Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shri Gurucharitra dwisahasri

Shri Gurucharitra dwisahasri

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by khadenilesh

More info:

Published by: khadenilesh on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

 
¸ÉÒMÉÖ ¯ûSÉÊ®úiɨÉ (ÊuùºÉɽþ»ÉÒ)
 ªÉ½þ ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùº´ÉɨÉҨɽþÉ®úÉVÉVÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É OÉÆlÉ ½èþ* ¨ÉÉhÉMÉÉƴɨÉå MÉÞ½þºlÉɸɨÉEòÒ +´ÉºlÉɨÉå ¸ÉÒnùkÉ|ɦÉÚ EòÒ +ÉYÉɺÉä<ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç(<.ºÉ.1884)* ¨ÉÚ ±É ¨É®úÉ`öÒ " ¸ÉÒMÉÖ ¯ûSÉÊ®újÉ " EòÉä¸ÉÒnùkɺÉÆ|ÉnùɪɨÉå BEò ¨É½þk´É{ÉÚ hÉÇ |ɨÉÉhÉ OÉÆlÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¸ÉÒnùkɦÉMÉ´ÉÉxÉEä ò EòʱɪÉÖ MɨÉå |ÉʺÉrù nùÉä +´ÉiÉÉ®úÉå(¸ÉÒ{ÉÉnù¸ÉҴɱ±É¦É  +Éè®ú ¸ÉÒxÉÞ˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ) Eäò SÉÊ®újÉ iÉlÉÉ +xÉäEò {ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ+Éå Eä ò +ÉvÉÉ®úºÉä ´ÉèÊnùEò vɨÉÇ Eäò- ʴɶÉä¹ÉiÉ&  ¸ÉÒnùkɺÉÆ|ÉnùɪÉEä ò +ÉSÉÉ®ú, iÉk´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú ={ÉɺÉxÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½è þ* ¨É®úÉ`öÒ VÉÉxÉxÉä´ÉɱÉÉå nùkɦÉHòÉå Eä ò ʱÉB <ºÉEòÉ  ºÉƺEÞòiÉ ¨Éå ÊxɨÉÉÇhÉ ¸ÉÒº´ÉɨÉҨɿÉVÉVÉÒxÉä " ¸ÉÒMÉÖ ¯ûSÉÊ®úiɨÉ " Eäò °ü{ɺÉäÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÚ±É 7000 +Éä´ÉÒ EòÉ OÉÆlÉ ½è þ* <ºÉ EòÉä 2000ºÉä EÖòUô Eò¨É ºÉÆJªÉÉ ¨Éå¨ÉÚ±É OÉÆlÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ +É¶ÉªÉ ÊxɤÉrù Eò®úxÉä ¨Éå¸ÉÒº´ÉɨÉҨɽþÉ®úÉVÉ xÉä +{ÉxÉÒ  ¦ÉɹÉÉ|ɦÉÖ i´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½è þ* OÉÆlÉ nùÉä ºÉ{iÉɽþ ºÉä ¦ÉÒ Eò¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå{ÉÚ ®úÉ ½Öþ+É* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒº´ÉɨÉÒVÉÒ Eäò EòÉxÉÉå {É®ú ¸ÉÒnùkÉ|ɦÉÚ Eò ´ÉÉhÉÒ +É<Ç "
ºÉÆʽþiÉäªÉÆ ÊuùºÉɽþ»ÉÒ 
