Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aathichudi-KondraiVendhan-Moodhurai-Nalva

Aathichudi-KondraiVendhan-Moodhurai-Nalva

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 266|Likes:

More info:

Published by: முரளி கிருஷ்ணன் on Jan 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 
Works of Auvaiyar:AtticcUTi, konRai vEntan,mUturai & nalvazi¶¨Å¡÷ áø¸û:¬ò¾¢îÝÊ , ¦¸¡ý¨È§Åó¾ý,ãШà & ¿øÅÆ¢
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation & Proof-eading, prep in pdf format:Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2002You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
¶¨Å¡÷ áø¸û:1. ¬ò¾¢ÝÊ
¸¼×û Å¡úòÐ
¬ò¾¢ ÝÊ «Á÷ó¾ §¾Å¨É²ò¾¢ ²ò¾¢ò ¦¾¡Ø§Å¡õ ¡§Á.
¯Â¢÷ ÅÕì¸õ
1. «Èõ ¦ºÂ Å¢ÕõÒ.2. ¬ÚÅÐ º¢Éõ.3. þÂøÅÐ ¸Ã§Åø.4. ®ÅРŢÄ째ø.5. ¯¨¼ÂРŢÇõ§Àø.6. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.7. ±ñ ±ØòÐ þ¸§Æø.8. ²üÀÐ þ¸ú.9. ³Âõ þðÎ ¯ñ.10. ´ôÒÃ× ´ØÌ.11. µÐÅÐ ´Æ¢§Âø.12. ¶Å¢Âõ §À§ºø.13. «·¸õ ÍÕ째ø.
¯Â¢÷¦Áö ÅÕì¸õ
14. ¸ñ¦¼¡ýÚ ¦º¡ø§Äø.15. ¹ô §À¡ø ŨÇ.16. ºÉ¢ ¿£Ã¡Î.17. »ÂõÀ¼ ¯¨Ã.18. þ¼õÀ¼ ţΠ±§¼ø.19. þ½ì¸õ «È¢óÐ þ½íÌ.20. ¾ó¨¾ ¾¡öô §Àñ.21. ¿ýÈ¢ ÁȧÅø.22. ÀÕÅò§¾ À¢÷ ¦ºö.23. Áñ ÀÈ¢òÐ ¯ñ§½ø.24. þÂøÒ «Ä¡¾É ¦ºö§Âø.25. «ÃÅõ ¬ð§¼ø.26. þÄÅõ Àﺢø Тø.27. Åﺸõ §À§ºø.28. «ÆÌ «Ä¡¾É ¦ºö§Âø.29. þǨÁ¢ø ¸ø.30. «Ã¨É ÁȧÅø.31. «Éó¾ø ¬§¼ø.
¸¸Ã ÅÕì¸õ
32. ¸ÊÅÐ ÁÈ.33. ¸¡ôÀРŢþõ.34. ¸¢Æ¨ÁôÀ¼ Å¡ú.35. ¸£ú¨Á «¸üÚ.
 
336. ̽ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.37. ÜÊô À¢Ã¢§Âø.38. ¦¸ÎôÀÐ ´Æ¢.39. §¸ûÅ¢ ÓÂø.40. ¨¸Å¢¨É ¸Ã§Åø.41. ¦¸¡û¨Ç Å¢Õõ§Àø.42. §¸¡¾¡ðÎ ´Æ¢.43. ¦¸ª¨Å «¸üÚ.
º¸Ã ÅÕì¸õ
44. ºì¸Ã ¦¿È¢ ¿¢ø.45. º¡ý§È¡÷ þÉòÐ þÕ.46. º¢ò¾¢Ãõ §À§ºø.47. º£÷¨Á ÁȧÅø.48. ÍÇ¢ì¸î ¦º¡ø§Äø.49. ÝРŢÕõ§Àø.50. ¦ºöÅÉ ¾¢Õó¾î ¦ºö.51. §ºÃ¢¼õ «È¢óÐ §º÷.52. ¨º¦ÂÉò ¾¢Ã¢§Âø.53. ¦º¡ü §º¡÷× À§¼ø.54. §º¡õÀ¢ò ¾¢Ã¢§Âø.
¾¸Ã ÅÕì¸õ
55. ¾ì§¸¡ý ±Éò ¾¢Ã¢.56. ¾¡ÉÁРŢÕõÒ.57. ¾¢ÕÁ¡ÖìÌ «Ê¨Á ¦ºö.58. ¾£Å¢¨É «¸üÚ.59. ÐýÀò¾¢üÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø.60. à츢 Å¢¨É ¦ºö.61. ¦¾öÅõ þ¸§Æø.62. §¾ºò§¾¡Î ´ðÊ Å¡ú.63. ¨¾Âø ¦º¡ø §¸§Çø.64. ¦¾¡ý¨Á ÁȧÅø.65. §¾¡üÀÉ ¦¾¡¼§Ãø.
¿¸Ã ÅÕì¸õ
66. ¿ý¨Á ¸¨¼ôÀ¢Ê.67. ¿¡Î ´ôÀÉ ¦ºö.68. ¿¢¨Ä¢ø À¢Ã¢§Âø.69. ¿£÷ Å¢¨Ç¡§¼ø.70. Ññ¨Á Ѹ§Ãø.71. áø ÀÄ ¸ø.72. ¦¿üÀ¢÷ Å¢¨Ç× ¦ºö.73. §¿÷À¼ ´ØÌ.74. ¨¿Å¢¨É ¿Ï§¸ø.75. ¦¿¡ö ¯¨Ã§Âø.76. §¿¡öìÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø.
À¸Ã ÅÕì¸õ
77. ÀÆ¢ôÀÉ À¸§Ãø.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Praveen Kumar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->