉxÉ xÉähÉiÉÒ ** ¨½þhÉÉäÊxÉ ½þÉ OÉÆlÉɮƠú¦É * ÁÉ ªÉÉäMÉå=¨ÉVÉä±É º´ÉªÉÆ|É¦É * ¦ÉHò´ÉiºÉ±É {ÉsxÉÉ¦É * ÊSÉkÉIÉÉä¦É½þiÉÉÇVÉÉä** ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ ®úÉhÉÉSÉäiÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ * YÉÉxÉÉä{ÉɺÉxÉÉEò¨ÉǪÉÉäMÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É ={ÉɺÉxÉÉEòÉÆ ¦ÉÉMÉ* <Ç·É®úÉxÉÖ ®úÉMÉ nùÉ´ÉÒ VÉÉä** VÉälÉåEòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉå+ÉJªÉÉxÉ * +±ÉEòÉÇSÉåÊ´ÉYÉÉxÉ * +ɪÉÖ ªÉnÚ  ÆùSÉå  =rù®úhÉ* ½å þÊSÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÖ JªÉi´Éå**
''
ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ {ÉÖ ®úÉhÉÉÆiÉÒ±É ¸ÉÒnùkÉÉ´ÉiÉÉ®úʴɹɪÉEò ºÉÉʽþiªÉ BEòjÉ Eò°üxÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ  nùkÉ{ÉÖ ®úÉhÉ xÉÉÆ´ÉÉSÉÉ VÉÉäºÉƺEÞ òiÉ OÉÆlÉ Ê±Éʽþ±ÉÉ, iÉÉä¦ÉɹÉä¨ÉÖ³å ý ºÉɨÉÉxªÉVÉxÉÉÆxÉÉ nÖ  ù¤ÉÉævÉ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉå  iªÉÉÆxÉÓ |ɺiÉÖ iÉ OÉÆlÉÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ Eä ò±ÉÒ. nùkÉ{ÉÖ ®úÉhÉÉSÉäEò¨ÉÇ, ={ÉɺÉxÉÉ ´É YÉÉxÉEòÉhb÷ ½ä þ VÉäiÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ  +ɽä þiÉ iªÉÉÆiÉÒ±É Eä ò´É³ý ={ÉɺÉxÉÉEòÉhb÷SÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉt Ê´É¹ÉªÉ +ɽä þ.
 |ɺiÉÖ iÉ OÉÆ lÉÉSÉÒ ¨ÉÆ jɨɪÉiÉÉ.
¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆSÉÉ |ɺiÉÖ iÉ OÉÆlÉ Eä ò´É³ý ={Énä ù¶É{É®ú ºÉÉʽþiªÉ xɺÉÚ xÉ VªÉÉSªÉÉ Eä ò´É³ý {É`öhÉÉxÉåVÉÒ´ÉÉSÉå  Eò±ªÉÉhÉ ´½þÉ´Éå+¶ÉÉ ºÉɨÉlªÉÉÇSÉÉ +ɽä þ. ¸ÉÒYÉÉxÉä·É®úÒ +lÉ´ÉÉ nùɺɤÉÉävÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ®úJÉÉSÉ iÉÉä 
'
|ÉiªÉªÉÉä {ɽþÉ´ÉÉ 
'
ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉäSÉÉ +ɽä þ. VªÉÉ´É°üxÉ ¨ÉÒ ½å þ +xÉÖ ¨ÉÉxÉ Eä ò±Éå+ɽä þ, iÉä{É. {É. ¸ÉÒ¨Én  ù´ÉɺÉÖ  ù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSÉäªÉÉ OÉÆlÉÉƺÉƤÉÆvÉÒSÉä=n  ùMÉÉ®ú {ÉÖ føÒ±É|ɨÉÉhÉå+ɽä þiÉ 
:-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sudhirkadam007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->