". <ºÉEòÉ ¦ÉÉ´É VÉÉxÉxÉä Eäò ʱɪÉä ¸ÉÒº´ÉɨÉÒVÉÒ xÉä OÉÆlÉ EòÉ MÉhÉxÉÉ EòÒ iÉÉä ¶±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ =iÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ xɽþÓ +É<Ç* Ê¡ò®ú EÖòUô ºÉÉåSÉ Eò®ú VÉ¤É MÉhÉxÉÉ ¨Éå =´ÉÉSÉ ¨ÉÆjÉ, +vÉǶ±ÉÉäEò+ÉÊnù ʨɱÉÉB- VÉèºÉä ÊEò ºÉ{iɶÉiÉÒ EòÒ ½þ´ÉxÉÉÊnù Eäò ʱÉB EòÒ VÉÉiÉÒ ½è þ, iÉÉäºÉÆJªÉÉ {ÉÚ®úÒ ½Öþ<Ç* <ºÉ ʱÉB <ºÉ OÉÆlÉ  EòÉä " ÊuùºÉɽþ»ÉÒ " EòÉ xÉÉ¨É |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* <ºÉ OÉÆlÉ EòÒ ]õÒEòÉ iÉlÉÉ SÉÚÌhÉEòÉ 15 ´É¹ÉÇ {ɶSÉÉiÉ º´ÉɨÉÒVÉÒ EäòºÉÆxªÉɺÉɸɨɨÉå, uùÉ®úEòÉ +Éè®ú |ɦÉÉºÉ IÉäjÉ ¨Éå¸ÉÒnùkÉ|ɦÉÚ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä OÉÆlÉ {ÉÉºÉ xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ ½Öþ<Ç* ºÉƺEÞòiÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ +±{ɺ´É±{É YÉÉxÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ SÉÚÌhÉEòÉ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*
ºÉ{iÉɽþ{ÉÉ`ö{ÉrùÊiÉ 
- |ÉlɨÉä%μxÉ, SÉiÉÖlÉÉÇvªÉɪÉÉÆiÉ, ÊuùiÉÒªÉäxɴɨÉÉvªÉɪÉÉÆiÉ, iÉÞiÉÒªÉä SÉiÉÖ nÇù¶ÉÉvªÉɪÉÉxiÉ, {ÉÆSɨÉäBEòÉäxÉ˴ɶÉÉvªÉɪÉxiÉ, ¹É¹`äö BEò˴ɶÉÉvªÉÉxiÉ, ºÉ{iɨÉä jɪÉÉä˴ɶÉÉä%vªÉɪÉÉxiÉ {ÉÊ`öi´ÉÉ ®ú½þºªÉuùªÉÆ {É`äöiÉÂ* |ÉiªÉ½þ¨ÉÉnùÉèOÉxlÉ{ÉÚVÉxÉÉäkɮƠú ¸ÉÒ´Éè¹hÉ´ÉäiªÉÉÊnùºiÉÖiɪÉ& {É`äöiÉ * +xiÉä SÉÉäkÉ®ú{ÉÚVÉxÉÆ EÞòi´ÉÉ ' ®úºÉYÉÉ ´É¶ÉäiªÉ{É®úÉvÉI¨ÉÉ{ÉxɺiÉÉäjÉÆ {É`äöiÉÂ* <ºÉ OÉÆlÉ Eäò +É®Æú¦É¨Éå" 
"112 ¶±ÉÉäEòÉå¨ÉåEòÒ ½è þ* <ºÉ¨Éå¨ÉÆMɱÉÉSÉ®úhÉ, ¨ÉÉxɺÉ{ÉÚVÉÉ, {É®úÉvÉI¨ÉÉ{ÉxɺiÉÉäjÉ, +¹]õÉäkÉ®ú¶ÉiÉxÉɨÉɴɱÉÒ, ¸ÉÒnùkÉMÉÖ °ü +Éè®ú ¥ÉÀ EòÉ +ʦÉzÉi´É, ¨ÉɪÉÉ, ¨ÉÉxÉ´Énäù½þ EòÉ <Ç·É®úÉä{ɪÉÉäÊMÉi´É , ¸ÉÒnùkÉÉjÉäªÉ  EòÒ ÊnùxÉSɪÉÉÇ, vªÉÉxÉ +Éè®ú SÉÊ®újÉ ªÉ½þ Ê´É¹ÉªÉ ½éþ* +ÉMÉä 21 +vªÉÉªÉ ¨Éå +ÉB ʴɹɪÉÉå EòÒ ºÉÚÊSÉ xÉÒSÉäʱÉJÉÒ ½èþ*
.VÉÒ´É¥ÉÀèCªÉ, iÉk´ÉÆ{ÉnùÉlÉÇ, xÉɨÉvÉÉ®úEò EòÉ ¸ÉÒnùkÉ Eä ò ÊxÉEò]õ MɨÉxÉ, ¸ÉÒMÉÖ ¯ûnù¶ÉÇxÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú xÉɨÉvÉÉ®úEò EòÉ +xɶÉxÉ +Éè®ú =ºÉä º´É{xÉ ¨Éå nù¶ÉÇxɱÉɦÉ*
