Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
46Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CO SO MANG MAY TINH

CO SO MANG MAY TINH

Ratings: (0)|Views: 2,652 |Likes:
Published by hieunaruto

More info:

Published by: hieunaruto on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
 1.1.
 
Gi
ới thiệu
 
lịch sử phát triển
 
Vào gi
ữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạtđộng thực tế với những bóng đèn điện tử th
 ì chúng có kích th
ước rất cồng kềnh v
à t
ốn
 nhi
ều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm
bìa mà ng
ười viết chương tr 
 ình
đ
ã
đục lỗ sẵn. Mỗi tấm b
 ìa t
ương đương với một d
òngl
ệnh m
à m
ỗi một cột của nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà người viết chương
trình ph
ải đục lỗ v
ào ký t
m
 ình l
ựa chọn. Các tấm b
 ìa
được đưa vào một "thiết bị"
g
ọi l
à thi
ết bị đọc b
 ìa mà qua
đó các thông tin được đưa vào máy tính (hay c
òn g
ọi l
àtrung tâm x
ử lý) v
à sau khi tính toán k
ết quả sẽ được đưa ra máy in. Như vậy các thiết
b
ị đọc
bìa và máy in
được thể hiện như các thiết bị vào ra (I/O) đối với máy tính. Sau
m
ột thời gian các thế hệ máy mới được đưa vào hoạt động trong đó một máy tính
trung tâm có th
ể được nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể thực
hi
ện li
ên t
ục
h
ết chương tr 
 ình này
đến chương tr 
 ình khác.Cùng v
ới sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương pháp
nâng cao kh
ả năng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng đ
ã
được đầu tư nghiên cứu
r
ất nhiều. V
ào gi
ữa những năm 60 một số nh
à ch
ế tạo máy tính đ
ã nghiên c
ứu th
ànhcông nh
ững thiết bị truy cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong những phương pháp
thâm nh
ập từ xa được thực hiện bằng việc cài đặt một thiết bị đầu cuối ở một vị trí
cách xa trung tâm tính toán, thi
ết bị đầu cuối này được li
ên k
ết
v
ới trung tâm bằng
vi
ệc sử dụng đường dây điện thoại v
à v
ới hai thiết bị xử lý tín hiệu (gọi l
à Modem)g
ắn ở hai đầu v
à tín hi
ệu được truyền thay v
 ì tr
ực tiếp th
 ì thông qua dây
điện thoại.
 
 Hình 1.1. Mô hình truy
ền dữ liệu từ xa đầu ti
ên
Nh
ững dạng đầu ti
ên c
ủa thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc b
 ìa, máy in, thi
ết
b
ị xử lý tín hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa đó có thể thực hiện
thôngqua nh
ững vùng khác nhau và đó là những dạng đầu ti
ên c
ủa hệ thống mạng.
 Modem ModemMáy tínhtrung tâm
Thiết bịđầu cuối
 
Đường dây điện thoại
 
 
 2Trong
lúc đưa ra giới thiệu những thiết bị đầu cuối từ xa, các nh
à khoa h
ọc đ
ãtri
ển khai một loạt những thiết bị điều khiển, những thiết bị đầu cuối đặc biệt cho phép người sử dụng nâng cao được khả năng tương tác với máy tính. Một trong những
s
ản phẩm quan trọng đó là hệ thống thiết bị đầu cuối 3270 của IBM. Hệ thống đó bao
g
ồm các m
àn hình, các h
ệ thống điều khiển, các thiết bị truyền thông được li
ên k
ết với
các trung tâm tính toán. H
ệ thống 3270 được giới thiệu vào năm 1971 và được sử
d
ụng dùng để mở rộng khả
 
năng tính toán của trung tâm máy tính tới các v
ùng xa. Ð
làm gi
ảm nhiệm vụ truyền thông của máy tính trung tâm v
à s
ố lượng các li
ên k
ết giữa
máy tính trung tâm v
ới các thiết bị đầu cuối, IBM và các công ty máy tính khác đ
ã s
ản
xu
ất một số các thiết bị sa
u:
Thi
ết bị kiểm soát truyền thông:
có nhi
ệm vụ nhận các bit tín hiệu từ các k 
ênhtruy
ền thông, gom chúng lại th
ành các byte d
ữ liệu v
à chuy
ển nhóm các byte đó tớimáy tính trung tâm để xử lý, thiết bị n
ày c
ũng thực
hi
ện công việc ngược lại để
chuy
ển tín hiệu trả lời của máy tính trung tâm tới các trạm ở xa. Thiết bị tr 
ên cho phépgi
ảm bớt được thời gian xử lý tr 
ên máy tính trung tâm và xây d
ựng các thiết bị logicđặc trưng.
Thi
ết bị kiểm soát nhiều đầu cuối:
cho phép cùng m
ột lúc kiểm soát nhiều thiết
b
ị đầu cuối. Máy tính trung tâm chỉ cần li
ên k
ết với một thiết bị như vậy l
à có th
ph
ục vụ cho tất cả các thiết bị đầu cuối đang được gắn với thiết bị kiểm soát tr 
ên.Ði
ều n
ày
đặc biệt có ý nghĩa khi thiết bị kiểm soát nằm ở cách xa máy tính v
 ì ch
ỉ cần
s
ử dụng một đường điện thoại l
à có th
ể phục vụ cho nhiều thiết bị đầu cuối.
 Hình 1.2. Mô hình trao
đổi mạng của hệ thống 3270
 