.ʺÉrùxÉɨÉvÉÉ®úEòºÉÆ´ÉÉnù, MÉÖ¯û ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ, VÉMÉiºÉVÉÇxÉ, EÞòiÉÉÊnùªÉÖ MÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ, Eò汃 +Éè®ú ¥ÉÀÉ EòÉ  ºÉÆ´ÉÉnù, EòʱɪÉÖ MÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ, näù´ÉiÉÉ+ÉåºÉä ¦ÉÒ MÉÖ¯ûEòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ iÉlÉÉ nùÒ{ÉEòÉJªÉÉxÉ*
={ÉÉärùÉiÉ, +xɺÉÚªÉÉ Eäò {ÉÉÊiɵÉiªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ, ¥ÉÀÉ-ʴɹhÉÖ-¨É½äþ¶É EòÉ +ÊjÉ @ñÊ¹É  ò +É¸É¨É ¨Éå+ÉMɨÉxÉ, =xÉ iÉÒxÉÉå +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ EòÉ EòlÉxÉ, iÉÒxÉÉå EòÉ ¤ÉɱÉEò ½þÉäxÉÉ +Éè®ú ºÉiÉÒ Eä ò nÖùMvÉ{ÉÉxÉ ºÉä iÉÞ{iÉ ½þÉäxÉÉ, +ÊjÉ@ñÊ¹É EòÉ  PÉ®ú +ÉxÉÉ +Éè®ú iÉÒxÉÉå <Ç·É®úÉåEòÒ ºiÉÖÊiÉ +Éè®ú =xÉEòÉ xÉɨÉÉʦÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ƤɮúÒ¹ÉÉJªÉÉxÉ*
.¸ÉÒnùkÉ-ªÉnÖ  ùºÉÆ´ÉÉnù +Éè®ú SÉÉè¤ÉÒºÉ MÉÖ ¯û EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ, |ɼ±ÉÉnù EòÉä º´É°ü{ÉÉxÉÆnù EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ={ÉÉªÉ EòÉ  ÊxÉ°ü{ÉhÉ iÉlÉÉ EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÇ EòÉä +¹]õÉRÂóMɪÉÉäMÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ*
.®úÉVÉÉ ¥ÉÉÀhÉ EòÒ {ÉixÉÒ ºÉä ¸ÉÉrùÉzÉʦÉIÉÉ ºÉä iÉÖ¹]õ ½þÉä Eò®ú ´É®únùÉxÉ Eä ò °ü{É ¨Éå =ºÉ EòÉ {ÉÖjÉ ½þÉäxÉÉ,µÉiɤÉÆvÉ Eäò {ɶSÉÉiÉ ʴɴÉɽþ Eäò ʱɪÉä ÊxɹÉävÉ, ¨ÉÉiÉÉ EòÉä º´É°ü{Énù¶ÉÇxÉ,nùÉäxÉÉå §ÉÉiÉÉ+ÉåEäò ¶É®úÒ®ú ºÉÖoùfø ¤ÉxÉÉ Eò®úMÉÞ½þiªÉÉMÉ +Éè®ú iÉÒlÉǪÉÉjÉÉ*
.MÉÉäEòhÉÇ´ÉhÉÇxÉ, ®úÉ´ÉhÉ ºÉä ˱ÉMÉ EòÉ ½þ®úhÉ +Éè®ú =ºÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ʨÉjɺɽþ ®úÉVÉÉ +Éè®ú SÉÉÆb÷ɱÉÒ EòÒ EòlÉÉ*
.¨ÉÚfø {ÉÖ jÉ Eäò ºÉÉlÉ +Éi¨É½þiªÉÉ EòÉä =tÖHò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¥ÉÉÀhÉÒ EòÉä ¶ÉÊxÉ|ÉnùÉä¹ÉµÉiÉ EòÒ EòlÉÉ +Éè®ú ¨Éɼi¨ªÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ, =ºÉä º´ÉiÉÖ±ªÉ ´ÉÆt {ÉÖjÉ|ÉÉÎ{iÉ EòÉ ´É®únùÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò {ÉÖjÉ EòÉä ºÉÖÊ´Ét Eò®úxÉÉ, +où¶ªÉ ½þÉäxÉä Eäò {ɶSÉÉiÉ ¦ÉÒ ´ÉÊhÉM´ÉÞÊkÉ ¥Éɽþ¨ÉhÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ*
 EòÉ®ÆúVÉOÉÉ¨É ¨Éå¨ÉÉvÉ´É +Éè®ú +ƤÉÉ Eä ò {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÉ®úOɽþhÉ, VÉx¨ÉiÉ& $EòÉ®úÉäSSÉÉ®úhÉ, ¨ÉÚEòi´É  vÉÉ®ú¨É Eò®úxÉÉ, ±ÉÉä½þ EòÉ ºÉÖ ´ÉhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ, µÉiɤÉÆvÉ Eäò +´ÉºÉ®ú{É®ú SÉÉ®úÉå ´ÉänùÉå{É`öxÉ, ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆxªÉɺÉEäò ʱɪÉä +ÉYÉÉ ¨ÉÉÆMÉxÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ EòÉä ={Énäù¶É, ¨ÉÉiÉÉ Eäò +Éè®ú nùÉä {ÉÖjÉ(ªÉÖMɱÉ) ½þÉäxÉä{É®ú EòɶÉÒ VÉÉxÉÉ, ¸ÉÒEÞ ò¹hɺɮúº´ÉiÉÒ ºÉä ºÉÆxªÉɺÉOɽþhÉ, MÉÆMÉɺÉÉMÉ®ú VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉÖ¯û{É®Æú{É®úÉ*
 
 ¸ÉÒMÉÖ °ü Eä ò |ɨÉÖJÉ Ê¶É¹ªÉ, VÉx¨ÉºlÉÉxÉMɨÉxÉ, MÉÉèiɨÉÒiÉÒ®úMɨÉxÉÆ, ¥ÉÉÀhÉ EòÉ ¶ÉÚ ±É®úÉäMÉ{ÉÊ®ú½þÉ®ú, ºÉɪÉÆnäù´É Eäò PÉ®ú ʦÉIÉÉ, =ºÉä ªÉ´ÉxÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä UÖôb÷ÉxÉÉ, ={ÉɺÉxÉÉÊxÉ°ü{ÉhÉ, ºÉ{iɦÉÚʨÉEòÉ, +ɸɨÉvɨÉÇ iÉlÉÉ iÉÒlÉǪÉÉjÉÉÊxÉnæù¶É*
 MÉÖ¯ûiªÉÉMÉÒ ¥ÉÉÀhÉ EòÉä ={Énäù¶É, vÉÉ訪ɨÉÖÊxÉ Eäò iÉÒxÉ Ê¶É¹ªÉÉå EòÒ EòlÉÉ*
 Ê´Éuùn  ù¥ÉÉÀhÉ Eä ò ¨ÉÚJÉÇ {ÉÖjÉ EòÉ VÉMÉx¨ÉÉiÉÉ ¦ÉÚ´ÉxÉä·É®úÒ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå ÊVɼ´ÉÉiªÉÉMÉ, näù´ÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä xÉnùÒ Eäò nÚ  ùºÉ®äú iÉ]õ {É®ú ¸ÉÒMÉÖ ¯û Eäò {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ EÞò{ÉÉ ºÉä ÊVɼ´ÉÉ +Éè®ú Ê´ÉuùkÉÉ EòÉ ±ÉɦÉ, ¸ÉÒMÉÖ¯û EòÉ  EÞò¹hÉÉ-{ÉÆSÉMÉÆMÉɺÉÆMÉ¨É {É®ú +ÉMɨÉxÉ, ºÉÉÎk´ÉEò ÊuùVÉ Eäò PÉ®ú ¶ÉÉEòʦÉIÉɺÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ½þÉäEò®ú =ºÉä ºÉÆ{ÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úÉxÉÉ,+ÉènÖ  Æù¤É®ú´ÉÞIÉ EòÒ ¨Éʽþ¨ÉÉ, SÉiÉÖ&¹É¹]õÒ ªÉÉäÊMÉxÉÒ EòÒ {ÉÚVÉÉ OɽþhÉ Eò®úxÉÉ , MÉÆMÉÉxÉÖVÉ EòÉä ªÉÉäMÉMÉÊiÉ ºÉä ÊjɺlɱÉÒ ªÉÉjÉÉ  Eò®úÉxÉÉ, ªÉÉäÊMÉxÉÒ EòÉä ´É®únùÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉhÉMÉÉ{ÉÚ ®ú EòÉä VÉÉxÉÉ*