Vào gi
ữa những năm 1970
, các thi
ết bị đầu cuối sử dụng những phương pháp
liên k
ết qua đường cáp nằm trong một khu vực đ
ã
được ra đời. Với những ưu điểm từ
nâng cao t
ốc độ truyền dữ liệu và qua đó kết hợp được khả năng tính toán của các
 
Máy tínhtrung tâm
Thiết bị kiểmsoát truyền thông
 
Thiết bị kiểm
so
át nhiều đầu
Modem
Thiết bị kiểmsoát nhiều đầucuối
 
Thiết bịđầu cuối
 
Thiết bịđầu cuối
 Modem
Thiết bịđầu cuối
 
Thiết bịđầu cuối
 
 
 3máy tính l
ại với nhau.
Ð
ể thực hiện việc nâ
ng cao kh
ả năng tính toán với nhiều máy
tính các nhà s
ản xuất bắt đầu xây dựng các mạng phức tạp. V
ào nh
ững năm 1980 các
h
ệ thống đường truyền tốc độ cao đ
ã
được thiết lập ở Bắc Mỹ v
à Châu Âu và t
đó
c
ũng xuất hiện các nh
à cung c
ấp các dịnh vụ truyền thôn
g v
ới những đường truyền có
t
ốc độ cao hơn nhiều lần so với đường dây điện thoại. Với những chi phí thu
ê baoch
ấp nhận được, người ta có thể sử dụng được các đường truyền này để li
ên k
ết máy
tính l
ại với nhau v
à b
ắt đầu h
 ình thành các m
ạng một cách rộng khắp. Ở đây các nh
àcung c
ấp dịch vụ đ
ã xây d
ựng những đường truyền dữ liệu li
ên k
ết giữa các th
ành ph
và khu v
ực với nhau và sau đó cung cấp các dịch vụ truyền dữ liệu cho những người
xây d
ựng mạng. Người xây dựng mạng lúc n
ày s
ẽ không cần xây dựng lại đườ 
ngtruy
ền của m
 ình mà ch
ỉ cần sử dụng một phần các năng lực truyền thông của các nh
àcung c
ấp.
 
Vào năm 1974 công ty IBM đ
ã gi
ới thiệu một loạt các thiết bị đầu cuối được
ch
ế tạo cho lĩnh vực ngân hàng và thương mại, thông qua các dây cáp mạng các thiết
b
ị đầu cuối có thể truy cập c
ùng m
ột lúc v
ào m
ột máy tính d
ùng chung. V
ới việc li
ênk
ết các máy tính nằm ở trong một khu vực nhỏ như một t
òa nhà hay là m
ột khu nh
àthì ti
ền chi phí cho các thiết bị v
à ph
ần mềm l
à th
ấp. Từ đó việc nghi
ên c
ứu khả năng
s
ử dụng chung môi trường truyền thông v
à các tài nguyên c
ủa các máy tính nhanhchóng được đầu tư.
 
Vào năm 1977, công ty Datapoint Corporation đ
ã b
ắt đầu bán hệ điều h
ànhm
ạng của m
 ình "Attached Resource Computer Network" (hay g
ọi tắt l
à Arcnet) rath
ị trường. Mạ
ng Arcnet cho phép liên k
ết các máy tính v
à các tr
ạm đầu cuối lại bằng
dây cáp m
ạng, qua đó đ
ã tr
ở th
ành là h
ệ điều h
ành m
ạng cục bộ đầu ti
ên.T
ừ đó đến nay đ
ã có r
ất nhiều công ty đưa ra các sản phẩm của m
 ình,
đặc biệtkhi các máy tính cá nhân được sử dụn
g m
ột cánh rộng r 
ãi. Khi s
ố lượng máy vi tính
trong m
ột văn ph
òng hay c
ơ quan được tăng l
ên nhanh chóng thì vi
ệc kết nối chúng
tr
ở n
ên vô cùng c
ần thiết v
à s
ẽ mang lại nhiều hiệu quả cho người sử dụng.
 Ngày nay v
ới một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý
thông tin ngày càng cao.M
ạng máy tính hiện nay trở n
ên quá quen thu
ộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vựcnhư khoa học, quân sự, quốc ph
òng, th
ương mại, dịch vụ, giáo dục... Hiện nay ở nhiềunơi mạng đ
ã tr
ở th
ành m
ột nhu cầu không thể thiếu được.
 

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Quỷ Long liked this
Love Paradise liked this
Anh Phan liked this
Anh Phan liked this
Cỏ Bốn Lá liked this
Anh Phan liked this
Anh Phan liked this
Anh Phan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->