+{ÉiªÉxÉɶÉ{ÉÒÊb÷iÉ Ê¶É®úÉä±É EòÒ ¥ÉÉÀhÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä =ºÉEòÒ Ê{ɶÉÉSÉ{ÉÒb÷É ºÉä ¨ÉÖÊHò +Éè®ú {ÉÖjÉ|ÉÉÎ{iÉ,=ºÉEäò VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ EòÉ SÉÉè±ÉEò¨ÉÇ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÞiªÉÚ, =ºÉäiÉk´ÉYÉÉxÉ EòÉ ={Énäù¶É +Éè®ú ºÉÉÆi´ÉxÉÉ, ¥ÉÉÀhÉÒ EòÉ xÉÞ˺ɽþ´ÉÉb÷Ò +ÉxÉÉ +Éè®ú {ÉÖ jÉ EòÉ ¶É®úÒ®ú näùxÉä ºÉä xÉEòÉ®ú, =ºÉä º´É{xÉ ¨Éånù¶ÉÇxÉ näù Eò®ú =ºÉ Eäò {ÉÖjÉ EòÉ ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ*
´ÉÆvªÉɨÉʽþ¹ÉÒnùÉä½þxÉ, ®úÉVÉÉ Eäò |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉä xÉMÉ®ú ¨Éå+ÉMɨÉxÉ, ¥ÉÀ®úÉIÉºÉ EòÉ =rùÉ®ú, ÊjÉÊ´ÉGò¨É¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉä Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ =ºÉEòÉä ={Énäù¶É*
 MÉÌ´ÉiÉ ´ÉèÊnùEò Ê´É|ÉÉåEäò ºÉÉlÉ ÊjÉÊ´ÉGò¨É¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ +ÉMɨÉxÉ, =x½åþ ´ÉänùÉå Eäò º´É°ü{É EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ iÉlÉÉ iªÉVÉuùÉ®úÉ =xÉEòÉ MÉ´ÉÇ{ÉÊ®ú½þÉ®ú*
 
.Eò¨ÉÇÊ´É{ÉÉEò, +ÆiªÉVÉ EòÒ Ê´ÉtÉ EòÉ ½þ®úhÉ iÉlÉÉ ¦Éº¨É¨Éɼi¨ªÉ*
 
. M ÉÉä{ÉÒxÉÉlÉ Eäò ¸ÉÒnùkÉ|ɺÉÉnù ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉI¨ÉÉOɺiÉ {ÉÖjÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉEòÒ ¦ÉɪÉÉÇ EòÉ MÉÆvÉ´ÉÇ{ÉÖ®ú EòÉä +ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉ EòÉ ¨ÉÞiªÉÚ, ºÉiÉÒ EòÉ ¶ÉÉäEò, ¸ÉÒMÉÖ¯û EòÉ °ü{ÉÉÆiÉ®ú ºÉä =ºÉEòÉä ={Énäù¶É B´ÉÆ ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉuùÉ®úÉ ±ÉÉä{ÉɨÉÖpùÉ EòÉä={ÉÊnù¹]õ κjɪÉÉå Eäò +ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉvɨÉÇ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ, ºÉÉv´ÉÒ EòÉ ºÉ½þMɨÉxÉ EòÉ ÊxɶSÉªÉ +Éè®ú ¸ÉÒMÉÖ¯ûuùÉ®úÉ =ºÉEäò {ÉÊiÉ EòÉ ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ*
 ¯ûpùÉIÉvÉÉ®úhÉ EòÒ ¨Éʽþ¨ÉÉ, ¨ÉJÉÇ]õ-EÖòCEÖò]õÉJªÉÉxÉ, ¯ûpùÉvªÉɪɨÉʽþ¨ÉÉ, +ÊiɯûpùÉʦɹÉäEò ºÉä ®úÉVÉ{ÉÖjÉ EòÒ +ɪɴÉÞ ÇÊrù, κjɪÉÉåEòÉä ¨ÉÆjÉÉä{Énäù¶É EòÉ ÊxɹÉävÉ, EòSÉÉJªÉÉxÉ, ºÉÉä¨É´ÉÉ®úµÉiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÒ¨ÉÆÊiÉxÉÒ EòÒ EòlÉÉ*
 
.{É®úÉzÉiªÉÉMÉÒ ¥ÉÉÀhÉ EòÒ {ÉixÉÒ EòÒ EòlÉÉ, {É®úÉzÉOɽþhÉÉOɽþhÉÊ´ÉSÉÉ®ú, {ÉÉ®úɶɮúÉäHò Eò¨ÉǨÉÉMÉÇ, ¥ÉÉÀhÉ Eä ò+ÉSÉÉ®ú(ÊnùxÉSɪÉÉÇ)*
.iÉÒxÉ ´ªÉÊHò Eäò ʱÉB ¤ÉxÉÉB +zÉ ºÉä SÉÉ®ú ½þVÉÉ®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, +·ÉilÉ EòÒ ¨Éʽþ¨ÉÉ, VÉ®úuÆ ùvªÉÉ EòÉä EòxªÉÉ-{ÉÖjÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ, ¸ÉrùɨÉɽþÉi¨ªÉ, ¶É¤É®úEòlÉÉ, xÉ®ú½þÊ®úÊ´É|É Eä ò EÖ  ò¹`ö EòÉ {ÉÊ®ú½þÉ®ú, xÉ®ú½þÊ®úEÞ òiÉ ¸ÉÒMÉÖ ¯ûºiÉÖ ÊiÉ*
.ºÉɪÉÆnäù´É EòÉ MÉÉhÉMÉÉ{ÉÚ®ú EòÉä +ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¦ÉÊHò EòÒ {É®úÒIÉÉ, i´É¹]õÉ{ÉÖjÉ EòÉ EòlÉÉ,EòɶÉÒªÉÉjÉÉÊxÉ°ü{ÉhÉ, ºÉɪÉÆnäù´ÉEÞòiÉ ¸ÉÒxÉÞ˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒºiÉÉäjÉ, +xÉÆiɵÉiÉ*
.iÉÆiÉÖEò¦ÉHò EòÉä ªÉÉäMÉMÉÊiÉ ºÉä ¸ÉÒ¶Éè±ªÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ, ʴɨɹÉÇhÉ ®úÉVÉÉ EòÒ EòlÉÉ, xÉÆnùÒxÉÉ¨É ÊuùVÉ EòÉ EÖò¹`ö{ÉÊ®ú½þÉ®ú, xÉÆnùÒEÞ òiÉ MÉÖ¯ûºiÉÖÊiÉ, xÉÞEäòºÉ®úÒ EòÊ´É EòÉä º´É{xÉ ¨Éå nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ Ê¶É¹ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú*
.nùÒ{ÉɴɱÉÒ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ¦ÉHòÉå Eä ò +ÉOɽþ ºÉä+É`ö °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú =xÉ ºÉ¤É Eäò PÉ®ú VÉÉxÉÉ, ¶ÉÚpù ¦ÉHò Eäò +{ÉC´É IÉäjÉ EòÉä Eò]õ´ÉÉ Eò®ú =ºÉÒ ¨Éå ¶ÉiÉMÉÖhÉ +xÉÉVÉ {ÉènùÉ Eò®úxÉÉ, MÉÉhÉMÉÉ{ÉÚ®ú Eäò +¹]õ IÉäjÉ,{ÉÚ´ÉÉǸɨɦÉÊMÉxÉÒ ®úixÉÉ EòÉ EÖò¹`ö{ÉÊ®ú½þÉ®ú*
. ®úVÉEò ¦ÉHò EòÉä ºÉÉ´ÉǦÉÉè¨É ®úÉVÉÉ ¤ÉxÉxÉäEòÉ ¸ÉÒ{ÉÉnù¸ÉҴɱ±É¦É EòÉ ´É®únùÉxÉ, =ºÉEòÉ ¨±ÉäSUô´ÉƶÉÒªÉ ®úÉVÉÉ   ò °ü{É ¨Éå{ÉÖxÉVÉÇx¨É, ´ÉXɤÉɽÚþ ®úÉVÉÉ Eäò {ÉÖ jÉ EòÒ EòlÉÉ, ®úÉVɺ¡òÉä]õEò EòÒ ¶ÉÉÆÊiÉ, ¸ÉÒMÉÖ¯û EòÉ =ºÉEäò xÉMÉ®ú VÉÉ Eò®ú =ºÉ EòÒ {ÉÚ VÉÉ OɽþhÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ ¸ÉÒMÉÖ¯û EòÉ ¸ÉÒ¶Éè±É{É´ÉÇiÉ VÉÉ Eò®ú +ÆiÉvÉÉÇxÉ ½þÉäxÉÉ*
.<ºÉ¨Éå+¹]õÉÆMɪÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ½èþ*
 <ºÉ¨Éå ´ÉänùÉxiÉ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ½èþ*
 
 MÉÖ  ¯ûºiÉÖ  ÊiÉ& 1
¸ÉÒMÉÖ ¯ûºiÉÖÊiÉ& 
¸ÉÒ´Éè ¹hÉ´Éè ¶ÉMÉÉhÉä ¶É-ºÉÉè ªÉÇ ¶ÉÉCiªÉÉÊnù°ü{ÉvÉÞE  ò* nùkÉÉjÉä ªÉÉä%ºi´ÉVÉÉä%xÉxiÉ& ºÉnùÉ ¨Éä¾þÊnù ºÉnÂùMÉÖ ¯û& **1**  ªÉÉä%VÉÉä%xÉxiÉÉä%MÉÖ hÉÉä%°ü{ÉÉäÊxɺiÉÞ bä ÷EòÉä%ÊGòªÉÉä%ºÉÞ VÉiÉ * Ê´É·ÉÆ vÉÞ i´ÉÉ ¹ÉÉä b÷¶ÉÉÆ ¶ÉÆ{ÉÖ Æ°ü{ÉƪÉÉä MɨÉɪɪÉÉ **2**  où¶ªÉiÉäYÉÉxÉoù¹]õ¬É ªÉiºÉ½þ»ÉÉÊIÉʶɮúÉä%ÎR  óQÉ ºÉiÉ * °ü{ÉÆ ªÉnùR  óMɺÉÆ ºlÉÉxÉè ±ÉÉæ Eò´ªÉɺÉ& |ÉEò±{ªÉiÉä**3**  xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉ®ú¤ÉÒVÉƪÉnùxÉxiÉƪÉiEò±ÉɨÉÖJÉè &* nä ù´ÉÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖ JÉƺÉÞ ¹]õ¨Éº´ÉiÉxjÉÆ VÉMÉi{ÉÖ ¯û **4**  MÉÉä Ê¦É& º´ÉÉlÉÉÇ nùÉxɨÉÒ¶É-ºÉÞ ¹]Æ õ xÉä ¶ÉÉi{ɮƠú C´ÉÊSÉiÉ * nä ù½ä þÎxpùªÉÉi¨ÉVÉÒ´ÉÉä ilÉÉè®úÉMÉuä ù¹ÉÉʴɪÉxiÉÖʦÉiÉ **5** ¦ÉÚ  iÉä ]  õ ºÉÉä%VÉÉä%´ªÉªÉÉi¨ÉÉÊ{É ºÉƦɴÉiªÉÉi¨É¨ÉɪɪÉÉ* ¸Éä ªÉÉä%½ÇþºÉÉvÉÖ MÉÖ {iªÉ躴É|ÉEÞ òÊiɺlÉÉäªÉÖ MÉäªÉÖ MÉä**6** ¸ÉÖ i´ÉÉ iÉiEò¨ÉÇÊxÉuÇ ùxuùÉä¨ÉÖSªÉiÉäEò¨ÉÇ ¤ÉxvÉxÉÉiÉ * xÉ iÉlÉÉ Eò¨ÉǠʺÉrùÒ{ºÉÖ uÇ ùxuùÉi¨ÉÉ §ÉÉxiɾþzÉ®ú& **7**  MÉÖ hÉEò¨ÉÇʦÉnùÉ ºÉÞ ¹]õ-SÉÉiÉÖ ´ÉÇ hªÉÇ ºªÉ ºÉÉä%´ªÉªÉ&* EòiÉÉÇ {ªÉEòiÉÉÇ ªÉè YÉÉÇ iÉÉä¤ÉvªÉxiÉäEò¨ÉǠʦÉxÉǪÉä**8**
**¸ÉÒMÉhÉä¶ÉÉªÉ xɨÉ&** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ&** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉäxɨÉ&** +lÉ ¸ÉÒMÉÖ¯ûSÉÊ®úiÉÆ´ÉHÖÆ ò |ÉlɨÉƨÉÆMɱÉÉlÉÈ {É®ú&¶Éiɶ±ÉÉäEè ò& ¸ÉÒMÉÖ ¯û& ºiÉÉèÊiÉ ¸ÉÒÊiÉ* +jÉ 
¸ÉÒ 
¶É¤nùÉä ù´ÉiÉÉ´ÉÉSÉEòi´ÉÉx¨ÉÆMɱÉÉlÉÇ&* ªÉnÖ  ùHÆ ò  ù´ÉiÉÉ´ÉÉSÉEòÉÊnù¶É¤nùÉ& ªÉä ¦ÉpùÉÊnù´ÉÉSÉEòÉ&** ºÉ´ÉæiÉä xÉè´É ÊxÉxtÉ& ºªÉÖ̱ÉÊ{ÉiÉÉäMÉhÉiÉÉä%Ê{É ´ÉÉ 
'
<ÊiÉ** ºÉÉÆJªÉ|É´ÉSÉxÉä%Ê{É 
'
¨ÉÆMɱÉÉSÉ®úhÉÆʶɹ]õÉSÉÉ®úÉi¡ò±Énù¶ÉÇxÉÉSUØ ôÊiÉiɶSÉ* +jÉ iÉÉ´Énù¦Éänä ùxÉ ¸ÉÒnùkÉƺiÉÖ ´ÉxÉ ´ÉºiÉÖÊxÉnæù¶ÉÉi¨ÉEÆ ò ¨ÉÆMɱɨÉÉSÉ®úÊiÉ** ʴɹhÉÉäÊ®únÆù
´Éè¹hÉ´ÉÆ
iɺªÉänùʨÉiªÉhÉ B´É¨ÉxªÉjÉ*¸ÉÒ¨ÉÎxiÉ YÉÉxÉè·ÉªÉÉÇtÊiɶɪɪÉÖHòÉÊxÉ SÉ iÉÉÊxÉ °ü{ÉÉÊhÉ 
+ÉÊnù
¶É¤nùÉnèùxpùÉMxÉäªÉÉnùÒÊxÉ iÉÉÊxÉ º´É¨ÉɪÉɶÉCiªÉÉ vÉ®úiÉÒÊiÉ iÉlÉÉäHò&**1**
ÊxɺiÉÞ]  õ
ÊxÉÊ®úSUô& 
¹ÉÉäb÷¶É +ƶÉÉ& 
Eò±ÉÉ& BEòÉnù¶ÉäÎxpùªÉÉÊhÉ {É\SɦÉÚ iÉÉÊxÉ SÉ ªÉκ¨ÉxÉ iÉ 
i{ÉÖ  Æ°ü{ÉÆ
{ÉÖ ¯û¹É°ü{ÉÆ
ªÉÉäMɨÉɪɪÉÉ 
¶ÉCiªÉÉ où¶ªÉiÉä ªÉÉäÊMÉʦÉÊ®úÊiÉ ¶Éä¹É&**2**
ºÉ½þ»É 
¶É¤nùÉä%xÉÆiÉ´ÉÉSÉÒ ªÉºªÉ 
°ü{ɺªÉÉÆMɺÉƺlÉÉxÉè
®ú´ÉªÉ´Éè& {ÉÉiÉɱÉÉÊnù±ÉÉäEòʴɺiÉÉ®ú& Eò±{ªÉiÉä**3** +xiÉÉäxÉɶÉÉäxÉ Ê´ÉtiÉä ªÉºªÉ iÉiÉ 
ªÉiEò±ÉɨÉÖJÉè
¥ÉÇÀ¨É®úÒSªÉÉÊnùʦÉ& 
näù´ÉÊiɪÉÇR  ó¨ÉÖ JÉÆ
 ù´ÉÊiɪÉÇMÉÉÊnùxÉÉxÉɦÉänùʦÉzÉÆ
{ÉÖ ¯û
¤É½Öþ +{ÉÊ®úʨÉiÉʨÉiªÉlÉÇ&**4**
MÉÉäʦÉ& 
<ÎxpùªÉè& º´Éº´ÉOɽþhɨÉÒ·É®ä úhÉ ºÉÞ¹]Æ õ iÉkÉÖ ºÉ´ÉǨÉÊvɹ`öÉxɦÉÚ iÉÉnùÒ·É®úÉ 
i{É®Æú C´ÉÊSÉnù
Ê{É ÊEò¨ÉÊ{É xÉ Ê´ÉtiÉäiÉlÉÉi´Éä%Ê{É näù½ä þÎxpùªÉÉÊnùiÉÉnùÉi¨ªÉÉʦɨÉÉxÉÉ{ÉzÉäxÉ VÉÒ´ÉäxÉ ºÉÞ¹]õÉè
®úÉMÉuä ù¹ÉÉè<ªÉxiÉ֠ʦÉiÉ 
¦Éänù& VÉҴɺÉÞι]õ®úҶɺÉÞι]õÊ®úÊiÉ YÉÉ{ÉEòÉä¦Éänù <iªÉlÉÇ&* ªÉªÉÉ Ê¦ÉnùÉ VÉÒ´ÉÉä%½Æ þ EòiÉÉǦÉÉäHòÉ ºÉÖ JÉÒ nÖ  ù&JÉÒiªÉÉÊnù º´É¨ÉÉi¨ÉÉxÉƺÉÎSSÉnùÉxÉxnèùEò®úºÉÆʴɺ¨ÉÞiªÉ ʴɯûrÆ ù ¨ÉxÉÖiÉä**5**
ºÉ ¦ÉÚ iÉä]  õ
¦ÉÚ iÉÉxÉɨÉÒ·É®ú& ¨ÉÉäIɪÉÉäMªÉºÉÉvÉÖºÉÆ®úIÉhÉɪÉ**6**
iÉiEò¨ÉÇ
¦ÉHòÉxÉÖOɽþ±ÉIÉhÉÆSÉÊ®úiÉÆ ÊxɹEòɨÉiɪÉÉ 
¸ÉÖ i´ÉÉ Eò¨ÉǤÉxvÉxÉÉ 
iºÉÉvÉÖ ªÉÇlÉÉ ¨ÉÖ HòÉä¦É´ÉÊiÉ iÉlÉÉ Eò¨ÉÇʺÉnÂùvªÉʦɱÉɹÉÒ 
§ÉÉxiÉ 
ÊSÉkÉ& ¸É´ÉhÉ{É®úÉR  ó¨ÉÖ JÉÉä%ºÉÉvÉÖ & xÉ Ê´É¨ÉÖ SªÉiÉä**7** ºÉk´ÉÉÊnù
MÉÖhɦÉä ù
xÉ ¶É¨ÉÉÊnù
Eò¨ÉǦÉänäù
xÉ SÉ 
ºÉÞ¹]õºªÉ SÉÉiÉÖ ´ÉÇhªÉǺªÉ EòiÉÉÇ
%Ê{É 
ºÉ 
<Ç·É®úÉä%ºÉRÂóMÉÉänùɺÉÒxÉi´Éä
xÉÉEòiÉæ
ÊiÉ ªÉèYÉÉÇiÉÉä%iÉB´É º´ÉªÉ¨ÉÊ{É 
Eò¨ÉÇʦÉ& 
º´ÉxÉ֠ι`öiÉè
ªÉæxÉ ¤ÉvªÉxiÉä*
*8**
¦ÉÚ ¦ÉÉ®ú¦ÉÚ iÉÉ 
ºiÉä¹ÉÉÆ
 ù¹ªÉÉ 
+ºÉÉvɴɺiÉä¹ÉÉÆÊ´ÉxÉɶÉɪɠ
iÉxÉÚ 
®ú´ÉiÉÉ®úÉxÉ ªÉlÉÉ {Énù±ÉMxÉEòh]õEòÉä%xªÉäxÉ Eòh]õEä òxÉ ÊxɹEòɺªÉiÉäiÉuùiº´ÉÉ´ÉiÉÉ®ú°ü{ÉEòh]õEäòxÉ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->